PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DERS DIŞI ETKİNLİKLERİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ

Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2, 46 - 61, 01.06.2007

Öz

Bu çalışmanın amacı, Erzurum il merkezindeki ilköğretim okulu öğrencilerinin ders dışı etkinliklerini niçin tercih ettiklerini incelemektir. Çalışmada survey yöntemi kullanılmış ve veriler anket yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin ders dışı etkinlikleri seçmede cinsiyetin anlamlı bir etken olmadığı, sınıf düzeyinin ve ailenin sosyo-ekonomik durumunun önemli bir etken olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, öğrencilerin ders dışı etkinlikleri, bilinçli olarak kendilerine fayda sağlaması için seçtikleri görülmüştür.

Kaynakça

 • Berk, L. ve Goeble, B. (1987). “Patterns of Extracurricular Participation from High School to Collage”, American Journal of Education. V:95, n:3, (p.468-485).
 • Binbaşıoğlu, Cavit (1985), “Ders Dışı Etkinliklerin Değerlendirilmesi", Çağdaş Eğitim. Sayı:97, Ankara (s.7-13).
 • Binbaşıoğlu, Cavit (2000). Okulda Ders Dışı Etkinlikler. MEB Öğretmen Kitapları Dizisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • Demirtaş, Abdullah (1988). “Temel Eğitimimizin Temel Sorunları", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. S ayı: 3, Ankara (s.51-63).
 • Ergün, Mustafa (1995). Bilimsel Araştırmalarda Bilgisayarla İstatistik Uygulamaları: SPSS for Windows. Ocak Yayınlan, Ankara.
 • Gholson, Ronald E. (1985). “Student Achievement and Co-Curricular Activity Participation’’, NASSP Bulletin. V:69, n:483, (p.17-20).
 • Güvenç, Bozkurt (1992). Japon Kültürü. 4. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlan, Ankara.
 • Hesapçıoğlu, Muhsin (1994). Öğretim İlke ve Yöntemleri (Eğitim Programlan ve Öğretim). 3. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul.
 • http:// www.sa.psu.edu/saraypolse/activity.shtml
 • http://www.klingenstein.org/ AdditionaI_Resources/p.../ suzukiproject.ht
 • http:// www.klingenstein.org/Additional_Resources/proje.../soderburg.ht
 • http:// www.nationalforum.com/ 10dİn.htm
 • http:// www.greenburgh.kl2.us/bailey/special/band.html
 • http://www.hlpusd.kl2.ca.us/go/district/me.../facilities projectslistrev.htm
 • http:// www.mari-el.ru:8101/mgpi/extracurriculum.html
 • http://schools.moe.edu.sg/amkps/eca.htm
 • Karasar, Niyazi (1994). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd., Ankara.
 • Kemertaş, İsmet (1997). Uygulamalı Genel Öğretim Metodu. Birsen Yayınevi Ltd. Şti., İstanbul.
 • Kıncal, Remzi Y. (2000). Ailenin Eğitimsel Fonksiyonları. 3. Baskı, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yayınlan, Erzurum.
 • Köse, Erdoğan (2003). “Erzurum İlindeki İlköğretim Okullarında Ders Dışı Etkinliklere Yönelik Altyapı Olanakları İle İlgili Bir Ön Araştırma", Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. Eğitim Bilimleri özel Sayısı, Sayı:7, Erzurum.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (1983). “İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği”, Tebliğler Dergisi. Sayı:2140, Ankara.
 • Morgan, D. ve Alwin, D. (1980). “When Less is More: School Size and Student Participation", Social Psychology Quarterly. V:43, (p.241-252).
 • Soderburg. (1997).
 • http:// www.klmgenstein.org/Additional_Resources/proje.../soderburg.ht
 • Suzuki, Matthew (1998).”Improving the Extracurricular Program at Iolani School”, (www. klingenstein.org/Additional_Resources/p.../suzukiprojectht).
 • Tezcan, Mahmut (1980), “Çocuk, Çalışma Yaşamı ve Boş Zaman Uğraşılan”, Çocuk ve Eğitim. Türk Eğitim Demeği Yayınlan, Ankara (s.171-190).

THE REANSONS OF THE PRiMARY SCHOOL CHILDREN ON CHOOSEN THE OUT OF CLASS ACTIVITIES

Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2, 46 - 61, 01.06.2007

Öz

The aim of this study is to investigate on by the primary school children in the city centre have choosers the out of class activities in Erzurum. It was used the survey method and also applied the questionnaire for collecting data in the study. In according to findings, it was found that the sex of children didnot effect nearing fill on chasing the out of class activities but the level of class grade and the socia-economic position of the students) families played an effective rote. In addition to these, the pupils seemed to choose the out of class activities to get benefits for themselves.

Kaynakça

 • Berk, L. ve Goeble, B. (1987). “Patterns of Extracurricular Participation from High School to Collage”, American Journal of Education. V:95, n:3, (p.468-485).
 • Binbaşıoğlu, Cavit (1985), “Ders Dışı Etkinliklerin Değerlendirilmesi", Çağdaş Eğitim. Sayı:97, Ankara (s.7-13).
 • Binbaşıoğlu, Cavit (2000). Okulda Ders Dışı Etkinlikler. MEB Öğretmen Kitapları Dizisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • Demirtaş, Abdullah (1988). “Temel Eğitimimizin Temel Sorunları", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. S ayı: 3, Ankara (s.51-63).
 • Ergün, Mustafa (1995). Bilimsel Araştırmalarda Bilgisayarla İstatistik Uygulamaları: SPSS for Windows. Ocak Yayınlan, Ankara.
 • Gholson, Ronald E. (1985). “Student Achievement and Co-Curricular Activity Participation’’, NASSP Bulletin. V:69, n:483, (p.17-20).
 • Güvenç, Bozkurt (1992). Japon Kültürü. 4. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlan, Ankara.
 • Hesapçıoğlu, Muhsin (1994). Öğretim İlke ve Yöntemleri (Eğitim Programlan ve Öğretim). 3. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul.
 • http:// www.sa.psu.edu/saraypolse/activity.shtml
 • http://www.klingenstein.org/ AdditionaI_Resources/p.../ suzukiproject.ht
 • http:// www.klingenstein.org/Additional_Resources/proje.../soderburg.ht
 • http:// www.nationalforum.com/ 10dİn.htm
 • http:// www.greenburgh.kl2.us/bailey/special/band.html
 • http://www.hlpusd.kl2.ca.us/go/district/me.../facilities projectslistrev.htm
 • http:// www.mari-el.ru:8101/mgpi/extracurriculum.html
 • http://schools.moe.edu.sg/amkps/eca.htm
 • Karasar, Niyazi (1994). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd., Ankara.
 • Kemertaş, İsmet (1997). Uygulamalı Genel Öğretim Metodu. Birsen Yayınevi Ltd. Şti., İstanbul.
 • Kıncal, Remzi Y. (2000). Ailenin Eğitimsel Fonksiyonları. 3. Baskı, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yayınlan, Erzurum.
 • Köse, Erdoğan (2003). “Erzurum İlindeki İlköğretim Okullarında Ders Dışı Etkinliklere Yönelik Altyapı Olanakları İle İlgili Bir Ön Araştırma", Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. Eğitim Bilimleri özel Sayısı, Sayı:7, Erzurum.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (1983). “İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği”, Tebliğler Dergisi. Sayı:2140, Ankara.
 • Morgan, D. ve Alwin, D. (1980). “When Less is More: School Size and Student Participation", Social Psychology Quarterly. V:43, (p.241-252).
 • Soderburg. (1997).
 • http:// www.klmgenstein.org/Additional_Resources/proje.../soderburg.ht
 • Suzuki, Matthew (1998).”Improving the Extracurricular Program at Iolani School”, (www. klingenstein.org/Additional_Resources/p.../suzukiprojectht).
 • Tezcan, Mahmut (1980), “Çocuk, Çalışma Yaşamı ve Boş Zaman Uğraşılan”, Çocuk ve Eğitim. Türk Eğitim Demeği Yayınlan, Ankara (s.171-190).

Ayrıntılar

Diğer ID JA55EG39RR
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Erdoğan KÖSE Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2007
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Köse, E. (2007). İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DERS DIŞI ETKİNLİKLERİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 46-61 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/23174/247543