Konferans Bildirisi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERDE YÖNETİCİLERİN E-DEVLETİ BENİMSEMESİ: AMPİRİK BİR ANALİZ

Yıl 2017, Cilt 12, Sayı 1, 51 - 62, 30.06.2017

Öz

E-Devlet, günümüzde kamu yönetiminde yükselişe geçmiş olgulardan biridir. Türkiye artık bir tercih olmaktan çıkan bu olguya kayıtsız kalamamış ve özellikle 2000’li yıllardan itibaren Avrupa Birliğine uyum sürecinin de etkisiyle e-devlet proje ve uygulamalarına hız vermiştir. Bununla birlikte, e-devlet sadece teknik değil, sosyolojik ve psikolojik bir olgudur. E-Devletin başarısı için sarf edilen bu çok boyutlu çabaların sonuç vermesi ve büyük yatırımlar yapılan e-devlet projelerinden arzu edilen sonuçların alınabilmesi için e-devletin kullanıcılar tarafından benimsenmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, Bursa Büyükşehir Belediyesi örneği bağlamında, Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi (BTKKT) ölçeğinden yararlanarak, Türkiye’de yerel yönetimlerde yöneticilerin e-devleti benimsemesi üzerinde etkili olan faktörleri analiz etmektir. Ampirik araştırmanın bulgularına göre, performans beklentisi, çaba beklentisi ve sosyal etki faktörlerinin yöneticilerin e-devleti kullanmaya yönelik davranışsal niyetleri üzerinde herhangi bir anlamlı etkisi bulunmamaktadır. Yine, yöneticilerin e-devleti kullanmaya yönelik davranışsal niyetleri ile kullanım davranışı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Bununla birlikte, kolaylaştırıcı koşullar faktörü yöneticilerin e-devleti kullanım davranışı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir.

Kaynakça

 • Ajzen, Icek (1991), “The Theory of Planned Behavior”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 50, 179-221.
 • Ayyıldız, Hasan ve Ekrem Cengiz (2006), “Pazarlama Modellerinin Testinde Kullanılabilecek Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) Üzerine Kavramsal Bir İnceleme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol.11, No. 1, 63-84.
 • Compeau, Deborah. R. ve Christopher A. Higgins (1995), “Computer Self-Efficacy: Development of a Measure and Initial Test”, MIS Quarterly, Vol. 19, No. 2, 189-211.
 • Davis Fred D., Richard P. Bagozzi ve Paul R. Warshaw (1989), “User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models”, Management Science, Vol. 35, No. 8, 982-1003.
 • Davis, Fred D., Richard P. Bagozzi ve Paul R. Warshaw (1992), “Extrinsic and Intrinsic Motivation to Use Computers in the Workplace”, Journal of Applied Social Psychology, Vol. 22, No. 14, 1111-1132.
 • Engin, Melih ve Fatih Gürses (2014), “Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin E-Demokrasi Gelişim Modelleri Açısından İncelenmesi”, 12. Kamu Yönetimi Forumu Bildiriler Kitabı, Aydın, 550-569.
 • Engin, Melih, Fatih Gürses ve Fatma İğdeli (2016), “The Use of Web 2.0 Tools in Local Government: An Empirical Study in Turkish Municipalities”, The Journal of Academic Social Science Studies, No. 44, 213-232.
 • Fishbein, Martin, Icek Ajzen (1975), Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research, Reading, MA: Addison-Wesley.
 • GÜRSES, Fatih ve Melih ENGİN (2016), “Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Mobil Devlet Uygulamaları: Büyükşehir Belediyeleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol. 21, No. 1, 223-234.
 • Im, Il., Seongtae Hong ve Myung Soo Kang (2011), “An International Comparison of Technology Adoption Testing the UTAUT Model”, Information & Management, Vol. 48, 1-8.
 • Karkın, Naci ve Hüseyin Serhan Çalhan (2011), “İl Belediye Web Sitelerinin e-Katılım Açısından Analizi”, 8. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) Bildiriler Kitabı, Ankara, 804-821.
 • Moore, Gary. C. ve Izak. Benbasat (1991), “Development of an Instrument to Measure the Perceptions of Adopting an Information Technology Innovation,” Information Systems Research, Vol. 2, No. 3, 192-222.
 • Saruhan, Şadi Can ve Ata Özdemirci (2011), Bilim, Felsefe ve Metodoloji, 1.B., Beta Yayınları, İstanbul.
 • Sobacı, Mehmet Zahid ve Ramazan Altınok (2011), “Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin e-Katılım Uygulamaları: Website İçerik Analizi”, 8. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) Bildiriler Kitabı, Ankara, 786-803.
 • Şimşek, Ömer Faruk (2007), Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları, 1.B., Ekinoks Yayınları, Ankara.
 • Thompson, Ronald. L., Christopher A. Higgins ve Jane. M. Howell (1991), “Personal Computing: Toward a Conceptual Model of Utilization,” MIS Quarterly, Vol. 15, No. 1, 124-143.
 • Venkatesh, Viswanath ve Hillol Bala (2008), “Technology Acceptance Model 3 and A Research Agenda on Interventions”, Decision Sciences, Vol. 39, No. 2, 273-316.
 • Venkatesh, Viswanath ve Fred D. Davis (2000), “Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies”, Management Science, Vol. 46, No. 2, 186–204.
 • Venkatesh, Viswanath, Michael G. Morris, Gordon B. DAVIS ve Fred D. DAVIS (2003), “User Acceptance of Information Technology: Toward A Unifıed View”, MIS Quarterly, Vol. 27, No. 3, 425-478.
 • Yang, Shuiquing, Yaobin Lu, Summeet Gupta, Yuzhi Cao Ve Rui Zhang (2012), “Mobile Payment Services Adoption Across Time: An Empirical Study of the Effects of Behavioral Beliefs, Social Influences, and Personal Traits”, Computers in Human Behaviour, Vol. 28, 129-142.

Yıl 2017, Cilt 12, Sayı 1, 51 - 62, 30.06.2017

Öz

Kaynakça

 • Ajzen, Icek (1991), “The Theory of Planned Behavior”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 50, 179-221.
 • Ayyıldız, Hasan ve Ekrem Cengiz (2006), “Pazarlama Modellerinin Testinde Kullanılabilecek Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) Üzerine Kavramsal Bir İnceleme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol.11, No. 1, 63-84.
 • Compeau, Deborah. R. ve Christopher A. Higgins (1995), “Computer Self-Efficacy: Development of a Measure and Initial Test”, MIS Quarterly, Vol. 19, No. 2, 189-211.
 • Davis Fred D., Richard P. Bagozzi ve Paul R. Warshaw (1989), “User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models”, Management Science, Vol. 35, No. 8, 982-1003.
 • Davis, Fred D., Richard P. Bagozzi ve Paul R. Warshaw (1992), “Extrinsic and Intrinsic Motivation to Use Computers in the Workplace”, Journal of Applied Social Psychology, Vol. 22, No. 14, 1111-1132.
 • Engin, Melih ve Fatih Gürses (2014), “Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin E-Demokrasi Gelişim Modelleri Açısından İncelenmesi”, 12. Kamu Yönetimi Forumu Bildiriler Kitabı, Aydın, 550-569.
 • Engin, Melih, Fatih Gürses ve Fatma İğdeli (2016), “The Use of Web 2.0 Tools in Local Government: An Empirical Study in Turkish Municipalities”, The Journal of Academic Social Science Studies, No. 44, 213-232.
 • Fishbein, Martin, Icek Ajzen (1975), Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research, Reading, MA: Addison-Wesley.
 • GÜRSES, Fatih ve Melih ENGİN (2016), “Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Mobil Devlet Uygulamaları: Büyükşehir Belediyeleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol. 21, No. 1, 223-234.
 • Im, Il., Seongtae Hong ve Myung Soo Kang (2011), “An International Comparison of Technology Adoption Testing the UTAUT Model”, Information & Management, Vol. 48, 1-8.
 • Karkın, Naci ve Hüseyin Serhan Çalhan (2011), “İl Belediye Web Sitelerinin e-Katılım Açısından Analizi”, 8. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) Bildiriler Kitabı, Ankara, 804-821.
 • Moore, Gary. C. ve Izak. Benbasat (1991), “Development of an Instrument to Measure the Perceptions of Adopting an Information Technology Innovation,” Information Systems Research, Vol. 2, No. 3, 192-222.
 • Saruhan, Şadi Can ve Ata Özdemirci (2011), Bilim, Felsefe ve Metodoloji, 1.B., Beta Yayınları, İstanbul.
 • Sobacı, Mehmet Zahid ve Ramazan Altınok (2011), “Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin e-Katılım Uygulamaları: Website İçerik Analizi”, 8. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) Bildiriler Kitabı, Ankara, 786-803.
 • Şimşek, Ömer Faruk (2007), Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları, 1.B., Ekinoks Yayınları, Ankara.
 • Thompson, Ronald. L., Christopher A. Higgins ve Jane. M. Howell (1991), “Personal Computing: Toward a Conceptual Model of Utilization,” MIS Quarterly, Vol. 15, No. 1, 124-143.
 • Venkatesh, Viswanath ve Hillol Bala (2008), “Technology Acceptance Model 3 and A Research Agenda on Interventions”, Decision Sciences, Vol. 39, No. 2, 273-316.
 • Venkatesh, Viswanath ve Fred D. Davis (2000), “Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies”, Management Science, Vol. 46, No. 2, 186–204.
 • Venkatesh, Viswanath, Michael G. Morris, Gordon B. DAVIS ve Fred D. DAVIS (2003), “User Acceptance of Information Technology: Toward A Unifıed View”, MIS Quarterly, Vol. 27, No. 3, 425-478.
 • Yang, Shuiquing, Yaobin Lu, Summeet Gupta, Yuzhi Cao Ve Rui Zhang (2012), “Mobile Payment Services Adoption Across Time: An Empirical Study of the Effects of Behavioral Beliefs, Social Influences, and Personal Traits”, Computers in Human Behaviour, Vol. 28, 129-142.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatih Gürses>
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ, YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 12, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { beyder317643, journal = {Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi}, eissn = {1308-3937}, address = {}, publisher = {İbrahim Güran YUMUŞAK}, year = {2017}, volume = {12}, number = {1}, pages = {51 - 62}, title = {TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERDE YÖNETİCİLERİN E-DEVLETİ BENİMSEMESİ: AMPİRİK BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {Gürses, Fatih} }
APA Gürses, F. (2017). TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERDE YÖNETİCİLERİN E-DEVLETİ BENİMSEMESİ: AMPİRİK BİR ANALİZ . Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi , 12 (1) , 51-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/beyder/issue/31845/317643
MLA Gürses, F. "TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERDE YÖNETİCİLERİN E-DEVLETİ BENİMSEMESİ: AMPİRİK BİR ANALİZ" . Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 12 (2017 ): 51-62 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/beyder/issue/31845/317643>
Chicago Gürses, F. "TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERDE YÖNETİCİLERİN E-DEVLETİ BENİMSEMESİ: AMPİRİK BİR ANALİZ". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 12 (2017 ): 51-62
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERDE YÖNETİCİLERİN E-DEVLETİ BENİMSEMESİ: AMPİRİK BİR ANALİZ AU - FatihGürses Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 62 VL - 12 IS - 1 SN - -1308-3937 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERDE YÖNETİCİLERİN E-DEVLETİ BENİMSEMESİ: AMPİRİK BİR ANALİZ %A Fatih Gürses %T TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERDE YÖNETİCİLERİN E-DEVLETİ BENİMSEMESİ: AMPİRİK BİR ANALİZ %D 2017 %J Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi %P -1308-3937 %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD Gürses, Fatih . "TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERDE YÖNETİCİLERİN E-DEVLETİ BENİMSEMESİ: AMPİRİK BİR ANALİZ". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 12 / 1 (Haziran 2017): 51-62 .
AMA Gürses F. TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERDE YÖNETİCİLERİN E-DEVLETİ BENİMSEMESİ: AMPİRİK BİR ANALİZ. Journal of Knowlede Economy & Knowledge Management. 2017; 12(1): 51-62.
Vancouver Gürses F. TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERDE YÖNETİCİLERİN E-DEVLETİ BENİMSEMESİ: AMPİRİK BİR ANALİZ. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. 2017; 12(1): 51-62.
IEEE F. Gürses , "TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERDE YÖNETİCİLERİN E-DEVLETİ BENİMSEMESİ: AMPİRİK BİR ANALİZ", Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, c. 12, sayı. 1, ss. 51-62, Haz. 2017