Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Jeopolitik Kontrolden Biyopolitik Kontrole

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 4, 32 - 57, 30.12.2018

Öz

Mekânı dış politikanın
belirleyici unsurlarından biri olarak ele almak ve coğrafyadan devlete dönük
stratejik bakış ile klasik veya determinist jeopolitik analizler yapmak,
insanlığın kaderini belirleme gücünü ellerine geçirmeye çalışan ölümlü
tanrıların ya da nebülözdeki çekirdek kitlenin, söylemsel ve eylemsel
“Tasarı”larını çözümlemede yetersiz kalmaktadır. Jeopolitik güç mücadelesinde,
enerji, ekonomi politik-(jeoekonomi), jeokültür gibi tahakküm ve kontrol alanlarının
yanında 21. yüzyıl başlangıcında biyolojik alanı küresel kontrol
mekanizmalarına dâhil edilmiştir. Borçlandırma ve yoksullaştırma yöntemleri ile
binlerce yılın üretici kitleleri ve medeniyetin lokomotifi olan çiftçi aileler
bugün açlık sınırının altında, göçmen kamplarında veya şehir varoşlarında
yaşamaya mahkûm edilmektedir. Toprakları ulus-üstü şirketlerce gasp edilmekte,
su havzaları ticarileşmektedir. Şehirde yaşayan büyük kitlelerin kültürleri ile
uyumlu sağlıklı gıdalara ulaşım hakkı ellerinden alınırken, insanlık kısırlaşma
tehlikesi ile karşı karşıyadır.Bu makalede yeni güç ve
kontrol mücadelesi alanı olarak ortaya çıkan biyopolitik gelişmeler, eleştirel
jeopolitik yaklaşımla ele alınmaktadır

Kaynakça

  • KitaplarAgamben, G. (2013). Kutsal İnsan, Egemen İktidar ve Çıplak Hayat (2. Baskı). İ. Türkmen, Çev. İstanbul: Ayrıntı.Arendt H. (2012), Şiddet Üzerine, (6. Baskı), B. Peker Çev. İstanbul, İletişimAydın, A. (2013). 7'den 70'e Taş Devri Diyeti, Hastalıklara Karşı Korunma Kalkanı (10. Baskı). İstanbul: Hayy.Beck, U. (1999) Siyasallığın İcadı, N. Ülner Çev. İstanbul: İletişim Yayınları, Bourdieu, P. (2017) Karşı Ateşler, S. Canbolat Çev. İstanbul, SelBostanoğlu, B. ve Okur, A. (2009). Uluslararası ilişkilerde Eleştirel Kuram (2. Baskı.). Ankara: İmge.Cooper, R.(1975),“Prolegomenato the Choice of an International Monetary System”, Düz.Bergsten and Krausse , World Politics and International Economics içinde, Washington, Brookings Institution, 1975, ss: 63-97Cox, R. ve Schechter, (2002) M. G. The Politikal Economy of a Plural Word, Routledge.Critchley, S. (2013) İmansızların İmanı, Siyasal Teoloji Deneyler, Çev. E. Ünal, İstanbul: MetisDemirkol, K. (2011). GDO Çağdaş Esaret, 2. Basım. İstanbul: Kaynak Yayınlar.William E. F. (2013) Ölüm Tohumları, (4. Baskı), İstanbul, Bilim&Gönül, 2013, ss: 47-51Gilpin R. (2013), Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği, (3. Baskı.) M Duran vd. Çev. Ankara, Kripto.Goldberg, J. (2010). Liberal Faşizm. Mussolini'den Anlam Politikalarına Solun Gizli Tarihi, Çev E. Günsel İstanbul, PegasusHan, B. C. (2016), Şiddetin Topolojisi, D. Zaptçıoğlu Çev. İstanbul, Metis.Han,B. C.(2017), Şeffaflık Toplumu, (2. Baskı). H. Barışcan Çev. İstanbul, Metis.Hard, M. ve Negri, A. (2012). İmparatorluk (7. Baskı). A. Yılmaz, Çev. İstanbul: Ayrıntı.Keohane, R. O.(1984). After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton Uni.Press.Lemke, T. (2013), Biyopolitika, Çev. U. Özmakas, İstanbul, İletişimNye, J. ve Welch, D. A. (2011), Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak, R. Akman Çev. İstanbul, İş Bankası.Schmitt, C.(2010) Parlamenter Demokrasinin Krizi, E. Zeybekoğlu Çev. Ankara, DostMakalelerBaker, M. M. (08.12.1995). Who Is Responsible for the World Food Shortage. Executive Intelligence Review.Bernau, O. (02.05.2012). Landgrabbing: Neokolonialer Landraub in Afrika.Der globale Widerstand wächst. 02 11, 2014 tarihinde http://www.forumcivique.org/de/artikel/landgrabbing-neokolonialer-landraub-afrikader-globale-widerstand-w%C3%A4chst. adresinden alındıCox, R. W. (1981), “Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Teory” Millenium. Journal of International Studies, 10(2), aktaran Bostanoğlu ve Okur,2009.Cox, R. W. (1993). “Structural Issues of Global Governance: Implications for Europe. S. Gill içinde, Gramsci, Historical Materialism and International Relations. Cambridge and Victoria: Cambridge University Press.Demir, K.ve Çabuk, S. (2010). Türkiye'de Metropoliten Kentlerin Nüfus Gelişimi. Erciyeş Üni.SBE Dergisi, 1, 193-215. 02 12, 2014 tarihinde alındı.Engdahl, F. W. (04.12.2007). “Doomsday Seed Vault” in the Arctic Bill Gates, Rockefeller and the GMO giants know something we don’t. 01 10, 2014 tarihinde http://www.globalresearch.ca/doomsday-seed-vault-in-the-arctic-2/23503. adresinden alındıEngdahl, W. F. (18.08.2010). GMO Crop Catastrophe in USA a lesson for World. 01 11, 2014 tarihinde http://www.engdahl.oilgeopolitics.net/GMO/GMO _Crop/gmo_crop.html. adresinden alındı.Ergün, O. Siyasal HIV, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Politik-Sosyal-Kültürel Araştırmalar Merkezi, (16.04.2014), http://www.21yyte.org/ tr/arastirma/politik-sosyal-kulturel-arastirmalar-merkezi/2014/04/16/7547/siyasal-hiv Freeman, R. (08.12.1995). Control by the Food Cartel Companies:. 04 12, 2013 tarihinde http://www.larouchepub.com/other/1995/2249_cartel_ companies. html. adresinden alındı.Hacısalihoğlu. Y. (2008), “Kuramsal ve Kavramsal Bir Çözümleme: Mekân-Güç-Çatışma ve Jeopolitik”. Beykent Üni. Stratejik Araştırmalar Dergisi, Güz, 1(2), ss. 22-44.Korkisch F, (1987), “Geopolitik – Geostrategie – Geoökonomie”, ÖMZ, Österreichische Militärische Zeitschrift 1987, (1).ss: 18-27Leonard T. C. (2003-Kış),.More Mercifuland Not Less Effective: Eugenics and American Economics in the Prodressive Era, History of Political Economy 35/4Malone, A. (2008, 11 03). The GM genocide: Thousands of Indian farmers are committing suicide after using genetically modified crops. 11 11, 2013 tarihinde http://www.globalresearch.ca/the-gm-genocide-thousands-of-indian-farmers-are-committing-suicide-after-using-genetically-modified-crops/10829. adresinden alındıNissel, H. (2010). Kritische Geopolitik. ÖMZ,Österreichische Militärische Zeitschrift (1), 11-21.Oakland Enstitüsü. (2014, 02 28). Press Release: Wall Street Banks Eye American Farmland, Threaten Future of U.S. Agriculture. 01 23, 2014 tarihinde http://www.oaklandinstitute.org/press-release-wall-street-banks-eye-american-farmland-threaten-future-us-agriculture. adresinden alındıMurray, C. (2000). Deeper into the Brain, National Review,. 11.04.2014 tarihinde http://www.nationalreview.com/ ve http://www.aei.org/article/society-and-culture/deeper-into-the-brain/ adresinden alındıReuber P. ve Wolkersdörfer G. (2001), “Die neuen Geographien des Politischen und die neue Politische Geographie–Eine Einführung”, s.142 10.01.2013 tarihinde http://www.eduhi.at/dl/Reuber_Einfuehrung _PolGeo2001.pdf adresinden alındı.Schweigler, A. (2014, 01 23). Monopol und Elend. 02 24, 2014 tarihinde http://www.welt-ernaehrung.de/2014/02/06/monopol-und-elend-gastbeitrag/. adresinden alındıStrange, S. (1987, Sonbahar). “The Persistent Myth of Lost Hegemony”. International Organization, 41(4), 551-574.Strange, Susan,(1988), “The Future of the American Emipre”, 11.02.2013 tarihinde http://attacberlin.de/fileadmin/Sommerakademie/Strange_Future_of_ USEmpire.pdf adresinden alındı.The Thistle Editör Yazısı. (2001, June/July). Continuing the Green Revolution: The corporate assault on the security of the global food supply. The Thistle, 13(4). http://www.mit.edu/~thistle/v13/4/food.html. adresinden alındıVelioğlu, H. vd. (2005). Ülkemizde Tohumculuk Sektörünün Durumu ve Bakanlık Uygulamaları. Ç. Üniversiteleri (Dü.), Türkiye II. Tohumculuk Kongresi içinde (s. 10-15). Adana: Çukurova Üniversiteleri RektörlüğüZibechi, R. (2011). Territorien des Widerstands. Eine politische Kartografie der urbanen Peripherien Lateinamerikas. Berlin: Assoziation A, aktaran Olaf Bernau, Der globale Widerstand wächst ,ak-analyse & kritik-zeitung für linke Debatte und Praxis / Nr. 569 /17.2.2012.
  • DiğerBayraktar, E. (12.12.2012). Yabancılara 6 ayda 6 milyon metrekare Tarım Arazisi Satıldı. 07 23, 2013 tarihinde http://t24.com.tr/haber/yabancilara-6-ayda-6-milyon-metrekare-tarim-arazisi-satildi/219537. adresinden alındıBP Statistical Review of World Energy (2012), 21.02.2014 tarihinde http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2012.pdf adresinden alınmıştır.BP. Oil Reserves (2013), Statistical Review of World Energy 2013, 10.06.2014 tarihinde http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics /statistical-review-of-world-energy-2013/review-by-energy-type/oil/oil-reserves.html adresinden alındıBrewda, J. (08.12.1995). Kissinger's 1974 Plan for Food Control Genocide. Executive Intelligence Review. 01 12, 2014 tarihinde http://www.larouchepub.com/other/1995/2249_kissinger_food.html. adresinden alındıClinton, H. R.(18.10.2012), 21’inci Yüzyılda Enerji Diplomasisi, Türk Akademisi Enerji Araştırmaları Merkezi Çevirisi, Şubat 2013, 01.04.2013 tarihinde http://tasav.org/usr_img/yayinlar/Cev_2_ena_1_enerji_diplomasisi _kavak_son.pdf adresinden alındıDEZA. (2014). DEZA Glossar. (D. f. Schweizerische Eidgenossenschaft. Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten, Dü.) 02 13, 2014 tarihinde http://www.deza.admin.ch/glossary_popup.php?item ID=178653&lang ID =6. adresinden alındıEker, M. (14.02.2012). Gıda Sahtekarlığı. Deşifre. (M. A. Önal, Röportaj Yapan) A Haber. 02 21, 2014 tarihinde alındıEliasson, J. (23.08.2011). Dünya "su" İçin Birarada. 02 12, 2014 tarihinde http://www.enerjihaber.com/dunya_su_icin_birarada-26-haber-245.html. adresinden alındıFoucault, M. (1994). "Les mailles du pouvoir", Diets et écrits (Cilt 4). Paris: Gallimard, aktaran Hard&Negri,2012, s.45.Gıda Hareketi. (23.06.2010). Hızla Artan Kısırlığın Perde Arkası. 03 12, 2013 tarihinde http://www.gidahareketi.org/Hizla-Artan-Kisirligin-Perde-Arkasi--796-haberi.aspx. adresinden alındıGöçmen, A., Peter Mayo ile Söyleşi (2013): Sömürgecilik En Eski Kapitalist Yöntemdir, 21.01.2014 tarihinde http://www.muratkaymak.com/?pnum =527&pt=Peter%20Mayo%20ile%20S%C3%B6yle%C5%9Fi adresinden alındıGücüyener M. “Panoptikonik Gözetimden Synoptisizme Gözetim Toplumu” Yüksek Lisans Tezi, 2011, https://www.ulusaltezmerkezi.net/ panoptikonik -gozetimden-synoptisizme-gozetim-toplumu/Güven, S. K. “Gözetim Toplumu ve Toplumsal Meşruiyet”, doktora Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi SBE, 2007, s. 17, 118. https://www.ulusaltezmerkezi.net/gozetim-toplumu-ve-toplumsal-mesruiyet/17/IEA. (2013). Key World Energy Statistics. Paris: International Energy Agency.IFPRI. (13.04.2009). Policy Brief. 02 12, 2014 tarihinde http://www.ifpri.org/sites /default/files/publications/bp013all.pdf. adresinden alındıInternational Webster’s Comprehensive Dictionary. (2003). The New International Webster’s Comprehensive Dictionary of the English Language,. (S. S. Smith, Dü.) Trident Pr Intl.Johnson, K. ve Gold, R., (2013), ABD'nin Petrol Üretimi, Rekor Düzeyde Yükseldi, The Wall Street Journal,13.06.2013,Kaymakçı, M. (29.09.2013). Panel: Yerel Tohumların Önemi. 02 21, 2014 tarihinde http://haber.sol.org.tr/ekonomi/kuresel-isgale-karsi-yerel-direnis-haberi-80332. adresinden alındıMaranki, A., Saraçoğlu, A., & vd. (2011, 02 14). Hibrit Tohumlar Hakkında Ne Dediler? 04 20, 2013 tarihinde http://www.maranki.com/873_Hibrit-Tohumlar-Hakkinda-Ne-Dediler-.html. adresinden alındıŞahinöz, A. ve diğerleri (2004), Küreselleşme Sürecinde Türkiye Tarımı, 12.02.2014 tarihinde http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/aaccd2766ec67ae_ ek.pdf?tipi=14&sube= adresinden alındıTEB. İhracat Gn. Md.lüğü, Tarım Ürünleri D. Bşk.lığı. (2013). Tohumculuk. Ankara: Ekonomi Bakanlığı.WWF Türkiye. (2013). http://www.wwf.org.tr. 03 03, 2013 tarihinde http://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/ayak_izinin_azaltilmasi/. adresinden alındıYAÇED. (2010). Türkiye'nin HES Gerçeği. 01 21, 2014 tarihinde http://www.yesiladimlar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10:turkiyenin-hes-gercegi&catid=1:haberler&Itemid=7. adresinden alındıHaber SiteleriAnadolu Ajansı. (28.03.2014). Putin Ukraynanın Askeri Varlığı Teslim Edilecek. 03 29, 2014 tarihinde http://www.dunyabulteni.net/haberler /293652/putin-ukraynanin-askeri-varligi-teslim-edilecek-dedi. adresinden alındıCnn Türk (01.07.2013), “Petrol rezervinin ömrü 4 yıl uzadı”, 10.07.2013 tarihinde http://www.cnnturk.com/2013/ekonomi/genel/07/01/petrol.rezervinin .omru.4.yil.uzadi/713699.0/index.html adresinden alınmıştır.Die Welt (17.01.2013), Öl-Schwemme der USA wird Nahen Osten verändern”, 22.05.2013 tarihinde http://www.welt.de/politik/ausland/article 112852474/Oel-Schwemme-der-USA-wird-Nahen-Osten-veraendern.html adresinden alındıEnerjihaber (10.02.2014), “Kaya Gazı Devrimi”,01.03.2014 tarihinde http://www.enerjihaber.com/kaya_gazi_devrimi-3-haber-2013.html adresinden alındı.FNL. (2014), “Nahrungssicherheit”, 13.02.2014 tarihinde http://fnl.de /uploads / media/FNL_Heft _Nahrungssicherheit_ 01.pdf adresinden alındı.Haber 7. (24.07.2013). “GDO'lu üretim alanları 100 katına çıktı”. 01 10, 2014 tarihinde http://ekonomi.haber7.com/sektorler/haber/1053958-gdolu-uretim-alanlari-100-katina-cikti. adresinden alındı.Hürriyet Gazetesi. (06.03.2014). “Hububat üretimi 2 milyar tona, buğday rekora gidiyor”. 03 06, 2014 tarihinde http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/ tarim/25950852.asp. adresinden alındıNtvmsnbc. (2012, 10 17). “Tohum yoksa gelecek de yok, Anadolu özgü yerel tohum çeşitliliğimiz yok oluyor”. 01 21, 2014 tarihinde http://www.ntvmsnbc.com/id/25363257/. adresinden alındı.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Oğuzhan ERGÜN
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6917-0871
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Ergün, O. (2018). Jeopolitik Kontrolden Biyopolitik Kontrole . Akademik İzdüşüm Dergisi , , 32-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuiibfaid/issue/41892/478978

Yayın için kabul edilen yazıların yayın hakkı ve yayınlanan yazılarında her türlü telif hakları dergiye aittir. Yazara herhangi bir telif hakkı ödenmez.