Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 39 - 55 2020-03-25

Halkla İlişkiler Uygulamalarında Kullanılan Modellerin Hofstede’in Kültür Boyutları İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

Ferhat UĞURLU UĞURLU [1] , Salih YEŞİL [2]


Halkla ilişkiler; şirketlerin küreselleşmenin getirdiği yeni koşullara uyum sağlamalarında önemli role sahip bir kavramdır. Halkla ilişkiler; işletmenin hizmet verdiği kitle ile daha etkili iletişimde bulunmak üzere başvurduğu bir yöntem; bir işletmeyi iç ve dış müşterilere, bağlantılı olduğu kişilere sevdirme ve saydırma, belirli bir tutumu benimsetmeye halkı inandırma sanatıdır. Bu araştırmada halkla ilişkiler konusu ele alınıp, halkla ilişkiler modelleri ve Hofstede’in kültür boyutları açıklanmıştır. Ayrıca halkla ilişkiler modelleri ve kültür boyutları arasındaki ilişki incelenmiş ve hem teorik hem de uygulama açısından literatürdeki yeri ortaya konulmuştur. Bu çalışmada, işletmeler açısından hangi halkla ilişkiler modellerinin tercih edildiği ve hangi kültürel boyutlarla birlikte etkili olduğu gibi farklı çerçevelerden bilgiler sunulmaya, yorumlanmaya ve uygulamaya yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Modelleri, Kültür, Kültür Boyutları
 • AYDEMİR, M., ve M., DEMİRCİ, M. K. (2006). İşletmelerin Küreselleşme Stratejileri, Gazi Kitabevi, Ankara, 213s.
 • BİBER, A., (2003). Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar, Ankara, Nobel Yayınları, 109s.
 • BUDAK, G., ve BUDAK, G., (1995). Halkla İlişkiler ( Davranışsal bir Yaklaşım), İstanbul, 201s.
 • CUTLIP S., CENTER A., ve BROOM, G., (1995). Effective Public Relations, New Jersey, Prentice-Hall Inc. 624s.
 • Çolak, S. (2002). Örgüt Kültürü ve Örgüt Stratejileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Eczacıbaşı Vitra İşletmesinde Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi: A.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇÖKLÜ, Yonca. Ece. ve ÖZGEN, Ebru. (2004). “Gelişen İletişim Stratejileri Açısından Halkla İlişkiler Yönetimi Uygulamaları”, Akdeniz İletişim Dergisi. 1(2), 45-67.
 • FENG, B. ve Lİ, H. (2009). An Analysis of Consumer Generated Media‟s Application in Multicultural Public Relations Practice. China Media Research, 5,4.
 • GEÇİKLİ, F., (2008). Halkla İlişkiler ve İletişim, Beta Yayınları, İstanbul, 104s.
 • GONG, Ven. (2009). National Culture and global Diffusion of Business- to Consumer ECommerce. Cross Cultural Management: An International Journal, Vol:16 No:1.
 • GRUNIG, J.E., (2005). Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik. (Çeviren: Özsayar, E). Tribeca Yayıncılık, 113s.
 • GRUNIG, J.E., GRUNIG, L.A., (1996). “Implications of Symmetry for A Theory of Ethics and Social Responsibility in Public Relations”, Paper presented in World PR Festival, Chicago, 141s.
 • GRUNIG, James. E. ve GRUNİG, Larissa. E. (2005). “Halkla İlişkiler ve İletişim Modelleri”, Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik. (içinde) James E. Grunig, Çev., Elif Özsayar. 307- 349, Rota Yayınları, İstanbul.
 • GÜMRAH, Ergun. (2007). “Sivil Toplum Örgütlerinde Halkla İlişkiler ve Medya İlişkileri”, Hak Örgütleri Medyada Görünür Olmak. IPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul.
 • HOFSTEDE, G., (2000). Cultures and Organizations, McGraw-Hill, Inc., 37s.
 • IŞIK, M., YALÇINSOY, A. ve BİLEN, A. (2017). Güç mesafesi ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik bir araştırma, Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (ISEPA), 45-59, Diyarbakır.
 • LIM, S., GOH, J., ve SRIRAMESH, K., (2005). “Applicability of the Generic Principles of Excellent Public Relations in a Different Cultural Context: The Case Study of Singapore”, Journal of Public Relations Research, 17:4, 315-340, 27s.
 • MÜRTEZA, F., (2007). Müşteri Tatmininin Kurumsal İmaj Üzerindeki Etkisi ve Bu Süreçte Etkin Bir İletişim Aracı Olarak Halkla İlişkiler Yöntem ve Tekniklerinin Kullanımı: Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma, Ege üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 279s.
 • ÖNDOĞAN, Ö,A., (2010). Üniversiteler Kütüphanelerinde Yürütülen Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 24/3, 439-470.
 • RAMAN, N., ve KARAN, K., (2006). Cultural Influences on Public Relations Practices in Multicultural Societies: A Study of Multinational Organizations in Singapore. China media Research, 2(1), ss.23-25.
 • SAYIMER, İ., (2006). Halkla ilişkiler Etiğinde Öne Çıkan Modellerin Etik Sistemler Açısından Değerlendirilmesi Küresel İletişim Dergisi, Kocaeli Üniversitesi iletişim Fakültesi, Kocaeli, 2(4), 145s.
 • SAYLIK, A., (2019). “Hofstede’in Kültür Boyutları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması; Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(3), 1860-1881.
 • SEPETÇİ T., (2012). “Toplum Kültürünün Uygulanan Halkla İlişkiler Modellerine Etkisi: Türkiye’deki Devlet Ve Vakıf Üniversiteleri Üzerine Bir Araştırma”,Journal of Yasar University 2012 28(7) 4722 – 4748.
 • SIĞRI, Ü., ve TIĞLI, M., (2006). Hofstede’nin Belirsizlikten Kaçınma Kültürel Boyutunun Yönetsel-Örgütsel Süreçlere ve Pazarlama Açısından Tüketici Davranışlarına Etkisi Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 21(1), 151s.
 • SRIRAMESH, Krishnamurty. (2009). “The Relationship Between Culture and Public Relations”, (içinde) The Global Public Relations Handbook: Theory, Research, and Practice. Ed. Krishnamurthy Sriramesh ve Dejan Vercic, Routledge, UK. TÜRK, M.S, ve GÜVEN, A., (2007). Yeni Başlayanlar için Halkla İlişkiler, Gazi Kitapevi, Ankara, 112s.
 • URAL, E., (2005). (Ed) YAYINOĞLU, P., Çok Kültürlü Ortamlarda Halkla İlişkiler., Çok Kültürlü Ortamlarda Halkla İlişkiler, Kurumsal İletişim ve Yönetim, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 356s.
 • VASQUEZ G,. ve TAYLOR, (2000). M., What Cultural Values Influence American Public Relations Practitioners? Public Relations Review, 25(4):433–449, Winter, 17s.
 • VASQUEZ, G. M. ve TAYLOR, Maureen. (1999). “What Cultural Values Influence American Public Relations Practitioners?”, Public Relations Review. 25(4), 433-449.
 • WELCH, J.M., (2005). The electronic welcome mat: The academic library web site as a marketing and public relations tool. The Journal of Academic Librarianship, 31(3), ss.225–228.
 • WİLCOX, D.L. (2007). Public Relations: Strategies and Tactics. Boston: Allyn and Bacon.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1852-8797
Yazar: Ferhat UĞURLU UĞURLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3237-2258
Yazar: Salih YEŞİL
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { beuiibfaid692400, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi}, issn = {2547-9725}, address = {aid@beu.edu.tr}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {39 - 55}, doi = {}, title = {Halkla İlişkiler Uygulamalarında Kullanılan Modellerin Hofstede’in Kültür Boyutları İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Uğurlu, Ferhat and Yeşi̇l, Salih} }
APA Uğurlu, F , Yeşi̇l, S . (2020). Halkla İlişkiler Uygulamalarında Kullanılan Modellerin Hofstede’in Kültür Boyutları İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma . Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi , 5 (1) , 39-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuiibfaid/issue/53285/692400
MLA Uğurlu, F , Yeşi̇l, S . "Halkla İlişkiler Uygulamalarında Kullanılan Modellerin Hofstede’in Kültür Boyutları İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma" . Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi 5 (2020 ): 39-55 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuiibfaid/issue/53285/692400>
Chicago Uğurlu, F , Yeşi̇l, S . "Halkla İlişkiler Uygulamalarında Kullanılan Modellerin Hofstede’in Kültür Boyutları İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma". Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi 5 (2020 ): 39-55
RIS TY - JOUR T1 - Halkla İlişkiler Uygulamalarında Kullanılan Modellerin Hofstede’in Kültür Boyutları İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma AU - Ferhat Uğurlu , Salih Yeşi̇l Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 55 VL - 5 IS - 1 SN - 2547-9725- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi Halkla İlişkiler Uygulamalarında Kullanılan Modellerin Hofstede’in Kültür Boyutları İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma %A Ferhat Uğurlu , Salih Yeşi̇l %T Halkla İlişkiler Uygulamalarında Kullanılan Modellerin Hofstede’in Kültür Boyutları İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma %D 2020 %J Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi %P 2547-9725- %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Uğurlu, Ferhat , Yeşi̇l, Salih . "Halkla İlişkiler Uygulamalarında Kullanılan Modellerin Hofstede’in Kültür Boyutları İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma". Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi 5 / 1 (Mart 2020): 39-55 .
AMA Uğurlu F , Yeşi̇l S . Halkla İlişkiler Uygulamalarında Kullanılan Modellerin Hofstede’in Kültür Boyutları İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. AKADEMİK İZDÜŞÜM DERGİSİ. 2020; 5(1): 39-55.
Vancouver Uğurlu F , Yeşi̇l S . Halkla İlişkiler Uygulamalarında Kullanılan Modellerin Hofstede’in Kültür Boyutları İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi. 2020; 5(1): 39-55.