PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EVLİLİK KAVRAMINA ATFETİKLERİ ANLAMLAR

Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2, 110 - 123, 01.06.2007

Öz

Araştırmanın amacı; üniversite evlilik kavramına atfettikleri anlamlar belirlemektir.Yöntem: Araştırma betimsel yöntemlerden okul survey yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 399 kadın ve 363 erkek toplam 762 denekle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen "evlilik kavramına atfedilen anlamları belirleme anketi" ile toplanmıştır. Veriler spss for windows paket programı ile analiz edilmiştir.Bulgular:1.Üniversite öğrencilerinin evliliğe atfettikleri anlamlarda cinsiyetin bir faktör olduğu görülmektedir.2.Sosyo-ekonomik düzeyleri orta olan Üniversite öğrencilerinin evlilik kavramına yaptıkları yüklemeler (%78.7) sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan öğrencilerden (%72.7) daha olumlu düzeydedir. Düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip olduklarını belirten öğrencilerin evlilik kavramına daha çok olumlu atıflar yükledikleri (%89.5) görülmektedir.3. Üniversite öğrencilerinin evlilik kavramına atfettikleri anlamlar için akademik başarı düzeyinin bir faktör olduğu bulunmuştur.

University Students' Atributes about Marriage Concept

Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2, 110 - 123, 01.06.2007

Öz

Purpose: in this research, school survey, nzethod; which is one of description methods, was applied because meanings thh ijniversity youth attı-ibuted to the marriage were airned. The saınple consisted of 762 ınale and famele subjects. "Attributed ıneaninings of marriage concepts scale were used for collecting data. Al! the data was analyzed spss for windows proram. Findings: 1. Sex is a factor in the attribute meanings qf merriage concept. 2. %78 of the rniddie class rıniversity studens taken port in the study considers marriage more positive tl an rich students ( T072.7). Poor iiniversity students attributes more positive meaning to marriage concept. 3. it was considered that academie personality is important factor at attribute meaning of marriage concept.

Ayrıntılar

Diğer ID JA55EU86YU
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mustafa KOÇ Bu kişi benim


Adem SEZER Bu kişi benim


Mehmet BALÇIN Bu kişi benim


Harun TURHAN Bu kişi benim


Ümit POLAT Bu kişi benim


Orhan BÖLÜKBAŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2007
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Koç, M. , Sezer, A. , Balçın, M. , Turhan, H. , Polat, Ü. & Bölükbaş, O. (2007). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EVLİLİK KAVRAMINA ATFETİKLERİ ANLAMLAR . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 110-123 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/23174/247520