Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Somut Olmayan Kültürel Miras Öğretimine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Yıl 2020, Cilt: 15 Sayı: 30, 413 - 434, 31.12.2020
https://doi.org/10.35675/befdergi.699782

Öz

Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerinin somut olmayan kültürel miras öğretimine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Kırşehir il merkezinde görev yapan 20 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmış ve betimsel analiz kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde sosyal bilgiler öğretmenlerinin somut olmayan kültürel miras kavramını ve somut olmayan kültürel miras unsurlarını açıklayabildikleri görülmüştür. Öğretmenler somut olmayan kültürel mirasın korunmasına ilişkin olarak geçmişimizi koruma görevimiz olduğunu öğrencilere belirtmemiz gerektiğinden ve kültürel ögelerimizin toplumu birleştirici rolleri olduğundan bahsetmişlerdir. Ortaokul öğrencileri için somut olmayan kültürel miras öğretimini önemli buldukları görülmüştür. Ayrıca öğretmenler somut olmayan kültürel miras öğretiminde uygulamaya dönük çalışmalar yapılması gerektiğinden bahsetmişlerdir.

Kaynakça

 • Akay, S. A. (2006). Somut olmayan kültürel mirasın tarih araştırmalarında kaynak olma özelliği. Millî Folklor Dergisi, 18(70), 38-55.
 • Akhan, N. E. (2014). Sosyal bilgiler derslerinde somut olmayan kültürel miras öğretimi. International Online Journal of Educational Sciences, 6(3), 722-736.
 • Avcı, M.& Memişoğlı, H. (2016). Kültürel miras eğitimine ilişkin sosyal bilgiler öğretmenlerin görüşleri. Elementary Education Online, 15(1), 104-124.
 • Çankaya, E. (2006). Somut olmayan kültürel mirasın müzecilik bağlamında korunması. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Müzecilik Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Çençen, N. & Berk, N. A. (2014). İlköğretim 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler programlarında Türk halk kültürü ögelerinin yeri ve önemi. Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 13-25.
 • Çengelci, T. (2012). Sosyal bilgiler öğretim programında somut olmayan kültürel mirasın yeri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 185-203.
 • Deveci, H. (2009). Sosyal bilgiler dersinde kültürden yararlanma: öğretmen adaylarının kültür portfolyolarının incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(28),2-18.
 • Dönmez, C. &Yeşilbursa, C. (2014). Kültürel miras eğitiminin öğrencilerin somut kültürel mirasa yönelik tutumlarına etkisi. İlköğretim Online Dergisi, 13(2), 425‐442.
 • Girard, F. (2017). Yaşayan insan hazineleri ulusal sistemlerin kurulmasına ilişkin kılavuzlar ilkeler (N. İçöz, Çev.). Erişim adresi: http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/somut_olmayan_km/UNESCOYIH.pdf
 • Korkmaz, Z. (2007). Dil Nedir? Türk Dili ve Kompozisyon İçinde. Ankara: Ekin Basın Yayın Dağıtım.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı. Erişim adresi: http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812103847686-SOSYAL%20B%C4%B0LG%C4%B0LER%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%20.pdf
 • Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd Edition). Calif. : SAGE Publications.
 • Oğuz, M. Ö. (2013). Somut olmayan kültürel miras nedir. Ankara: Geleneksel Yayıncılık.
 • Özbaş, Ç. B. (2009). İlköğretim sosyal bilgiler derslerinde kültürel miras eğitimi. M. Safran. (Ed.), Sosyal bilgiler eğitimi içinde (ss.702-718). Ankara: Pegem.
 • Pehlivan, A. (2015). Açık ve örgün eğitim sosyal bilgiler ders kitapları ve öğretim programında somut olmayan kültürel miras ögelerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Safran, M. (2011). Sosyal bilgiler öğretimine bakış. B. Tay ve A. Öcal (Ed.), Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi içinde (ss.1-19). Ankara: Pegem.
 • Sağ, Ç. (2018). İlkokul sosyal bilgiler dersinde somut olmayan kültürel miras eğitimine yönelik etkinlik temelli bir eylem araştırması. Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
 • Turan, Ş. (1990). Türk kültür tarihi. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • UNESCO ( Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu ) (2018). Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi. Erişim adresi: http://www.unesco.org.tr/Pages/181/177/
 • UNESCO ( Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu ) (2019). İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Türkiye Temsilî Listesi. Erişim adresi: http://www.unesco.org.tr/Pages/126/123/UNESCO-%C4%B0nsanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n-Somut-Olmayan-K%C3%BClt%C3%BCrel-Miras%C4%B1-Temsili-Listesi
 • Ünal, F. (2013). İlköğretim sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan halk kültürü ögelerinin değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(14), 611-641.
 • Yeşilbursa, C. (2011). Sosyal bilgilerde miras eğitiminin öğrencilerin somut kültürel mirasa karşı tutumlarına ve akademik başarılarına etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin.
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Serpil Demirezen 0000-0002-4399-694X

Gülendam Aktaş Bu kişi benim 0000-0002-1131-7906

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 6 Mart 2020
Kabul Tarihi 27 Eylül 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 15 Sayı: 30

Kaynak Göster

APA Demirezen, S., & Aktaş, G. (2020). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Somut Olmayan Kültürel Miras Öğretimine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(30), 413-434. https://doi.org/10.35675/befdergi.699782