Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Ölüm Algısının “ Yaşam Doyumu ” Üzerindeki Etkisi: Üniversite Örneği

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 3, 1 - 18, 21.09.2018

Öz

Ölüm,
insanlık tarihi boyunca bir bilinmezlik ve merak konusu olmuştur. Bu sebeple
pek çok alanda araştırmacılar ölümle ilgili çalışmalar yapmıştır. Bireylerin
ölüm algısının yaşamlarına etkisini ele almışlardır. Bu araştırmada, bir devlet
üniversitesinde okuyan, öğrenciler üzerinde ölüm algısının “yaşam doyumuna” ne
yönde etkisi olur sorusuna cevap bulunması amaçlanmıştır. Araştırmada nicel
araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini üniversite
öğrencileri oluşturmuştur. Veriler anket tekniği ile elde edilmiştir. Çalışmada
farklı demografik özellikteki 402 üniversite öğrenci grubuna anket
uygulanmıştır. Anket çalışması sonucunda elde edilen veriler faktör analizi
sonrasında gerekli analizlere tabii tutulmuştur. Faktör analizi sonuçlarına
göre, öğrencilerin ölüme yönelik algılarını sekiz farklı boyutta ölçebilen bir
ölçek kullanılmıştır.

Kaynakça

  • KAYNAKÇAAydıner, Berent Burcu. Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçlarının Alt Boyutlarının Genel Öz-Yeterlilik Yaşam Doyumu ve Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, 2011.Bıçakçı, Ulaş. Paradigma ve Yaşam Kalitesi, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2001.Ertürk, S. Eğitimde Program Geliştirme, Yelkentepe Yayınları, Ankara,1982.GÜNGÖR, Tuğba. Selçuk Üniversitesi Resim- İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Kaygı ve Yaşam Doyumu Düzeyleri, Yüksek Lisans Çalışması, Selçuk Üniversitesi Resim- İş Eğitimi Anabilim Dalı, Konya, 2011.Hökelekli, Hayati. Din psikolojisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1996.Hökelekli, Hayati. Ölüm Ve Ölüm Ötesi Psikolojisi, Dem Yayınları, İstanbul, 2008.Karaca, Faruk. Ölüm Psikolojisi, Beyan Yayınları, İstanbul, 2000.Keser, Aşkın. Çalışmanın Anlamı, İnsan Yaşamındaki Yeri ve Yaşam Doyumu Üzerine Bir Uygulama, Yayınlanmış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2003.Keser, Aşkın. “İş Doyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Otomotiv Sektöründe Uygulama”, Çalışma ve Toplum Dergisi, Cilt:4, Sayı:7, 2005, ss.77-96.Safta, Havva, Hülya Uçukoğlu, Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu ve Derya Esen. “Yaşlılarda Ölüm Kaygısı Düzeyini Etkileyen Bazı Faktörlerin İncelenmesi”, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, 2011, ss.67-79.Tarhan, Nevzat. İnanç Psikolojisi Ruh, Beyin ve Akıl Üçgeninde İnsanoğlu, Timaş Yayınları, İstanbul, 2009.Topcu, Ayten K. Görsel Sanatlar Eğitiminde Bir Öğretim Yöntemi Olarak Yaratıcı Drama, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2008.İlhan Topuz, “Ölüm Algısı Türkçe Versiyonunun Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması”, Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt:11, Sayı:26, 2013, ss.285-300.Yalom, Irvin. Love’s Executioner, Basic Books, New York , 1989.Yalom, Irvin. Varoluşçu Psikoterapi, çev. Zeliha İyidoğan Babayiğit, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2001.Erdoğan, Saniye ve Yahşi Yazıcıoğlu. SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay Yayıncılık, Ankara, 2014.Yetim, Ünsal. Toplumdan Bireye Mutluluk Resimleri, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 2001.

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 3, 1 - 18, 21.09.2018

Öz

Kaynakça

  • KAYNAKÇAAydıner, Berent Burcu. Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçlarının Alt Boyutlarının Genel Öz-Yeterlilik Yaşam Doyumu ve Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, 2011.Bıçakçı, Ulaş. Paradigma ve Yaşam Kalitesi, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2001.Ertürk, S. Eğitimde Program Geliştirme, Yelkentepe Yayınları, Ankara,1982.GÜNGÖR, Tuğba. Selçuk Üniversitesi Resim- İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Kaygı ve Yaşam Doyumu Düzeyleri, Yüksek Lisans Çalışması, Selçuk Üniversitesi Resim- İş Eğitimi Anabilim Dalı, Konya, 2011.Hökelekli, Hayati. Din psikolojisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1996.Hökelekli, Hayati. Ölüm Ve Ölüm Ötesi Psikolojisi, Dem Yayınları, İstanbul, 2008.Karaca, Faruk. Ölüm Psikolojisi, Beyan Yayınları, İstanbul, 2000.Keser, Aşkın. Çalışmanın Anlamı, İnsan Yaşamındaki Yeri ve Yaşam Doyumu Üzerine Bir Uygulama, Yayınlanmış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2003.Keser, Aşkın. “İş Doyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Otomotiv Sektöründe Uygulama”, Çalışma ve Toplum Dergisi, Cilt:4, Sayı:7, 2005, ss.77-96.Safta, Havva, Hülya Uçukoğlu, Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu ve Derya Esen. “Yaşlılarda Ölüm Kaygısı Düzeyini Etkileyen Bazı Faktörlerin İncelenmesi”, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, 2011, ss.67-79.Tarhan, Nevzat. İnanç Psikolojisi Ruh, Beyin ve Akıl Üçgeninde İnsanoğlu, Timaş Yayınları, İstanbul, 2009.Topcu, Ayten K. Görsel Sanatlar Eğitiminde Bir Öğretim Yöntemi Olarak Yaratıcı Drama, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2008.İlhan Topuz, “Ölüm Algısı Türkçe Versiyonunun Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması”, Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt:11, Sayı:26, 2013, ss.285-300.Yalom, Irvin. Love’s Executioner, Basic Books, New York , 1989.Yalom, Irvin. Varoluşçu Psikoterapi, çev. Zeliha İyidoğan Babayiğit, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2001.Erdoğan, Saniye ve Yahşi Yazıcıoğlu. SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay Yayıncılık, Ankara, 2014.Yetim, Ünsal. Toplumdan Bireye Mutluluk Resimleri, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 2001.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zeynep ŞAHİN

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Eylül 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Şahin, Z. (2018). Ölüm Algısının “ Yaşam Doyumu ” Üzerindeki Etkisi: Üniversite Örneği . Akademik İzdüşüm Dergisi , 3 (3) , 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuiibfaid/issue/39264/434608

Yayın için kabul edilen yazıların yayın hakkı ve yayınlanan yazılarında her türlü telif hakları dergiye aittir. Yazara herhangi bir telif hakkı ödenmez.