PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

20. YÜZYILI AŞIRILAŞTIRAN ve AŞIRILAŞAN SAVAŞ ALGISI-PRATİĞİ

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 2, 79 - 103, 31.05.2017

Öz

Savaş algısı ve fenomeni neredeyse insanlık tarihinin başlangıcına kadar götürülebilmektedir. Öyle ki kavram ve kavramın pratiği; karşıt bir güce karşı konumlanmak ve onunla mücadele içinde olmak olarak betimlenirse örneğin insanoğlu ilk savaşımını hayatta kalmak adına doğaya ve doğa güçlerine karşı vermiştir. Hatta insanoğlu için süregiden ve ebed-müddet devam edecek olan yegâne savaşın doğaya karşı olacağı da belirtilebilir. Ancak savaş fenomeni özellikle insan topluluklarının siyasi formasyonlar şeklinde örgütlenmesiyle daha kurumsal bir hal kazanmıştır. Bu süre zarfında ise 20. yüzyıl hem savaş fenomenini aşırılaştırmış hem de savaşın aşırılaşmasıyla bizatihi kendisi de aşırılıklar çağı olarak betimlenmiştir. Zira özellikle bu dönemde savaş teknolojisi iktisadi kalkınmanın bile ivmeleyicisi olmuş ve savaşın beraberinde getirdiği yıkım cepheleri aşarak sivil toplumu da hedef almıştır. Tüm bu noktalardan hareketle çalışma özellikle 20. yüzyıl dahilindeki savaş algısına ve savaş fenomenine tahsis edilmiştir.

Kaynakça

 • ALTINTAŞ Hakan, “Savaşların Çevresel Boyutu ve Ekosistem Üzerindeki Geri Dönüşü Olmayan Etkileri”, http://journals.manas.kg/mjsr/oldarchives/Vol04_Issue08_2003/325.pdf
 • ARI Tayyar, Geçmişten Günümüze Orta Doğu: Siyaset, Savaş ve Diplomasi, Bursa: MKM Yayıncılık, 2012.
 • ARI Tayyar, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Bursa: Marmara Kitap Merkezi, 2009.
 • ASLAN M. Yasin, “Savaş Hukukunun Temel Prensipleri”, TBB Dergisi, Sayı 79, 2008.
 • ATEŞ Davut, “Uluslararası İlişkiler Disiplininin Oluşumu: İdealizm/Realizm Tartışması ve Disiplinin Özerkliği”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 2009.
 • ATEŞ Davut, “Uluslararası Politika: Dünyayı Anlamak ve Açıklamak”, Bursa: Dora Yayınevi, 2013.
 • BALTA Evren, “Uluslararası Savaş”, Evren Balta (ed.), Küresel Siyasete Giriş: Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler, İstanbul: Küre Yayınları, 2014.
 • BOZKURT Enver, v.d. , Devletler Hukuku, Ankara: Yetkin Basımevi, 2010.
 • BURCHİLL Scott, “Liberalizm”, Scott Burchill v.d. , Uluslararası İlişkiler Teorileri, çev. Ali Aslan, Muhammed Ali Ağcan, İstanbul: Küre Yayınları, 2012.
 • CLARK Ian, “Güvenlik Devleti”, David Held, Anthony McGrew (ed.), Küresel Dönüşümler, Ankara: Phoneix Yayınevi, 2014.
 • CLAUSEWİTZ Carl Von, Savaş Üzerine, çev. H. Fahri Çeliker, Ankara: Genelkurmay Basımevi, 1991.
 • DENNEN J.M.G van der, “The Origin of War”, UMCG Research in University of Gronningen, 1995.
 • EREKER Fulya A., “İlk Çağlardan Günümüze Haklı Savaş Kavramı”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 1, Sayı 3, 2004.
 • FOLEY Sean, “World War II Technology That Changed Warfare- Radar And Bombsights”, Adacemic Symposium of Undergraduate Scholarship, January 2011.
 • GOLDSTEIN Joshua S., John C. Pevehous, Uluslararası İlişkiler, çev. Haluk Özdemir, Ankara: BB101 Yayınları, 2015.
 • GÖNLÜBOL Mehmet, Uluslararası Politika, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2000.
 • GRAY Colin S., War, Peace And International Relations, London: Routledge, 2007.
 • GUEVERA Ernesto Che, Guarrilla Warfare: A Method, Peking: Foreign Language Press, 1964.
 • GÜRCAN Metin, “ Bir Önceki Savaş İçin Hazırlanmak: Değişen Küresel Güvenlik Ortamının Geleneksel Savaş Olgusuna Etkisi”, Bilge Strateji, Cilt 3, Sayı 5, 2011.
 • GÜRCAN Metin, “Savaşın Evrimi ve Teorik Yaklaşımlar”, Atilla Sandıklı (ed.), Teoriler Işığında Güvenlik, Savaş ve Çatışma Çözümleri, İstanbul: Bilgesam Yayınları, 2012.
 • GÜRKAYNAK Muharrem, Adem Ali İren, “Reel Dünyada Sanal Açmaz: Siber Alanda Uluslararası İlişkiler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, 2011.
 • HESELHAUS Sebastian, “International Law And The Use Of Force”, Aaron Schwabach, Arthur John Cockfield (ed.), International Law And Institutions, Oxford: EOLSS Publisher, 2009.
 • HEYWOOD Andrew, Küresel Siyaset, çev. Nasuh Uslu, Haluk Özdemir, Ankara: Adres Yayınları, 2013.
 • HEYWOOD Andrew, Siyaset, çev. Bahattin Seçilmişoğlu, Ankara: Adres Yayınları, 2010.
 • HOBSBAWM Eric, Kısa 20. Yüyıl: 1914-1991 Aşırılıklar Çağı, çev. Yavuz Alogan, İstanbul: Everest Yayınları, 2012. http://www.globalsecurity.org./
 • KESKİN Funda, “BM ve Kuvvet Kullanma”, Avrasya Dosyası (BM Özel), Cilt 8, Sayı 1, 2002.
 • KOÇER Gökhan, “Savaş ve Barış: Temel Seçenekler”, Zeynep Dağı (ed.), Uluslararası Politikayı Anlamak, İstanbul: Alfa Yayınları, 2007.
 • LEINTENBERG Milton, “Deaths in Wars and Confliscts in the 20th Century”, Cornell University Peace Studies Program, August 2006.
 • LİND W. S. Lind, Nightingale, K., K. Schmitt J.F., Sutton J.W., “The Changing Face of War: Into the Fourth Generation,” Marine Corps Gazette, Ekim 1989. http://globalguerrillas.typepad.com/lind/the-changing-face-of-war-into-the-fourth-generation.html
 • ORALLI Levent Ersin, “Uluslararası Hukukta Ve BM Sisteminde Askeri Müdahale Olgusu” Tesam Akademi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2014.
 • OZAN Emre, “Birinci Dünya Savaşı ve Uluslararası İlişkiler Disiplininin Doğuşu Üzerine Bir Değerlendirme”, Akademik Bakış, Cilt 7, Sayı 14, 2014.
 • ÖZKAYA Serdar, Biyolojik Silahlar ve Savaşlarda Kullanımı, Yayınlanmış Bitirme Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi, 2010.
 • ÖZLÜK Erdem, “Uluslararası İlişkiler Disiplininin Soy Kütüğü”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi”, Yıl 9, Sayı 17,2009.
 • PARKER Geoffrey, Cambridge Savaş Tarihi, çev. Füsun Tayanç Tunç, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.
 • PİRİNÇÇİ Ferhat, “Kitle İmha Silahları ve Silahsızlanma”, Şaban Kardaş ve Ali Balcı (ed.), Uluslararası İlişkilere Giriş, İstanbul: Küre Yayınları, 2014.
 • SCHNITSER Eric J., Lieutenant Colonel, “Perfecting War: Searching For The Silver Bullet”, Center For Strategy And Technology, November 2005.
 • SEVİM Hüseyin, “Uluslararası İlişkilerde Küreselleşme Olgusu ve Ulus-Devlet Kavramını Yeniden Düşünmek”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 3, Sayı 9, 2006.
 • TOSUN Fatih, “Uluslararası Hukuk’ta “Kuvvet Kullanma ve Karışma” Kavramlarının Değişen Anlamı”, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.harpak.edu.tr/saren/gsd/oncekisayilar/dokuman/GSD_9/GSD_9_Art_3_062009.pdf&gws_rd=cr&ei=5sjcWLeaGobtUoOQppAO
 • ULUSLARARASI Haç Komitesi, “Uluslararası İnsancıl Hukuk”, https://www.icrc.org/eng/home/languages/turkish/files/uluslararasi-insancil-hukuk-sorulariniza-cevaplar-ihl-answers.pdf
 • UŞAKLIGİL Ali Bülent, Savaşın Dönüşümünde Teknolojik Gelişmelerin Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Atılım Üniversitesi, 2007.
 • UZUN Elif, “Haklı Savaş Düşüncesinin Batılı Kökenleri: İlk Çağdan Yirminci Yüzyıla Jus Ad Bellum Kavramı”, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt 6, Sayı 21, 2010.
 • VARLIK Ali Bilgin, “Savaşı Tanımlamak: Terminolojik Bir Yaklaşım”, Avrasya Terim Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2013.
 • YALÇINKAYA Haldun Yalçınkaya, Kadir Tamer Türkeş, “Yirmi Birinci Yüzyılda Çatışma Alanlarında görülen Yeni Unsurlar”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, 2008.
 • YALÇINKAYA Haldun, “Savaş”, Şaban Kardaş ve Ali Balcı (ed.), Uluslararası İlişkilere Giriş, İstanbul: Küre Yayınları, 2014.
 • YALÇINKAYA Haldun, “Savaşlarda Asker Medya İlişjkilerinin Geldiği Son Aşama: İliştirilmiş Gazetecilik”, ”, Mustafa Aydın v.d. (der.), Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan Güvenliğe Seçme Makaleler, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012.
 • YALVAÇ Faruk, “Savaş ve Barış”, Atila Eralp (der.), Devlet ve Ötesi: Uluslararası İlişkilerde Temek Kavramlar, İstanbul: İletişim Yayınları, 2009.
 • YILMAZ Muzaffer Ercan, “Westphalia’dan Günümüze Savaş”, Mustafa Aydın v.d. (der.), Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan Güvenliğe Seçme Makaleler, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012.
 • YILMAZ Sait, “Güvenlik ve İstihbarat: Geleceğin Savaşları”, http://www.beykent.edu.tr/WebProjects/Web/egitim.php?CategoryId=896&ContentId=576&phpMyAdmin=26b1ab37aa748d52c4747d623bec741b
 • YURDUSEV A. Nuri, “ ‘Uluslararası İlişkiler’ Öncesi”, Devlet Sistem ve Kimlik: Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar, İstanbul: İletişim Yayınları, 2009.

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 2, 79 - 103, 31.05.2017

Öz

Kaynakça

 • ALTINTAŞ Hakan, “Savaşların Çevresel Boyutu ve Ekosistem Üzerindeki Geri Dönüşü Olmayan Etkileri”, http://journals.manas.kg/mjsr/oldarchives/Vol04_Issue08_2003/325.pdf
 • ARI Tayyar, Geçmişten Günümüze Orta Doğu: Siyaset, Savaş ve Diplomasi, Bursa: MKM Yayıncılık, 2012.
 • ARI Tayyar, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Bursa: Marmara Kitap Merkezi, 2009.
 • ASLAN M. Yasin, “Savaş Hukukunun Temel Prensipleri”, TBB Dergisi, Sayı 79, 2008.
 • ATEŞ Davut, “Uluslararası İlişkiler Disiplininin Oluşumu: İdealizm/Realizm Tartışması ve Disiplinin Özerkliği”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 2009.
 • ATEŞ Davut, “Uluslararası Politika: Dünyayı Anlamak ve Açıklamak”, Bursa: Dora Yayınevi, 2013.
 • BALTA Evren, “Uluslararası Savaş”, Evren Balta (ed.), Küresel Siyasete Giriş: Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler, İstanbul: Küre Yayınları, 2014.
 • BOZKURT Enver, v.d. , Devletler Hukuku, Ankara: Yetkin Basımevi, 2010.
 • BURCHİLL Scott, “Liberalizm”, Scott Burchill v.d. , Uluslararası İlişkiler Teorileri, çev. Ali Aslan, Muhammed Ali Ağcan, İstanbul: Küre Yayınları, 2012.
 • CLARK Ian, “Güvenlik Devleti”, David Held, Anthony McGrew (ed.), Küresel Dönüşümler, Ankara: Phoneix Yayınevi, 2014.
 • CLAUSEWİTZ Carl Von, Savaş Üzerine, çev. H. Fahri Çeliker, Ankara: Genelkurmay Basımevi, 1991.
 • DENNEN J.M.G van der, “The Origin of War”, UMCG Research in University of Gronningen, 1995.
 • EREKER Fulya A., “İlk Çağlardan Günümüze Haklı Savaş Kavramı”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 1, Sayı 3, 2004.
 • FOLEY Sean, “World War II Technology That Changed Warfare- Radar And Bombsights”, Adacemic Symposium of Undergraduate Scholarship, January 2011.
 • GOLDSTEIN Joshua S., John C. Pevehous, Uluslararası İlişkiler, çev. Haluk Özdemir, Ankara: BB101 Yayınları, 2015.
 • GÖNLÜBOL Mehmet, Uluslararası Politika, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2000.
 • GRAY Colin S., War, Peace And International Relations, London: Routledge, 2007.
 • GUEVERA Ernesto Che, Guarrilla Warfare: A Method, Peking: Foreign Language Press, 1964.
 • GÜRCAN Metin, “ Bir Önceki Savaş İçin Hazırlanmak: Değişen Küresel Güvenlik Ortamının Geleneksel Savaş Olgusuna Etkisi”, Bilge Strateji, Cilt 3, Sayı 5, 2011.
 • GÜRCAN Metin, “Savaşın Evrimi ve Teorik Yaklaşımlar”, Atilla Sandıklı (ed.), Teoriler Işığında Güvenlik, Savaş ve Çatışma Çözümleri, İstanbul: Bilgesam Yayınları, 2012.
 • GÜRKAYNAK Muharrem, Adem Ali İren, “Reel Dünyada Sanal Açmaz: Siber Alanda Uluslararası İlişkiler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, 2011.
 • HESELHAUS Sebastian, “International Law And The Use Of Force”, Aaron Schwabach, Arthur John Cockfield (ed.), International Law And Institutions, Oxford: EOLSS Publisher, 2009.
 • HEYWOOD Andrew, Küresel Siyaset, çev. Nasuh Uslu, Haluk Özdemir, Ankara: Adres Yayınları, 2013.
 • HEYWOOD Andrew, Siyaset, çev. Bahattin Seçilmişoğlu, Ankara: Adres Yayınları, 2010.
 • HOBSBAWM Eric, Kısa 20. Yüyıl: 1914-1991 Aşırılıklar Çağı, çev. Yavuz Alogan, İstanbul: Everest Yayınları, 2012. http://www.globalsecurity.org./
 • KESKİN Funda, “BM ve Kuvvet Kullanma”, Avrasya Dosyası (BM Özel), Cilt 8, Sayı 1, 2002.
 • KOÇER Gökhan, “Savaş ve Barış: Temel Seçenekler”, Zeynep Dağı (ed.), Uluslararası Politikayı Anlamak, İstanbul: Alfa Yayınları, 2007.
 • LEINTENBERG Milton, “Deaths in Wars and Confliscts in the 20th Century”, Cornell University Peace Studies Program, August 2006.
 • LİND W. S. Lind, Nightingale, K., K. Schmitt J.F., Sutton J.W., “The Changing Face of War: Into the Fourth Generation,” Marine Corps Gazette, Ekim 1989. http://globalguerrillas.typepad.com/lind/the-changing-face-of-war-into-the-fourth-generation.html
 • ORALLI Levent Ersin, “Uluslararası Hukukta Ve BM Sisteminde Askeri Müdahale Olgusu” Tesam Akademi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2014.
 • OZAN Emre, “Birinci Dünya Savaşı ve Uluslararası İlişkiler Disiplininin Doğuşu Üzerine Bir Değerlendirme”, Akademik Bakış, Cilt 7, Sayı 14, 2014.
 • ÖZKAYA Serdar, Biyolojik Silahlar ve Savaşlarda Kullanımı, Yayınlanmış Bitirme Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi, 2010.
 • ÖZLÜK Erdem, “Uluslararası İlişkiler Disiplininin Soy Kütüğü”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi”, Yıl 9, Sayı 17,2009.
 • PARKER Geoffrey, Cambridge Savaş Tarihi, çev. Füsun Tayanç Tunç, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.
 • PİRİNÇÇİ Ferhat, “Kitle İmha Silahları ve Silahsızlanma”, Şaban Kardaş ve Ali Balcı (ed.), Uluslararası İlişkilere Giriş, İstanbul: Küre Yayınları, 2014.
 • SCHNITSER Eric J., Lieutenant Colonel, “Perfecting War: Searching For The Silver Bullet”, Center For Strategy And Technology, November 2005.
 • SEVİM Hüseyin, “Uluslararası İlişkilerde Küreselleşme Olgusu ve Ulus-Devlet Kavramını Yeniden Düşünmek”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 3, Sayı 9, 2006.
 • TOSUN Fatih, “Uluslararası Hukuk’ta “Kuvvet Kullanma ve Karışma” Kavramlarının Değişen Anlamı”, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.harpak.edu.tr/saren/gsd/oncekisayilar/dokuman/GSD_9/GSD_9_Art_3_062009.pdf&gws_rd=cr&ei=5sjcWLeaGobtUoOQppAO
 • ULUSLARARASI Haç Komitesi, “Uluslararası İnsancıl Hukuk”, https://www.icrc.org/eng/home/languages/turkish/files/uluslararasi-insancil-hukuk-sorulariniza-cevaplar-ihl-answers.pdf
 • UŞAKLIGİL Ali Bülent, Savaşın Dönüşümünde Teknolojik Gelişmelerin Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Atılım Üniversitesi, 2007.
 • UZUN Elif, “Haklı Savaş Düşüncesinin Batılı Kökenleri: İlk Çağdan Yirminci Yüzyıla Jus Ad Bellum Kavramı”, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt 6, Sayı 21, 2010.
 • VARLIK Ali Bilgin, “Savaşı Tanımlamak: Terminolojik Bir Yaklaşım”, Avrasya Terim Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2013.
 • YALÇINKAYA Haldun Yalçınkaya, Kadir Tamer Türkeş, “Yirmi Birinci Yüzyılda Çatışma Alanlarında görülen Yeni Unsurlar”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, 2008.
 • YALÇINKAYA Haldun, “Savaş”, Şaban Kardaş ve Ali Balcı (ed.), Uluslararası İlişkilere Giriş, İstanbul: Küre Yayınları, 2014.
 • YALÇINKAYA Haldun, “Savaşlarda Asker Medya İlişjkilerinin Geldiği Son Aşama: İliştirilmiş Gazetecilik”, ”, Mustafa Aydın v.d. (der.), Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan Güvenliğe Seçme Makaleler, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012.
 • YALVAÇ Faruk, “Savaş ve Barış”, Atila Eralp (der.), Devlet ve Ötesi: Uluslararası İlişkilerde Temek Kavramlar, İstanbul: İletişim Yayınları, 2009.
 • YILMAZ Muzaffer Ercan, “Westphalia’dan Günümüze Savaş”, Mustafa Aydın v.d. (der.), Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan Güvenliğe Seçme Makaleler, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012.
 • YILMAZ Sait, “Güvenlik ve İstihbarat: Geleceğin Savaşları”, http://www.beykent.edu.tr/WebProjects/Web/egitim.php?CategoryId=896&ContentId=576&phpMyAdmin=26b1ab37aa748d52c4747d623bec741b
 • YURDUSEV A. Nuri, “ ‘Uluslararası İlişkiler’ Öncesi”, Devlet Sistem ve Kimlik: Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar, İstanbul: İletişim Yayınları, 2009.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şeyda GÜDEK

Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { beuiibfaid318220, journal = {Akademik İzdüşüm Dergisi}, issn = {2547-9725}, address = {aid@beu.edu.tr}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2}, number = {2}, pages = {79 - 103}, title = {20. YÜZYILI AŞIRILAŞTIRAN ve AŞIRILAŞAN SAVAŞ ALGISI-PRATİĞİ}, key = {cite}, author = {Güdek, Şeyda} }
APA Güdek, Ş. (2017). 20. YÜZYILI AŞIRILAŞTIRAN ve AŞIRILAŞAN SAVAŞ ALGISI-PRATİĞİ . Akademik İzdüşüm Dergisi , 2 (2) , 79-103 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuiibfaid/issue/29631/318220
MLA Güdek, Ş. "20. YÜZYILI AŞIRILAŞTIRAN ve AŞIRILAŞAN SAVAŞ ALGISI-PRATİĞİ" . Akademik İzdüşüm Dergisi 2 (2017 ): 79-103 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuiibfaid/issue/29631/318220>
Chicago Güdek, Ş. "20. YÜZYILI AŞIRILAŞTIRAN ve AŞIRILAŞAN SAVAŞ ALGISI-PRATİĞİ". Akademik İzdüşüm Dergisi 2 (2017 ): 79-103
RIS TY - JOUR T1 - 20. YÜZYILI AŞIRILAŞTIRAN ve AŞIRILAŞAN SAVAŞ ALGISI-PRATİĞİ AU - ŞeydaGüdek Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Akademik İzdüşüm Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 103 VL - 2 IS - 2 SN - 2547-9725- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Akademik İzdüşüm Dergisi 20. YÜZYILI AŞIRILAŞTIRAN ve AŞIRILAŞAN SAVAŞ ALGISI-PRATİĞİ %A Şeyda Güdek %T 20. YÜZYILI AŞIRILAŞTIRAN ve AŞIRILAŞAN SAVAŞ ALGISI-PRATİĞİ %D 2017 %J Akademik İzdüşüm Dergisi %P 2547-9725- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Güdek, Şeyda . "20. YÜZYILI AŞIRILAŞTIRAN ve AŞIRILAŞAN SAVAŞ ALGISI-PRATİĞİ". Akademik İzdüşüm Dergisi 2 / 2 (Mayıs 2017): 79-103 .
AMA Güdek Ş. 20. YÜZYILI AŞIRILAŞTIRAN ve AŞIRILAŞAN SAVAŞ ALGISI-PRATİĞİ. AİD. 2017; 2(2): 79-103.
Vancouver Güdek Ş. 20. YÜZYILI AŞIRILAŞTIRAN ve AŞIRILAŞAN SAVAŞ ALGISI-PRATİĞİ. Akademik İzdüşüm Dergisi. 2017; 2(2): 79-103.
IEEE Ş. Güdek , "20. YÜZYILI AŞIRILAŞTIRAN ve AŞIRILAŞAN SAVAŞ ALGISI-PRATİĞİ", Akademik İzdüşüm Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 79-103, May. 2017

Yayın için kabul edilen yazıların yayın hakkı ve yayınlanan yazılarında her türlü telif hakları dergiye aittir. Yazara herhangi bir telif hakkı ödenmez.