Yıl 2020, Cilt 2020 , Sayı 43, Sayfalar 95 - 128 2020-11-30

Ümmetten örgüte adalet: Kur’ân-ı Kerîm ve sünnet çözümlemesi
Justice from the ummah to the organization: the analysis of the qur’an and sunnah

Berrin GÜZEL [1] , Recep Emin GÜL [2]


Adalet kavramı ve adalet ile ilgili diğer kavramlar insan yaşamının temel özelliklerini içerir. Ancak adalet sadece erdemli bir davranışı değil, toplumları da yönlendiren bir kavramdır. Toplumlara yol gösteren kutsal kitaplar da adaleti vurgulamış ve bu yönde ilkeleri gerek metinlerde yazılı gerekse peygamberler aracılığı ile sözlü olarak belirtmiştir. Adalet, sadece toplum yaşamı gerekliliği ile değil, aynı zamanda iş hayatında işveren-çalışan arasındaki ilişkide de önemlidir. Örgütsel adalet çalışanları örgüte bağlılıklarını sağladığı gibi, performanslarını da arttırır. Ancak örgütsel adaletin geniş perspektifte ele alınması, farklı boyutlarda değerlendirilmesine neden olur. Bu ayrım, Kur’an’ı Kerîm ve Sünnette de görülür. Kaynakların dağıtımı konusunu vurgulayan dağıtım adaleti, herkesin yaptıklarının karşılığının verilmesi ve hakkı kadar verileceği konusu Ahkâf, 46/19 ve Şu’arâ, 26/183 ayetlerinde açık şekilde belirtilir. Dağıtım adaletinde haksızlığın toplumların yok olmasına neden olacağı konusunda da sünnet yer alır. İşlem adaleti kararların nasıl alındığına yöneliktir. Bu adalet boyutu Hûd, 11/85, A’râf, 7/85, İsrâ, 35, Şu’arâ, 182 ve Rahmân, 9. Ayetlerinde açık şekilde belirtilir. Etkileşim adaleti işveren-işçi arasındaki ilişkiye yöneliktir ve karar sürecinde adil davranılmasını açıklar. Özellikle Hz. Peygamber’in (sas) çalışanlara davranışlarda ve kararlarda adil olunmasına yönelik Sünneti önemlidir. Bilgi adaleti, kararlar ile ilgili olarak çalışanların bilgilendirilmesine yöneliktir. Bu anlamda Hz. Peygamber (sas) Sünnetinde iş akdinin önemini belirtmiş, çalışanların haklarını bilmeleri ve bunların da ayrıca yazılı olması gerektiğini belirtir. Gerek Kur’an’ı Kerîm gerek Sünnette adalet konusu özellikle dağıtım ve etkileşim boyutlarında vurgulanır. Bu anlamda Kur’an’ı Kerîm ve Sünneti kendine rehber edinen kişilerin iş hayatlarında da adil olmaları ve adaleti boyutlarına dikkat ederek yönetmeleri dünyevî ve uhrevî anlamda önemlidir.
The concept of justice and other concepts related to justice include the basic features of human life. However, justice is not only a virtuous behavior, but also a concept that guides societies. The scriptures that guide the societies also emphasized justice and stated the principles in this direction both verbally in the texts and verbally through the prophets. Justice is important not only with the necessity of community life, but also in the relationship between employer and employee in business life. Organizational justice not only increases the performance of the employees but also increase their commitment to the organization. However, considering organizational justice in a wide perspective causes it to be evaluated in different dimensions. This distinction is also seen in the Qur’an and Sunnah. The distributive justice, which emphasizes the distribution of resources, is clearly stated in the verses of al-Ahqaf, 46/19 and al-Shu’ara, 26/183, where the value of every employee is given and the right to be paid. There is also Sunnah in distributive justice that injustice will cause the destruction of societies. Procedural justice is about how decisions are made. This justice dimension is clearly stated in verses Hud, 11/85, al-A'raf, 7/85, al-Isra, 35, al-Shu’ara, 182 and al-Rahman, 9. Interactional justice is about the relationship between employer and employee and explains fair treatment in the decision process. Especially. The Sunnah of the Prophet Mohammad (pbuh) to be fair to the employees in behavior and decisions is important. Information justice is for informing employees about decisions. In this sense, Prophet Mohammad (pbuh) indicated the importance of the employment contract in his sunnah and states that the employees should know their rights and that they should also be written. In both Qur'an and Sunnah, the issue of justice is emphasized especially in terms of distributive and interactional. In this sense, it is important in the worldly and in the spiritual sense that people who adopt the Qur’an and the Sunnah to guide themselves to be fair in their business life and to take care of their justice dimensions.
 • Abat, R. (1995). Rasûlullah’ın Sünnetinde Adalet Kavramı. Yüksek Lisans Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Abdulbaki, M. F. (2001). el-Mu’cemu’l-Müfehres li Elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm. Kâhire: Dâru’l-Hadîs.
 • Acar O. K. ve Soydemir B. (2017). Dini Perspektifte Emek ve Emek Sömürüsü: İşçi-İşveren Üzerinden Bir Değerlendirme. Pesa Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(4): 59-73.
 • Açıkel, Y. (2003). Hz. Peygamber’in Evrensel Mesajlarından ‘Adalet’ Prensibi. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi VI. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta.
 • Adalet. (2019). Içinde Türk Dil Kurumu Genel Sözlük, https://www.sozluk.gov.tr/
 • Adam, B. (2012). İçinde TDV İslam Ansiklopedisi, XLI., 40-45, İstanbul.
 • Ahmad b. Hanbal. (2001). Musnad, Volume XII, Ed: Suayb Arnavut. Beirut: Muassasah al-Risalah.
 • Akcan, N. (2008). İslam Fıkhı’nda İşçinin Hak ve Sorumlulukları. Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akyüz, V. (1990). Devlet ve İşçi-İşveren İlişkileri, Mukayeseli Hukuk ve Uygulama Açısından İşçi - İşveren Münasebetleri, 191-204.
 • Alkan, Y. (2019). Tevrat’ta Adalet, İktisadi Adalet, Prosedürel Adalet, İsrailoğullari ve Yahudilerin İktisadi Etkileri, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1): 968-976.
 • Aquino, K. (1995). Relationships Among Pay Inequity, Perceptions of Procedural Justice, and Organizational Citizenship. Employee Responsibilities and Rights Journal, 8(1): 21-33.
 • Aquino, K., Lewis, M. U., & Bradfield, M. (1999). Justice Constructs, Negative Affectivity, and Employee Deviance: A Proposed Model and Empirical Test. Journal of Organizational Behavior, 20(7): 1073-1091.
 • Balıkkaya, Ş. (2005). Kur’ân’da Adâlet Kavramı. Yüksek Lisans Tezi, Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Baron, R. A. ve Byrne, D. (2003). Social Psychology, Tenth Edition, USA: Boston, Allyn and Bacon
 • Bernerth, J. B., Armenakis, A. A., Feild, H. S., & Walker, H. J. (2007). Justice, Cynicism, and Commitment: A study of Important Organizational Change Variables. The Journal of Applied Behavioral Science, 43(3): 303-326.
 • Bianchi, E. C., & Brockner, J. (2012). In the Eyes of the Beholder? The Role of Dispositional Trust in Judgments of Procedural and Interactional Fairness. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 118(1): 46-59.
 • Bies, R. J. & Moag, J. S. (1986). Interactional Justice: Communication Criteria of Fairness. Research on Negotiation in Organizations, 43-55.
 • al-Beyhaqi, Ahmed b. el-Husayn. (2003). al-Sunan al-Kubra, Volume VI. Ed: Mohammad Abdulkadir Ata, Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyye.
 • al-Bukhari, Muhammed b. Ismail. (2007). al-Cami al-Sahih, Qahirah: Maktabah al-Rihab.
 • Çağrıcı, M. (1988). “Adalet”. İçinde TDV İslam Ansiklopedisi, I, 341-343, İstanbul.
 • Carmon, A. F., Miller, A. N., Raile, A. N., & Roers, M. M. (2010). Fusing Family and Firm: Employee Perceptions of Perceived Homophily, Organizational Justice, Organizational Identification, and Organizational Commitment in Family Businesses. Journal of Family Business Strategy, 1(4): 210-223.
 • Carr, D. (1988). The Cardinal Virtues and Plato’s Moral Psychology. The Philosophical Quarterly, 38(151): 186-200.
 • Çetin, M. (2019). İslam’da Adalet Ontolojik ve Beşerî Yansımaları. Ankara: İlâhiyât Yay.
 • Cevizci, A. (1997). Felsefe Sözlüğü. 2. Baskı, Ankara: Ekin Yayıncılık.
 • Clayton, S. & Opotow, S. (2003). Justice and Identity: Changing Perspectives on What is Fair. Personality and Social Psychology Review, 7(4): 298-310.
 • Cohen-Charash, Y., & Spector, P. E. (2001). The Role of Justice in Organizations: A Meta-Analysis. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 86(2): 278-321.
 • Colquitt, J. A. (2001) On the Dimensionality of Organizational Justice: A Construct Validation of a Measure, Journal of Applied Psychology, 86 (3): 386-400.
 • Colquitt, J. A. (2009). ‘Two decades of organizational justice: findings, controversies, and future directions’. İçinde Barling, J. ve Cooper, C. L. (Editörler), The SAGE Handbook of Organizational Behavior, Volume: 1, Micro Approaches, USA.
 • Colquitt, J. A., Conlon, D. E., Wesson, M. J., Porter, C. O. L. H. & Ng, K. Y. (2001) Justice at the Millennium: A Meta-Analytic Review of 25 Years of Organizational Justice Research, Journal of Applied Psychology, 86 (3): 425-445.
 • Cooper, J. M. (1977). The Psychology of Justice in Plato. American Philosophical Quarterly, 14(2): 151-157.
 • Cropanzano, R., & Folger, R. (1996). ‘Procedural justice and worker motivation’. Içinde R. M. Steers, L. W. Porter, & G. A. Bigley (Editörler), Motivation and leadership at work (6th Ed., ss. 72-83). New York, NY: McGraw-Hill.
 • Cropanzano, R., & Greenberg, J. (1997). Progress in organizational justice: Tunneling through the maze. International Review of Industrial and Organizational Psychology, 12: 317-372.
 • Deconinck, J. B. (2010) The Effects of Organizational Justice, Perceived Organizational Support, and Perceived Supervisor Support on Marketing Employees’ Level of Trust. Journal of Business Research, 63, 1349-1355.
 • Abu Dawud, Suleyman b. al-Es’as. (1992). Sunan Abi Dawud, İstanbul: Çağrı Yay.
 • Abu Ya’la, Ahmad b. Ali b. Musanna. (1984). Musnad Abi Ya’la, Ed., Husayn Selim Esed, Damasqus: Dar al-Me’mun li al-Turas.
 • Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., Sowa, D. (1986). Perceived Organizational Support. Journal of Applied Psychology, 71(3): 500-507.
 • Elmalı, A. (1997). Kur’an-ı Kerim’de Adâlet (Adl) Kavramı. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3: 283-328.
 • Er, İ. (2006). Kalkınma, Sosyal Adalet ve Sosyal Refah. İslâm’a Giriş (Gençliğin İslâm Bilgisi). Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yay.
 • Eskew, D. E. (1993). The Role of Organizational Justice in Organizational Citizenship Behavior. Employee Responsibilities and Rights Journal, 6 (3): 185-194.
 • Fairuzabadi, Mohammad b. Yaqub. (2005). al-Qamus al-Muhit, Ed: Mohammad Naim al-Urqsusi, Beirut: Muassasah al-Risalah.
 • Folger, R. & Konovsky, M. A. (1989). Effects of Procedural and Distributive Justice on Reactions to Pay Raise Decisions. The Academy of Management Journal, 32(1): 115-130.
 • Forde, S. (1997). Gender and justice in Plato. American Political Science Review, 91(3), 657-670.
 • George, J. M. & Jones, G. R. (2007), Understanding and Managing Organizational Behavior, 5th Edition, Prentice Hall: USA.
 • Gilliland, S. (2008) The Tails of Justice: A Critical Examination of the Dimensionality of Organizational Justice Constructs, Human Resource Management Review, 18: 271-281.
 • Greenberg, J. (1987). A Taxonomy of Organizational Justice Theories. The Academy of Management Review, 12(1): 9-22.
 • Greenberg, J. (1990). Organizational Justice: Yesterday, Today, and Tomorrow. Journal of Management, 16(2): 399-432.
 • Greenberg, J. (1993). ‘The social side of fairness: Interpersonal and informational classes of organizational justice’. İçinde R. Cropanzano (Editör) Justice in the workplace: Approaching fairness in human resource management. (ss. 79-103) Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Greenberg, J. (2004). Stress fairness to fare no stress: managing workplace stress by promoting organizational justice. Organizational Dynamics, 33 (4): 352-365.
 • Greenberg, J. (2011). Behavior in Organizations. 10th Edition, USA: Pearson.
 • Greenberg, J. & Baron, R. A. (2003). Behavior in Organizations, Understanding and Managing the Human Side of Work. 8th Edition, USA: Prentice Hall.
 • Gümüş, S. (2015). Cumhuriyet Döneminde (1923-1960 arası) Meal Çalışmaları, İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 5: 285-331.
 • Gündüz, M. (2018). Kur’an-ı Kerim Fihristinin Değer Odaklı Analizi. Değerler Eğitimi Dergisi, 16(35): 159-182.
 • Güngör, E. (1998). Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Hadduri, M. (1991). İslam’da Adalet Kavramı. Çev: Selahattin Ayaz, İstanbul: Yöneliş Yay.
 • Hamedi, A. (2014). The Concept of Justice in Greek Philosophy (Plato and Aristotle). Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(27): 1163-1167.
 • Harman, Ö. F. (2000). “İncil”. İçinde TDV İslam Ansiklopedisi, XXII, 270-276, İstanbul.
 • Hatemi, H. (1996). İslâm’da İnsan Hakkı ve Adalet Kavramları, Doğu’da ve Batı’da İnsan Hakları [Kutlu Doğum Haftası: 1993-1994], s. 1-16.
 • Ibn Majah, Mohammad b. Yazid. (1992). Sunan Ibn Majah, İstanbul: Çağrı Yay.
 • Ibn Manzur, Mohammad b. Muqrim. (1993). Lisan al-Arab, Beirut: Dar Sadir.
 • James, K. (1993). The Social Context of Organizational Justice: Cultural, Intergroup, and Structural Effects on Justice Behaviors and Perceptions. Justice in the workplace: Approaching fairness in human resource management, 1: 21-50.
 • Johns, G. & Saks, A. M. (2001). Organizational Behavior, Understanding and Managing Life at Work. 5th Edition, USA: Addison Wesley Longman.
 • Johnston, D. (2011). A Brief History of Justice. UK: Wiley-Blackwell.
 • al-Jurjani, Ali b. Mohammad. (2005). Mu’cem al-Ta’rifat, Ed: Mohammad Siddiq al-Munsavi, Qahirah: Dar al-Fadilah.
 • Kandemir, M. Y. (1993). Örneklerle İslam Ahlakı. İstanbul: Nesil Yay.
 • Karaman, H. (1988). Adalet. TDV İslam Ansiklopedisi. I., 343-344. İstanbul.
 • Karaman, H. (1990). İşçi-İşveren Anlaşmazlıklarında Çözüm Yolları, Mukayeseli Hukuk ve Uygulama Açısından İşçi-İşveren Münasebetleri, 179-186.
 • Karriker, J. H. & Williams, M. L. (2009) Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior: A Mediated Multifoci Model, Journal of Management, 35 (1), 112-135.
 • Kasapoğlu, A. (2012). Kur’an’da Adalet Psikolojisi - Adaleti Engelleyen Psiko-Sosyal Faktörler. Hikmet Yurdu, 5(10): 61-106. Malatya.
 • Kayaoğlu, İ. (1985). İslâm’da Adalet Mefhumu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXVII: 201-206.
 • Kibar, S. (2011). An Inquiry on Justice: Bases, Bearers and Principles, Doktora Tezi, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Kitchin, D. (2010). An Introduction to Organisational Behaviour for Managers and Engineers, A Group and Multicultural Approach. First Edition. UK: Butterworth-Heinemann.
 • Kocaoğlu, M. (2013). Ütopya ve Gerçeklik Arasında Adalet Problemi: John Rawls ve Robert Nozick’in Adalet Teorilerinin Karşılaştırılması. Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kreitner, R. & Kinicki, A. (2004). Organizational Behavior. 6th Edition, USA: McGrawHill-Irwin.
 • Qurtubi, Mohammad b. Ahmad. (1988). al-Cami li Ahqam al-Qur’an. Volume VI. Beirut: Dar al-Qutub al-Ilmiyah.
 • Kymlicka, W. (2002). Contemporary Political Philosophy, An Introduction. Second Edition. NY: Oxford University Press.
 • Leventhal, G. S. (1980). What Should be Done with Equity Theory?. Içinde Social exchange (pp. 27-55). USA: Springer.
 • Leventhal, G. S., Karuza, J., & Fry, W. R. (1980). Beyond Fairness: A Theory of Allocation Preferences. Justice and social interaction, 3(1): 167-218.
 • Levinson, H. (1965). Reciprocation: The Relationship between Man and Organization. Administrative Science Quarterly, 9(4): 370-390.
 • Luthans, F. (2008). Organizational Behavior. 11th Edition, New York: McGraw-Hill.
 • Maturidi, Mohammad b. Mahmud. (2004a). Te’vilat al-Qur’an. Volume IV. Beirut: Muassasah al-Risalah.
 • Maturidi, Mohammad b. Mahmud. (2004b). Te’vilat al-Qur’an. Volume VI. Beirut: Muassasah al-Risalah.
 • Miller, D. (2017). "Justice", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/entries/justice/
 • Mitchell, J. I., Gagné, M., Beaudry, A. & Dyer, L. (2012) The Role of Perceived Organizational Support, Distributive Justice, and Motivation in Reactions to New Information Technology, Computers in Human Behavior, 28: 729-738.
 • Moorman, R. H. (1991). Relationship Between Organizational Justice and Citizenship Behaviors: Do Fairness Perceptions Influence Employee Citizenship?. Journal of Applied Psychology, 76(6): 845-855
 • Muslim, Muslim b. Hajjaj. (2008). al-Cami al-Sahih, Qahirah: Mektebah al-Rihab.
 • Nadiri, H., & Tanova, C. (2010). An Investigation of the Role of Justice in Turnover Intentions, Job Satisfaction, and Organizational Citizenship Behavior in Hospitality Industry. International Journal of Hospitality Management, 29(1): 33-41
 • al-Nasai, Ahmad b. Suayb. (1992). Sunan al-Nasai, İstanbul: Çağrı Yay.
 • Niehoff, B. P., & Moorman, R. H. (1993). Justice as a Mediator of the Relationship between Methods of Monitoring and Organizational Citizenship Behavior. Academy of Management Journal, 36(3): 527-556.
 • Ögtem, R. (2018). Emeğe Saygının Göstergesi: İşi Ehline Vermek, Emeğin Değeri: Din ve Emek İlişkisi, Ed. Ali Arslan vd., s. 131-138.
 • Pazarlı, O. (1972). İslam’da Ahlak. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Raphael, D. D. (2001). Concepts of Justice. NY: Oxford University Press.
 • Rawls, J. (1957). Justice as Fairness. The Journal of Philosophy, 54(22): 653-662.
 • Rawls, J. (1963). The Sense of Justice. The Philosophical Review, 72(3): 281-305.
 • Rawls, J. (1999). A Theory of Justice, Revised Edition. USA: The Belknap Press of Harvard University Press.
 • Radi, F. (1981a). Mefatih al-Gayb, Volume XII. Beirut: Dar al-Fikr.
 • Radi, F. (1981b). Mefatih al-Gayb, Volume XX. Beirut: Dar al-Fikr.
 • Radi, F. (1981c). Mefatih al-Gayb, Volume XXI. Beirut: Dar al-Fikr.
 • al-Ragib al-Isfahani, Husayn b. Mohammad. (2009). Mufredat Elfaz al-Qur’an, Ed: Safvan Adnan al-Dawudi, Dar al-Qalem.
 • Scandura, T. A. (1997) Mentoring and Organizational Justice: An Empirical Investigation, Journal of Vocational Behavior, 51: 58- 69.
 • Schoenfeld, E. (1989). Justice: An illusive concept in Christianity. Review of Religious Research, 30(3): 236-245.
 • Shockley-Zalabak, P. S., Morreale, S., & Hackman, M. (2010). Building the high-trust organization: Strategies for supporting five key dimensions of trust (Vol. 7). USA: John Wiley & Sons.
 • Stroh, L. K., Northcraft, G. B. ve Neale, M. A. (2002) Organizational Behavior, A Management Challenge, Third Edition. London: Lawrence Erlbaum Assoc. Publishers.
 • Tansky, J. W. (1993). Justice and Organizational Citizenship Behavior: What is the Relationship?. Employee Responsibilities and Rights Journal, 6(3): 195-207.
 • al-Tirmidhi, Mohammad b. Isa. (1992). Sunan al-Tirmidhi, İstanbul: Çağrı Yay.
 • Tosi, H. L. & Mero, N. P. (2003) The Fundamentals of Organizational Behavior, What Managers Need to Know, Blackwell Publishing: UK.
 • Ünal, İ. H. (1995). İslâm’da İşçi-İşveren İlişkileri, İslam’da İnsan Modeli ve Hz. Peygamber Örneği [Kutlu Doğum Haftası: 1993], s. 243-250.
 • Uysal, E. (2018). Dini ve Ahlaki Açıdan Çalışma ve Emeğin Önemi, Emeğin Değeri: Din ve Emek İlişkisi, Ed. Ali Arslan vd., s. 3-12.
 • Van den Bos, K. (2001). Uncertainty Management: The Influence of Uncertainty Salience on Reactions to Perceived Procedural Fairness. Journal of Personality and Social Psychology, 80(6): 931-941.
 • Van den Bos, K., Lind, E. A., Vermunt, R., & Wilke, H. A. (1997). How Do I Judge My Outcome When I Do Not Know the Outcome of Others? The Psychology of the Fair Process Effect. Journal of personality and social psychology, 72(5): 1034-1046.
 • Van den Bos, K., Wilke, H. A., & Lind, E. A. (1998). When Do We Need Procedural Fairness? The Role of Trust in Authority. Journal of Personality and social Psychology, 75(6): 1449-1458.
 • Wong, Y.-T., Ngo, H-Y. & Wong, C.-S. (2006) Perceived Organizational Justice, Trust, and OCB: Adalet Study of Chinese Workers in Joint Ventures and State-Owned Enterprises, Journal of World Business, 41: 344-355.
 • Yazır, E. M. H. (trs). Hak Dini Kur’an Dili, III. Cilt. İstanbul: Azim Dağıtım.
 • al-Zebidi, Mohammad Murtada. (1306 h.). al-Tac al-Arus min Javahir al-Qamus, Beirut: Dar Sadir.
 • al-Zemahsheri, Omar b. Mohammad. (1995). al-Qassaf an Haqaiq Qavamid al-Tanzil ve Uyun al-Akavil fi Vucuh al-Tavil. Beirut: Dar al-Marifah.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9507-3434
Yazar: Berrin GÜZEL
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0976-650X
Yazar: Recep Emin GÜL (Sorumlu Yazar)
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Haziran 2020
Kabul Tarihi : 14 Ekim 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2020

Bibtex @araştırma makalesi { bilimname754487, journal = {Bilimname}, issn = {1304-1878}, eissn = {2148-5860}, address = {}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {2020}, pages = {95 - 128}, doi = {10.28949/bilimname.754487}, title = {Justice from the ummah to the organization: the analysis of the qur’an and sunnah}, key = {cite}, author = {Güzel, Berrin and Gül, Recep Emin} }
APA Güzel, B , Gül, R . (2020). Justice from the ummah to the organization: the analysis of the qur’an and sunnah . Bilimname , 2020 (43) , 95-128 . DOI: 10.28949/bilimname.754487
MLA Güzel, B , Gül, R . "Justice from the ummah to the organization: the analysis of the qur’an and sunnah" . Bilimname 2020 (2020 ): 95-128 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilimname/issue/57637/754487>
Chicago Güzel, B , Gül, R . "Justice from the ummah to the organization: the analysis of the qur’an and sunnah". Bilimname 2020 (2020 ): 95-128
RIS TY - JOUR T1 - Justice from the ummah to the organization: the analysis of the qur’an and sunnah AU - Berrin Güzel , Recep Emin Gül Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.28949/bilimname.754487 DO - 10.28949/bilimname.754487 T2 - Bilimname JF - Journal JO - JOR SP - 95 EP - 128 VL - 2020 IS - 43 SN - 1304-1878-2148-5860 M3 - doi: 10.28949/bilimname.754487 UR - https://doi.org/10.28949/bilimname.754487 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bilimname Justice from the ummah to the organization: the analysis of the qur’an and sunnah %A Berrin Güzel , Recep Emin Gül %T Justice from the ummah to the organization: the analysis of the qur’an and sunnah %D 2020 %J Bilimname %P 1304-1878-2148-5860 %V 2020 %N 43 %R doi: 10.28949/bilimname.754487 %U 10.28949/bilimname.754487
ISNAD Güzel, Berrin , Gül, Recep Emin . "Justice from the ummah to the organization: the analysis of the qur’an and sunnah". Bilimname 2020 / 43 (Kasım 2020): 95-128 . https://doi.org/10.28949/bilimname.754487
AMA Güzel B , Gül R . Justice from the ummah to the organization: the analysis of the qur’an and sunnah. Bilimname. 2020; 2020(43): 95-128.
Vancouver Güzel B , Gül R . Justice from the ummah to the organization: the analysis of the qur’an and sunnah. Bilimname. 2020; 2020(43): 95-128.
IEEE B. Güzel ve R. Gül , "Justice from the ummah to the organization: the analysis of the qur’an and sunnah", Bilimname, c. 2020, sayı. 43, ss. 95-128, Kas. 2020, doi:10.28949/bilimname.754487