Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

AR-GE HARCAMALARININ YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜN İHRACATI VE KİŞİ BAŞI GELİR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: 12 AB ÜLKESİ ve TÜRKİYE İÇİN UYGULAMA (1996-2015)

Yıl 2017, Cilt 12, Sayı 1, 1 - 12, 30.06.2017

Öz

Sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanabilmesi için Ar-Ge harcamaları büyük önem taşımaktadır. İçsel büyüme modelleri incelendiği zaman da Ar-Ge harcamalarının dışsallık yaratarak ekonomik büyümenin yanı sıra kişi başı gelirin artmasına pozitif yönde etki ettiği görülmektedir. Yapılan bu çalışmada Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payının, Yüksek Teknolojili Ürün İhracatının toplam ihracat içindeki payı ve GSYİH arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Yapılan çalışmada Panel Veri Analiz yöntemi kullanılarak Avrupa Birliğine üye 12 ülke ve Türkiye için 1996-2015 dönem verileri incelenmiştir. Tüm panel için ulaşılan sonuçlar Ar-Ge harcamalarının Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı ve GSYİH pozitif yönde etkilediğidir. Buna göre ülkelerin hem GSYİH'sını hem de ihracatlarını arttırmak için Ar-Ge yatırımlarına ağırlık vermesi gerektiği söylenebilir.

Kaynakça

 • Akıncı, M., & Sevinç, H. (2013). Ar&Ge Harcamaları İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: 1990 – 2011 Türkiye Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6 (27), 7-17.
 • Altın, O., & Kaya, A. (2009). Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensel İlişkinin Analizi. Ege Akademik Bakış , 251-259.
 • Altıntaş, H., & Mercan, M. (2015). Ar-Ge Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Oecd Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Panel Eşbütünleşme Analizi. Ankara Üniversitesi Sbf Dergisi , 70 (2), 345-376.
 • Amaghouss, J., & Ibourk, A. (2013). Entrepreneurial Activities, Innovation And Economic Growth: The Role Of Cyclical Factors Evidence From Oecd Countries For The Period 2001-2009. International Business Research , 153-165.
 • Baltagi, B. H., & Kao, C. (2000). Nonstationary Panels, Cointegration İn Panels And Dynamic Panels: A Survey. 02 2017, 2017 Tarihinde Syracuse University : Http://Surface.Syr.Edu/Cgi/Viewcontent.Cgi?Article=1135&Context=Cpr Adresinden Alındı
 • Dam, M. M., & Yıldız, B. (2016). Brıcs-Tm Ülkelerinde Ar-Ge Ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (33), 220-236.
 • Eurostat. (Tarih Yok). Database. 04 17, 2017 Tarihinde Eurostat: Http://Ec.Europa.Eu/Eurostat/Data/Database Adresinden Alındı
 • Genç, M. C., & Atasoy, Y. (2010). Ar&Ge Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi. Bilgi Ekonomisi Ve Yönetimi Dergisi , V (Iı), 27-34.
 • Göçer, İ. (2013). Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı, Dış Ticaret Dengesi Ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri. Maliye Dergisi (165), 215-240.
 • Göçer, İ. (2013). Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknolojili Ürün Ġhracatı, Dıģ Ticaret Dengesi Ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri. Maliye Dergisi , 215-240.
 • Gülmez, A., & Yardımcıoğlu, F. (2012). Oecd Ülkelerinde Ar-Ge Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme Ve Panel Nedensellik Analizi (1990-2010). Maliye Dergisi (163), 335-353.
 • Kılıç, C., Bayar, Y., & Özekicioğlu, H. (2014). Araştırma Geliştirme Harcamalarının Yüksek Teknoloji Ürün İhracatı Üzerindeki Etkisi: G–8 Ülkeleri İçin Bir Panel Veri Analizi. Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (44), 115-130.
 • Kızılkaya, O., Sofuoğlu, E., & Ay, A. (2017). Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı Üzerinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Dışa Açıklığın Etkisi: Gelişmekte Olan ülkelerde Panel Veri Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi , 18 (1), 63-78.
 • Korkmaz, S. (2010). Türkiye’de Ar‐Ge Yatırımları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Var Modeli İle Analizi . Journal Of Yasar University , 20 (5), 3320-3330.
 • Meçik, O. Ar-Ge Harcamalarının Ekonomik Gelişmişlik Üzerindeki Etkileri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 7 (32), 669-674.
 • Özcan, B., & Arı, A. (2014). Araştırma-Geliştirme Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi. Maliye Dergisi (166), 39-55.
 • Özer, M., & Çiftçi, N. (2009). Ar-Ge Harcamaları Ve İhracat İlişkisi: Oecd Ülkeleri Panel Veri Analizi. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi (23), 39-50.
 • Özsağır, A. (2016). Bilgi Ekonomisi. Ankara : Seçkin Yayıncılık.
 • Samimi, A. J., & Alerasoul, S. M. (2009). R&D And Economic Growth: New Evidence From Some Developing Countries. Australian Journal Of Basic And Applied Sciences , 3 (4), 3464-3469.
 • Sungur, O., Aydın, H. İ., & Eren, M. V. (2016). Türkiye’de Ar-Ge, İnovasyon, İhracat Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Asimetrik Nedensellik Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 21 (1), 173-192.
 • Taban, S., & Şengür, M. (2014). Türkiye’de Ar-Ge Ve Ekonomik Büyüme. Aibü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 14 (1), 355-376.
 • The World Bank. (Tarih Yok). Databank. 03 14, 2017 Tarihinde World Development Indicators: Http://Databank.Worldbank.Org/Data/Reports.Aspx?Code=Ny.Gdp.Mktp.Kd.Zg&İd=1ff4a498&Report_Name=Popular-Indicators&Populartype=Series&İspopular=Y# Adresinden Alındı
 • Tuik. (Tarih Yok). Tuik Konularına Göre İstatiskler. 18 04, 2017 Tarihinde Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması: Http://Www.Tuik.Gov.Tr/Pretablo.Do?Alt_İd=1082 Adresinden AlındI
 • Türk Dil Kurumu. (2006, 09 28). Güncel Türkçe Sözlük. 04 25, 2017 Tarihinde Türk Dil Kurumu: Http://Www.Tdk.Gov.Tr/İndex.Php?Option=Com_Gts&Arama=Gts&Kelime=Araştırma%20geliştirme&Guid=Tdk.Gts.54346453588623.37852112 Adresinden Alındı
 • Ünlükaplan, İ. (2009). Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde İktisadi Kalkınma, Rekabetçilik Ve İnovasyon İlişkilerinin Kanonik Korelasyon Analizi İle Belirlenmesi. Maliye Dergisi (157), 235-250.
 • Yaylalı, M., Alkan, Y., & Işık, C. (2010). Türkiye'de Ar&Ge Yatırım Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Eş-Bütünleşme Ve Nedensellik İlişkisi: 1990–2009. Bilgi Ekonomisi Ve Yönetimi Dergisi , V (Iı), 13-26.

Yıl 2017, Cilt 12, Sayı 1, 1 - 12, 30.06.2017

Öz

Kaynakça

 • Akıncı, M., & Sevinç, H. (2013). Ar&Ge Harcamaları İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: 1990 – 2011 Türkiye Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6 (27), 7-17.
 • Altın, O., & Kaya, A. (2009). Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensel İlişkinin Analizi. Ege Akademik Bakış , 251-259.
 • Altıntaş, H., & Mercan, M. (2015). Ar-Ge Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Oecd Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Panel Eşbütünleşme Analizi. Ankara Üniversitesi Sbf Dergisi , 70 (2), 345-376.
 • Amaghouss, J., & Ibourk, A. (2013). Entrepreneurial Activities, Innovation And Economic Growth: The Role Of Cyclical Factors Evidence From Oecd Countries For The Period 2001-2009. International Business Research , 153-165.
 • Baltagi, B. H., & Kao, C. (2000). Nonstationary Panels, Cointegration İn Panels And Dynamic Panels: A Survey. 02 2017, 2017 Tarihinde Syracuse University : Http://Surface.Syr.Edu/Cgi/Viewcontent.Cgi?Article=1135&Context=Cpr Adresinden Alındı
 • Dam, M. M., & Yıldız, B. (2016). Brıcs-Tm Ülkelerinde Ar-Ge Ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (33), 220-236.
 • Eurostat. (Tarih Yok). Database. 04 17, 2017 Tarihinde Eurostat: Http://Ec.Europa.Eu/Eurostat/Data/Database Adresinden Alındı
 • Genç, M. C., & Atasoy, Y. (2010). Ar&Ge Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi. Bilgi Ekonomisi Ve Yönetimi Dergisi , V (Iı), 27-34.
 • Göçer, İ. (2013). Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı, Dış Ticaret Dengesi Ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri. Maliye Dergisi (165), 215-240.
 • Göçer, İ. (2013). Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknolojili Ürün Ġhracatı, Dıģ Ticaret Dengesi Ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri. Maliye Dergisi , 215-240.
 • Gülmez, A., & Yardımcıoğlu, F. (2012). Oecd Ülkelerinde Ar-Ge Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme Ve Panel Nedensellik Analizi (1990-2010). Maliye Dergisi (163), 335-353.
 • Kılıç, C., Bayar, Y., & Özekicioğlu, H. (2014). Araştırma Geliştirme Harcamalarının Yüksek Teknoloji Ürün İhracatı Üzerindeki Etkisi: G–8 Ülkeleri İçin Bir Panel Veri Analizi. Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (44), 115-130.
 • Kızılkaya, O., Sofuoğlu, E., & Ay, A. (2017). Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı Üzerinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Dışa Açıklığın Etkisi: Gelişmekte Olan ülkelerde Panel Veri Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi , 18 (1), 63-78.
 • Korkmaz, S. (2010). Türkiye’de Ar‐Ge Yatırımları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Var Modeli İle Analizi . Journal Of Yasar University , 20 (5), 3320-3330.
 • Meçik, O. Ar-Ge Harcamalarının Ekonomik Gelişmişlik Üzerindeki Etkileri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 7 (32), 669-674.
 • Özcan, B., & Arı, A. (2014). Araştırma-Geliştirme Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi. Maliye Dergisi (166), 39-55.
 • Özer, M., & Çiftçi, N. (2009). Ar-Ge Harcamaları Ve İhracat İlişkisi: Oecd Ülkeleri Panel Veri Analizi. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi (23), 39-50.
 • Özsağır, A. (2016). Bilgi Ekonomisi. Ankara : Seçkin Yayıncılık.
 • Samimi, A. J., & Alerasoul, S. M. (2009). R&D And Economic Growth: New Evidence From Some Developing Countries. Australian Journal Of Basic And Applied Sciences , 3 (4), 3464-3469.
 • Sungur, O., Aydın, H. İ., & Eren, M. V. (2016). Türkiye’de Ar-Ge, İnovasyon, İhracat Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Asimetrik Nedensellik Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 21 (1), 173-192.
 • Taban, S., & Şengür, M. (2014). Türkiye’de Ar-Ge Ve Ekonomik Büyüme. Aibü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 14 (1), 355-376.
 • The World Bank. (Tarih Yok). Databank. 03 14, 2017 Tarihinde World Development Indicators: Http://Databank.Worldbank.Org/Data/Reports.Aspx?Code=Ny.Gdp.Mktp.Kd.Zg&İd=1ff4a498&Report_Name=Popular-Indicators&Populartype=Series&İspopular=Y# Adresinden Alındı
 • Tuik. (Tarih Yok). Tuik Konularına Göre İstatiskler. 18 04, 2017 Tarihinde Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması: Http://Www.Tuik.Gov.Tr/Pretablo.Do?Alt_İd=1082 Adresinden AlındI
 • Türk Dil Kurumu. (2006, 09 28). Güncel Türkçe Sözlük. 04 25, 2017 Tarihinde Türk Dil Kurumu: Http://Www.Tdk.Gov.Tr/İndex.Php?Option=Com_Gts&Arama=Gts&Kelime=Araştırma%20geliştirme&Guid=Tdk.Gts.54346453588623.37852112 Adresinden Alındı
 • Ünlükaplan, İ. (2009). Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde İktisadi Kalkınma, Rekabetçilik Ve İnovasyon İlişkilerinin Kanonik Korelasyon Analizi İle Belirlenmesi. Maliye Dergisi (157), 235-250.
 • Yaylalı, M., Alkan, Y., & Işık, C. (2010). Türkiye'de Ar&Ge Yatırım Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Eş-Bütünleşme Ve Nedensellik İlişkisi: 1990–2009. Bilgi Ekonomisi Ve Yönetimi Dergisi , V (Iı), 13-26.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gökçen ÖZKAN Bu kişi benim
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Hüseyin YILMAZ>

0000-0002-3734-4718
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 12, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { beyder318349, journal = {Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi}, eissn = {1308-3937}, address = {}, publisher = {İbrahim Güran YUMUŞAK}, year = {2017}, volume = {12}, number = {1}, pages = {1 - 12}, title = {AR-GE HARCAMALARININ YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜN İHRACATI VE KİŞİ BAŞI GELİR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: 12 AB ÜLKESİ ve TÜRKİYE İÇİN UYGULAMA (1996-2015)}, key = {cite}, author = {Özkan, Gökçen and Yılmaz, Hüseyin} }
APA Özkan, G. & Yılmaz, H. (2017). AR-GE HARCAMALARININ YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜN İHRACATI VE KİŞİ BAŞI GELİR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: 12 AB ÜLKESİ ve TÜRKİYE İÇİN UYGULAMA (1996-2015) . Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi , 12 (1) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/beyder/issue/31845/318349
MLA Özkan, G. , Yılmaz, H. "AR-GE HARCAMALARININ YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜN İHRACATI VE KİŞİ BAŞI GELİR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: 12 AB ÜLKESİ ve TÜRKİYE İÇİN UYGULAMA (1996-2015)" . Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 12 (2017 ): 1-12 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/beyder/issue/31845/318349>
Chicago Özkan, G. , Yılmaz, H. "AR-GE HARCAMALARININ YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜN İHRACATI VE KİŞİ BAŞI GELİR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: 12 AB ÜLKESİ ve TÜRKİYE İÇİN UYGULAMA (1996-2015)". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 12 (2017 ): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - AR-GE HARCAMALARININ YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜN İHRACATI VE KİŞİ BAŞI GELİR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: 12 AB ÜLKESİ ve TÜRKİYE İÇİN UYGULAMA (1996-2015) AU - GökçenÖzkan, HüseyinYılmaz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 12 IS - 1 SN - -1308-3937 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi AR-GE HARCAMALARININ YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜN İHRACATI VE KİŞİ BAŞI GELİR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: 12 AB ÜLKESİ ve TÜRKİYE İÇİN UYGULAMA (1996-2015) %A Gökçen Özkan , Hüseyin Yılmaz %T AR-GE HARCAMALARININ YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜN İHRACATI VE KİŞİ BAŞI GELİR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: 12 AB ÜLKESİ ve TÜRKİYE İÇİN UYGULAMA (1996-2015) %D 2017 %J Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi %P -1308-3937 %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD Özkan, Gökçen , Yılmaz, Hüseyin . "AR-GE HARCAMALARININ YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜN İHRACATI VE KİŞİ BAŞI GELİR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: 12 AB ÜLKESİ ve TÜRKİYE İÇİN UYGULAMA (1996-2015)". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 12 / 1 (Haziran 2017): 1-12 .
AMA Özkan G. , Yılmaz H. AR-GE HARCAMALARININ YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜN İHRACATI VE KİŞİ BAŞI GELİR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: 12 AB ÜLKESİ ve TÜRKİYE İÇİN UYGULAMA (1996-2015). Journal of Knowlede Economy & Knowledge Management. 2017; 12(1): 1-12.
Vancouver Özkan G. , Yılmaz H. AR-GE HARCAMALARININ YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜN İHRACATI VE KİŞİ BAŞI GELİR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: 12 AB ÜLKESİ ve TÜRKİYE İÇİN UYGULAMA (1996-2015). Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. 2017; 12(1): 1-12.
IEEE G. Özkan ve H. Yılmaz , "AR-GE HARCAMALARININ YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜN İHRACATI VE KİŞİ BAŞI GELİR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: 12 AB ÜLKESİ ve TÜRKİYE İÇİN UYGULAMA (1996-2015)", Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, c. 12, sayı. 1, ss. 1-12, Haz. 2017