Yıl 2017, Cilt 2 , Sayı 4, Sayfalar 329 - 346 2017-12-28

Dış Ticaret-Ekonomik Büyüme İlişkisi: İran Örneğinde Bir Nedensellik Analizi
Dış Ticaret-Ekonomik Büyüme İlişkisi: İran Örneğinde Bir Nedensellik Analizi

Bayram Ata [1] , Tevfik Mesut Eren [2]


Bu çalışmada, İran’ın ekonomik yapısı kısaca analiz edilmiş ve ekonomik büyüme üzerinde rol oynayan faktörlerden dış ticaret incelenmiştir. Yapılan analizde ülkenin dış ticaretinin ekonomik büyümesini ne yönde etkilediği incelenmiştir. Bunun için bu çalışmada Granger nedensellik analizi kullanılmıştır. Yapılan nedensellik testi sonucunda hem ithalatın büyümenin nedeni olduğu ve hem de ihracatın büyümenin nedeni olduğu sonucuna varılmıştır. Yapılan analiz sonucunda İran’ın ihracat ve ithalatının ekonomik büyümesini etkilediği sonucuna varılmıştır.

In this paper, we have investigated briefly the economic structure of Iran a nd assessed the effects of foreign trade as one of the most important factor on economicdevelopment. We used the Granger causality analysis to examine whether Iran’s foreign trade is related with its economic growth. The results show that both import and export are granger cause of economic growth. To conclude we can say that the results prove a certain causality between Iran’s foreign trade and its economic development.

  • KAYNAKÇA Akça, İ. (2013), Türkiye’nin Dış Ticaretinde Ortadoğu’nun Yeri Ve Önemi (2000-2010), Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu İktisadı Anabilim Dalı, İstanbul. Altıntaş, M., Güvercin, D. ve Uğurlu, E. (2008), Geçiş Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi, Ekonomik Yaklaşım, Cilt 19, Özel Sayı, s. 17-32. Çalış, A. (2006), İran Ülke Profili, Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi, s.15. (Erişim tarihi: 05.03.2008) http://www.igeme.org.tr/Arastirmalar/ulke_sek/index.cfm?sec=ara Direnizci, A. (2005), 1990–2004 Yılları Arasında Türkiye ile Ortadoğu Ülkelerinin Ekonomik İlişkileri, Gaziantep Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s.30. Dural, E. (2007), Türkiye’nin Orta Doğu Politikası, Osman Gazi Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s.7. Bilgili, F., Düzgün, R. ve Uğurlu, E. (2007), Büyüme, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Yurt İçi Yatırımlar Arasındaki Etkileşim”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23 (2), s.127-152. İran İslam Cumhuriyeti Ülke Raporu (2008), Konya Ticaret Odası Etüt Araştırma Servisi. http://www.kto.org.tr/dosya/rapor/iran.pdf, (Erişim tarihi: 08.05.2008) İran’ın Ekonomik Durumu (2006), Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi Periyodik Yayınları, s.43. (Erişim tarihi: 02.03.2008) http://www.expotim.com/ulkebilgileri.asp?ID=iran İran’ın Genel Ekonomik Durumu ve Türkiye ile Ekonomik ve Ticari İlişkileri, Tahran Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Şubat, 2007, s.7. (Erişimtarihi:02.03.2008), www.musavirlikler.gov.tr/altdetay.cfm?AltAlanID=368&dil=TR&ulke=IR. İran Ülke Raporu (2007), Makine İhracatçıları Birliği (Son Erişim Tarihi: 20.03.2017), http://www.makinebirlik.com/tr/sanal-kutuphane/ulke-raporlari/iran-ulke-raporu İran Ülke Bülteni (2007), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Şubat 2015. Lewis, B. (1964), “Orta Şarkın Hüviyeti”, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, XII, s. 41. Mazman İtik, Ü. (2008), Türkiye’nin Ortadoğu Ülkeleri İle Ekonomik ve Ticari İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Turan, K. ve Özarı, Ç. (2015), Türkiye'de İşsizlik Sorunu: Bölgesel Karşılaştırmalar, KSBD, S. 13, Sonbahar 2015, y. 7, s. 155-177. Turan, K., Özarı, Ç. ve Demir, E. (2016), Kümeleme Analizi İle Türkiye ve Ortadoğu Ülkelerinin Ekonomik Göstergeler Açısından Karşılaştırılması, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi 29, (143-165). Uğurlu, E. (2009), Real Exchange Rate and Economic Growth: Turkey, Manas Journal of Social Sciences, 22: 191-212. The World bank, http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Sayılar
Yazarlar

Yazar: Bayram Ata
Ülke: Turkey


Yazar: Tevfik Mesut Eren
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Aralık 2017

APA Ata, B , Eren, T . (2017). Dış Ticaret-Ekonomik Büyüme İlişkisi: İran Örneğinde Bir Nedensellik Analizi. Bulletin of Economic Theory and Analysis , 2 (4) , 329-346 . DOI: 10.25229/beta.365114