Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretmenlerin Dijital Yeterliliklerinin İncelenmesi

Yıl 2024, Cilt: 8 Sayı: 1, 1 - 21, 21.02.2024

Öz

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin dijital yeterlilik algılarını incelenmektir. Araştırmada anlık tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, uygun örnekleme yöntemi ile belirlenen 149 öğretmenden oluşmuştur. Araştırmanın verileri “Eğitimciler İçin Dijital Yeterlilik Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Normal dağılım göstermediği belirlenen verilerin analizinde betimsel istatistik analizi, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Öğretmenlerin dijital yeterlilik algılarının ölçeğin tamamında, Mesleğinde Dijital Becerilerin Kullanımı, Öğretme ve Öğrenme, Öğrencilerin Dijital Yetkinliklerinin Kolaylaştırılması boyutlarında Bütünleştirici; Dijital Kaynaklar, Değerlendirme, Öğrencilerin Güçlendirilmesi boyutlarında Kâşif düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet, yaş ve branş değişkenleri öğretmenlerin dijital yeterliliğinde anlamlı bir farklılık oluşturmamıştır. Görev yapılan okul türü değişkeni sadece Mesleğinde Dijital Becerilerin Kullanımı boyutunda anlamlı farklılık oluşturmuştur. Araştırmanın sonucuna göre öğretmenlerin dijital yeterlilikleri istenilen seviyede değildir. Bununla birlikte, öğretmenlerin dijital pedagojik yeterlilikleri açısından daha yetersiz oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

  • Köksal, D. & Canlı, S. (2024). Öğretmenlerin dijital yeterliliklerinin incelenmesi [Examination of Teachers’ Digital Competencies]. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi) [Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal)], 8(1), 1-21.

Examination of Teachers’ Digital Competencies

Yıl 2024, Cilt: 8 Sayı: 1, 1 - 21, 21.02.2024

Öz

A cross-sectional survey model was used in the study. The sample of the study consisted of 149 teachers determined by convenience sampling. The data of the study were collected using the “Digital Competence Scale for Educators”. Descriptive statistical analysis, Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis H test were used to analyze the data, which were determined not to have a normal distribution. It was determined that teachers’ perceptions of their digital competence were at the Integrator level in the whole scale and in the dimensions of Professional Engagement, Teaching and Learning, and Facilitating Learners’ Digital Competence, and at the Explorer level in the dimensions of Digital Resources, Assessment, and Empowering Learners. The gender, age and branch variables did not make a significant difference in terms of teachers’ digital competence. The variable of the type of school of employment only made a significant difference in the dimension of Professional Engagement. According to the results of the study, teachers’ digital competencies are not at the desired level. Furthermore, it has been concluded that teachers are less competent in terms of their digital pedagogical competencies.

Kaynakça

  • Köksal, D. & Canlı, S. (2024). Öğretmenlerin dijital yeterliliklerinin incelenmesi [Examination of Teachers’ Digital Competencies]. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi) [Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal)], 8(1), 1-21.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Teknolojisi ve Bilgi İşlem
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Döne Köksal 0009-0002-7750-2984

Suzan Canlı 0000-0003-3619-3345

Yayımlanma Tarihi 21 Şubat 2024
Gönderilme Tarihi 16 Ekim 2023
Kabul Tarihi 21 Şubat 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Köksal, D., & Canlı, S. (2024). Öğretmenlerin Dijital Yeterliliklerinin İncelenmesi. Bilim Eğitim Sanat Ve Teknoloji Dergisi, 8(1), 1-21.

EBSCOhost.jpg
        Google_Scholar_logo_2015.PNG                road-issn.png                    citefactor_logo.png
ici2.png                SIS-Logo.png        15220


Creative Commons Lisansı