Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Learn Statistics in Nature

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 124 - 138, 30.09.2021
https://doi.org/10.30516/bilgesci.922711

Öz

Today's statistics topics are located in more mathematics curriculum in Turkey. As a result of technological and scientific advances in recent years, the complexity caused by the raw data and information traffic has made the analysis and interpretation of the data even more important. Therefore, statistical methods and tools are needed more in education programs. In this study, the benefits of "Learn Statistics in Nature" project realized within the scope of TÜBİTAK 4004 Nature Education and Science Schools in statistics teaching are emphasized. The sample of the research consists of 36 teachers from different branches participating in the project. Within the scope of the project, activities related to the natural applications and examples of statistics were executed. In order to measure the impact of the project on teachers, activity evaluation forms, interviews and mini-tests created by the researchers were used. In addition, teachers' post-project fictional education examples and their visual arts were analyzed. It was observed that the interactive and nature-based statistical applications in the project and the visualization of the data with software positively affected the teachers and increased their learning and research desire.

Kaynakça

 • Akay, C. (2013). Ortaokul öğrencilerinin yaparak-yaşayarak öğrenme temelli TÜBİTAK 4004 Bilim Okulu Projesi sonrası bilim kavramına yönelik görüşleri, Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 326-338.
 • Akkoç, H., Yeşildere İmre, S. (2015). Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Olasılık ve İstatistik Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Aslan, Z., Doğdu, S. (1993). Eğitim Teknolojisi Uygulamaları ve Eğitim Araç- Gereçleri. Ankara: Tekışık Ofset.
 • Buluş Kırıkkaya, E., Bozkurt, E., İmalı, B. (2011). Örnek bir öğrenme ortamı: TÜBİTAK destekli ilköğretim öğrencileri bilim yaz okulu. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Chance, B., Ben-Zvi, D., Garfield, J., Medina, E. (2007). The role of technology in improving student learning of statistics. Technology Innovations in Statistics Education 1(1).
 • Cobb, G. W., Moore, D. (1997). Mathematics, Statistics and Teaching. The American Mathematical Monthly, 104, 801–823.
 • Demiralp, N. (2007). Coğrafya eğitiminde materyaller ve 2005 coğrafya dersi öğretim programı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 373-384.
 • Erden, M. (1998). Sosyal Bilgiler Öğretimi. İstanbul: Alkım Yayınevi.
 • Feyzioğlu, B., Özenoğlu Kiremit, H., Öztürk Samur, A., Aladağ, E. (2012). YİBO’lar doğal ortamda bilimsel düşünüyor. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 65-74.
 • Gal, I. (2004). The Challenge of Developing Statistical Literacy, Reasoning and Thinking. The Netherlands: Kluwer academic publishers.
 • Garfield, J. (1995). How the students learn statistics. International Statistical Review, 63(1), 25-34, 1995.
 • Garfield, J., Ben-Zvi, D. (2008). Developing students’ statistical reasoning: Connecting research and teaching practice. Springer Science & Business Media.
 • Güler, T. (2009). Ekoloji temelli bir çevre eğitiminin öğretmenlerin çevre eğitimine karşı görüşlerine etkileri. Eğitim ve Bilim, 34, 151.
 • Hırça, N. (2013). Üstün yetenekli öğrencilerin yaz bilim kampı deneyimleri. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 1(1), 22-30.
 • Kaya, Z. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (2. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Keleş, Ö., Uzun, N., Varnacı Uzun, F. (2010). Öğretmen adaylarının çevre bilinci, çevresel tutum, düşünce ve davranışlarının doğa eğitimi projesine bağlı değişimi ve kalıcılığının değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 384-401.
 • Koparan, T. (2015). İstatistiksel okuryazarlık modelleri ve bileşenlerinin incelenmesi. Turkish Journal of Education, 4(3), 16-22.
 • Koparan, T., Akıncı, M. (2015). İstatistik öğretiminde yeni yaklaşımlar. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 36-45.
 • Malik, S. (2015). Undergraduates’ statistics anxiety: A Phenomenological Study. The Qualitative Report, 20(2), 120-133.
 • Marulcu, D., Saylan, A., Güven, E. (2014). 6. ve 7. sınıf öğrenciler için gerçekleştirilen “Küçük Bilginler Bilim Okulu”nun değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 341-352.
 • MEB (2009). Matematik Dersi (6-8.Sınflar) Öğretim Programı ve Matematik Dersi (9-12.Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • MEB (2013). Ortaokul Matematik Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Ortaöğretim Matematik Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Oğurlu, D., Alkan, H., Ünal, Y., Ersin, M. Ö., Bayrak, H. (2013). Çevre ve doğa eğitimlerinin coğrafya eğitimine katkıları: Ide Projeleri örneği. 3rd International Geography Symposium –Geomed, Symposium Proceedings, 498-508.
 • Ozaner, S. (2004). Türkiye’de okul dışı çevre eğitimi ne durumda? Neler yapılmalı? V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi & Biyologlar Derneği, Bolu.
 • Özdemir, O. (2010). Doğa deneyimine dayalı çevre eğitiminin ilköğretim öğrencilerinin çevrelerine yönelik algı ve davranışlarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 125-138.
 • Tekbıyık, A., Şeyihoğlu, A., Sezen Vekli, G., Birinci Konur, K. (2013). Aktif öğrenmeye dayalı bir yaz bilim kampının öğrenciler üzerindeki etkilerinin incelenmesi. International Journal Of Social Science. 6(1); 1383-1406.
 • TÜBİTAK (2019a) 2237-a Doğa Bilimlerinde İstatistiksel Modelleme Teknikleri ve Uygulamaları, Proje No: 1129B371900490.
 • TÜBİTAK (2019b) 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, İstatistiği Doğada Öğren, Proje No: 516623. Wallman, K. K. (1993). Enhancing statistical literacy: Enriching our society. Journal of the American Statistical Association, 88(421),1-8.
 • Watson, J. M. (2006). Statistical literacy at school: Growth and goals. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Yenilmez, K. (2016). Öğretmen adaylarının akademik öz-yeterlikleri ve matematik öğretimine yönelik öz-yeterliklerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (29), 316-323.

İstatistik Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım: Doğada Uygulamalı İstatistik

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 124 - 138, 30.09.2021
https://doi.org/10.30516/bilgesci.922711

Öz

Günümüz Türkiye’sinde istatistik konuları ağırlıklı olarak matematik öğretim programlarında yer almaktadır. Son yıllardaki teknolojik ve bilimsel ilerlemeler sonucunda yığınlar halindeki ham veri ve bilgi trafiği nedeniyle meydana gelen karmaşa verilerin analizi ve yorumlanmasını daha da önemli hale getirmiştir. Bu yüzden, öğretim programlarında istatistiksel yöntem ve araçlara daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında gerçekleştirilen “İstatistiği Doğada Öğren” projesinin istatistik öğretiminde sağladığı ve sağlayacağı faydalar üzerinde durulmuştur. Araştırmanın örneklemini projeye katılan farklı branşlardaki 36 öğretmen oluşturmaktadır. Proje kapsamında, istatistiğin doğa uygulamaları ve örnekleri ile ilgili etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Projenin öğretmenler üzerindeki etkisini ölçmek için proje araştırmacıları tarafından oluşturulan etkinlik değerlendirme formları, röportajlar ve mini test uygulamaları kullanılmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin proje sonrasındaki kurgusal eğitim örnekleri ve yaptıkları görsel sanat çalışmaları incelenmiştir. Projedeki etkileşimli ve doğaya dayalı istatistiksel uygulamaların ve verinin yazılımlar ile görselleştirilerek aktarılmasının öğretmenleri pozitif yönde etkilediği, öğretmenlerin öğrenme ve araştırma isteklerini arttırdığı gözlenmiştir.

Kaynakça

 • Akay, C. (2013). Ortaokul öğrencilerinin yaparak-yaşayarak öğrenme temelli TÜBİTAK 4004 Bilim Okulu Projesi sonrası bilim kavramına yönelik görüşleri, Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 326-338.
 • Akkoç, H., Yeşildere İmre, S. (2015). Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Olasılık ve İstatistik Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Aslan, Z., Doğdu, S. (1993). Eğitim Teknolojisi Uygulamaları ve Eğitim Araç- Gereçleri. Ankara: Tekışık Ofset.
 • Buluş Kırıkkaya, E., Bozkurt, E., İmalı, B. (2011). Örnek bir öğrenme ortamı: TÜBİTAK destekli ilköğretim öğrencileri bilim yaz okulu. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Chance, B., Ben-Zvi, D., Garfield, J., Medina, E. (2007). The role of technology in improving student learning of statistics. Technology Innovations in Statistics Education 1(1).
 • Cobb, G. W., Moore, D. (1997). Mathematics, Statistics and Teaching. The American Mathematical Monthly, 104, 801–823.
 • Demiralp, N. (2007). Coğrafya eğitiminde materyaller ve 2005 coğrafya dersi öğretim programı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 373-384.
 • Erden, M. (1998). Sosyal Bilgiler Öğretimi. İstanbul: Alkım Yayınevi.
 • Feyzioğlu, B., Özenoğlu Kiremit, H., Öztürk Samur, A., Aladağ, E. (2012). YİBO’lar doğal ortamda bilimsel düşünüyor. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 65-74.
 • Gal, I. (2004). The Challenge of Developing Statistical Literacy, Reasoning and Thinking. The Netherlands: Kluwer academic publishers.
 • Garfield, J. (1995). How the students learn statistics. International Statistical Review, 63(1), 25-34, 1995.
 • Garfield, J., Ben-Zvi, D. (2008). Developing students’ statistical reasoning: Connecting research and teaching practice. Springer Science & Business Media.
 • Güler, T. (2009). Ekoloji temelli bir çevre eğitiminin öğretmenlerin çevre eğitimine karşı görüşlerine etkileri. Eğitim ve Bilim, 34, 151.
 • Hırça, N. (2013). Üstün yetenekli öğrencilerin yaz bilim kampı deneyimleri. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 1(1), 22-30.
 • Kaya, Z. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (2. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Keleş, Ö., Uzun, N., Varnacı Uzun, F. (2010). Öğretmen adaylarının çevre bilinci, çevresel tutum, düşünce ve davranışlarının doğa eğitimi projesine bağlı değişimi ve kalıcılığının değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 384-401.
 • Koparan, T. (2015). İstatistiksel okuryazarlık modelleri ve bileşenlerinin incelenmesi. Turkish Journal of Education, 4(3), 16-22.
 • Koparan, T., Akıncı, M. (2015). İstatistik öğretiminde yeni yaklaşımlar. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 36-45.
 • Malik, S. (2015). Undergraduates’ statistics anxiety: A Phenomenological Study. The Qualitative Report, 20(2), 120-133.
 • Marulcu, D., Saylan, A., Güven, E. (2014). 6. ve 7. sınıf öğrenciler için gerçekleştirilen “Küçük Bilginler Bilim Okulu”nun değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 341-352.
 • MEB (2009). Matematik Dersi (6-8.Sınflar) Öğretim Programı ve Matematik Dersi (9-12.Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • MEB (2013). Ortaokul Matematik Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Ortaöğretim Matematik Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Oğurlu, D., Alkan, H., Ünal, Y., Ersin, M. Ö., Bayrak, H. (2013). Çevre ve doğa eğitimlerinin coğrafya eğitimine katkıları: Ide Projeleri örneği. 3rd International Geography Symposium –Geomed, Symposium Proceedings, 498-508.
 • Ozaner, S. (2004). Türkiye’de okul dışı çevre eğitimi ne durumda? Neler yapılmalı? V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi & Biyologlar Derneği, Bolu.
 • Özdemir, O. (2010). Doğa deneyimine dayalı çevre eğitiminin ilköğretim öğrencilerinin çevrelerine yönelik algı ve davranışlarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 125-138.
 • Tekbıyık, A., Şeyihoğlu, A., Sezen Vekli, G., Birinci Konur, K. (2013). Aktif öğrenmeye dayalı bir yaz bilim kampının öğrenciler üzerindeki etkilerinin incelenmesi. International Journal Of Social Science. 6(1); 1383-1406.
 • TÜBİTAK (2019a) 2237-a Doğa Bilimlerinde İstatistiksel Modelleme Teknikleri ve Uygulamaları, Proje No: 1129B371900490.
 • TÜBİTAK (2019b) 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, İstatistiği Doğada Öğren, Proje No: 516623. Wallman, K. K. (1993). Enhancing statistical literacy: Enriching our society. Journal of the American Statistical Association, 88(421),1-8.
 • Watson, J. M. (2006). Statistical literacy at school: Growth and goals. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Yenilmez, K. (2016). Öğretmen adaylarının akademik öz-yeterlikleri ve matematik öğretimine yönelik öz-yeterliklerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (29), 316-323.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Gamze ÖZEL
HACETTEPE UNIVERSITY, FACULTY OF SCIENCE
0000-0003-3886-3074
Türkiye


Ceren ÜNAL (Sorumlu Yazar)
Hacettepe University
0000-0002-9357-1771
Türkiye


Yeter DÜZ
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0003-2018-3396
Türkiye


Kürşad ÖZKAN
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8526-7243
Türkiye

Destekleyen Kurum TÜBİTAK
Proje Numarası 516623
Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Özel, G. , Ünal, C. , Düz, Y. & Özkan, K. (2021). İstatistik Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım: Doğada Uygulamalı İstatistik . Bilge International Journal of Science and Technology Research , 5 (2) , 124-138 . DOI: 10.30516/bilgesci.922711