BibTex RIS Kaynak Göster

Adaptation of the Self-Efficacy Scale for Children to Turkish

Yıl 2009, Cilt: 4 Sayı: 1, 1 - 13, 01.03.2009

Öz

This study aimed to develop a scale to determine the self-efficacy levels of 4th and 5th grade students in primary education. For the whole scale and for each sub-scale, a correlation was detected between the Turkish and English forms at p< .01 level. For each item, a meaningful difference was detected between the scores constituting the low and high groups at p<.01 level. The dependent t-test results were not meaningless for the whole group level, however, the continuity coefficient was found to be r=.762 at a meaningful correlation value, which was p< .01. It was found that the total item and item-remaining values were meaningful at p< .01 level for each item.

Kaynakça

 • Akkoyunlu, B., Orhan, F., Umay, A. (2005). Bilgisayar öğretmenleri için “bilgisayar öğretmenliği öz-yeterlik ölçeği” geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 1-8.
 • Aşkar, P. ve Umay, A.(2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.
 • Aypay, Y.(2005). İlköğretim 8.Sınıf Öğrencileri İçin Matematik Yetkinlik Beklentisi Ölçeklerini Geliştirme Çalışması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Adana.
 • Büyüköztürk Ş.(2005). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları Ve Yorum. (Gözden Geçirilmiş 5.baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Balcı, A.(1995). Sosyal Bilimlerde Araştırma. 72. TDFO. Ankara: Bilgisayar Yayıncılık.
 • Bandura, A. (2006). “Guide for constructing self efficacy scale”. Self-Efficacy Beliefs of Adolescents. A Volume in the Series Adolescence and Education Published by Information Age Publishing, Greenwich. CT Publication. Edited by Pajares, F. and Urdan. [Online]: Retrieved on 21 April 2007: T.http://www.des.emory.edu/mfp/014BanduraGuide2006.pdf.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying teory of behavioral change. Psychological Review, vol. 84, no:2, 191-215. [Online]: Retrieved on 21 April 2007: <http://www.des.emory.edu/mfp/Bandura1977PR.pdf. >
 • Bandura, A. (1994). Self efficacy. İn V.S.Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior, (Volume. 4, pp.71–81), New York: Academic Pres, (Reprinted in H.Friedman.(Ed.), Encyclopedia of mental health, San Diego, Academic Pres. . [Online]: Retrieved on 21 April 2007: <http://www.des.emory.edu/mfp/Bandura1994EHB.pdf 21>
 • Bandura, A. (1997). Self –Efficacy The Exercise of Control, (Eighth printing). W.H.Freeman and Company New York, Printed in the United States of America.
 • Çapa, Y. Çakıroğlu, J. Sarıkaya, H. (2005). Öğretmenlik Özyeterlik Ölçeği Türkçe Uyarlamasının Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim ve Bilim, 30(137), 74–81.
 • Ergin, D.Y. (1995). Ölçeklerde Geçerlilik Ve Güvenirlik. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 7, 125-148.
 • Hazır Bıkmaz, F.(2004). Öz-yeterlik inançları. Kuzgun, Y.ve Deryakulu, D.(Der.) Eğitimde Bireysel Farklılıklar (s.289-315). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaptan, F., Korkmaz, H. (2000). İşbirliğine Dayalı Fen Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Düzeylerine Etkisi. IV.Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Kılıç, M. (2006). Öğrenmenin Doğası, B. Yeşilyaprak (Der.), Eğitim Psikolojisi Gelişim-Öğrenme-Öğretim (153-180). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Jınks, J.; Morgan, V.(1999). Children’s Perceived Academic Self-Efficacy: An İnventory Scale. The Clearing House, Mar/Apr., Vol. 72 Issue 4, p224-230. [Online]: Retrieved on 21 April 2007: http://ehis.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&hid=101&sid =c3f9070c-2a1e-4db7-acd6-c16d4d786918%40sessionmgr104.
 • Morgil, İ., Seçken, N., Yücel, A.S. (2004). Kimya Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. <http://fbe.balıkesir.edu.tr/dergi/20041/BAUFBE2004-1-7.pdf.> (21.04.2007)
 • Özgüven, İ. E. (1994). Psikolojik testler. Ankara: Yeni Doğuş Matbaası.
 • Say, M.(2005). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öz-yeterlikİnanışları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İstanbul
 • Steele-Dadzıe, T. E. (2004). Relationsiıps Among Teacher Self-Efficacy, Student SelfEfficacy, And Student Performance. Yayınlanmamış Doktora Tezi, The State University New Jersey: USA.
 • Schunk, D. H. (1984). Enhancing self-efficacy and achievement through rewards and goals: motivational and informational effects. Journal of EducationalResearch. [Online]: Retrieved on 21 April 2007: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=7&hid=115&sid=32ee10e1a3d147d1a27a406d4661a6f5%40sessionmgr108
 • Yıldırım, C. (1999). Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Yılmaz, M.; Gürçay, D.; Ekici, G. (2007). Akademik Özyeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33:253-259.
 • Tezbaşaran, A.A.(1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme. (2.basım).Ankara:Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Turgut, M.F.(1997). Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Metotları. Ankara: Gül Yayınevi, Ankara.
 • Tavşancıl, E. (2006).Tutumların Ölçülmesi Ve SPSS Veri Analizi. (3.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Thomas, M. (2005). The Effects of Looping on Student Achievement and Self-Efficacy of Exceptional Education Students. Yayınlanmamış Doktora Tezi. The Universty Of Central Florida, Orlanda: USA.

Çocuklar İçin Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlaması

Yıl 2009, Cilt: 4 Sayı: 1, 1 - 13, 01.03.2009

Öz

Bu araştırma ile ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin öz-yeterliklerinin belirlenmesi için gerekli olan ölçeğin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Türkçe ve İngilizce formları arasında ölçeğin tamamı ve her bir alt ölçeğe göre p

Kaynakça

 • Akkoyunlu, B., Orhan, F., Umay, A. (2005). Bilgisayar öğretmenleri için “bilgisayar öğretmenliği öz-yeterlik ölçeği” geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 1-8.
 • Aşkar, P. ve Umay, A.(2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.
 • Aypay, Y.(2005). İlköğretim 8.Sınıf Öğrencileri İçin Matematik Yetkinlik Beklentisi Ölçeklerini Geliştirme Çalışması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Adana.
 • Büyüköztürk Ş.(2005). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları Ve Yorum. (Gözden Geçirilmiş 5.baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Balcı, A.(1995). Sosyal Bilimlerde Araştırma. 72. TDFO. Ankara: Bilgisayar Yayıncılık.
 • Bandura, A. (2006). “Guide for constructing self efficacy scale”. Self-Efficacy Beliefs of Adolescents. A Volume in the Series Adolescence and Education Published by Information Age Publishing, Greenwich. CT Publication. Edited by Pajares, F. and Urdan. [Online]: Retrieved on 21 April 2007: T.http://www.des.emory.edu/mfp/014BanduraGuide2006.pdf.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying teory of behavioral change. Psychological Review, vol. 84, no:2, 191-215. [Online]: Retrieved on 21 April 2007: <http://www.des.emory.edu/mfp/Bandura1977PR.pdf. >
 • Bandura, A. (1994). Self efficacy. İn V.S.Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior, (Volume. 4, pp.71–81), New York: Academic Pres, (Reprinted in H.Friedman.(Ed.), Encyclopedia of mental health, San Diego, Academic Pres. . [Online]: Retrieved on 21 April 2007: <http://www.des.emory.edu/mfp/Bandura1994EHB.pdf 21>
 • Bandura, A. (1997). Self –Efficacy The Exercise of Control, (Eighth printing). W.H.Freeman and Company New York, Printed in the United States of America.
 • Çapa, Y. Çakıroğlu, J. Sarıkaya, H. (2005). Öğretmenlik Özyeterlik Ölçeği Türkçe Uyarlamasının Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim ve Bilim, 30(137), 74–81.
 • Ergin, D.Y. (1995). Ölçeklerde Geçerlilik Ve Güvenirlik. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 7, 125-148.
 • Hazır Bıkmaz, F.(2004). Öz-yeterlik inançları. Kuzgun, Y.ve Deryakulu, D.(Der.) Eğitimde Bireysel Farklılıklar (s.289-315). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaptan, F., Korkmaz, H. (2000). İşbirliğine Dayalı Fen Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Düzeylerine Etkisi. IV.Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Kılıç, M. (2006). Öğrenmenin Doğası, B. Yeşilyaprak (Der.), Eğitim Psikolojisi Gelişim-Öğrenme-Öğretim (153-180). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Jınks, J.; Morgan, V.(1999). Children’s Perceived Academic Self-Efficacy: An İnventory Scale. The Clearing House, Mar/Apr., Vol. 72 Issue 4, p224-230. [Online]: Retrieved on 21 April 2007: http://ehis.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&hid=101&sid =c3f9070c-2a1e-4db7-acd6-c16d4d786918%40sessionmgr104.
 • Morgil, İ., Seçken, N., Yücel, A.S. (2004). Kimya Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. <http://fbe.balıkesir.edu.tr/dergi/20041/BAUFBE2004-1-7.pdf.> (21.04.2007)
 • Özgüven, İ. E. (1994). Psikolojik testler. Ankara: Yeni Doğuş Matbaası.
 • Say, M.(2005). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öz-yeterlikİnanışları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İstanbul
 • Steele-Dadzıe, T. E. (2004). Relationsiıps Among Teacher Self-Efficacy, Student SelfEfficacy, And Student Performance. Yayınlanmamış Doktora Tezi, The State University New Jersey: USA.
 • Schunk, D. H. (1984). Enhancing self-efficacy and achievement through rewards and goals: motivational and informational effects. Journal of EducationalResearch. [Online]: Retrieved on 21 April 2007: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=7&hid=115&sid=32ee10e1a3d147d1a27a406d4661a6f5%40sessionmgr108
 • Yıldırım, C. (1999). Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Yılmaz, M.; Gürçay, D.; Ekici, G. (2007). Akademik Özyeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33:253-259.
 • Tezbaşaran, A.A.(1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme. (2.basım).Ankara:Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Turgut, M.F.(1997). Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Metotları. Ankara: Gül Yayınevi, Ankara.
 • Tavşancıl, E. (2006).Tutumların Ölçülmesi Ve SPSS Veri Analizi. (3.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Thomas, M. (2005). The Effects of Looping on Student Achievement and Self-Efficacy of Exceptional Education Students. Yayınlanmamış Doktora Tezi. The Universty Of Central Florida, Orlanda: USA.
Toplam 26 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA55DE83YU
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Barış Çetin Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2009
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2009
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çetin, B. (2009). Çocuklar İçin Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlaması. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 1-13.