Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

RELATIONSHIP BETWEEN LONDON FTSE100 EXCHANGE INDEX AND GOLD PRICES

Yıl 2020, Cilt 15, Sayı 1, 59 - 70, 25.07.2020

Öz

Gold, which has a wide usage area, has become an extremely important asset with its use as an investment tool in recent years. Especially in terms of portfolio management, due to the long-term return of gold, the effect of gold price on macroeconomic and financial variables become vital. In this study, the relationship between the London FTSE100 Stock Index, which is the most important and valued indices in the world, and gold prices is examined. The main purpose of the study is to determine whether there is a long-term relationship between the variables. The study was carried out with appropriate econometric time series analysis covering monthly data between January 2010 and April 2020 period. For the purpose of the study, unit root, Co-integration and Granger causality tests are employed. As a result, it is concluded that there is no long-term co-integrated among the variables, but there is a bi-directional causality relationship in the short term.

Kaynakça

 • Açıkalın, S., Başçı, E.S. (2016). Cointegration and Causality Relationship Between BIST 100 and BIST Gold Indices. Yönetim ve Ekonomi, 23(2), 565-574.
 • Aktaş, M., Akdağ, S. (2013). Türkiye’de Ekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Fiyatları ile İlişkilerinin Araştırılması. International Journal Social Science Research, 2(2), 50-67.
 • Baig, T., Goldfajn, I. (1999). Financial market contagion in the Asian crisis. IMF Staff Papers, 46, 167–195.
 • Bayri, O., Güloğlu B. (2005). Hisse Senedi ve Yabancı Para Piyasalarının Entegrasyonu: Türkiye, AB, ABD Örneği, İktisat, İşletme ve Finans, 20(234), 13-34.
 • Berument, H., İnce, O. (2005). Effect of S&P500’S return on emerging markets: Turkish experience. Applied Financial Economics Letters, (1), 59–64.
 • Chiang, T.C., Jeon, B.N., Li, H. (2007). Dynamic Correlation Analysis of Financial Contagion: Evidence from Asian Markets. J. Int.Money Finance, 26(7), 1206–1228.
 • Çemrek, F., Polat, H. (2018). Kriz Dönemlerinde Piyasa Eş-Hareketliliği: Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Örneği. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 2018; 4(2): 97-104
 • Çıtak, L, Gözbaşı, O. (2007). İMKB ile Bazı Önde Gelen Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Borsaları Arasındaki Bütünleşmenin Temel Endeks ve Ana Sektör Endeksleri Temelinde Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 103-125.
 • Doğru, B., Uysal, M. (2015). Bir Yatırım Aracı Olarak Altın ile Hisse Senedi Endeksi Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Üzerine Ampirik Uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(1), 239-254.
 • Eichengreen, B., Rose, A.K., Wyplosz, C. (1996). Contagious Currency Crises. NBER Working Paper 5681, (National Bureau of Economic Research).
 • Forbes, K. and Rigobon, R. (2002). No Contagion, Only Interdependence: Measuring Stock Market Co-Movements. J. Finance, 57(5), 2223–2261.
 • Gayathrı, V., Dhanabhakyam, D. (2014). Cointegration and Causal Relationship Between Gold Price And Nifty – An Empirical Study. Abhinav International Monthly Refereed Journal of Research in Management & Technology, 3(7), 14-21.
 • Gilmore, C.G., Mcmanus, G.M., Sharma, R. ve Tezel, A. (2009). The Dynamics of Gold Prices, Gold Mining Stock Prices and Stock Market Prices Comovements. Research in Applied Economics, 1(1), 1-19.
 • Glick, R. and Rose, A.K. (1999). Contagion and Trade: Why are Currency Crises Regional? J. Int. MoneyFinance, 18(4), 603–617.
 • Gözbaşı, O. (2010). İMKB ile Gelişmekte Olan Ülkelerin Hisse Senedi Piyasalarının Etkileşimi: Eşbütünleşme ve Nedensellik Yaklaşımı. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 100(35), Ocak-Temmuz 2010, 99-118.
 • İlarslan, K. (2017). Altın Fiyatları ile Borsa Endeksi Arasında Eş Bütünleşme ve Nedensellik İlişkisi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(6), 114-125. Kaminsky, G.L., Reinhart, C.M. (2000). On Crises, Contagion, and Confusion. Journal of International Economics 51, 145-168.
 • Kanas, A (1998). Linkages between the US and European Equity Markets: Further Evidence from Cointegration tests. Applied Financial Economics, 8(6), 607-614.
 • Kaya, E. (2015). Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi ile Zımni Volatilite (VIX) Endeksi Arasındaki Eş-Bütünleşme ve Granger Nedensellik. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 17(28),1-6.
 • Korkmaz, T., Çevik, E.İ. (2008). Türkiye ve Uluslararası Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi ve Portföy Tercihleri. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 2(1), 59-84.
 • Kotharı, A., Gulatı, D. (2015). Investment in Gold and Stock Market: An Analytical Comparison. Pacific Business Review International, 7(9), 65-68.
 • Küçükçolak, N. (2008). Co-Integration of the Turkish Equity Market with Grek and other European Union equity Markets. Interantional Research Journal of Finance and Economics, (13), 58-73.
 • Küçükkaya, E. (2009). Dıversification Benefits of Including Turkish and US Stocks In A Portfolio. The International Journal of Economic and Social Research, Autumn 2009, 5(2), 1-11.
 • Mandacı, P.E., Taşkın, D. (2005). AB’ye Uyum Sürecinde İMKB’nin AB Piyasaları ile Karşılaştırılması. MUFAD Muhasebe Finansman Dergisi, (26), 127-137.
 • Marashdeh, H. (2005). Stock Market Integration in the MENA Region: An Application of ARDL Bounds Testing Aproach. University of Wollongong Economic Working Paper Series, 27.
 • Omağ, A. (2012). An Observation of the Relationship Between Gold Prices And Selected Financial Variables in Turkey. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Temmuz, 195-206.
 • Öncü, M.A., Çömlekçi, İ., Yazgan, H.İ. ve Bar, M. (2015). Yatırım Araçları Arasındaki Eş Bütünleşme (Bist100, Altın, Reel Döviz Kuru). AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(15), 43-57.
 • Özdemir, Z. A., Olgun, H., Saraçoğlu, B. (2009). Dynamic Linkages between The Center and Periphery in International Stock Markets. Research in International Business and Finance, 23, 46–53.
 • Özdemir, Z.A., Çakan, E. (2007). Non-linear Dynamic Linkages in the International Stock Market. Physica A, 377(1), 173–180.
 • Özmerdivanlı, A. (2014). Petrol Fiyatları ile BIST 100 Endeksi Kapanış Fiyatları Arasındaki İlişki. Akademik Bakış Dergisi, 43.
 • Patel, S.A. (2013). Causal Relationship Between Stock Market Indices and Gold Price: Evidence from India. The IUP Journal of Applied Finance, 19(1), 99-109.
 • Sharma, G.D., Mahendru, M. (2010). Impact of Macro-Economic Variables on Stock Prices in India. Global Journal of Management and Busines Research, 10(7), 19-26.
 • Srınıvasan, P. (2014). Gold Price, Stock Price and Exchange rate Nexus: The Case of India. The Romanian Economic Journal, (52), 77-94.
 • Syzdykova1, A. (2017). Petrol Fiyatlarının Hisse Senedi Piyasasına Etkisi: Kazakistan Borsası Örneği. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), 2(4), 259-269.
 • Tabak, B.M., Lima, E J. A. (2002). Causality and Cointegration in Stock Markets: The Case of Latin America. Banco Central do Brasil Working Paper Series,56.
 • Vuran, B. (2010). İMKB 100 Endeksinin Uluslararası Hisse Senedi Endeksleri ile İlişkisinin Eşbütünleşim Analizi ile Belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39(1), 154-168.
 • Yalçın, Y. (2015). Petrol fiyatı şoklarının BDT borsaları üzerine etkisi: Rusya, Kazakistan ve Ukrayna. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 64-81.
 • Yaylalı, P., Akan, P., Işık, C. (2010). Türkiye de Ar&Ge Yatırım Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Eş-Bütünleşme ve Nedensellik İlişkisi: 1990–2009. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 5(2).

LONDRA FTSE100 BORSA ENDEKSİ İLE ALTIN FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yıl 2020, Cilt 15, Sayı 1, 59 - 70, 25.07.2020

Öz

Kullanım alanı geniş olan altın, son yıllarda yatırım aracı olarak kullanılmasıyla beraber son derece önemli bir varlık haline gelmiştir. Özellikle portföy yönetimi açısından bakıldığında altının uzun dönem getirisinin olması nedeniyle makroekonomik ve finansal değişkenlere olan etkileri önem arz etmektedir. Bu çalışmada, dünyadaki piyasa değeri yüksek ve önemli endeksler arasında yer alan Londra FTSE100 Borsa Endeksi ile altın fiyatları arasındaki ilişki incelenmiştir. Londra FTSE100 Borsa Endeksi ile altın fiyatları arasında uzun dönemli ilişkinin olup olmadığı varsa hangi yönde olduğu çalışmanın asıl amacını oluşturmaktadır. Çalışma Ocak 2010 ile Nisan 2020 dönemi arasındaki aylık verileri kapsayan uygun ekonometrik zaman serisi analizi ile yapılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda birim kök testleri, Eş bütünleşme testi ve Granger nedensellik analizi yapılmıştır. Sonuç olarak değişkenler arasında uzun dönemli bir eş bütünleşik bir yapının olmadığı, ancak kısa dönemde çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu sonuçlarına varılmıştır.

Kaynakça

 • Açıkalın, S., Başçı, E.S. (2016). Cointegration and Causality Relationship Between BIST 100 and BIST Gold Indices. Yönetim ve Ekonomi, 23(2), 565-574.
 • Aktaş, M., Akdağ, S. (2013). Türkiye’de Ekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Fiyatları ile İlişkilerinin Araştırılması. International Journal Social Science Research, 2(2), 50-67.
 • Baig, T., Goldfajn, I. (1999). Financial market contagion in the Asian crisis. IMF Staff Papers, 46, 167–195.
 • Bayri, O., Güloğlu B. (2005). Hisse Senedi ve Yabancı Para Piyasalarının Entegrasyonu: Türkiye, AB, ABD Örneği, İktisat, İşletme ve Finans, 20(234), 13-34.
 • Berument, H., İnce, O. (2005). Effect of S&P500’S return on emerging markets: Turkish experience. Applied Financial Economics Letters, (1), 59–64.
 • Chiang, T.C., Jeon, B.N., Li, H. (2007). Dynamic Correlation Analysis of Financial Contagion: Evidence from Asian Markets. J. Int.Money Finance, 26(7), 1206–1228.
 • Çemrek, F., Polat, H. (2018). Kriz Dönemlerinde Piyasa Eş-Hareketliliği: Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Örneği. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 2018; 4(2): 97-104
 • Çıtak, L, Gözbaşı, O. (2007). İMKB ile Bazı Önde Gelen Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Borsaları Arasındaki Bütünleşmenin Temel Endeks ve Ana Sektör Endeksleri Temelinde Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 103-125.
 • Doğru, B., Uysal, M. (2015). Bir Yatırım Aracı Olarak Altın ile Hisse Senedi Endeksi Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Üzerine Ampirik Uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(1), 239-254.
 • Eichengreen, B., Rose, A.K., Wyplosz, C. (1996). Contagious Currency Crises. NBER Working Paper 5681, (National Bureau of Economic Research).
 • Forbes, K. and Rigobon, R. (2002). No Contagion, Only Interdependence: Measuring Stock Market Co-Movements. J. Finance, 57(5), 2223–2261.
 • Gayathrı, V., Dhanabhakyam, D. (2014). Cointegration and Causal Relationship Between Gold Price And Nifty – An Empirical Study. Abhinav International Monthly Refereed Journal of Research in Management & Technology, 3(7), 14-21.
 • Gilmore, C.G., Mcmanus, G.M., Sharma, R. ve Tezel, A. (2009). The Dynamics of Gold Prices, Gold Mining Stock Prices and Stock Market Prices Comovements. Research in Applied Economics, 1(1), 1-19.
 • Glick, R. and Rose, A.K. (1999). Contagion and Trade: Why are Currency Crises Regional? J. Int. MoneyFinance, 18(4), 603–617.
 • Gözbaşı, O. (2010). İMKB ile Gelişmekte Olan Ülkelerin Hisse Senedi Piyasalarının Etkileşimi: Eşbütünleşme ve Nedensellik Yaklaşımı. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 100(35), Ocak-Temmuz 2010, 99-118.
 • İlarslan, K. (2017). Altın Fiyatları ile Borsa Endeksi Arasında Eş Bütünleşme ve Nedensellik İlişkisi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(6), 114-125. Kaminsky, G.L., Reinhart, C.M. (2000). On Crises, Contagion, and Confusion. Journal of International Economics 51, 145-168.
 • Kanas, A (1998). Linkages between the US and European Equity Markets: Further Evidence from Cointegration tests. Applied Financial Economics, 8(6), 607-614.
 • Kaya, E. (2015). Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi ile Zımni Volatilite (VIX) Endeksi Arasındaki Eş-Bütünleşme ve Granger Nedensellik. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 17(28),1-6.
 • Korkmaz, T., Çevik, E.İ. (2008). Türkiye ve Uluslararası Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi ve Portföy Tercihleri. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 2(1), 59-84.
 • Kotharı, A., Gulatı, D. (2015). Investment in Gold and Stock Market: An Analytical Comparison. Pacific Business Review International, 7(9), 65-68.
 • Küçükçolak, N. (2008). Co-Integration of the Turkish Equity Market with Grek and other European Union equity Markets. Interantional Research Journal of Finance and Economics, (13), 58-73.
 • Küçükkaya, E. (2009). Dıversification Benefits of Including Turkish and US Stocks In A Portfolio. The International Journal of Economic and Social Research, Autumn 2009, 5(2), 1-11.
 • Mandacı, P.E., Taşkın, D. (2005). AB’ye Uyum Sürecinde İMKB’nin AB Piyasaları ile Karşılaştırılması. MUFAD Muhasebe Finansman Dergisi, (26), 127-137.
 • Marashdeh, H. (2005). Stock Market Integration in the MENA Region: An Application of ARDL Bounds Testing Aproach. University of Wollongong Economic Working Paper Series, 27.
 • Omağ, A. (2012). An Observation of the Relationship Between Gold Prices And Selected Financial Variables in Turkey. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Temmuz, 195-206.
 • Öncü, M.A., Çömlekçi, İ., Yazgan, H.İ. ve Bar, M. (2015). Yatırım Araçları Arasındaki Eş Bütünleşme (Bist100, Altın, Reel Döviz Kuru). AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(15), 43-57.
 • Özdemir, Z. A., Olgun, H., Saraçoğlu, B. (2009). Dynamic Linkages between The Center and Periphery in International Stock Markets. Research in International Business and Finance, 23, 46–53.
 • Özdemir, Z.A., Çakan, E. (2007). Non-linear Dynamic Linkages in the International Stock Market. Physica A, 377(1), 173–180.
 • Özmerdivanlı, A. (2014). Petrol Fiyatları ile BIST 100 Endeksi Kapanış Fiyatları Arasındaki İlişki. Akademik Bakış Dergisi, 43.
 • Patel, S.A. (2013). Causal Relationship Between Stock Market Indices and Gold Price: Evidence from India. The IUP Journal of Applied Finance, 19(1), 99-109.
 • Sharma, G.D., Mahendru, M. (2010). Impact of Macro-Economic Variables on Stock Prices in India. Global Journal of Management and Busines Research, 10(7), 19-26.
 • Srınıvasan, P. (2014). Gold Price, Stock Price and Exchange rate Nexus: The Case of India. The Romanian Economic Journal, (52), 77-94.
 • Syzdykova1, A. (2017). Petrol Fiyatlarının Hisse Senedi Piyasasına Etkisi: Kazakistan Borsası Örneği. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), 2(4), 259-269.
 • Tabak, B.M., Lima, E J. A. (2002). Causality and Cointegration in Stock Markets: The Case of Latin America. Banco Central do Brasil Working Paper Series,56.
 • Vuran, B. (2010). İMKB 100 Endeksinin Uluslararası Hisse Senedi Endeksleri ile İlişkisinin Eşbütünleşim Analizi ile Belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39(1), 154-168.
 • Yalçın, Y. (2015). Petrol fiyatı şoklarının BDT borsaları üzerine etkisi: Rusya, Kazakistan ve Ukrayna. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 64-81.
 • Yaylalı, P., Akan, P., Işık, C. (2010). Türkiye de Ar&Ge Yatırım Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Eş-Bütünleşme ve Nedensellik İlişkisi: 1990–2009. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 5(2).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fadime TOLU> (Sorumlu Yazar)
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
0000-0002-5403-2644
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 15, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { beyder765010, journal = {Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi}, eissn = {1308-3937}, address = {}, publisher = {İbrahim Güran YUMUŞAK}, year = {2020}, volume = {15}, number = {1}, pages = {59 - 70}, title = {LONDRA FTSE100 BORSA ENDEKSİ İLE ALTIN FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {Tolu, Fadime} }
APA Tolu, F. (2020). LONDRA FTSE100 BORSA ENDEKSİ İLE ALTIN FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ . Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi , 15 (1) , 59-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/beyder/issue/55730/765010
MLA Tolu, F. "LONDRA FTSE100 BORSA ENDEKSİ İLE ALTIN FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ" . Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 15 (2020 ): 59-70 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/beyder/issue/55730/765010>
Chicago Tolu, F. "LONDRA FTSE100 BORSA ENDEKSİ İLE ALTIN FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 15 (2020 ): 59-70
RIS TY - JOUR T1 - LONDRA FTSE100 BORSA ENDEKSİ İLE ALTIN FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - FadimeTolu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 70 VL - 15 IS - 1 SN - -1308-3937 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi LONDRA FTSE100 BORSA ENDEKSİ İLE ALTIN FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ %A Fadime Tolu %T LONDRA FTSE100 BORSA ENDEKSİ İLE ALTIN FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2020 %J Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi %P -1308-3937 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD Tolu, Fadime . "LONDRA FTSE100 BORSA ENDEKSİ İLE ALTIN FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 15 / 1 (Temmuz 2020): 59-70 .
AMA Tolu F. LONDRA FTSE100 BORSA ENDEKSİ İLE ALTIN FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Journal of Knowlede Economy & Knowledge Management. 2020; 15(1): 59-70.
Vancouver Tolu F. LONDRA FTSE100 BORSA ENDEKSİ İLE ALTIN FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. 2020; 15(1): 59-70.
IEEE F. Tolu , "LONDRA FTSE100 BORSA ENDEKSİ İLE ALTIN FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ", Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, c. 15, sayı. 1, ss. 59-70, Tem. 2020