Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Views of Teachers on the Level of Achievement in the Subject of Yesterday,Today, Tomorrow in the Second Class in Life Science Course

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 6 - 21, 01.05.2018

Öz

The aim of this study, based on the views of classroom teachers, is to determine the actualization level of the gains of the theme called “Yesterday, Today, Tomorrow” in the Life Science lesson of the 2nd Grade the participants of this study consist of 100 classroom teachers who work in the towns like Darende, Hekimhan, Kuluncak in 2015-2016 education year. For gathering the data, the teacher‟s guide books for the 2nd grade of life science lesson were used. The obtained data was analyzed by using SPSS statistical software. The findings were obtained by using t-test and one-way analysis of variance “(ANOVA”. According to the genders, age, seniority and the districts where they work and those findings were interpreted. LSD test which is technique of post-hoc were used to find the sources of differences when determined any significant difference as a result of ANOVA test. It has seen that the functions in the theme can be gained at a good and enough level, according to the findings. To get better results about the materialization of the functions necessary precautions should be taken

Kaynakça

  • Aydemir, H., Karalı, Y., & Çelik, Ö. (2018). Hayat bilgisi 2. sınıf dersinde yer alan dün, bugün, yarın temasında geçen kazanımların gerçekleşme düzeylerine ilişkin öğretmen görüşleri. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 2(1), 7-21.

Hayat Bilgisi 2. Sınıf Dersinde Yer Alan Dün, Bugün, Yarın Temasında Geçen Kazanımların Gerçekleşme Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 6 - 21, 01.05.2018

Öz

Bu araştırmanın amacı; sınıf öğretmenin görüşlerine dayalı olarak Hayat Bilgisi 2.sınıf dersinde yer alan “Dün, Bugün, Yarın” temasında geçen kazanımların gerçekleşme düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında ve Darende, Hekimhan, Kuluncak ilçelerinde görev yapmakta olan 100 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında, Hayat Bilgisi 2.sınıf öğretmen kılavuzunda bulunan kazanımlardan yararlanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre ilişkisiz t-testi, öğretmenlerin yaş, kıdem ve görev yaptığı ilçe değişkenlerine göre; tek yönlü varyans analizi “ANOVA” kullanılarak bulgulara ulaşılmış ve bulgular yorumlanmıştır. “ANOVA” testi sonucunda anlamlı farklılaşmanın olduğu durumlarda farklılaşmanın hangi grup ya da gruplardan kaynaklandığını tespit etmek için “post-hoc” tekniklerinden “LSD” uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; Hayat Bilgisi 2. Sınıf dersinde yer alan “Dün, Bugün, Yarın” temasında geçen kazanımların iyi düzeyde gerçekleştiği görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin cinsiyet, yaş, kıdem ve görev yaptığı ilçe değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Kazanımların daha iyi düzeyde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

  • Aydemir, H., Karalı, Y., & Çelik, Ö. (2018). Hayat bilgisi 2. sınıf dersinde yer alan dün, bugün, yarın temasında geçen kazanımların gerçekleşme düzeylerine ilişkin öğretmen görüşleri. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 2(1), 7-21.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Diğer ID JA93BY52UF
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hasan Aydemir Bu kişi benim

Yalçın Karalı Bu kişi benim

Özer Çelik Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Aydemir, H., Karalı, Y., & Çelik, Ö. (2018). Hayat Bilgisi 2. Sınıf Dersinde Yer Alan Dün, Bugün, Yarın Temasında Geçen Kazanımların Gerçekleşme Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Bilim Eğitim Sanat Ve Teknoloji Dergisi, 2(1), 6-21.

EBSCOhost.jpg
        Google_Scholar_logo_2015.PNG                road-issn.png                    citefactor_logo.png
ici2.png                SIS-Logo.png        15220


Creative Commons Lisansı