Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İşitme Engeli ve Dil Konuşma Bozukluğu Olan Çocukların Annelerinin Sosyal Destek Algıları

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1, 1 - 12, 01.01.2019

Öz

Araştırmada, işitme engelli ve dil konuşma bozukluğuna sahip çocuğu olan annelerin sosyal destek algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Betimsel tipteki araştırmanın evreni Ankara’da yaşayan, çocuğunda işitme engeli ve dil konuşma bozukluğu olan annelerdir. Araştırmanın örneklemi, basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen işitme ve dil konuşma bozuklukları alanında eğitim veren iki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine çocuğunu getiren annelerdir. Belirlenen merkezlerde çocuğu eğitim alan ve araştırmaya gönüllü katılan 152 anne alınmıştır. Verilerin toplanmasında, “Genel Bilgi Formu” ve Kaner (2010) tarafından geliştirilen “Yenilenmiş Anne Baba Sosyal Destek Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde Kolmogorov-Smirnov, Studentt, tek yönlü ANOVA ve Bonferroni testleri kullanılmıştır. Araştırmada; üniversite mezunu, geliri asgari ücret üstü, orta sosyoekonomik düzeydeki, erkek çocuk sahibi ve bir çocuk annelerinin sosyal destek puanlarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). Annelerin bakım desteği puanlarının, sosyal birliktelik, duygusal ve bilgi desteği puanlarından düşük olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, annelerin algıladıkları sosyal desteğin iyileştirilmesine yönelik eğitimcilere, araştırmacılara ve ailelere öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

  • Yersel, B.Ö., & Durualp, E. (2019). İşitme engeli ve dil konuşma bozukluğu olan çocukların annelerinin sosyal destek algıları. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 3(1), 1-12.

Social Support Perception of Mothers with Children Who Have Hearing Impaired-speech and Language Disorder

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1, 1 - 12, 01.01.2019

Öz

It was aimed to examine determining the social support perception of mothers with children who have hearing impaired-speech and language disorder. The research is one conducted in descriptive survey model. Mothers living in Ankara whose children have hearing impairment-speech and language disorders make up the population at the research. 152 mothers from two special education and rehabilitation centers which give special education in the field of hearing impairment-speech and language disorders department in Ankara make up the sample at the research. The data has been gathered by the “YASDÖ” by the Kaner (2010) and General Information Form developed by the researcher. Percentage, median, Kolmogrov-Smirnov, Student t, One Way ANOVA, Bonferroni Tests have been used in the assessment at the data. In the study, social support scores of university graduates, mothers with a minimum wage, middle socioeconomic status, male child and one child were found to be significantly higher (p<0.05). It was determined that care support scores of the mothers surveyed were lower than social support, emotional and information support scores. In result of research, suggestions to researchers, families, have been offered to improve the perceived social support levels of mothers.

Kaynakça

  • Yersel, B.Ö., & Durualp, E. (2019). İşitme engeli ve dil konuşma bozukluğu olan çocukların annelerinin sosyal destek algıları. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 3(1), 1-12.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Beyhan Özge YERSEL>

0000-0003-4736-1391
Türkiye


Ender DURUALP Bu kişi benim

0000-0002-6645-6815
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yersel, B. Ö. & Durualp, E. (2019). İşitme Engeli ve Dil Konuşma Bozukluğu Olan Çocukların Annelerinin Sosyal Destek Algıları . Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi , 3 (1) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bestdergi/issue/40454/426359

Google_Scholar_logo_2015.PNG                road-issn.png                    citefactor_logo.png
ici2.png                SIS-Logo.png        15220

Creative Commons Lisansı