Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Visual Arts Teacher Candidates’ Opinions on the Assessment and Evaluation of the Applied Courses Taken in the Distance Education Process

Yıl 2023, Cilt 7, Sayı 1, 47 - 59, 27.01.2023

Öz

The aim of this research is; the 4th grade teacher candidates of the visual arts teacher education program will be required to take practical courses (workshop, graphics, ceramics, etc.) is the examination of their views on assessment and evaluation. The design of the research; is a case study based on a qualitative approach. In the study, the data were obtained through face-to-face interviews. The study group consists of 12 teacher candidates who are trained in the fourth grade of Trabzon University visual arts teacher education program. It consists of 12 teacher candidates who continue their education in the class. Participants were asked 6 semi-structured questions for the assessment and evaluation of the applied courses in the distance education process and their opinions were taken. During the interviews, the speeches were recorded using a voice recorder and then dictated and converted into written text. The data were analyzed by content analysis method, and categories were created and presented in tables. The tables were supported by direct quotation from the opinions of the participants. At the end of the research, it was concluded that the teacher candidates had a general knowledge of what assessment and evaluation was and why it was done, that they had a negative opinion about the assessment evaluations made for the applied courses in the distance education process, and that they were not satisfied with the assessment evaluations made in distance education because the assessment evaluations made in face-to-face education were more effective in terms of interacting with the teacher and receiving instant feedback. Based on the findings and results obtained in the study, the necessary recommendations were made.

Kaynakça

  • Şahin, A. & Dinç Altun, Z. (2023). Resim-iş öğretmen adaylarının uzaktan eğitim sürecinde uygulamalı derslerin ölçme değerlendirmesine ilişkin görüşleri [Visual arts teacher candidates’ opinions on the assessment and evaluation of the applied courses taken in the distance education process]. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi) [Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal)], 7(1), 47-59.

Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitim Sürecinde Uygulamalı Derslerin Ölçme Değerlendirmesine İlişkin Görüşleri

Yıl 2023, Cilt 7, Sayı 1, 47 - 59, 27.01.2023

Öz

Bu araştırmanın amacı; resim-iş öğretmenliği programı 4. sınıf öğretmen adaylarının, uzaktan eğitim sürecinde almış oldukları uygulamalı derslerin (atölye, grafik, seramik, vs.) ölçme değerlendirmelerine yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmanın deseni; nitel yaklaşıma dayalı, durum çalışmasıdır. Araştırmada veriler yüz yüze yürütülen görüşmeler ile elde edilmiştir. Çalışma grubunu, Trabzon Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği programının 4. sınıfında eğitimine devam eden 12 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcılara uzaktan eğitim sürecinde uygulamalı derslere ait yapılan ölçme değerlendirmelere yönelik yarı yapılandırılmış 6 soru sorulmuş ve görüşleri alınmıştır. Mülakatlar sırasında konuşmalar ses kayıt cihazı kullanılarak kayıt altına alınmış ve daha sonra dikte edilerek yazılı metne dönüştürülmüştür. Veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiş ve kategoriler oluşturularak tablolaştırılmıştır. Tablolar katılımcıların görüşlerinden doğrudan alıntılama yapılarak desteklenmiştir. Araştırma sonunda Öğretmen adaylarının ölçme değerlendirmenin ne olduğuna ve neden yapıldığına dair genel bir bilgiye sahip oldukları, uzaktan eğitim sürecinde uygulamalı dersler için yapılan ölçme değerlendirmelere ilişkin olumsuz görüşe sahip oldukları, yüz yüze eğitimde yapılan ölçme değerlendirmelerin hocayla etkileşime geçme ve anında dönüt alma yönünden daha etkili olduğu için uzaktan eğitimde yapılan ölçme değerlendirmelerden memnun olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgu ve sonuçlar ışığında gerekli önerilerde bulunmuştur.

Kaynakça

  • Şahin, A. & Dinç Altun, Z. (2023). Resim-iş öğretmen adaylarının uzaktan eğitim sürecinde uygulamalı derslerin ölçme değerlendirmesine ilişkin görüşleri [Visual arts teacher candidates’ opinions on the assessment and evaluation of the applied courses taken in the distance education process]. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi) [Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal)], 7(1), 47-59.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aziz ŞAHİN> (Sorumlu Yazar)
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5312-2664
Türkiye


Zühal DİNÇ ALTUN>
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3122-5160
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Şahin, A. & Dinç Altun, Z. (2023). Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitim Sürecinde Uygulamalı Derslerin Ölçme Değerlendirmesine İlişkin Görüşleri . Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi , 7 (1) , 47-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bestdergi/issue/75626/1145497

Google_Scholar_logo_2015.PNG                road-issn.png                    citefactor_logo.png
ici2.png                SIS-Logo.png        15220

Creative Commons Lisansı