Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

INFORMATION OBLIGATIONS IN SMART DISTANCE CONTRACTS

Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 1, 81 - 113, 30.06.2020

Öz

The contracts set by smart assistants (such as Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri), whose utilizations expand each day, are distance contracts set between the consumer and the seller or servers. The Information Obligation, which is imposed in order to protect the consumers in distance contracts, are available in contracts concluded via smart assistants. However, in such contracts, limited information should be considered sufficient, and the way of informing sould be rearranged with regard to such contracts.

Kaynakça

 • Akipek Öcal, Şebnem. “E-Sözleşmelerin Hukuki Niteliği.” İç. E-Ticaret Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, ed. Ali Tokbaş ve Ali Suphi Kurşun, 35-46. İstanbul: Aristo, 2017.
 • Altınışık, Ulvi. Elektronik Sözleşmeler. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2003.
 • Amazon. “Alexa User Guide: Learn What Alexa Can Do.” https://www.amazon.com/b?node=17934671011.
 • Atamer, Yeşim Müride. “Tüketici Hukukunun Gelişimi, Dünü, Bugünü ve Yarını.” İç. Tüketicinin Korunması Semineri, ed. Ebru Ceylan. Ankara: Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, 2007.
 • Aydoğdu, Murat. Tüketici Hukuku Dersleri. Ankara: Adalet Yayınevi, 2015.
 • Baş Süzel, Ece. “Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Sözleşmenin Kurulmasından Önce Korunması: Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü.” Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no. 2 (2018): 339-369.
 • Bellican, Cüneyt. “Elektronik Sözleşmelerde Tüketicinin Bilgilendirilmesi.” İç. E-Ticaret Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, ed. Ali Tokbaş ve Ali Suphi Kurşun, 91-127. İstanbul: Aristo, 2017.
 • Bozbel, Savaş. “Türk Hukukunda Mesafeli Sözleşmeler.” Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi VII, no. 3-4 (Aralık 2003): 783-804.
 • Bush, Christopf. “BGB § 312 j,” İç. Beck-online, Grosskommentar zum Zivilrecht (BeckOGK), ed. Beate Gsell, Wolfgang Krüger, Stephan Lorenz ve Christoph Reymann. München: Verlag C.H.BECK.
 • Demir, Mehmet. Mesafeli Sözleşmelerin İnternet Üzerinden Kurulması. Ankara: Turhan Kitabevi, 2004.
 • Dönmez, Zeynep. “2011/83/EU Sayılı Tüketici Hakları Direktifi ve Bu Direktifin Mesafeli Sözleşmeler Alanında Türk Hukukuna Yansımaları.” İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 7, no. 1 (2016): 351-380.
 • Eidenmüller, Horst. “The Rise of Robots and the Law of Humans.” ZEuP (Zeitschrift für Europäisches Privatrecht) 25, (2017): 765-778.
 • Ercan, Cannur. “Robotların Fiillerinden Doğan Hukuki Sorumluluk Sözleşme Dışı Sorumluluk Hallerinde Çözüm Önerileri.” Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 11, no. 40 (Ekim 2019):19-53.
 • Eren, Fikret. Borçlar Hukuku, Genel Hükümler. Ankara: Yetkin Yayınları, 2019.
 • Eugen Ehmann, ed. Lexikon für das IT-Recht, 2013/2014. Jehle, 2013.
 • Gezder, Ümit. “Mesafeli Sözleşmelerde Bilgi Verme Yükümlülüğü.” İç. 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu, ed. Hakan Tokbaş ve Fehim Üçışık, 614-622. Ankara: Bilge Yayınevi, 2013.
 • Gezder, Ümit. Mukayeseli Hukuk Açısından İnternette Akdedilen Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması. İstanbul: Beta Yayınları, 2004.
 • Google. “Meet the Google Home app,” https://support.google.com/chromecast/answer/7071794?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en.
 • Gönenç, E. Özgür. “İletişimin Tarihsel Süreci.” İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no. 28 (2007): 87-102.
 • Hergenröder, Cyril. “Die Vereinbarkeit sogenannter „Dash Buttons“ mit den zivilrechtlichen Regelungen zum E-Commerce.” Verbraucher und Recht (VuR) 32, no. 5 (2017): 174-179.
 • Kara Kılıçarslan, Seda. “Tüketici Sözleşmelerinde Bilgilendirme Yükümlülüğü.” Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 5, no. 2 (2015): 183-222.
 • Karamanlıoğlu, Argun. “Concept of Smart Contracts-A Legal Perspective.” KOSBED (Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi), no. 35 (2018): 29-42.
 • Kersten. Jens. “Menschen und Maschinen.” JuristenZeitung (JZ) 70, no. 1 (2015): 1-8.
 • Keβler, Oliver. “Intelligente Roboter-neue Technologien im Einsatz, Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Handelns informationstechnischer Systeme.” MultiMedia und Recht (MMR), (2017): 589-594.
 • Kılıçoğlu, M. Ahmet. Borçlar Hukuku, Genel Hükümler. Ankara: Turhan Kitabevi, 2017.
 • Kocayusufpaşaoğlu, Necip, Hüseyin Hatemi, Rona Serozan ve Abdülkadir Arpacı. Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuki İşlem, Sözleşme. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2008.
 • Leeb, Christina-Maria. “Rechtskonformer Vertragsabschluss mittels Dash Button? Innovativer Wocheneinkauf 4.0 auf dem Prüfstand.” MultiMedia und Recht (MMR), (2017): 89-92.
 • Maume, Philipp. “§ 312j Besondere Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr gegenüber Verbrauchern.” İç. Beck’sche Online-Kommentare (BeckOK), ed. Wolfgang Hau ve Roman Poseck. München: Verlag C.H.BECK, 2020.
 • Oğuzman, M. Kemal ve M. Turgut Öz. Borçlar Hukuku, Genel Hükümler Cilt I. İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2013.
 • Reich, Norbert. “Die Neue Richtlinie 97/7/ EG über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz.” Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht EuZW, (1997): 581-589.
 • Retailler. “Tek tuşla sipariş nasıl bir deneyim. Amazon Dash Button incelemesi..” http://www.retailler.net/categorilenmemis/tek-tusla-siparis-nasil-bir-deneyim-amazon-dash-button-incelemesi/.
 • Rott, Peter. “Information obligations and withdrawal rights.” İç. The Cambridge Companion to European Union Private Law, ed. Chridtian Twigg-Flesner, 187-200. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
 • Rüscher. Daniel. “Alexa, Siri und Google als digitale Spione im Auftrag der Ermittlungsbehörden?.” Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ) 38, no. 12 (2018): 687-692.
 • Sağlam, İpek. Elektronik Sözleşmeler. İstanbul: Legal Yayıncılık, 2007.
 • Sein, Karin “Concluding Consumer Contracts via Smart Assistants: Mission Impossible Under European Consumer Law?.” Journal of European Consumer and Market Law (EuCM)7, no. 5 (Ekim 2018): 179-188.
 • Sözer, Bülent. Elektronik Sözleşmeler. İstanbul: Beta Basım Yayın, 2002.
 • Spindler, Gerald ve Fabian Schuster. Recht der elektronischen Medien. München: Verlag C.H.BECK, 2019.
 • Steels, Luc. “When are robots intelligent autonomous agents?.” Robotics and Autonomous Systems 15, no. 1-2 (Temmuz 1995): 3-9.
 • Tekinay, Selahattin Sulhi. Sermet Akman, Haluk Burcuoğlu ve Atilla Altop. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. İstanbul: Filiz Kitabevi, 1993.
 • Tiryaki, Betül. “E-Tüketici ve Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması.” İç. inet-tr’08-XIII. Türkiye’de Internet Konferansı Bildirileri, 22-23 Aralık 2008, ODTÜ, Ankara, 91-96. Ankara.
 • Turan, Gamze. “Elektronik Sözleşmeler ve Elektronik Sözleşmelere Uygulanacak Hukukun Tespiti.” Türkiye Barolar Birliği Dergisi, no. 77 (2008): 87-119.
 • Vardar Hamamcıoğlu, Gülşah. “Elektronik Sözleşme Mesafeli Sözleşme Ayrımı.” İç. E-Ticaret Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, ed. Ali Tokbaş ve Ali Suphi Kurşun, 49-70. İstanbul: Aristo, 2017.
 • Wendehorst, Christiane. “§ 312i Allgemeine Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr.” İç. Münchener Kommentar zum BGB, ed. Franz Jürgen Säcker, Roland Rixecker, Hartmut Oetker ve Bettina Limperg. München: Verlag C.H.BECK, 2019.
 • Yıldırım, Abdülkerim. “Mesafe Satımı ile Mesafeli Satım Kavramları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme.” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi IX, no. 1-2 (2005): 127-152.
 • Yıldırım, Abdülkerim. Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2009.
 • YouTube. “Ses Tanıma Teknolojisi.” Ocak 19, 2018. https://www.youtube.com/watch?v=CH01-xBh5NQ. YouTube.“Google Duplex: A.I. Assistant Calls Local Businesses To Make Appointments.” Mayıs 8, 2018. https://www.youtube.com/watch?v=D5VN56jQMWM.
 • Zevkliler, Aydın ve Çağlar Özel. Tüketicinin Korunması Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016.

AKILLI MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 1, 81 - 113, 30.06.2020

Öz

Kullanımları her geçen gün artan akıllı yardımcıların (Amazon Alexa”, “Google Assistant” veya “Apple Siri” gibi) kurduğu sözleşmeler, tüketici ve satıcı veya sağlayıcı arasında kurulan bir mesafeli sözleşmedir. Mesafeli sözleşmelerde tüketiciyi koruma amacıyla getirilen bilgilendirme yükümlülüğü akıllı yardımcılar aracılığıyla kurulan sözleşmelerde de mevcuttur. Ancak bu sözleşmelerde sınırlı bilgilendirme yeterli görülmeli, bilgilendirmenin şekli de bu tip sözleşmeler bakımından yeniden düzenlenmelidir.

Kaynakça

 • Akipek Öcal, Şebnem. “E-Sözleşmelerin Hukuki Niteliği.” İç. E-Ticaret Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, ed. Ali Tokbaş ve Ali Suphi Kurşun, 35-46. İstanbul: Aristo, 2017.
 • Altınışık, Ulvi. Elektronik Sözleşmeler. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2003.
 • Amazon. “Alexa User Guide: Learn What Alexa Can Do.” https://www.amazon.com/b?node=17934671011.
 • Atamer, Yeşim Müride. “Tüketici Hukukunun Gelişimi, Dünü, Bugünü ve Yarını.” İç. Tüketicinin Korunması Semineri, ed. Ebru Ceylan. Ankara: Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, 2007.
 • Aydoğdu, Murat. Tüketici Hukuku Dersleri. Ankara: Adalet Yayınevi, 2015.
 • Baş Süzel, Ece. “Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Sözleşmenin Kurulmasından Önce Korunması: Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü.” Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no. 2 (2018): 339-369.
 • Bellican, Cüneyt. “Elektronik Sözleşmelerde Tüketicinin Bilgilendirilmesi.” İç. E-Ticaret Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, ed. Ali Tokbaş ve Ali Suphi Kurşun, 91-127. İstanbul: Aristo, 2017.
 • Bozbel, Savaş. “Türk Hukukunda Mesafeli Sözleşmeler.” Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi VII, no. 3-4 (Aralık 2003): 783-804.
 • Bush, Christopf. “BGB § 312 j,” İç. Beck-online, Grosskommentar zum Zivilrecht (BeckOGK), ed. Beate Gsell, Wolfgang Krüger, Stephan Lorenz ve Christoph Reymann. München: Verlag C.H.BECK.
 • Demir, Mehmet. Mesafeli Sözleşmelerin İnternet Üzerinden Kurulması. Ankara: Turhan Kitabevi, 2004.
 • Dönmez, Zeynep. “2011/83/EU Sayılı Tüketici Hakları Direktifi ve Bu Direktifin Mesafeli Sözleşmeler Alanında Türk Hukukuna Yansımaları.” İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 7, no. 1 (2016): 351-380.
 • Eidenmüller, Horst. “The Rise of Robots and the Law of Humans.” ZEuP (Zeitschrift für Europäisches Privatrecht) 25, (2017): 765-778.
 • Ercan, Cannur. “Robotların Fiillerinden Doğan Hukuki Sorumluluk Sözleşme Dışı Sorumluluk Hallerinde Çözüm Önerileri.” Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 11, no. 40 (Ekim 2019):19-53.
 • Eren, Fikret. Borçlar Hukuku, Genel Hükümler. Ankara: Yetkin Yayınları, 2019.
 • Eugen Ehmann, ed. Lexikon für das IT-Recht, 2013/2014. Jehle, 2013.
 • Gezder, Ümit. “Mesafeli Sözleşmelerde Bilgi Verme Yükümlülüğü.” İç. 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu, ed. Hakan Tokbaş ve Fehim Üçışık, 614-622. Ankara: Bilge Yayınevi, 2013.
 • Gezder, Ümit. Mukayeseli Hukuk Açısından İnternette Akdedilen Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması. İstanbul: Beta Yayınları, 2004.
 • Google. “Meet the Google Home app,” https://support.google.com/chromecast/answer/7071794?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en.
 • Gönenç, E. Özgür. “İletişimin Tarihsel Süreci.” İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no. 28 (2007): 87-102.
 • Hergenröder, Cyril. “Die Vereinbarkeit sogenannter „Dash Buttons“ mit den zivilrechtlichen Regelungen zum E-Commerce.” Verbraucher und Recht (VuR) 32, no. 5 (2017): 174-179.
 • Kara Kılıçarslan, Seda. “Tüketici Sözleşmelerinde Bilgilendirme Yükümlülüğü.” Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 5, no. 2 (2015): 183-222.
 • Karamanlıoğlu, Argun. “Concept of Smart Contracts-A Legal Perspective.” KOSBED (Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi), no. 35 (2018): 29-42.
 • Kersten. Jens. “Menschen und Maschinen.” JuristenZeitung (JZ) 70, no. 1 (2015): 1-8.
 • Keβler, Oliver. “Intelligente Roboter-neue Technologien im Einsatz, Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Handelns informationstechnischer Systeme.” MultiMedia und Recht (MMR), (2017): 589-594.
 • Kılıçoğlu, M. Ahmet. Borçlar Hukuku, Genel Hükümler. Ankara: Turhan Kitabevi, 2017.
 • Kocayusufpaşaoğlu, Necip, Hüseyin Hatemi, Rona Serozan ve Abdülkadir Arpacı. Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuki İşlem, Sözleşme. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2008.
 • Leeb, Christina-Maria. “Rechtskonformer Vertragsabschluss mittels Dash Button? Innovativer Wocheneinkauf 4.0 auf dem Prüfstand.” MultiMedia und Recht (MMR), (2017): 89-92.
 • Maume, Philipp. “§ 312j Besondere Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr gegenüber Verbrauchern.” İç. Beck’sche Online-Kommentare (BeckOK), ed. Wolfgang Hau ve Roman Poseck. München: Verlag C.H.BECK, 2020.
 • Oğuzman, M. Kemal ve M. Turgut Öz. Borçlar Hukuku, Genel Hükümler Cilt I. İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2013.
 • Reich, Norbert. “Die Neue Richtlinie 97/7/ EG über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz.” Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht EuZW, (1997): 581-589.
 • Retailler. “Tek tuşla sipariş nasıl bir deneyim. Amazon Dash Button incelemesi..” http://www.retailler.net/categorilenmemis/tek-tusla-siparis-nasil-bir-deneyim-amazon-dash-button-incelemesi/.
 • Rott, Peter. “Information obligations and withdrawal rights.” İç. The Cambridge Companion to European Union Private Law, ed. Chridtian Twigg-Flesner, 187-200. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
 • Rüscher. Daniel. “Alexa, Siri und Google als digitale Spione im Auftrag der Ermittlungsbehörden?.” Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ) 38, no. 12 (2018): 687-692.
 • Sağlam, İpek. Elektronik Sözleşmeler. İstanbul: Legal Yayıncılık, 2007.
 • Sein, Karin “Concluding Consumer Contracts via Smart Assistants: Mission Impossible Under European Consumer Law?.” Journal of European Consumer and Market Law (EuCM)7, no. 5 (Ekim 2018): 179-188.
 • Sözer, Bülent. Elektronik Sözleşmeler. İstanbul: Beta Basım Yayın, 2002.
 • Spindler, Gerald ve Fabian Schuster. Recht der elektronischen Medien. München: Verlag C.H.BECK, 2019.
 • Steels, Luc. “When are robots intelligent autonomous agents?.” Robotics and Autonomous Systems 15, no. 1-2 (Temmuz 1995): 3-9.
 • Tekinay, Selahattin Sulhi. Sermet Akman, Haluk Burcuoğlu ve Atilla Altop. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. İstanbul: Filiz Kitabevi, 1993.
 • Tiryaki, Betül. “E-Tüketici ve Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması.” İç. inet-tr’08-XIII. Türkiye’de Internet Konferansı Bildirileri, 22-23 Aralık 2008, ODTÜ, Ankara, 91-96. Ankara.
 • Turan, Gamze. “Elektronik Sözleşmeler ve Elektronik Sözleşmelere Uygulanacak Hukukun Tespiti.” Türkiye Barolar Birliği Dergisi, no. 77 (2008): 87-119.
 • Vardar Hamamcıoğlu, Gülşah. “Elektronik Sözleşme Mesafeli Sözleşme Ayrımı.” İç. E-Ticaret Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, ed. Ali Tokbaş ve Ali Suphi Kurşun, 49-70. İstanbul: Aristo, 2017.
 • Wendehorst, Christiane. “§ 312i Allgemeine Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr.” İç. Münchener Kommentar zum BGB, ed. Franz Jürgen Säcker, Roland Rixecker, Hartmut Oetker ve Bettina Limperg. München: Verlag C.H.BECK, 2019.
 • Yıldırım, Abdülkerim. “Mesafe Satımı ile Mesafeli Satım Kavramları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme.” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi IX, no. 1-2 (2005): 127-152.
 • Yıldırım, Abdülkerim. Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2009.
 • YouTube. “Ses Tanıma Teknolojisi.” Ocak 19, 2018. https://www.youtube.com/watch?v=CH01-xBh5NQ. YouTube.“Google Duplex: A.I. Assistant Calls Local Businesses To Make Appointments.” Mayıs 8, 2018. https://www.youtube.com/watch?v=D5VN56jQMWM.
 • Zevkliler, Aydın ve Çağlar Özel. Tüketicinin Korunması Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016.
Toplam 47 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Betül Özlük 0000-0002-8241-4535

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Kabul Tarihi 26 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Özlük, Betül. “AKILLI MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ”. Bilişim Hukuku Dergisi 2, sy. 1 (Haziran 2020): 81-113.

23439

Bilişim Hukuku Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.