PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

OLUMLU KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ KAZANDIRMAYA YÖNELİK REHBERLİK ETKİNLİKLERİ PROGRAMININ 12-15 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2, 137 - 159, 01.06.2007

Öz

Bu araştırma 12-15 yaş arası öğrencilere olumlu kişilik özellikleri geliştirmeye yönelik olarak sınıf içi rehberlik etkinlikleri programı hazırlamayı amaçlamıştır. Araştırma, olumlu kişilik özellikleri kazandırmaya yönelik hazırlanan rehberlik etkinliklerinin öğrencilerinin benlik imgeleri üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlayan ön-test, son-test modelli kontrol gruplu deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2004-2005 öğretim yılında Erzurum merkez Evrenpaşa ilköğretim okulunun ikinci kademesinde okuyan 12-15 yaş grubundaki ilköğretim öğrencileri oluşturmuştur. 12-15 yaş arası deney grubu öğrencilerine öntest işleminden sonra uygulanmak üzere araştırmacılar tarafından 25 adet sınıf içi rehberlik etkinlikleri hazırlamıştır.Araştırma verilerini test etmek amacıyla karışık ölçümler için iki faktörlü ANOVA tekniği kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi (p) 0.05 olarak alınmıştır.Araştırma sonunda şu bulgular elde edilmiştir:1. Araştırmada ANOVA analizi sonuçlarına göre uygulamaya katılan öğrencilerin benlik imgesi genel puanları ve meslek ve eğitim hedefleri, çevre uyumu ve alt ölçek puanlarının deney öncesinden sonrasına anlamlı bir farklılık gösterdikleri bulunmuştur.2. Belik İmgesinin Aile İlişkileri, Dürtü Kontrlü, Beden İmgesi, Sosyal İlişkiler ve Ruh Sağlığı alt ölçekleri puanlarının ise deney öncesinden sonrasına anlamlı bir farklılık göstermedikleri bulunmuştur.

A RESEARCH ON EFFECT OF PROGRAM TRIAL OF GUIDANCE ACTIVITIES TO GAIN 12-15 YEAR OLD TC ENIS POSITIVE PERSONALITY PROPERTIES

Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2, 137 - 159, 01.06.2007

Öz

This research aims to prepare the program of in cinsi guidance activities that tends to achieve positive personality features to the students at the age of between 12 and 15. This research is an experimental work that ln pre-test, last-test model with control group which tends ta exarnine the effects of in class guidance activities that tends ta achieve positive personality features on the students images of ego. Printary school students at the age of between 12 and 15 that study lr second tage of Erzurtun Evrenpaşa firimary School in 2004-2005 education year, constituted the working group of research. 25 number of in class guidance activities vere prepared for applying to group of experiment students between the age of 12 and 15 afier the ,rant-test process. İ n this research technique of ANOVA with two factor for complex scales was used to test the research data. İn the research significonce level is (p) 0.05. AS a result of the. research following findings were achieved; 1- İn the research it was points and goals of profession and education, power of struggle and conformity of environmentis lower scale points tl .at join in application regarding their ANOVA analysis results, show a meaningful dillereme form pre¬experinzent ta after. 2- But it was found that ego image's retation of farrtily, control of impulse, imge of body, social relations and health of psyche:y lower scale points don' t show a meaningful dillerence from pre-experiment to after.

Ayrıntılar

Diğer ID JA55EV97MN
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sırrı AKBABA Bu kişi benim


İsa Yücel İŞGÖR Bu kişi benim


Fahri SEZER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2007
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Akbaba, S. , İşgör, İ. Y. & Sezer, F. (2007). OLUMLU KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ KAZANDIRMAYA YÖNELİK REHBERLİK ETKİNLİKLERİ PROGRAMININ 12-15 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 137-159 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/23174/247522