PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

STRATEJİK PLANLAMADA AMAÇ, MİSYON, VİZYON ve ÖRGÜTSEL SLOGAN GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (Malatya MLO Örneği)1*

Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2, 85 - 98, 01.06.2007

Öz

Bu araştırma, Müfredat Laboratuvar Okulu (MLO)'da stratejik planlama çalışmaları kapsamında amaç, misyon, vizyon ve örgütsel sloganın gerçekleştirilmesi düzeyini belirlemeyi amaçlanmaktadır. Araştırmada betimsel, tarama türü yöntem kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket, araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini Malatya İlindeki ilköğretim ve ortaöğretim MLO oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına göre MLO'da çalışan yönetici ve öğretmenlerin %86.70'si okul misyonunu, %82.40'ı okul vizyonunu, %85.30'u okul sloganını bilmemektedir. Bağımsız değişkenler açısından yöneticilerin öğretmenlere, ilköğretim okulu çalışanlarının ortaöğretim okulu çalışanlarına, 19 ve daha fazla yıl kıdeme sahip olanların kıdemi az olanlarla anlamlı görüş farklılığı içinde oldukları anlaşılmaktadır. Çoğu MLO'da örgüte ait slogan bulunmamaktadır.

A RESEARCII ON DETERMIMNG THE ACCOMPLISHMENT LE EL OF IlMM, MISSION, VLSION AND ORGANIZATIONAL SLOGAN IN STRATEGIC PLANNING

Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2, 85 - 98, 01.06.2007

Öz

The alın of this study is to deternıine the accomplishment level of the process of the definition of aim, rnission, vision and organizational slogan in strategic planning at the Curriculum Laboratary School (CLS). Descriptive-survey method was used ira this study. The questionnaire used as a dara collection inytrutnent was developed by the researcher. The sample of the research is comprised of the primary and secondary leveis of as in Malatya. According to the findings of the research; 86.70 % of the managers and the teachers who works,in. CLS da not know the mission, 82.40 % of them do not know the vision of their schools. and 85.30 % of thenz da not loww the slogan statement of their schoo1.5% it is understood that, in the aspect of variables, there is meaningfid dillerences between the views of; rnanagers and teachers, the ones working at prirnary schools and the ones working at high schools, the ones having 19 and above years of service and the ones having lens years of service. in most of CLS, there is not any slogan belongirıg to their own organization.

Ayrıntılar

Diğer ID JA55EJ73BP
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İ. Bakır ARABACI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2007
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Arabacı, İ. B. (2007). STRATEJİK PLANLAMADA AMAÇ, MİSYON, VİZYON ve ÖRGÜTSEL SLOGAN GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (Malatya MLO Örneği)1* . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 85-98 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/23174/247529