Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Nicholas of Cusa’da Dinî Tecrübe

Yıl 2022, Cilt , Sayı 47, 183 - 218, 30.04.2022
https://doi.org/10.28949/bilimname.1054693

Öz

Nicholas of Cusa, Erken Rönesans döneminin önemli filozoflarından birisidir. Platon düşüncesi temelinde geliştirmiş olduğu mistik nitelikteki felsefesini, Hıristiyan Batı Düşüncesine katkı sunacak içerikte oluşturduğu bir literatürde ele almıştır. Katolik bir din adamı olan Cusa’nın Skolastik Felsefeye alternatif üretme çabası olarak değerlendirilebilecek görüşlerinin en önemli tezahür alanlarından birisi dini tecrübedir. Panteistik temaları yoğun bir Tanrı anlayışı doğrultusunda ortaya koymuş olduğu dini tecrübe görüşü, Tanrı ile insanın birlikte paylaştığı bir tecrübe olarak öne çıkmaktadır. Cusa, Antik felsefenin insan anlayışını, Skolastik felsefeden farklı olarak, teolojik bağlamla sınırlı olmayan bir bakış açısıyla yeniden üretmeye çalışmıştır. İnsanın epistemik açıdan bütüncül bir yaklaşımla ele alındığı bu anlayışta, kognitif yetilerin aşamalı ve katmanlı bir şekilde işlevsel kılındığı görülmektedir. Bu yetilerin nihai noktasını oluşturan idrakin temelinde yer aldığı Cusa mistisizmi, bu anlamda duygu ile bilgiyi kendinde bir araya getiren ya da duyguya kognitif bir içerik sağlamaya çalışan bir yapı olarak değerlendirilebilir. Ancak bu bilgi, bildiğimiz anlamda tasdiki bir bilgi değil, aslında bir bilinç halidir ve onda Tanrı’ya yönelik varoluşsal bir yönelim, belirgin bir şekilde öne çıkmaktadır. Cusa’nın “idraki rüyet” olarak adlandırdığı bu yetkinlik sağlandığında, sezginin oldukça zengin ve çeşitlilikler içeren bir bütünlükle birçok zihinsel ve duyusal edimin birlikteliğini sağlayan bir unsura dönüşeceği varsayılmaktadır. Bu çalışmanın temel tezi, Cusa’nın Tanrı tecrübesini her bir bireyin tekil tecrübesini doğrudan doğruya Tanrı’yla paylaştığı yüz yüze bir ilişki olarak tanımladığıdır. Bu tecrübi durumu “zihinsel bir görü” olarak nitelendiren Cusa, böylece bütüncül bir varlık idrakine ulaşmayı ve ulaştığı bu noktanın aslında Tanrı’nın tecrübesinin yanında Tanrı’nın kendini tecrübe ettiğine dair bir bilinç düzeyinin gerçekleşmesi olduğu düşüncesindedir. Dolayısıyla Cusa, insana has bir tecrübe olarak dini tecrübeyi, insanın bu Tanrısal faaliyetlere zihinsel olarak katılan, şahitlik eden bir varlık olduğu varsayımından hareketle ortaya koymuştur.

Kaynakça

 • Armstrong, Karen. Tanrı Savunusu -Din Aslında Nedir?-. çev. Şahika Tokel. İstanbul: Pegasus Yay., 2019.
 • Adamson, Peter. Medieval Philosophy a History of Philosophy Without Any Gaps. Oxford: Oxford University Press, 2019.
 • Blondel, Maurice. Mistisizm. çev. Özkan Gözel. İstanbul: Dergah Yay., 2008.
 • Bond, H. Lawrence. “Introduction”. Selected Spiritual Writings içinde. 3-84. New Jersey: Paulist Press, 1997.
 • Capelle, Philippe. “Philosophy and Mysticism: Toward a Typology of Their Relation”. Philosophy & Theology 16/2 (2004), 255-268.
 • County, Arianne. “Absolute Art: Nicholas of Cusa’s De Visione Dei”. Religion and the Arts 16/ (2012), 461-487.
 • Cusa, Nicholas of. De Beryllo, Nicholas of Cusa: Metaphysical Speculations: Six Latin Texts içinde. çev. Jasper Hopkins. Minneapolis, Minn: A.J. Banning Press, 1998.
 • Cusa, Nicholas of. De Coniecturis, Nicholas of Cusa: Metaphysical Speculations içinde. çev. Jasper Hopkins. Minneapolis, Minn: A.J. Banning Press, 2000.
 • Cusa, Nicholas of. De Docta Ignorantia, Selected Spiritual Writings içinde. çev. H. Lawrence Bond. Mahwah : Paulist Press, 1997.
 • Cusa, Nicholas of. De Filiatione Dei, A Miscellany on Nicholas of Cusa içinde. çev. Jasper Hopkins. Minneapolis: A.J. Banning Press, 1994.
 • Cusa, Nicholas of. De Ignota Litteratura, Nicholas of Cusa’s Debate with John Wenck: A Translation and an Appraisal of De Ignota Litteratura and Apologia Doctae Ignorantiae içinde. çev. Jasper Hopkins. Minneapolis: A.J. Banning Press, 3rd ed., 1988.
 • Cusa, Nicholas of. De Li Non Aliud, Nicholas of Cusa on God as Not-Other: A Translation and an Appraisal of De Li Non Aliud içinde. çev. Jasper Hopkins. Minneapolis: A.J. Banning Press, 1987.
 • Cusa, Nicholas of. De Possest, A Concise Introduction to the Philosophy of Nicholas of Cusa içinde. çev. Jasper Hopkins. Minneapolis: A.J. Banning Press, 1986.
 • Cusa, Nicholas of. De Theologicis Complementis, Nicholas of Cusa: Metaphysical Speculations: Six Latin Texts içinde. çev. Jasper Hopkins. Minneapolis, Minn: A.J. Banning Press, 1998.
 • Cusa, Nicholas of. De Venatione Sapientiae, Nicholas of Cusa: Metaphysical Speculations: Six Latin Texts içinde. çev. Jasper Hopkins. Minneapolis, Minn: A.J. Banning Press, 1998.
 • Cusa, Nicholas of. De Visionei Dei, Nicholas of Cusa: Selected Spiritual Writings içinde. çev. H. Lawrence Bond. Mahwah : Paulist Press, 1997.
 • Cusa, Nicholas of. Idiota De Mente, Nicholas of Cusa on Wisdom and Knowledge içinde. çev. Jasper Hopkins. Minneapolis: A.J. Banning Press, 1996.
 • Duclow, Donald F.. “Mystical Theology and Intellect in Nicholas of Cusa”. American Catholic Philosophical Quarterly 64/1 (1990), 111-129.
 • Ertürk, Ramazan. Sufi Tecrübenin Epistemolojisi -Çağdaş Bir Yaklaşım-. Ankara: Fecr Yay., 2004.
 • Francke, Kuno. “Mediaeval German Mysticism”. Harvard Theological Review 5/1 (1912), 110-120.
 • Gilson, Etienne. History of Christian Philosophy in the Middle Ages. Washington: The Catholic University of America Press, 2019.
 • Hopkins, Jasper. A Concise Introduction to the Philosophy of Nicholas of Cusa. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978.
 • Hopkins, Jasper. Nicholas of Cusa on Wisdom and Knowledge. Minneapolis: A.J. Banning Press, 1996.
 • James, William. Dinsel Deneyimin Çeşitleri -İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme-. çev. İsmail Hakkı Yılmaz. İstanbul: Pinhan Yay., 2017.
 • Kahveci, Kutsi. Bir Mistik Düşünür Meister Eckhart. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yay., 2014.
 • Kenny, Anthony. Medieval Philosophy. 4 Cilt. Oxford: Clarendon Press, 2005.
 • Koç, Turan. Din Dili. Kayseri: Rey Yay., ts.
 • Koterski, Joseph W.. An Introduction to Medieval Philosophy. Oxford: Blackwell Pub., 2009.
 • Matura, Thaddee. Francis of Assisi the Message in His Writings. çev. Paul Barrett. New York: Franciscan Institute Pub., 2004.
 • Moran, Dermot. “Nicholas of Cusa and Modern Philosophy”. The Cambridge Companion to Renaissance Philosophy,. ed. J. Hankins. 173-192. Cambridge University Press, 2007.
 • Nasr, Seyyed Hossein. “God Is Reality: Metaphysical Knowledge and Spiritual Realization”. God - Ultimate Reality and Spiritual Discipline içinde. ed. James Duerlinger. 155-166. New York: Paragon House Pub., 1999.
 • Stace, W. T.. Mysticism and Philosophy. London: Macmillan Press, 1961.
 • Temiztürk, Halil. Hıristiyan Mistisizmine Giriş. Ankara: Eskiyeni Yay., 2021.
 • Turner, Denys. Faith, Reason and the Existence of God. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
 • Turner, Denys. The Darkness of God Negativity in Christian Mysticism. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
 • Tüzer, Abdüllatif . Dinî Tecrübe ve Mistisizm -Felsefi Bir Yaklaşım-. İstanbul: Dergâh Yay., 2006.

Religious Experience in Nicholas of Cusa

Yıl 2022, Cilt , Sayı 47, 183 - 218, 30.04.2022
https://doi.org/10.28949/bilimname.1054693

Öz

Nicholas of Cusa is one of the important philosophers of the Early Renaissance period. He discussed his mystical philosophy, which he developed on the basis of Plato's thought, in a literature he created that would contribute to Christian Western Thought. One of the most important areas of manifestation of the views of Cusa, a Catholic clergyman, which can be considered an attempt to create an alternative to Scholastic Philosophy, is religious experience. The view of religious experience, which he put forward in line with an intense understanding of God, with pantheistic themes, stands out as an experience shared by God and man. Cusa tried to reproduce the human understanding of Ancient philosophy from a perspective that was not limited to the theological context, unlike Scholastic philosophy. It is seen that cognitive abilities are made functional in a gradual and layered way in this understanding that people are treated with a holistic approach from an epistemic point of view. Cusa mysticism, which is based on the understanding that constitutes the ultimate point of these abilities, can be considered as a structure that decouples emotion and information in this sense or tries to provide a cognitive content to emotion. this knowledge is not a certified knowledge as we know it, but in fact a state of consciousness, and an existential orientation towards God stands out in it in a significant way. It is assumed that when this competence, which Cusa calls intellectual vision, is achieved, intuition will turn into an element that provides the unity of many mental and sensory acts with a very rich and diversified integrity. The main thesis of this study is that Cusa defines the experience of God as a face-to-face relationship in which each individual shares his or her singular experience directly with God. It seems that the Cusa defines the experience of God as a face-to-face relationship in which each individual shares their singular experience directly with God. Describing this experience as a “intellectual vision”, Cusa believes that thus it is possible to achieve a holistic understanding of being and that this point that it has reached is actually the realization of a level of consciousness that God is experiencing himself, as well as the experience of God. Therefore, the Cusa established religious experience as a human experience based on the assumption that a person is a witness being who mentally participates in these Divine activities.

Kaynakça

 • Armstrong, Karen. Tanrı Savunusu -Din Aslında Nedir?-. çev. Şahika Tokel. İstanbul: Pegasus Yay., 2019.
 • Adamson, Peter. Medieval Philosophy a History of Philosophy Without Any Gaps. Oxford: Oxford University Press, 2019.
 • Blondel, Maurice. Mistisizm. çev. Özkan Gözel. İstanbul: Dergah Yay., 2008.
 • Bond, H. Lawrence. “Introduction”. Selected Spiritual Writings içinde. 3-84. New Jersey: Paulist Press, 1997.
 • Capelle, Philippe. “Philosophy and Mysticism: Toward a Typology of Their Relation”. Philosophy & Theology 16/2 (2004), 255-268.
 • County, Arianne. “Absolute Art: Nicholas of Cusa’s De Visione Dei”. Religion and the Arts 16/ (2012), 461-487.
 • Cusa, Nicholas of. De Beryllo, Nicholas of Cusa: Metaphysical Speculations: Six Latin Texts içinde. çev. Jasper Hopkins. Minneapolis, Minn: A.J. Banning Press, 1998.
 • Cusa, Nicholas of. De Coniecturis, Nicholas of Cusa: Metaphysical Speculations içinde. çev. Jasper Hopkins. Minneapolis, Minn: A.J. Banning Press, 2000.
 • Cusa, Nicholas of. De Docta Ignorantia, Selected Spiritual Writings içinde. çev. H. Lawrence Bond. Mahwah : Paulist Press, 1997.
 • Cusa, Nicholas of. De Filiatione Dei, A Miscellany on Nicholas of Cusa içinde. çev. Jasper Hopkins. Minneapolis: A.J. Banning Press, 1994.
 • Cusa, Nicholas of. De Ignota Litteratura, Nicholas of Cusa’s Debate with John Wenck: A Translation and an Appraisal of De Ignota Litteratura and Apologia Doctae Ignorantiae içinde. çev. Jasper Hopkins. Minneapolis: A.J. Banning Press, 3rd ed., 1988.
 • Cusa, Nicholas of. De Li Non Aliud, Nicholas of Cusa on God as Not-Other: A Translation and an Appraisal of De Li Non Aliud içinde. çev. Jasper Hopkins. Minneapolis: A.J. Banning Press, 1987.
 • Cusa, Nicholas of. De Possest, A Concise Introduction to the Philosophy of Nicholas of Cusa içinde. çev. Jasper Hopkins. Minneapolis: A.J. Banning Press, 1986.
 • Cusa, Nicholas of. De Theologicis Complementis, Nicholas of Cusa: Metaphysical Speculations: Six Latin Texts içinde. çev. Jasper Hopkins. Minneapolis, Minn: A.J. Banning Press, 1998.
 • Cusa, Nicholas of. De Venatione Sapientiae, Nicholas of Cusa: Metaphysical Speculations: Six Latin Texts içinde. çev. Jasper Hopkins. Minneapolis, Minn: A.J. Banning Press, 1998.
 • Cusa, Nicholas of. De Visionei Dei, Nicholas of Cusa: Selected Spiritual Writings içinde. çev. H. Lawrence Bond. Mahwah : Paulist Press, 1997.
 • Cusa, Nicholas of. Idiota De Mente, Nicholas of Cusa on Wisdom and Knowledge içinde. çev. Jasper Hopkins. Minneapolis: A.J. Banning Press, 1996.
 • Duclow, Donald F.. “Mystical Theology and Intellect in Nicholas of Cusa”. American Catholic Philosophical Quarterly 64/1 (1990), 111-129.
 • Ertürk, Ramazan. Sufi Tecrübenin Epistemolojisi -Çağdaş Bir Yaklaşım-. Ankara: Fecr Yay., 2004.
 • Francke, Kuno. “Mediaeval German Mysticism”. Harvard Theological Review 5/1 (1912), 110-120.
 • Gilson, Etienne. History of Christian Philosophy in the Middle Ages. Washington: The Catholic University of America Press, 2019.
 • Hopkins, Jasper. A Concise Introduction to the Philosophy of Nicholas of Cusa. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978.
 • Hopkins, Jasper. Nicholas of Cusa on Wisdom and Knowledge. Minneapolis: A.J. Banning Press, 1996.
 • James, William. Dinsel Deneyimin Çeşitleri -İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme-. çev. İsmail Hakkı Yılmaz. İstanbul: Pinhan Yay., 2017.
 • Kahveci, Kutsi. Bir Mistik Düşünür Meister Eckhart. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yay., 2014.
 • Kenny, Anthony. Medieval Philosophy. 4 Cilt. Oxford: Clarendon Press, 2005.
 • Koç, Turan. Din Dili. Kayseri: Rey Yay., ts.
 • Koterski, Joseph W.. An Introduction to Medieval Philosophy. Oxford: Blackwell Pub., 2009.
 • Matura, Thaddee. Francis of Assisi the Message in His Writings. çev. Paul Barrett. New York: Franciscan Institute Pub., 2004.
 • Moran, Dermot. “Nicholas of Cusa and Modern Philosophy”. The Cambridge Companion to Renaissance Philosophy,. ed. J. Hankins. 173-192. Cambridge University Press, 2007.
 • Nasr, Seyyed Hossein. “God Is Reality: Metaphysical Knowledge and Spiritual Realization”. God - Ultimate Reality and Spiritual Discipline içinde. ed. James Duerlinger. 155-166. New York: Paragon House Pub., 1999.
 • Stace, W. T.. Mysticism and Philosophy. London: Macmillan Press, 1961.
 • Temiztürk, Halil. Hıristiyan Mistisizmine Giriş. Ankara: Eskiyeni Yay., 2021.
 • Turner, Denys. Faith, Reason and the Existence of God. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
 • Turner, Denys. The Darkness of God Negativity in Christian Mysticism. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
 • Tüzer, Abdüllatif . Dinî Tecrübe ve Mistisizm -Felsefi Bir Yaklaşım-. İstanbul: Dergâh Yay., 2006.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatih TOPALOĞLU (Sorumlu Yazar)
Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
0000-0002-0725-1588
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2022
Başvuru Tarihi 7 Ocak 2022
Kabul Tarihi 16 Şubat 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt , Sayı 47

Kaynak Göster

APA Topaloğlu, F. (2022). Nicholas of Cusa’da Dinî Tecrübe . Bilimname , (47) , 183-218 . DOI: 10.28949/bilimname.1054693