PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNFORMAL VE FORMAL EĞİTİM ORTAMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2, 74 - 84, 01.06.2007

Öz

Bu araştırmanın amacı, biyoloji öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumlarına informal ve formal eğitim ortamlarının etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini Atatürk Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği bölümünde okuyan ve çevre dersini almamış olan birinci sınıf öğrencileri ile çevre dersini alan son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında öğrencilere Şama (2003) tarafından geliştirilan 21 soruluk Çevresel Tutum Ölçeği anketi uygulanmıştır. Sonuçta öğrencilerin çevresel tutumlarının ebeveynlerinin öğrenim durumuna ve yaşadıkları yerleşim alanlarına göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte çevre dersini alan ve almayan öğrecilerin çevreye yönelik tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Ayrıca çalışmada çevre dersini alan öğrencilerin aldıkları çevre eğitimi hakkındaki görüşlerine de yer verilmiştir.

ASSESMENT OF THE BIOLOGY TEACHER CANDIDATES' ENVIRONMENTAL ATTITUDES FOR INFORMAL AND FORMAL LEARNING SURROUNDINGS

Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2, 74 - 84, 01.06.2007

Öz

The aim of this study is to investigate the affect of informal and formal learning surroundings on Biology Teacher Candidates environmental attitudes. The sample of the study was formed by students didn't take and took environmentai lesson iri Biology Teacher Department of Education Faculty at Atatürk University. An Environmental Attitude Sevk consisied of 21 questions that designed by Şama (2003) was applied to the somple of the studly. At the result, there was no difference between students' environmental attindes for parents education level and living place. Also it was not found difference between students who took and didn't take environmental lesson. Additionally, studentsi idea about environmental education they took was mentioned in the study

Ayrıntılar

Diğer ID JA55EJ35FC
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hasan GÜRBÜZ Bu kişi benim


Mustafa KIŞOĞLU Bu kişi benim


Mehmet ERKOL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2007
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Gürbüz, H. , Kışoğlu, M. & Erkol, M. (2007). BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNFORMAL VE FORMAL EĞİTİM ORTAMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 74-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/23174/247539