PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ ALANLARIYLA KULLANDIKLARI PSİKOLOJİK SAVUNMA MEKANİZMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2, 124 - 136, 01.06.2007

Öz

Bu araştırmada okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin sahip oldukları çoklu zekâ alanları ile kullandıkları psikolojik savunma mekanizmaları bazı değişkenlere göre incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalında 1, 2, 3, ve 4. sınıfta öğrenim gören 331 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada verilerin toplanmasında Çoklu Zekâ Anketi ve Savunma Mekanizmaları Ölçeği kullanılmıştır. Görsel-Uzamsal zekâsı yüksek olanların çoğunlukla İnkâr, Gerileme, Telafi, Yansıtma, Yer değiştirme entellektüelizm savunma mekanizmaları kullandıkları görülmüştür. Müziksel-Ritmik zekâ arttıkça Bastıma mekanizmasının kullanımın azaldığını, Telafi, Yansıtma, Yer değiştirme ve entellektüelizm savunma mekanizmalarının kullanımının ise arttığını göstermektedir. Bir başka ifadeyle Müziksel-Ritmik zekâsı yüksek olanlar bastırma mekanizmasını daha az kullanırken çoğunlukla Telafi, Yansıtma, Yer değiştirme ve entellektüelizm savunma mekanizmalarını kullanmaktadırlar. Kişilerarası sosyal zekâsı yüksek olanlar bastırma mekanizmalasını daha az kullanırken çoğunlukla inkâr ve telafi savunma mekanizmalarını kullanılmaktadırlar.

Kaynakça

  • text would not copy

RELATIONS OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION STUDENTS' MULTIPLE INTELLIGENCE AREAS AND PSYCHOLOGICAL DEFENSE MECHANISM THEY USE

Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2, 124 - 136, 01.06.2007

Öz

This study examined relationship between early childhood education stuclents' nulltip1e intelligences areas and psychological defense rnechanism the y use in the light of related varlables. The sanzple consisted of 331, 1,2,3 and 4th grade students from Atatürk üniversitesi Kazım Karabekir School of Education Early Chlldhood Teaching Department. Data vere gathered through Multiple hıtelligence Questionnaire and Defense Mechanisrn Scale. Findings revealed that studeızts with high Visual-spatial mostly rr,se denial, regression, retrieval, projection, intellectualization, as a defense mechanism. Concurrently it appeared that as the Musical-rlzythmic intelligence the use of repression as a defense mechanism decreases, on the other hand the use of projectian, clisplacement, reflection, retrieval and intellectualizatiun increased. in another word studeııts with high Musical-rhythtnic intelligence usually utilize retrieval, projection, displacenzent, and intellectualization rather than repression. Students with high interperLyonal intelligence rarely employ repression as a defense mechanism the y rather use denial, and retrieval.

Kaynakça

  • text would not copy

Ayrıntılar

Diğer ID JA55EV63UM
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet KÖK Bu kişi benim


Başaran GENÇDOĞAN Bu kişi benim


Mehmet Nur TUĞLUK Bu kişi benim


Sinan KOÇYİĞİT Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2007
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kök, M. , Gençdoğan, B. , Tuğluk, M. N. & Koçyiğit, S. (2007). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ ALANLARIYLA KULLANDIKLARI PSİKOLOJİK SAVUNMA MEKANİZMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 124-136 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/23174/247531