Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Etiği

Derginin Yayın Etiği ve Yayın Hataları Bildirimi, büyük ölçüde, Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından geliştirilen yönergelere ve standartlara dayanmaktadır. Dergi yazarlarının, hakemlerinin ve editörlerinin ilgili görev ve beklentileri aşağıda belirtilmiştir.

Yazarların Sorumlulukları

Yazar(lar), Dergiye makale göndererek, makalenin kendilerine ait orijinal çalışma olduğunu ve daha önce yayınlanmamış olduğunu ve şu anda başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirilmediğini garanti eder. Ayrıca, makaledeki kendilerine ait olmayan fikirlerin ve/veya kelimelerin kaynaklarının uygun alıntılar ve/veya alıntılar yoluyla uygun şekilde atfedildiğini garanti ederler.

Bir yazar normalde aynı araştırmayı tanımlayan yazıları birden fazla dergide veya yayın yerinde yayınlamamalıdır. Bu tür gereksiz yayınların genellikle etik olmayan yayıncılık davranışı oluşturduğu kabul edilir ve keşfedilirse, incelenmekte olan bir makalenin reddedilmesine veya yayınlanmış bir makalenin geri çekilmesine neden olabilir.

Orijinal araştırma hakkında rapor yazan yazıların yazarları, önemi hakkında nesnel bir tartışma eşliğinde yapılan çalışmanın doğru bir hesabını sunmalıdır. Altta yatan veriler yazıda doğru bir şekilde gösterilmelidir. Makale, başkalarının çalışmayı kopyalamasına izin vermek için yeterli ayrıntı ve referansları içermelidir. Sonuçların uydurulması ve hileli veya bilerek yanlış beyanlarda bulunulması etik olmayan davranış teşkil eder ve bir makalenin veya yayınlanmış makalenin reddedilmesine veya geri çekilmesine neden olabilir.

Makalenin ticari yazılım, donanım veya diğer ürünler hakkında rapor verdiği durumlarda, yazarlar makalenin başına herhangi bir çıkar çatışmasının olmadığını belirtmeleri veya olası herhangi bir çatışmanın niteliğini açıklamaları gereken bir beyan eklemelidir. Araştırma için tüm mali destek kaynakları da makalede açıklanmalıdır.

Bir makalenin yazar(lar)ı, makalenin Dergide yayınlanmak üzere kabul edilmesi durumunda, yayınlanan makalenin telif hakkının Creative Commons “Attribution 4.0 International” lisansı kullanılarak korunacağını kabul eder. Bu lisans, başkalarının telif hakkıyla korunan çalışmayı ve buna dayalı türev çalışmaları belirli belirli koşullar altında özgürce kopyalamasına, dağıtmasına ve görüntülemesine izin verir.

Yazarlar, telif hakkına sahip olmadıkları herhangi bir resim veya eseri makalelerine dahil etmek veya bu tür resimleri veya eserleri makalelerine dahil etmek üzere uyarlamak için yazılı izin almaktan sorumludur. Telif hakkı sahibi, görsel(ler)in veya sanat eserinin, Creative Commons “Attribution 4.0 International” lisansı kapsamında makalenin bir parçası olarak çevrimiçi olarak ücretsiz olarak sağlanacağını açıkça belirtmelidir.

Yazarların isimleri makaleye katkı sırasına göre yazılmalıdır ve tüm yazarlar kendi katkılarından sorumludur. Yalnızca önemli katkılarda bulunan kişiler yazar olarak listelenmelidir; katkıları dolaylı veya marjinal olanlar (örneğin, çalışmanın taslaklarını gözden geçiren veya redaksiyon desteği sağlayan meslektaşlar veya denetçiler ve araştırma enstitüleri/merkezleri/laboratuvarlarının başkanları) makalenin sonundaki “Teşekkürler” bölümünde belirtilmelidir. , Referans Listesinden hemen önce. Sorumlu yazar, makaleye tüm uygun ortak yazarların ve uygun olmayan ortak yazarların dahil edilmediğinden ve listelenen tüm ortak yazarların makalenin son halini görüp onayladığından ve yayınlanmasını kabul ettiğinden emin olmalıdır.

Yazar, Dergide yayınlanan bir makalesinde önemli bir hata veya yanlışlık tespit ettiğinde, derhal editörleri bilgilendirmek ve makaleyi düzeltmek veya uygun şekilde geri çekmek için editörlerle işbirliği yapmakla yükümlüdür.

Hakemlerin Sorumlulukları

Derginin hakemleri dergi için gönüllü olarak çalışırlar. Bu kişilerin çoğunun tam zamanlı bir işte çalıştığı göz önüne alındığında, Dergi için gözden geçirme faaliyetleri, zorunlu olarak, onların birinci önceliği olmamalıdır. Gözden geçirenler, örneğin, mevcut istihdam iş yükleri ve/veya diğer taahhütleri bir incelemeyi zamanında tamamlamalarını ve mevcut görevin hakkını vermelerini yasaklıyorsa, kendi takdirlerine bağlı olarak belirli makaleleri inceleme davetlerini reddetmekte özgürdür. zaman aralığı. Ayrıca kendilerini yetersiz hissettikleri makale inceleme ödevlerini de kabul etmemelidirler.

Makale ödevlerini kabul eden hakemlerin normalde değerlendirmelerini bir ay içinde göndermeleri beklenir. Herhangi bir aşamada, incelemeyi gerçekleştirmek için gerekli uzmanlığa sahip olmadıklarını veya incelemeyi gerçekleştirirken potansiyel bir çıkar çatışması olabileceğini (örneğin, rekabet ortamından kaynaklanan bir , yazarlardan, kurumlardan veya makaleyle ilişkili şirketlerden herhangi biriyle işbirliği veya diğer ilişkiler veya bağlantılar).

Hakemler tarafından akran değerlendirmesi süreci yoluyla elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel avantaj için kullanılmamalıdır. İnceleme için alınan tüm yazılar gizli belgeler olarak ele alınmalı ve Dergi Editörü tarafından yetkilendirilmedikçe başkalarına gösterilmemeli veya tartışılmamalıdır.

Hakemlerden incelemelerini yaparken, yazar(lar)a yönelik kişisel eleştiri yapmaktan kaçınarak, mümkün olduğunca nesnel bir şekilde yapmaları istenir. Görüşlerini açık bir şekilde ifade etmeleri, yapılan tüm önerileri açıklamaları ve gerekçelendirmeleri için teşvik edilirler. Makale, kendilerine göre yayınlanamaz olsa bile, yazar(lar)ın çalışmalarını geliştirmelerine yardımcı olmak için her zaman ayrıntılı ve yapıcı geri bildirim sağlamaya çalışmalıdırlar.

Hakemler, incelemelerinde, yazar(lar) tarafından atıf yapılmamış ilgili yayınlanmış çalışmaları, kaynakların uygun şekilde belirtilmediği durumlarla birlikte belirtmelidir. Sorumlu editörün dikkatine, incelenmekte olan bir makale ile haberdar oldukları diğer yayınlanmış makaleler veya makaleler arasındaki büyük benzerliklerin yanı sıra, makalede bildirilen araştırmanın etik olarak kabul edilebilirliği ile ilgili olabilecek her türlü endişeyi bildirmelidirler.

Editörlerin Sorumlulukları

Dergiye gönderilen bir yazının yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verme konusunda nihai sorumluluk Dergi'ye aittir ve bunu yaparken Dergi yayın kurulu tarafından belirlenen dergi politikaları tarafından yönlendirilir ve iftira konusunda o zaman geçerli olacak yasal gereklilikler tarafından kısıtlanır, telif hakkı ihlali ve intihal. Editör, yayın kararlarını verirken Yardımcı Editöre ve editör ekibinin diğer üyelerine ve ayrıca hakemlere danışabilir. Editörler, yazar(lar)ın ırkı, rengi, cinsiyeti, cinsel yönelimi, dini inançları, etnik kökeni, vatandaşlığı veya siyasi felsefesine bakılmaksızın yazıları entelektüel içerikleri açısından değerlendirecektir. İncelenmekte olan bir makale hakkında yazar(lar), hakemler ve potansiyel hakemler ve bazı durumlarda uygun olduğu şekilde Dergi yayın kurulu üyeleri dışında hiç kimseye açıklamayacaktır. Ek olarak, editörler bir makalenin yazar(lar)ının kimliğini o makalenin hakemlerine ifşa etmeyerek ve bunun tersini yaparak kör inceleme sürecinin bütünlüğünü sağlamak için her türlü çabayı göstereceklerdir. Bir makaleyi yayınlanmak üzere değerlendirirken, makalenin titizliği, sunumunun kalitesi ve insanlığın bilgi birikimine katkısı ile ilgili standart kriterleri dikkate almanın yanı sıra, editörler aynı zamanda etik zararların en aza indirildiğine dair kanıt arayacaklardır. rapor edilen araştırmanın yürütülmesi. Belirli bir çalışmanın durumunda faydaların zararlardan daha fazla olup olmadığını sorgulayacaklardır. Dergi herhangi bir ülkeden makale gönderimini memnuniyetle karşıladığından, araştırma etiği ve etik onayı ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin dünya çapında farklılık gösterdiğini kabul etmek gerekir. Bu nedenle, editörlerin bu konuda yazar(lar)dan açıklama talep etmeleri ve ilgili kurumsal etik kurul veya araştırmayı onaylayan kuruldan bir yazı sağlamalarını talep etmeleri gerekebilir. Editörler, Dergide yayınlanan makalelerle ilgili geri çekme, endişe beyanı gönderme ve düzeltmeler yapma konusunda CORE'un Makaleleri Geri Çekme Yönergeleri tarafından yönlendirilecektir. CORE'un Araştırma Kurumları ve Araştırma Dürüstlük Vakaları Üzerine Dergiler Arasındaki İşbirliği konusundaki tavsiyeleri doğrultusunda araştırma kuruluşları ve kurumlarıyla yakın çalışmaya kararlıdırlar.

Google_Scholar_logo_2015.PNG                road-issn.png                    citefactor_logo.png
ici2.png                SIS-Logo.png        15220

Creative Commons Lisansı