502 Bad Gateway


nginx
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx

Rûm Sûresi Çerçevesinde Beytülmakdis’in Fethinin Müjdelenmesi -İbn Berrecân’ın İşârî Tefsir Yorumu
The Glad Tidings of the conquest of Islamicjerusalem in the context of Sura Rum; The symbolic (Ishari) exegesis of Ibn Barrajan
التنبأ بفتح بيت المقدس من خلال سورة الروم: التفسير الإشاري لابن برجان

Abdulmuttalip ARPA [1]


Kur’ân’da gayba dair işâret ve haberler geçmişe ışık
tuttuğu gibi geleceğe de ışık tutmaktadır. Bu bağlamda
geleceğe ışık tuttuğu konulardan birisi de Beytülmakdis’in
fethidir. Endülüsün önemli sûfî simâlarından olan İbn
Berrecân, el-İrşâd adlı tefsirinde Rûm Suresinin ilk ayetleri
çerçevesinde yaptığı tahlil ve hesaplamayla vefatından sonra
gerçekleşmiş olan Beytülmakdis’in Müslümanlar tarafından
fethini tam tarihini vererek tespit edebilmiştir. İşte bu
makalede öncelikle İbn Berrecân’ın kısaca hayatı; ardından
tefsirinde Beytülmakdis’in fethine dair yapmış olduğu
hesaplama üzerinde durulacaktır.

The Glad Tidings of the conquest of Islamicjerusalem in the context of Sura Rum; The symbolic (Ishari) exegesis of Ibn Barrajan

التنبأ بفتح بيت المقدس من خلال سورة الروم: التفسير الإشاري لابن برجان

 • Abbas b. İbrahim, el-A’lâm, Thk. Abdulvehhab b. Mansur, Matbaatu’l-Melikiyye, Rabat, 1997.
 • Arpa, Abdulmuttalip, “Fahreddin er-Râzi’nin İ’câzu’l-Kur’ân Anlayışı,” The Journal of Academic Social Science Studies, 2013. Cilt: VI, sayı: 8, s. 781-800.
 • İbn Berrecan ve el-İrşâd adlı Tefsirinden Fâtiha-Kehf ve Hucurât Surelerinin Tefsirinin Tahkiki, İst Üniv. Sosyal Bil. Enstitüsü. İstanbul, 2002.
 • Ateş, Süleyman, İşârî Tefsir Okulu, Yeni Ufuklar Neşriyat, İst. 1998.
 • İbnü’l-Arabî, Muhyiddin b. Ali Ebu Bekir, el-Futûhâtu’l-Mekkiyye, Thk. Osman Yahya, Mektebetü’l-Arabiyye, Kahire, 1985.
 • İbn Berrecan, el-İrşâd, Süleymaniye Kütüphanesi, Damat İbrahim Paşa, no. 77. Vr. 449a-450a.
 • İbnü’l-Esir, en-Nihâye fî Garîbi’l-Hadis, thk. Tahir ez-Zâvî-Mahmud et- Tannâhî, Kahire, 1962.
 • İbn Hallikân, Ahmed b. Muhaammed, Vafeyâtu’l-A’yân, thk. İhsan Abbas, Dâru Sadr Beyrut, 1977.
 • İbn Kesir, Ebu’l-Feda İsmail, el-Bidâye ve’n-Nihâye, thk. Riyâd Abdulhamid Murad, Dâru İbn Kesir, Dımaşk-Beyrut, 2010.
 • İbn Zübeyr, Kitabu Sılatu’s-Sıla, thk. Abdüsselam el-Herras, Saîd A’rab. -- Rabat: Vizaretü'l-Evkaf ve'ş-Şuuni’l-İslâmiyye, 1993.
 • Suter, Die Mathematikey and Astronomen der Araber and İhre Worke, Leipzig, 1900.
 • Küçük Hülya, “Endülüs’ten Önemli bir Sima: İbn Berrecân” Selçuk Üniv. İlah. Fak. Dergisi, Konya, 2002, S. XIV, s. 125-143.
 • Zehebi, Mustafa Muhammed, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, Daru’l-Hadis, Kahire, 2012.
 • Karadeniz, Osman, İbn Berrecân”, mad. DİA. İbn Hacer, Lisânu’l-Mîzân, Dâru İhyai’t-Türasi’l-Arabi, Beyrut, 1995.
 • Hacı Halife, Keşfu’z-Zunûn, Ankara, 1971.
 • Nebhânî, Yusuf b. İsmail, Câmiu Kerâmâti’l-Evliyâ, Daru’l-Fikr, Beyrut, 1989.
 • Suyuti, Celaleddin Abdurrahman, el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Daru’l- Hadis, Kahire, 2004.
 • Uludağ, Süleyman, İbn Haldun’un Tasavvufî Görüşleri, Dergah Yayınları, İstanbul, 1996, s. 58-110.
Konular Sosyal, Tarih
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Abdulmuttalip ARPA

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ağustos 2015

Bibtex @araştırma makalesi { beytulmakdis338466, journal = {Journal of Islamicjerusalem Studies}, issn = {1367-1936}, eissn = {2514-6009}, address = {journal@isravakfi.org}, publisher = {Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı}, year = {2015}, volume = {15}, pages = { - }, doi = {}, title = {The Glad Tidings of the conquest of Islamicjerusalem in the context of Sura Rum; The symbolic (Ishari) exegesis of Ibn Barrajan}, key = {cite}, author = {ARPA, Abdulmuttalip} }
APA ARPA, A . (2015). The Glad Tidings of the conquest of Islamicjerusalem in the context of Sura Rum; The symbolic (Ishari) exegesis of Ibn Barrajan. Journal of Islamicjerusalem Studies , 15 () , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/beytulmakdis/issue/28529/338466
MLA ARPA, A . "The Glad Tidings of the conquest of Islamicjerusalem in the context of Sura Rum; The symbolic (Ishari) exegesis of Ibn Barrajan". Journal of Islamicjerusalem Studies 15 (2015 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/beytulmakdis/issue/28529/338466>
Chicago ARPA, A . "The Glad Tidings of the conquest of Islamicjerusalem in the context of Sura Rum; The symbolic (Ishari) exegesis of Ibn Barrajan". Journal of Islamicjerusalem Studies 15 (2015 ):
RIS TY - JOUR T1 - The Glad Tidings of the conquest of Islamicjerusalem in the context of Sura Rum; The symbolic (Ishari) exegesis of Ibn Barrajan AU - Abdulmuttalip ARPA Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Journal of Islamicjerusalem Studies JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 15 IS - SN - 1367-1936-2514-6009 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Islamicjerusalem Studies The Glad Tidings of the conquest of Islamicjerusalem in the context of Sura Rum; The symbolic (Ishari) exegesis of Ibn Barrajan %A Abdulmuttalip ARPA %T The Glad Tidings of the conquest of Islamicjerusalem in the context of Sura Rum; The symbolic (Ishari) exegesis of Ibn Barrajan %D 2015 %J Journal of Islamicjerusalem Studies %P 1367-1936-2514-6009 %V 15 %N %R %U
ISNAD ARPA, Abdulmuttalip . "The Glad Tidings of the conquest of Islamicjerusalem in the context of Sura Rum; The symbolic (Ishari) exegesis of Ibn Barrajan". Journal of Islamicjerusalem Studies 15 / (Ağustos 2015): - .
AMA ARPA A . The Glad Tidings of the conquest of Islamicjerusalem in the context of Sura Rum; The symbolic (Ishari) exegesis of Ibn Barrajan. JIJS. 2015; 15: -.
Vancouver ARPA A . The Glad Tidings of the conquest of Islamicjerusalem in the context of Sura Rum; The symbolic (Ishari) exegesis of Ibn Barrajan. Journal of Islamicjerusalem Studies. 2015; 15: -.