Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Genel Yetkinlik İnancı, Akıllı Tahta Tutumu ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutum: Öğretmen Adayları Üzerine Bir İnceleme

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 81 - 94, 01.07.2020

Öz

Sınıflarda teknoloji ürünlerinin kullanımı günden güne giderek daha çok artmaktadır. Bu durumun özellikle yüz yüze etkileşimin olduğu sınıf ortamlarında öğrenme-öğretme süreçleri üzerindeki muhtemel etkileri ise hala tartışılmaktadır. Bu tartışmanın çözümüne küçük bir katkı da öğrenci tutumlarının analiz edilmesi yoluyla sağlanabilir. Bu araştırmanın temel amacı da öğretmen adaylarının akıllı tahtaya ve derslerde teknoloji ürünü kullanımına yönelik tutumları ile genel yetkinlik inançları arasındaki ilişkileri bir ön tahmin modeliyle ortaya koymaktır. Araştırma bir devlet üniversitesine bağlı eğitim fakültesinde öğrenim gören 121 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma ilişkisel tarama deseninde yürütülmüştür ve veri toplama aracı olarak; bir adet kişisel bilgi formu, Akıllı Tahta Tutum Ölçeği, Genel Yetkinlik İnancı Ölçeği ve Derslerde Teknoloji Ürünü̈ Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonunda; akıllı tahta tutumu ve derslerde teknoloji ürünü kullanımına yönelik tutum ile genel yetkinlik inancı arasında zayıf ve orta düzeyde birtakım yordayıcı ve anlamlı ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, ilgili alanyazın çerçevesinde tartışılmış ve birtakım önerilerde bulunulmuştur.

General Competency Belief, Smart Board Attitude and Attitude Towards Technology Use in Lessons: A Study on Pre-service Teachers

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 81 - 94, 01.07.2020

Öz

The use of technology products in the classroom is increasing day by day. The possible effects of this situation on learning-teaching processes, especially in classroom environments where face-to-face interaction is still controversial. A small contribution to the solution of this discussion can be made by analyzing student attitudes. Therefore, the main purpose of this study is to reveal the relationship between pre-service teachers' attitudes towards smart board and technology use in lessons and general competency beliefs with a preliminary prediction model. The research was carried out with the participation of 121 pre-service teachers studying at a public university faculty of education. As a data collection tool in the research; a personal information form, Smart Board Attitude Scale, General Competency Belief Scale and Attitude Scale for Technology Use in Lessons were used. At the end of the research; It was determined that there were some weak and moderate predictive and meaningful relationships between smart board attitude and attitude towards using technology products in courses and general competence belief. The results obtained were discussed within the framework of the related literature and some suggestions were made.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Murat POLAT> (Sorumlu Yazar)
Muş Alparslan Üniversitesi
0000-0002-2921-7831
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Polat, M. (2020). Genel Yetkinlik İnancı, Akıllı Tahta Tutumu ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutum: Öğretmen Adayları Üzerine Bir İnceleme . Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi , 4 (2) , 81-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bestdergi/issue/54949/698947

Google_Scholar_logo_2015.PNG                road-issn.png                    citefactor_logo.png
ici2.png                SIS-Logo.png        15220

Creative Commons Lisansı