Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Piyano Eğitiminde Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımlarıyla Hazırlanan Ulusal Tezler Üzerine Bir İçerik Analizi Çalışması

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 160 - 167, 01.07.2021

Öz

Eğitim bilimleri alanını yeni arayışlar ile eğitimin daha etkili ve istendik sonuçlara ulaşılabilmesi için sürekli yeni denemeler yapılarak yeni yöntemler ve modeller ortaya koymaktadır. Bu yönden bakıldığında bir eğitim bilimleri alanı olarak müzik eğitimi için de gelişme ve ilerleme için bilimsel araştırmalar vazgeçilmezdir. Bu araştırma, öğrenme ve öğretme yaklaşımlarını piyano eğitimi içerisinde ilişkilendirmiş araştırmaları sistematik olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmış, doküman incelemesi yoluyla elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Bu çalışmada, yurtiçi literatür taraması yapılmış, YÖK tez merkezinden ulaşılabilen kaynaklar çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışmanın iç geçerliği ve güvenirliğini arttırmak için literatür taraması tekrarlanmıştır. Tablo haline getirilen 15 adet tez çalışması, belirlenen kapsam dâhilinde tekrar gözden geçirilmiş ve kendi içinde anlamlı bir bütün oluşturan bölümler kodlanarak isimlendirilmiştir. Araştırma sonunda, problem durumuna yönelik olarak ilk ulusal tezin 2006 yılında hazırlandığı, büyük ölçüde doktora seviyesinde öğrenme ve öğretim yaklaşımlarını konu alan tezlerin olduğu, en çok nicel ve karma yöntemli araştırmaların tercih edildiği ve yaklaşım türü olarak en fazla öğrenme stillerine yönelik piyano eğitimi tezlerinin hazırlandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

  • Başalan, F., Gökbudak Z. S., & Kaleli, Y. S. (2021). Piyano eğitiminde öğrenme ve öğretme yaklaşımlarıyla hazırlanan ulusal tezler üzerine bir içerik analizi çalışması [A content analysis study on national theses prepared with learning and teaching approaches in piano]. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi) [Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal)], 5(2), 160-167.

A Content Analysis Study on National Theses Prepared with Learning and Teaching Approaches in Piano

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 160 - 167, 01.07.2021

Öz

In order to achieve more effective and desired results in education with new searches in the field of educational sciences, new experiments are constantly made and new methods and models are revealed. From this point of view, scientific research is indispensable for the development and progress of music education as a field of educational sciences. This research aims to systematically examine the researches related to learning and teaching approaches in piano education. Scanning method was used in the study, and the data obtained through document analysis were analyzed using content analysis. In this study, the domestic literature was searched and the resources available from the YÖK thesis center were included in the study. The literature review was repeated to increase the internal validity and reliability of the study. 15 thesis studies, which were put into tables, were reviewed within the determined scope, and the sections that form a meaningful whole were coded and named. At the end of the research, it was concluded that the first national thesis was prepared in 2006 for the problem situation, there were theses mainly on doctoral level learning and teaching approaches, quantitative and mixed method studies were preferred most, and piano education theses were prepared mostly for learning styles as an approach has been reached.

Kaynakça

  • Başalan, F., Gökbudak Z. S., & Kaleli, Y. S. (2021). Piyano eğitiminde öğrenme ve öğretme yaklaşımlarıyla hazırlanan ulusal tezler üzerine bir içerik analizi çalışması [A content analysis study on national theses prepared with learning and teaching approaches in piano]. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi) [Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal)], 5(2), 160-167.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Furkan BAŞALAN
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6656-1300
Türkiye


Zehra Seçkin GÖKBUDAK
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0632-2214
Türkiye


Yavuz Selim KALELİ (Sorumlu Yazar)
Necmettin Erbakan Üniversitesi
0000-0001-5713-7399
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Başalan, F. , Gökbudak, Z. S. & Kaleli, Y. S. (2021). Piyano Eğitiminde Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımlarıyla Hazırlanan Ulusal Tezler Üzerine Bir İçerik Analizi Çalışması . Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi , 5 (2) , 160-167 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bestdergi/issue/64476/982261

Google_Scholar_logo_2015.PNG                road-issn.png                    citefactor_logo.png
ici2.png                SIS-Logo.png        15220

Creative Commons Lisansı