Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 67 - 83 2019-06-30

Turkey in the Information Age
Enformasyon Çağında Türkiye

Tülin TUNÇ DEVECİ [1] , Eylül Ece DEMİR [2]


Information and communication Technologies (ICT) increase productivity and accelerate innovation in both its own and other sectors. In this way, ICTs are an important sector in terms of economic growth and development. With the increasing communication networks in the information age, information exchange between communities and societies have gained speed. This process has launched a change in the economic and social dimensions in Turkey, having been integrated into the world, and many other countries. In this study, a social and sectoral analysis is made based on information and communication technologies data published by TÜİK and TÜBİSAD. As a result, while Turkey's demand for information and communication technologies products is rapidly increasing, its production has been determined to lag behind in this process.

Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) hem kendi sektöründe hem de diğer sektörlerde üretkenliğin ve yeniliğin artmasını sağlamaktadır. Bu şekilde, BİT’ler ekonomik büyüme ve kalkınma açısından önemli bir sektör olmaktadır. Enformasyon çağında artan iletişim ağları ile birlikte toplumlar içinde ve toplumlar arasında enformasyon alışverişi hız kazanmıştır. Bu süreç dünya ile bütünleşen Türkiye’de ve diğer birçok ülkede ekonomik ve toplumsal boyutta değişim başlatmıştır. Bu çalışmada TÜİK ve TÜBİSAD tarafından yayınlanan bilgi ve iletişim teknolojileri verileri üzerinden toplumsal ve sektörel bir analiz yapılmaktadır. Sonuç olarak, Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri ürünleri talebi hızla artarken, üretiminin bu sürecin çok gerisinde kaldığı belirlenmiştir.

 • Aktaş, C. (2007). Enformasyon toplumu bağlamında Türkiye. Selçuk İletişim, 4(4), 181-193.
 • Castells, M. (2005). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Ağ Toplumunun Yükselişi, Cilt 1 (Çev. E. Kılıç) İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Castells, M. (2007). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Binyılın Sonu, Cilt 3 (Çev. E. Kılıç) İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Castells, M. (2013). İsyan ve Umut Ağları: İnternet Çağında Toplumsal Hareketler, (Çev. E. Kılıç) İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Dura, C., & Atik, H. (2002). Bilgi Toplumu, Bilgi Ekonomisi ve Türkiye, İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Erdil, E., Pamukçu, M. T., Akçomak, İ. S., & Tiryakioğlu, M. (2016). Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma. Alınan yer, http://stps.metu.edu.tr/en/system/files/stps_wp_1601.pdf.
 • Freeman, C., & Soete, L. (2003). Yenilik İktisadı (Çev. E. Türkcan), Ankara: TÜBİTAK Yayınları.
 • Göker, A. (2001). Bilim ve teknoloji politikalarına giriş için ‘enformasyon toplumu’ üzerine kavramsal bir yaklaşım denemesi. Mülkiye Dergisi, 25(230), 27-66.
 • Harvey, D. (2014). Postmodernliğin Durumu, (Çev. S. Savran), İstanbul: Metis Yayınları.
 • Harvey, D. (2015). On Yedi çelişki ve Kapitalizmin Sonu, (Çev. E. Soğancılar), İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • ITU (2017). Measuring the Information Society Report 2017 - Volume 1, Switzerland.
 • ITU (2018). Measuring the Information Society Report 2018 - Volume 1, Switzerland.
 • İTO, Tasarrufa Yönelmek Sağlıklı Büyümenin Gereği, Alınan yer, https://www.itohaber.com/haber/guncel/206755/tasarrufa_yonelmek_saglikli_ buyumenin_ geregi.html
 • İzmen, Ü. vd. (2015). “Türkiye’de Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü: Yeri, Önemi ve Geleceği”, Der. E. Özçelik & E. Taymaz, Türkiye Ekonomisinin Dünü Bugünü Yarını, Yakup Kepenek’e ve Oktar Türel’e Armağan, (57-70), Ankara: İmge Kitabevi.
 • Şahin, Ö. U. (2017). Sosyal medya ve vatandaş odaklı kamu hizmeti yaklaşımı. Journal of Life Economics, 4(4), 51-76.
 • Karagülle, A. E., & Çaycı, B. (2014). Ağ toplumunda sosyalleşme ve yabancılaşma. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 4(1), 1-9.
 • T. C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (2017). Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020). Alınan yer, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221M1-1.pdf
 • TÜBİSAD (2019). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2018 Pazar Verileri, Nisan 2019 Alınan yer, http://www.tubisad.org.tr/tr/images/pdf/tubisad290419.pdf
 • Türkcan, E. (2009). Dünya'da ve Türkiye'de Bilim, Teknoloji ve Politika, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2710-4777
Yazar: Tülin TUNÇ DEVECİ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Eylül Ece DEMİR

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

APA TUNÇ DEVECİ, T , DEMİR, E . (2019). Enformasyon Çağında Türkiye. Bulletin of Economic Theory and Analysis , 4 (1) , 67-83 . DOI: 10.25229/beta.561523