Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 1, 81 - 140, 30.06.2022
https://doi.org/10.55009/bilisimhukukudergisi.1119881

Öz

Kaynakça

 • Akarslan, Hüseyin. Bilişim Suçları. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2012.
 • Altınok, Taner, ve Zeynep Kaya. «Siber Tehditlerle Mücadele.» Suç, Terör ve Savaş Üçgeninde Siber Dünya içinde, yazan Haydar Çakmak ve Taner Altunok. Ankara: Barış Platin Kitabevi, 2009.
 • Aydın, Emin Doğan. Bilişim Suçları ve Hukukuna Giriş. İstanbul: Doruk Yayınları, 1992.
 • Balcıoğlu, İbrahim. «İnternet Kullanımı ve Getirip Götürdükleri.» Somuncubaba Dergisi, 2014: 66-67.
 • Bektaş Şeker, Tülay. İnternet ve Bilgi Açığı. Konya: Çizgi Kitapevi Yayınları, 2005.
 • Budak, Ömer Sıddık. «Bilişim Öğrencilerinin Siber Suç Farkındalığı: Erzurum İli Mesleki ve Teknik Liseler Örneği.» Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi EBE, 2015.
 • Burkay, Senem. «Teorik Çerçevede Suç.» ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, no. 2/4 (Ekim 2008).
 • Çağıltay, Kürşat. İnternet. Ankara: METU PRESS, 1997.
 • Çakmak, Haydar, ve Cenker Korhan Demir. «Siber Dünyadaki Tehditler ve Kavramlar.» Suç, Terör ve Savaş Üçgeninde Siber Dünya içinde, yazan Haydar Çakmak ve Taner Altunok. Ankara: Barış Platin Kitabevi, 2009.
 • Çiftçi, Hasan. Her Yönüyle Siber Savaş. Ankara: Tubitak Popiler Bilim Kitapları, 2013.
 • Dilber, Fadime. «Kitle İletisim Araçları ve Suç Olgusu.» KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Arastırmalar Dergı̇si, no. Özel Sayı 1 (2014).
 • Dülger, Murat Volkan. Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku. Ankara: Seçkin Yayınları, 2014.
 • Erdoğan, Yavuz. Türk Ceza Kanunu'nda Bilişim Suçları. İstanbul: Legal Yayıncılık, 2013.
 • Ergün, İsmail. Siber Suçların Cezalandırılması ve Türkiye'de Durum. Ankara: Adalet Yayınevi, 2008.
 • Gallas, Wilhelm. «Cezalandırılabilirliğin Temelleri ve Sınırları (Suç Kavramı Üzerine Düşünceler).» Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4, no. 1-2 (...).
 • Gümüş, Çetin. «Bilişim Suçlarıyla Mücadelede Polisin Eğitimi.» Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi SBE, 2008.
 • Hekim, Hakan, ve Oğuzhan Başıbüyük. «Siber Suçlar ve Türkiye'nin Siber Güvenlik Politikaları.» Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, no. 4 (2013): 137.
 • Helvacıoğlu, Aslı Deniz. «İnternet ve Hukuk.» İnternet ve Hukuk içinde, yazan Yeşim M. Atamer. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2004.
 • İnan, Aslan. INTERNET El Kitabı. İstanbul: Sistem Yayıncılık, 2000.
 • Kongar, Emre. Küresel Terör ve Türkiye. İstanbul: Remzi Kitapevi, 2002.
 • Kurt, Levent. Açıklamalı-İçtihatlı Tüm Yönleriyle Bilişim Suçları ve Türk Ceza Kanunundaki Uygulaması. Ankara: Seçkin Yayınevi, 2005.
 • Malkoç, İsmail. Açıklamalı İçtihatlı Yeni Türk Ceza Kanunu. Cilt 2. Ankara: Malkoç Kitapevi, 2007.
 • Özcan, Mehmet. «Siber Terörizm ve Ulusal Güvenlik.» İnternet ve Hukuk içinde, yazan Yeşim M. Atamer. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2004.
 • Özgenç, İzzet. Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler). 3. Adalet Bakanlığı Yayını, 2006.
 • Özkan, Tezcan. «Siber Terörizm Bağlamında Türkiye'ye Yönelik Faaliyet Yürüten Terör Örgütlerinin İnternet Sitelerine Yönelik Bir İçerik Analizi.» Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü SBE, Ağustos 2006.
 • Özkul, Davut. «Bilişim Sistemi Kavramı ve Bilişim Sistemlerinin Denetimi.» Sayıştay Dergisi, no. 44-45 (Ocak-Haziran 2002): 14.
 • Sandilaç, Nurullah. «Siber dünyada hacker kültürü, hacktivizm ve bilişim suçları.» Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi SBE, 2021.
 • Sertoğlu, Sedat. 6 Aralık 1999. http://arsiv.sabah.com.tr/1999/12/06/y11.html (erişildi: Temmuz 7, 2018).
 • Suveren, Yaşar. «Küreselleşme, İnternet ve Yeni Suçlar: Siber Dünya ve Siber Suçlar.» SUÇ SOSYOLOJİSİ içinde, 160-195. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi, 2017.
 • Taşçı, Ufuk, ve Ali Can. «Türkiye'de Polisin Siber Suçlarla Mücadele Politikası: 1997-2014.» Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 25, no. 2 (2016).
 • Yayla, Mehmet. «Siber Savaş ve Siber Ortamdaki Kötü Niyetli Hareketlerden Farkı.» Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 4, no. 2 (2014).
 • Yazıcıoğlu, Recep Yılmaz. Bilgisayar Suçları: Kriminolojik, Sosyolojik ve Hukuksal Boyutları ile. İstanbul: Alfa Yayınevi, 1997.
 • Yenidünya, A. Caner, ve Olgun Değirmenci. Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Bilişim Suçları. İstanbul: Legal Yayıncılık, 2003.

SİBER SUÇ, SİBER TERÖR VE SİBER SAVAŞ ÜÇGENİNDE SİBER DÜNYA

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 1, 81 - 140, 30.06.2022
https://doi.org/10.55009/bilisimhukukudergisi.1119881

Öz

Bu makale ile siber suç, siber savaş ve siber terör kavramları arasında bir ayrım gözeterek daha geniş bir perspektif üzerinden bu olgu ve kavramlar ele alınması amaçlanmıştır. Konu ile ilgili temel araştırma sorusu: Siber suç, siber terörizm ve siber savaş kavramları farklı mıdır? Farklı ise, farklı kılan etmenler nelerdir? sorularına cevap aranmıştır. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemi benimsenmiş olup, araştırma desenine uygun olarak belgelere dayalı gözlem tekniği kullanılmıştır.

Kaynakça

 • Akarslan, Hüseyin. Bilişim Suçları. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2012.
 • Altınok, Taner, ve Zeynep Kaya. «Siber Tehditlerle Mücadele.» Suç, Terör ve Savaş Üçgeninde Siber Dünya içinde, yazan Haydar Çakmak ve Taner Altunok. Ankara: Barış Platin Kitabevi, 2009.
 • Aydın, Emin Doğan. Bilişim Suçları ve Hukukuna Giriş. İstanbul: Doruk Yayınları, 1992.
 • Balcıoğlu, İbrahim. «İnternet Kullanımı ve Getirip Götürdükleri.» Somuncubaba Dergisi, 2014: 66-67.
 • Bektaş Şeker, Tülay. İnternet ve Bilgi Açığı. Konya: Çizgi Kitapevi Yayınları, 2005.
 • Budak, Ömer Sıddık. «Bilişim Öğrencilerinin Siber Suç Farkındalığı: Erzurum İli Mesleki ve Teknik Liseler Örneği.» Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi EBE, 2015.
 • Burkay, Senem. «Teorik Çerçevede Suç.» ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, no. 2/4 (Ekim 2008).
 • Çağıltay, Kürşat. İnternet. Ankara: METU PRESS, 1997.
 • Çakmak, Haydar, ve Cenker Korhan Demir. «Siber Dünyadaki Tehditler ve Kavramlar.» Suç, Terör ve Savaş Üçgeninde Siber Dünya içinde, yazan Haydar Çakmak ve Taner Altunok. Ankara: Barış Platin Kitabevi, 2009.
 • Çiftçi, Hasan. Her Yönüyle Siber Savaş. Ankara: Tubitak Popiler Bilim Kitapları, 2013.
 • Dilber, Fadime. «Kitle İletisim Araçları ve Suç Olgusu.» KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Arastırmalar Dergı̇si, no. Özel Sayı 1 (2014).
 • Dülger, Murat Volkan. Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku. Ankara: Seçkin Yayınları, 2014.
 • Erdoğan, Yavuz. Türk Ceza Kanunu'nda Bilişim Suçları. İstanbul: Legal Yayıncılık, 2013.
 • Ergün, İsmail. Siber Suçların Cezalandırılması ve Türkiye'de Durum. Ankara: Adalet Yayınevi, 2008.
 • Gallas, Wilhelm. «Cezalandırılabilirliğin Temelleri ve Sınırları (Suç Kavramı Üzerine Düşünceler).» Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4, no. 1-2 (...).
 • Gümüş, Çetin. «Bilişim Suçlarıyla Mücadelede Polisin Eğitimi.» Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi SBE, 2008.
 • Hekim, Hakan, ve Oğuzhan Başıbüyük. «Siber Suçlar ve Türkiye'nin Siber Güvenlik Politikaları.» Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, no. 4 (2013): 137.
 • Helvacıoğlu, Aslı Deniz. «İnternet ve Hukuk.» İnternet ve Hukuk içinde, yazan Yeşim M. Atamer. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2004.
 • İnan, Aslan. INTERNET El Kitabı. İstanbul: Sistem Yayıncılık, 2000.
 • Kongar, Emre. Küresel Terör ve Türkiye. İstanbul: Remzi Kitapevi, 2002.
 • Kurt, Levent. Açıklamalı-İçtihatlı Tüm Yönleriyle Bilişim Suçları ve Türk Ceza Kanunundaki Uygulaması. Ankara: Seçkin Yayınevi, 2005.
 • Malkoç, İsmail. Açıklamalı İçtihatlı Yeni Türk Ceza Kanunu. Cilt 2. Ankara: Malkoç Kitapevi, 2007.
 • Özcan, Mehmet. «Siber Terörizm ve Ulusal Güvenlik.» İnternet ve Hukuk içinde, yazan Yeşim M. Atamer. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2004.
 • Özgenç, İzzet. Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler). 3. Adalet Bakanlığı Yayını, 2006.
 • Özkan, Tezcan. «Siber Terörizm Bağlamında Türkiye'ye Yönelik Faaliyet Yürüten Terör Örgütlerinin İnternet Sitelerine Yönelik Bir İçerik Analizi.» Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü SBE, Ağustos 2006.
 • Özkul, Davut. «Bilişim Sistemi Kavramı ve Bilişim Sistemlerinin Denetimi.» Sayıştay Dergisi, no. 44-45 (Ocak-Haziran 2002): 14.
 • Sandilaç, Nurullah. «Siber dünyada hacker kültürü, hacktivizm ve bilişim suçları.» Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi SBE, 2021.
 • Sertoğlu, Sedat. 6 Aralık 1999. http://arsiv.sabah.com.tr/1999/12/06/y11.html (erişildi: Temmuz 7, 2018).
 • Suveren, Yaşar. «Küreselleşme, İnternet ve Yeni Suçlar: Siber Dünya ve Siber Suçlar.» SUÇ SOSYOLOJİSİ içinde, 160-195. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi, 2017.
 • Taşçı, Ufuk, ve Ali Can. «Türkiye'de Polisin Siber Suçlarla Mücadele Politikası: 1997-2014.» Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 25, no. 2 (2016).
 • Yayla, Mehmet. «Siber Savaş ve Siber Ortamdaki Kötü Niyetli Hareketlerden Farkı.» Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 4, no. 2 (2014).
 • Yazıcıoğlu, Recep Yılmaz. Bilgisayar Suçları: Kriminolojik, Sosyolojik ve Hukuksal Boyutları ile. İstanbul: Alfa Yayınevi, 1997.
 • Yenidünya, A. Caner, ve Olgun Değirmenci. Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Bilişim Suçları. İstanbul: Legal Yayıncılık, 2003.
Toplam 33 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nurullah Sandilaç 0000-0002-7673-2289

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Kabul Tarihi 27 Haziran 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Sandilaç, Nurullah. “SİBER SUÇ, SİBER TERÖR VE SİBER SAVAŞ ÜÇGENİNDE SİBER DÜNYA”. Bilişim Hukuku Dergisi 4, sy. 1 (Haziran 2022): 81-140. https://doi.org/10.55009/bilisimhukukudergisi.1119881.

23439

Bilişim Hukuku Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.