Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvarda Rehberli Sorgulamaya Dayalı Öğretime İlişkin Görüşleri

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 21 - 34, 01.05.2018

Öz

Sorgulamaya dayalı öğretim yaklaşımı son yıllarda fen eğitimi alanında yapılan reform çalışmalarında önemli bir yer tutmaktadır (NRC, 2000). Türkiye’de biyoloji dersi öğretim programında da öğrencilere araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme gibi bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesine yönelik kazanımlar yer almaktadır. Bu kazanımlara ulaşmada laboratuvar uygulamaları önemli rol oynar. Laboratuvar uygulamaları, anlamlı öğrenme ve bilim yaparken bilgiyi yapılandırma sürecine dâhil olma fırsatı sunar. Bu araştırma, deneysel bir çalışma olup genel biyoloji laboratuvarı dersinde gerçekleştirilmiştir. Burada öğretmen adaylarına rehberli sorgulama yaklaşıma göre hazırlanmış olan laboratuvar etkinlikleri uygulanmıştır. Araştırmada, biyoloji öğretmen adaylarının rehberli sorgulamaya dayalı öğrenme süreci ile ilgili algıları incelenmiştir. Öğretmen adaylarının uygulanan laboratuvar etkinliklerine yönelik görüşleri alınarak etkinlikleri gerçekleştirmede karşılaştıkları güçlükler ile etkinliklerin öğrenci açısından olumlu ve olumsuz yönleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının rehberli sorgulama yaklaşımına ilişkin algıları, yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla belirlenmiş ve nitel veri analizi programı (MAXQDA) yardımıyla değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde “içerik analizi (Mayring, 2002) yöntemi” kullanılmıştır.

Kaynakça

  • Acarlı, D. S. & Dervişoğlu, S. (2018). Biyoloji öğretmen adaylarının laboratuvarda rehberli sorgulamaya dayalı öğretime ilişkin görüşleri. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 2(1), 22-34.

Pre-Service Biology Teachers’ Views Towards Guided Inquiry-BasedInstructions in Laboratory

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 21 - 34, 01.05.2018

Öz

The inquiry-based teaching approach has played an important role in reform studies in science education in recent years (NRC, 2000). The biology teaching curriculum in Turkey also includes the achievements to develop science process skills of students such as research-questioning, critical thinking and problem solving. Laboratory applications play an important role in achieving these achievements. Laboratory applications offer the opportunity to be involved in the knowledge creating process while performing meaningful learning and science. This research is an experimental study conducted in the general biology laboratory. Laboratory activities prepared according to guided inquiry approach were applied to pre-service biology teachers. In the research, pre-service biology teachers’ perceptions about guided inquiry-based instructions were examined. Pre-service teachers’ views on the applied laboratory activities were asked, and the difficulties they faced when performing activities and the positive and negative aspects of the activities were determined. Pre-service teachers' perceptions about guided inquiry approach were determined through semistructured interviews and evaluated with the help of a qualitative data analysis program (MAXQDA). The data were analyzed through content analysis method (Mayring, 2002)

Kaynakça

  • Acarlı, D. S. & Dervişoğlu, S. (2018). Biyoloji öğretmen adaylarının laboratuvarda rehberli sorgulamaya dayalı öğretime ilişkin görüşleri. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 2(1), 22-34.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Diğer ID JA68UE67FB
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Dilek Sultan Acarlı Bu kişi benim

Sevilay Dervişoğlu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Acarlı, D. S., & Dervişoğlu, S. (2018). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvarda Rehberli Sorgulamaya Dayalı Öğretime İlişkin Görüşleri. Bilim Eğitim Sanat Ve Teknoloji Dergisi, 2(1), 21-34.

EBSCOhost.jpg
        Google_Scholar_logo_2015.PNG                road-issn.png                    citefactor_logo.png
ici2.png                SIS-Logo.png        15220


Creative Commons Lisansı