Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 2, 20 - 42, 31.05.2018

Öz

Kaynakça

 • Ankara Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, 2038 Ankara Çevre Düzeni Planı Açıklama Raporu, 2017, s 2, 33, 34, 35, 37, 555, 556.
 • Arıkboğa, Eray. “Geçmişten Geleceğe Büyükşehir Belediye Modeli”, Yerel Politikalar Dergisi, Yıl:1, Sayı:3, 2013, ss 58-65.
 • Aydın, A. H. Kamu Yönetimine Giriş Temel Konular-Yeni Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.
 • Abdullah, “6360 Sayılı Kanun ve Yerelde Merkezileşme”, International Journal of Social Science, Sayı: 55, 2017, ss. 401-413.
 • Belli Aziz, Aydın Abdullah, “6360 Sayılı Kanun ve Yerelde Merkezileşme”, International Journal of Social Science, Sayı: 55, 2017, ss. 401-413.
 • Çelikyay, Hicran. “Değişen Kent Yönetimi ve 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası”, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, Sayı:101, s 7.
 • Çukurçayır Akif, Negiz Nilüfer, Yemen Aysun, “6360 Sayılı Kanun’un Uygulanmasında Köy(lü) Mü Mahalle(li) mi):Katıl (a)mayanlar Açısından Bir Değerlendirme”, TODAİE Yayınları, Ankara, 2014, s 8.
 • Erat Veysel, “ Mahalli İdare Birimi Olarak Köyler Ve 6360 Sayılı Yasanın Etkileri”, BEU Akademik İzdüşüm Dergisi, Cilt 1. Sayı 1. Eylül 2016, ss. 87-98.
 • Ersoy Melih, “6360 Sayılı Yasa Ve Mekânsal Planlama Sorunları”, GAP Belediyeler Birliği Dergisi, 2013, s 1, 2, 3, 4, 6.
 • Eryılmaz, B. Kamu Yönetimi Düşünceler-Yapılar-Fonksiyonlar-Politikalar, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2012
 • Genç, Fatma Neval. “6360 Sayılı Kanun ve Aydın’a Etkileri”, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, Özel Sayı (Sf:1-29) ss. 1-29.
 • Goethe-Institut, Cengizkan Ali, “Türkiye için modern ve planlı bir başkent kurmak: Ankara 1920-1950”, http://www.goethe.de/ins/tr/ank/prj/urs/geb/sta/trindex.htm, (27.02.2018).
 • Gözler, Kemal. “6360 Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler: Yirmi Dokuz İlde İl Özel İdareleri ve Köylerin Kaldırılması ve İlçe Belediyelerinin Büyükşehir İlçe Belediyesi Hâline Dönüştürülmesi Anayasamıza Uygun mudur?”, Legal Hukuk Dergisi, Cilt 11, Sayı 122, Şubat 2013, ss. 37-82.
 • Karayolları Genel Müdürlüğü, “İl-İlçe Mesafe Sorgulama”, http://www.kgm.gov.tr/sayfalar/kgm/sitetr/uzakliklar/ililcelerarasimesafe.aspx, (21.03/2018).
 • Kara, Mustafa. “Türkiye’de Merkezileşme-Yerelleşme Tartışmaları ve Hizmet Sunumunda Ölçek Sorunu”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 2016, Cilt: 14, Sayı: 27, ss. 249-276.
 • Koyuncu, Emre ve Tunga Köroğlu. Büyükşehirler Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme, tepav.com.tr, Kasım 2012, Oktay, Tarkan. “6360 Sayılı Kanuna Dayalı Büyükşehir Belediye Reformunu Anlama Ve Anlamlandırma”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (ISMUS), I/1 (2016), ss. 71-131.
 • Özer, M. Akif. “Yerel Yönetimler Reformunda Reform:6360 Sayılı Kanun’un Düşündürdükleri”, Yerel Politikalar Dergisi, Yıl:1, Sayı:3, 2013, ss 97-126.
 • TBMM, “T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü-Genel Gerekçe”, http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0690.pdf, (20.02.2018).
 • T.C. İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 2014 yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu, Ankara, 2015, s 13.
 • T.C. Ankara Valiliği, “Ekonomik Durum”, 2016, http://www.ankara.gov.tr/ekonomik-durum, (03.03.2018).
 • T.C. Ankara Valiliği, “Eğitim”, 2016, http://www.ankara.gov.tr/egitim, (03.03.2018).
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, “2016-2017 yılı Eğitim İstatistikleri”, http://ankara.meb.gov.tr/www/egitim-istatistikleri/icerik/24, (05.03.2018).
 • Toksöz, Fikret, İyi Yönetişim El Kitabı, Tesev Yayınları, 2008.
 • Toksöz, F.; Özgür, A. E. & Koç, L. “Küreselleşme ve Yerelleşme Bağlamında Yerel Yönetimler: Türkiye Örneği”, (Ed.: Nihat Falay, Ahmet Kesik, Murat Çak, Mehmet Karakaş) içinde Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Geleceği, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2010, s. 76’dan aktaran Belli Aziz, Aydın Abdullah, “6360 Sayılı Kanun ve Yerelde Merkezileşme”, International Journal of Social Science, Sayı: 55, 2017, ss. 401-413
 • Topçu, Dilek. Türkiye’de Yeni Büyükşehir Belediye Sistemi, (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yerel Yönetimler Anabilim Dalı, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı, İstanbul, 2015.
 • TÜİK, İstatistiki Göstergeler, “Köy, Mahalle, Belediye Nüfusları ve Sayıları, Ankara İli ve İlçelerinin Nüfusu, Ankara İli Nüfus Artış Hızı”, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr, (15.03.2018).
 • Ulusoy, Ahmet ve Tekin Akdemir. Mahalli İdareler, Seçkin Yayıncılık, 7. Baskı, Ankara, 2012.
 • Zengin, Gökhan. “Her Yer Büyükşehir, Her Hizmet Etkin ve Verimli! 6360 Sayılı Kanun’a Yönelik Eleştirel Bir Yaklaşım”, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 37. Kolokyumu Kent Yönetimi ve Planlama TMMOB, Biliriler Kitabı 1, Trakya Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Edirne, s 471.
 • Zengin, Ozan. “Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Dönüşümü: Son On Yılın Değerlendirmesi” Ankara Barosu Dergisi, 2014/2, ss. 93-116.

6360 Sayılı Kanun ve Ankara İline Etkileri

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 2, 20 - 42, 31.05.2018

Öz

Büyükşehir Belediyesi Kanununda günümüze kadar
birçok değişiklik yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi de; 2012 yılında çıkarılan
ve başta 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu olmak üzere birçok kanunda
değişiklik yapan ve bununla birlikte mevcut yönetim sisteminde karşılaşılan
sorunları çözmek amacıyla düzenlenen 6360 sayılı kanundur. Bu düzenleme ile
büyükşehir sisteminde idari, mali, sosyal, siyasi ve kamusal hizmetlerin sunumu
bakımından önemli değişiklikler olmuştur.6360 Sayılı Kanun ile mahalli idarelerin
sayısında değişme olduğu gibi; Ankara Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere
İl Özel İdareleri kapatılan illerdeki büyükşehir belediyelerinin, görev, yetki
ve sorumluluklarında artış olmuştur. Kanun kapsamında büyükşehir
belediyelerinin genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamından aldıkları payda
artma, otopark gelirleri, mahalleye dönüşen köy yerleşimlerinden ilerleyen
yıllarda vergi, harç, katılım paylarının alınması gibi düzenlemeler getirilerek
büyükşehir belediyelerinin gelirlerinde artma olmuştur. Bu çalışmada; 6360
sayılı On dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe de Kurulması ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
incelenerek bu kanunun Ankara İline etkileri irdelenecektir.

Kaynakça

 • Ankara Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, 2038 Ankara Çevre Düzeni Planı Açıklama Raporu, 2017, s 2, 33, 34, 35, 37, 555, 556.
 • Arıkboğa, Eray. “Geçmişten Geleceğe Büyükşehir Belediye Modeli”, Yerel Politikalar Dergisi, Yıl:1, Sayı:3, 2013, ss 58-65.
 • Aydın, A. H. Kamu Yönetimine Giriş Temel Konular-Yeni Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.
 • Abdullah, “6360 Sayılı Kanun ve Yerelde Merkezileşme”, International Journal of Social Science, Sayı: 55, 2017, ss. 401-413.
 • Belli Aziz, Aydın Abdullah, “6360 Sayılı Kanun ve Yerelde Merkezileşme”, International Journal of Social Science, Sayı: 55, 2017, ss. 401-413.
 • Çelikyay, Hicran. “Değişen Kent Yönetimi ve 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası”, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, Sayı:101, s 7.
 • Çukurçayır Akif, Negiz Nilüfer, Yemen Aysun, “6360 Sayılı Kanun’un Uygulanmasında Köy(lü) Mü Mahalle(li) mi):Katıl (a)mayanlar Açısından Bir Değerlendirme”, TODAİE Yayınları, Ankara, 2014, s 8.
 • Erat Veysel, “ Mahalli İdare Birimi Olarak Köyler Ve 6360 Sayılı Yasanın Etkileri”, BEU Akademik İzdüşüm Dergisi, Cilt 1. Sayı 1. Eylül 2016, ss. 87-98.
 • Ersoy Melih, “6360 Sayılı Yasa Ve Mekânsal Planlama Sorunları”, GAP Belediyeler Birliği Dergisi, 2013, s 1, 2, 3, 4, 6.
 • Eryılmaz, B. Kamu Yönetimi Düşünceler-Yapılar-Fonksiyonlar-Politikalar, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2012
 • Genç, Fatma Neval. “6360 Sayılı Kanun ve Aydın’a Etkileri”, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, Özel Sayı (Sf:1-29) ss. 1-29.
 • Goethe-Institut, Cengizkan Ali, “Türkiye için modern ve planlı bir başkent kurmak: Ankara 1920-1950”, http://www.goethe.de/ins/tr/ank/prj/urs/geb/sta/trindex.htm, (27.02.2018).
 • Gözler, Kemal. “6360 Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler: Yirmi Dokuz İlde İl Özel İdareleri ve Köylerin Kaldırılması ve İlçe Belediyelerinin Büyükşehir İlçe Belediyesi Hâline Dönüştürülmesi Anayasamıza Uygun mudur?”, Legal Hukuk Dergisi, Cilt 11, Sayı 122, Şubat 2013, ss. 37-82.
 • Karayolları Genel Müdürlüğü, “İl-İlçe Mesafe Sorgulama”, http://www.kgm.gov.tr/sayfalar/kgm/sitetr/uzakliklar/ililcelerarasimesafe.aspx, (21.03/2018).
 • Kara, Mustafa. “Türkiye’de Merkezileşme-Yerelleşme Tartışmaları ve Hizmet Sunumunda Ölçek Sorunu”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 2016, Cilt: 14, Sayı: 27, ss. 249-276.
 • Koyuncu, Emre ve Tunga Köroğlu. Büyükşehirler Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme, tepav.com.tr, Kasım 2012, Oktay, Tarkan. “6360 Sayılı Kanuna Dayalı Büyükşehir Belediye Reformunu Anlama Ve Anlamlandırma”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (ISMUS), I/1 (2016), ss. 71-131.
 • Özer, M. Akif. “Yerel Yönetimler Reformunda Reform:6360 Sayılı Kanun’un Düşündürdükleri”, Yerel Politikalar Dergisi, Yıl:1, Sayı:3, 2013, ss 97-126.
 • TBMM, “T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü-Genel Gerekçe”, http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0690.pdf, (20.02.2018).
 • T.C. İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 2014 yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu, Ankara, 2015, s 13.
 • T.C. Ankara Valiliği, “Ekonomik Durum”, 2016, http://www.ankara.gov.tr/ekonomik-durum, (03.03.2018).
 • T.C. Ankara Valiliği, “Eğitim”, 2016, http://www.ankara.gov.tr/egitim, (03.03.2018).
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, “2016-2017 yılı Eğitim İstatistikleri”, http://ankara.meb.gov.tr/www/egitim-istatistikleri/icerik/24, (05.03.2018).
 • Toksöz, Fikret, İyi Yönetişim El Kitabı, Tesev Yayınları, 2008.
 • Toksöz, F.; Özgür, A. E. & Koç, L. “Küreselleşme ve Yerelleşme Bağlamında Yerel Yönetimler: Türkiye Örneği”, (Ed.: Nihat Falay, Ahmet Kesik, Murat Çak, Mehmet Karakaş) içinde Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Geleceği, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2010, s. 76’dan aktaran Belli Aziz, Aydın Abdullah, “6360 Sayılı Kanun ve Yerelde Merkezileşme”, International Journal of Social Science, Sayı: 55, 2017, ss. 401-413
 • Topçu, Dilek. Türkiye’de Yeni Büyükşehir Belediye Sistemi, (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yerel Yönetimler Anabilim Dalı, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı, İstanbul, 2015.
 • TÜİK, İstatistiki Göstergeler, “Köy, Mahalle, Belediye Nüfusları ve Sayıları, Ankara İli ve İlçelerinin Nüfusu, Ankara İli Nüfus Artış Hızı”, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr, (15.03.2018).
 • Ulusoy, Ahmet ve Tekin Akdemir. Mahalli İdareler, Seçkin Yayıncılık, 7. Baskı, Ankara, 2012.
 • Zengin, Gökhan. “Her Yer Büyükşehir, Her Hizmet Etkin ve Verimli! 6360 Sayılı Kanun’a Yönelik Eleştirel Bir Yaklaşım”, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 37. Kolokyumu Kent Yönetimi ve Planlama TMMOB, Biliriler Kitabı 1, Trakya Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Edirne, s 471.
 • Zengin, Ozan. “Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Dönüşümü: Son On Yılın Değerlendirmesi” Ankara Barosu Dergisi, 2014/2, ss. 93-116.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Seher CEYHAN

0000-0003-4987-8765
Türkiye


Semiha Sultan TEKKANAT Bu kişi benim

0000-0003-0223-8517

Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { beuiibfaid420757, journal = {Akademik İzdüşüm Dergisi}, issn = {2547-9725}, address = {aid@beu.edu.tr}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {3}, number = {2}, pages = {20 - 42}, title = {6360 Sayılı Kanun ve Ankara İline Etkileri}, key = {cite}, author = {Ceyhan, Seher and Tekkanat, Semiha Sultan} }
APA Ceyhan, S. & Tekkanat, S. S. (2018). 6360 Sayılı Kanun ve Ankara İline Etkileri . Akademik İzdüşüm Dergisi , 3 (2) , 20-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuiibfaid/issue/37205/420757
MLA Ceyhan, S. , Tekkanat, S. S. "6360 Sayılı Kanun ve Ankara İline Etkileri" . Akademik İzdüşüm Dergisi 3 (2018 ): 20-42 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuiibfaid/issue/37205/420757>
Chicago Ceyhan, S. , Tekkanat, S. S. "6360 Sayılı Kanun ve Ankara İline Etkileri". Akademik İzdüşüm Dergisi 3 (2018 ): 20-42
RIS TY - JOUR T1 - 6360 Sayılı Kanun ve Ankara İline Etkileri AU - SeherCeyhan, Semiha SultanTekkanat Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Akademik İzdüşüm Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 42 VL - 3 IS - 2 SN - 2547-9725- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akademik İzdüşüm Dergisi 6360 Sayılı Kanun ve Ankara İline Etkileri %A Seher Ceyhan , Semiha Sultan Tekkanat %T 6360 Sayılı Kanun ve Ankara İline Etkileri %D 2018 %J Akademik İzdüşüm Dergisi %P 2547-9725- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Ceyhan, Seher , Tekkanat, Semiha Sultan . "6360 Sayılı Kanun ve Ankara İline Etkileri". Akademik İzdüşüm Dergisi 3 / 2 (Mayıs 2018): 20-42 .
AMA Ceyhan S. , Tekkanat S. S. 6360 Sayılı Kanun ve Ankara İline Etkileri. AİD. 2018; 3(2): 20-42.
Vancouver Ceyhan S. , Tekkanat S. S. 6360 Sayılı Kanun ve Ankara İline Etkileri. Akademik İzdüşüm Dergisi. 2018; 3(2): 20-42.
IEEE S. Ceyhan ve S. S. Tekkanat , "6360 Sayılı Kanun ve Ankara İline Etkileri", Akademik İzdüşüm Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 20-42, May. 2018

Yayın için kabul edilen yazıların yayın hakkı ve yayınlanan yazılarında her türlü telif hakları dergiye aittir. Yazara herhangi bir telif hakkı ödenmez.