Yıl 2019, Cilt 2019 , Sayı 37, Sayfalar 169 - 190 2019-04-30

Bilimsel Tefsirin Tefsir Olma Sorunu
The Problem Of Scientific Commentary To Be Tafsir

Kutbettin EKİNCİ [1]


Bu çalışma, “bilimsel tefsir” olarak bilinen Kur’ân yorum biçimin, tefsir olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorusuna cevap aramaktadır. Ayetleri bilimsel veriler ışığında yorumlayan bu yaklaşım, tefsir ilmiyle şu alanlarda sorun yaşamaktadır: Tefsirin tanımı, tefsirin yöntemi, Kur’ân dili, Kur’ân üslubu, Kur’ân’ın amacı, Kur’ân’ın konusu, Kur’ân’ın hedefi, nüzul dönemi bilgi düzeyi… Tefsir, Allah’ın Kelâmının manalarını ortaya çıkarma faaliyetidir. O yüzden ayetlerin asıl manalarına sadık kalır. Bilimsel tefsir ise uzak te’viller yaparak asıl mananın dışına çıkar. Bu açıdan onun bir tefsir faaliyeti yaptığını söylemek zordur. Bilimsel tefsir faaliyetini fıkıh tefsirlerine kıyaslayarak benzetmek bir yanılgıdır. Çünkü Kur’ân, fıkıh için bir kaynak iken beşeri bilimler için bir kaynak değildir. Bilimsel tefsirciler Kur’ân’ın bilimsel keşifleri önceden haber verdiğini iddia ederler. Bu durumu Kur’ân’ın i‘icazına dayanak yaparlar. Oysa Kur’ân’ın nüzulünden günümüze kadar müslüman bilim insanlarının buluşları da dâhil hiçbir bilimsel buluş Kur’ân ayetlerine dayanmış değildir. Kur’ân’ın konusu bilimsel bilgi değildir. Onun amacı insanları teknolojik olarak geliştirmek değildir. Onun amacı insana güzel ve huzurlu bir hayat sunmaktır. O nedenle gönderilen hiçbir peygamber bilimsel keşiflere öncülük yapmamıştır. Bilimsel tefsire konu olan ayetler, insanlara ibret alıp iyi bir kul olmalarını zımnen emreder. İnananların bilimsel çalışmalar yaparak insanlara faydalı olmalarını ister. “Bilimsel tefsir” bu konularda tefsir ilminin genel yapısı ve kriterleri ile uyuşmadığından bu makale, “bilimsel tefsir”in tefsir ilmi içinde yer alamayacağını öne sürmektedir.

This study is answering the following question. Can the Qur'anic interpretation known as "scientific commentary" take place in the science of tafsir? This approach, which interprets verses in the light of scientific statements, is problematic in the following areas with the tafsir: Definition of tafsir, tafsir’s method, Quran language, Qur'anic style, purpose of Qur'an, subject of Qur'an… Tafsir is the activity of uncovering the meanings of God's word. In that sense, it remains true to the meanings of the verses. Scientific tafsir goes out of the real meaning by making distant interpretations. Thus, tafsir scholarship allows the object to be objective in the interpretation of verses. It is a mistake to compare scientific tafsir activity by comparing it with fiqh interpretations. Scientific commentators make this analogy. Scientific commentary does not resemble other Islamic sciences such as fiqh. Because the Qur'an is not a source for the humanities while it is a source for fiqh. For example, the subject of fiqh is not the Qur'an itself first, they are non-Qur'anic. But it goes to the Qur'an to solve his own problems and advocates opinions accordingly. The source of scientific knowledge is not the Qur'an. It has his own methods and resources to access knowledge. Scientific knowledge does not accept the Qur'an as a source of information. For this reason, it can not be compared to the Qur'an commentary on the interpretation of the Qur'an. Scientific commentary tries to interpret the Qur'an by taking the information obtained through scientific studies. Thus, scientific knowledge is made the source of the Qur'an. The methods of tafsir identification are specific. Tafsir scholarship is based on the following; the Qur'anic language, the conditions of the descending period and the circumcision… From this point of view, it is difficult to say that he is doing a commentary activity. Scientific commentators claim that the Qur'an gave notice scientific discoveries. They make this the basis of the Qur'anic miracles. However, from the Qur'an's point of view to the day- no scientific discoveries, including inventions of Muslim scientists, are not based on Qur'an verses. It leaves Muslim scientists under insufficient suspicion by doing this. The subject of the Qur'an is not scientific knowledge. The Qur'an does not contain any information for the technological development of people or for the advancement of scientific knowledge. Because ıts subject is how people should live. Its subject is his responsibility to God, the responsibility of man to the community, and the responsibility of man to the surroundings. Its purpose is not to develop people technologically. His purpose is to offer a beautiful and peaceful life to human beings. For this reason, no prophet has ever pioneered scientific discoveries. Scientific tafsir is in an effort to incorporate these issues into the interpretations of the mannered that the Qur'an does not deal with. Therefore, both subjective and irrelevant interpretations emerge. The verses, which are the subject of scientific tafsir, in fact mandate to humans to be good servants. It wants believers to be useful to people by doing scientific work. One of the reasons why scientific commentary can not be tafsir is that it is an interpretation contrary to the nature of language. Because this understanding of commentary puts on the meaning of the words used by the Qur'an which came down centuries ago. However, a correspondent speaks while observing the situation of the interlocutors and he uses the language words, concepts of the time he lived. Otherwise he can not agree with his interlocutors. The objective interpretation of the Qur'an is the interpretation made by observing the language of the time of descent. It has no interest in the universe or history. The linguistic nature requires this at the level of words. A word used by my correspondent must be understood in the sense of the time it is used. A word used in a time frame can not express a meaning to be imposed on it in the future. For example, the word "seyyare" in the Qur'an means caravan but nowadays it means car. Accordingly, we can not say that the Qur'an has talked about cars long ago. As such, for example, scientific commentators give the meaning of "alak" in the Qur'an to the embryo. They claim that the Qur'an spoke of the "embryo" centuries ago which was a biology phrase. They load the meanings in the Qur'an with meanings that have emerged today. This article suggests that "scientific commentary" can not be included in the study of commentary, because it does not correspond to the science of tafsir in these matters

 • - AKBAŞ, Ahmet, Bilimsel Tefsire Dair Tartışmaların Güncel Değeri, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016/3, cilt: VII, sayı: 15, ss. 75-93
 • - ALBAYRAK, Halis Tefsir İlminin Sınırlarına Dair, Tefsir Nasıl Bir ilimdir Tartışmalı İlmi İhtisas Toplantısı, 15-16 Mayıs 2010, 2011, ss. 78-85.
 • - el-BEYDAVÎ, Kadı Nasiruddin Ebu Said, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, Daru İhya, Beyrut, 1418.
 • - Celalüddin es-SUYÛTÎ, el-İtkan fi Ulûmi’l-Kur’ân, tah. Muhammed Ebu’l-Fadl, 1974
 • - CÜNDİOĞLU, Dücane, Ernest Renan ve “Reddiyeler” Bağlamında İslam-Bilim Tartışmalarına Bibliyografik Bir Katkı, Dîvân: İlmî Araştırmalar, 1996/2, ss. 1-94
 • - DEMİR, Şehmus, Kur’ân’ın Yeniden Yorumlanması, İnsan Yayınları, İstanbul, 2004.
 • - GEZER, Süleyman, Kur’ân’ın Bilimsel Yorumu, Ankara Okulu y. Ankara, 2009.
 • - GÜLLÜCE, Veysel, Kur’ân’a Bilimsel Yaklaşımın Değerlendirilmesi, “Tarihten Günümüze Kur’ân’a Yaklaşımlar”, İlim Yayma Vakfı Kur’ân ve Tefsir Akademisi, İstanbul, 2010, ss.377-399.
 • - İBN AŞUR, Muhammed Tahir, et-Tahrir ve’t-Tenvir, Daru’t-Tunusiyye, Tunus, 1984
 • - KIRCA, Celal, İlimler ve Yorumlar Açısından Kur’ân’a Yönelişler, Marifet y. İstanbul, 2009
 • -----, Kur’ân-ı Kerîm’in Tefsiri ve İlimlerle Olan Münasebeti, İslâm Medeniyeti, 1981, cilt: V, sayı: 2, s. 17-26
 • -----, Kur’ân ve Modern Bilim (İlişkisi-Sahası-Sorunları), Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, sayı: 15, ss. 7-34
 • -----, Kur’ân ve Tabiî Bilimler, Kur’ân Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi, 1999, cilt: II, sayı: 16, 17, 18, ss. 72-94
 • -----, Kur’ân’ı Anlamada Dil Problemi, “Kur’ân Mesajı; İlmi Araştırmalar Dergisi”, cilt:1 sayı:9, 1998, ss. 34-60
 • - MERTOĞLU, M.Suat, Kur’ân’ı Modern Bilimlerin Işığında Okumak: Tantavi Cevheri Örneği”, Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 16/30,(2011): ss.93-113
 • - en-NABULUSÎ, Muhammed Ratıb, Mevsuatu’l-İ’cazi’l-İlmî fi’l-Kur’âni ve’s-Sünneti, Müessesetu’l-Fursan, Amman, 2014.
 • - en-NECCAR, Zağlul Rağib Muhammed, Mine’t-Tefsiri’l-İlmî Li’l-Kur’âni’l-Kerim el-Cüzu’s-Selasûn, Daru Nahdeti Mısır, 2016.
 • - er-RAZİ, Fahrüddin Ebu Abdillah Muhammed b. Ömer, et-Tefsiru’l-Kebir, Daru İhya, Beyrut, 1420.
 • - er-RUMÎ, Fehd, Dirasat fi ulumi’l-Kur’ân, yy. 2003
 • - eş-ŞATİBÎ, İbrahim b. Musa, el-Muvafakat, tah. Ebu Ubeyde Meşhur b. Hasan, Daru ibn Affan, 1997.
 • - et-TABERÎ, Ebu Ca’fer Muhammed b. Cerir, Camiu’l-Beyan, tah. Ahmed Muhammed Şakir, Müessestu’r-Risale, 2000
 • - et-TEYYAR, İbn Süleyman b. Nasir, Mefhumu’t-Tefsir ve’t-Te’vil ve’l-İstinbat ve’t-Tedebbür ve’l-Müfessir, Daru İbnu’l- Cevzî, 1427
 • - ez-ZEHEBÎ, Muhammed Hüseyin, et-Tefsir ve’l-Müfessirun, Mektebetu Vehbe, Kahire, ty.
 • - ez-ZÜRKANÎ, Muhammed Abdulazim, Menahilu’l-İrfan fi Ulumi’l-Kur’ân, Matbatu İsa el-babi, ty.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5772-8340
Yazar: Kutbettin EKİNCİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bilimname454785, journal = {Bilimname}, issn = {1304-1878}, eissn = {2148-5860}, address = {}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2019}, pages = {169 - 190}, doi = {10.28949/bilimname.454785}, title = {Bilimsel Tefsirin Tefsir Olma Sorunu}, key = {cite}, author = {Eki̇nci̇, Kutbettin} }
APA Eki̇nci̇, K . (2019). Bilimsel Tefsirin Tefsir Olma Sorunu . Bilimname , 2019 (37) , 169-190 . DOI: 10.28949/bilimname.454785
MLA Eki̇nci̇, K . "Bilimsel Tefsirin Tefsir Olma Sorunu" . Bilimname 2019 (2019 ): 169-190 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilimname/issue/43606/454785>
Chicago Eki̇nci̇, K . "Bilimsel Tefsirin Tefsir Olma Sorunu". Bilimname 2019 (2019 ): 169-190
RIS TY - JOUR T1 - Bilimsel Tefsirin Tefsir Olma Sorunu AU - Kutbettin Eki̇nci̇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.28949/bilimname.454785 DO - 10.28949/bilimname.454785 T2 - Bilimname JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 190 VL - 2019 IS - 37 SN - 1304-1878-2148-5860 M3 - doi: 10.28949/bilimname.454785 UR - https://doi.org/10.28949/bilimname.454785 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bilimname Bilimsel Tefsirin Tefsir Olma Sorunu %A Kutbettin Eki̇nci̇ %T Bilimsel Tefsirin Tefsir Olma Sorunu %D 2019 %J Bilimname %P 1304-1878-2148-5860 %V 2019 %N 37 %R doi: 10.28949/bilimname.454785 %U 10.28949/bilimname.454785
ISNAD Eki̇nci̇, Kutbettin . "Bilimsel Tefsirin Tefsir Olma Sorunu". Bilimname 2019 / 37 (Nisan 2019): 169-190 . https://doi.org/10.28949/bilimname.454785
AMA Eki̇nci̇ K . Bilimsel Tefsirin Tefsir Olma Sorunu. Bilimname. 2019; 2019(37): 169-190.
Vancouver Eki̇nci̇ K . Bilimsel Tefsirin Tefsir Olma Sorunu. Bilimname. 2019; 2019(37): 169-190.