Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KRİPTO PARALARIN TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇUNDA KULLANILMASI

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 1, 33 - 80, 30.06.2022
https://doi.org/10.55009/bilisimhukukudergisi.1132645

Öz

Kripto para sistemleri, teknolojik yeniliğinin yanısıra büyük ölçekli para transferlerini kolaylaştırıcı özellikleri nedeniyle faydalı olsa da kullanıcısının kimlik bilgileri saklayarak kullanıcılarına gizli alan sunması nedeniyle suçlular için cazip bir alan oluşturmaktadır. Kripto paraların üretimi, transferi ve korunmasında kullanılan blokzincir teknolojisinin herhangi bir otoriteden bağımsız olması devletlerin veya kurumların gözetiminden ve denetiminden uzak olmasına neden olmaktadır. Sistemin bu özelliği suçluları iz sürülmesi zor olan bu alana itmekte ve kripto paralar hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, silah ticareti, karapara aklama ve terörün finansmanı gibi birçok suçun işlenmesinde kullanılabilmektedir.
Çalışmamızda öncelikle Türk mevzuatında düzenlenen terörün finansmanı suçu unsurları ile açıklanacak, ardından kripto paraların “ne olduğu” sorusuna cevap aranarak terörizmin finansmanı suçunun konusunu oluşturup oluşturmayacağı belirlenecektir. Bu belirlemeler ışığında kripto paraların fon olarak kabul edilmeleri halinde terörizmin finansmanı suçunun işlenmesinde kullanılmaları değerlendirilecektir.

Kaynakça

 • Akça, Mehmet. "Terörizmin Kendine Özgü (Suı Generis) Niteliği: Kavramı Tanımlamada Metodoloji Sorunu." İstanbul Barosu Dergisi 88, no.1 (2014): 16-63.
 • Akın, Engin.Terörizmin Finansmanı Suçu. Ankara: Adalet Yayınevi, 2009.
 • Balcı, Umut. "Kripto Paraların Ceza Hukuku Boyutu ve Türk Mevzuatındaki Muhtemel Düzenlenme Yeri." TBB Dergisi 34, no.155 (2021): 203-259.
 • Balıkçı, Eylül. "Dava ve Takip Konusu Olmaları Bakımından Kripto Paralar." Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16, no.2 (2021): 273-312.
 • Bilgili, Fatih, ve M. Fatih Cengil. "Bitcoin Özelinde Kripto Paraların Ticaret Şirketlerine Sermaye Olarak Getirilmesi." Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 23, no.3 (2019): 3-23.
 • Boz, Burak. "Türk Ceza Hukukunda Terör Örgütü ve Terör Örgütüne Üye Olma Suçu." ASBÜ Hukuk Fakültesi Dergisi 2, no. 1 (2020): 131-186.
 • Bozkurt Yüksel, Armağan Ebru. "Elektronik Para, Sanal Para, Bitcoin ve Linden Doları’na Hukuki Bir Bakış Açısı." İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 73, no.2 (2015): 173-220.
 • Chaum, David. Blind Signatures for Untraceable Payments. Advances in Cryptology Proceedings of Crypto 82 içinde, yazan David Chaum, Ronald L. Rivest ve Alan L. Sherman, 199-203. New York: Plenum, 1983.
 • Crawford, Jesse Bryan. Knowing Your Bitcoin Customer: A Survey of Bitcoin Money Laundering Services and Technical Solutions for Anti-Money Laundering Compliance. Iowa State University, 2019.
 • Çetin, Soner Hamza. "Terörizmin Finansmanı Suçu." Ceza Hukuku Dergisi 11, no. 31 (2016): 125-171.
 • Evlimoğlu, Umut, ve Umut Tolga Gümüş. "İtibari Paranın Kullanımdan Kaldırılmasına Yönelik Teorik Bir Değerlendirme." LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi 9, no.2 (2018): 167-183.
 • Geçer, Turgay. "Elektronik Para ve Elektronik Para Kuruluşları." Journal of Social Sciences Istanbul Sabahattin Zaim University 3, no.5 (2014): 197-207.
 • Gödekli, Mehmet. Terörizmin Finansmanı Suçu. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2017.
 • Kahraman, Abdüssamet. "Elektronik Paraya İlişkin Avrupa Birliği ve Türk Düzenlemeleri." Bilişim Hukuku Dergisi, no.2 (2019): 149-184.
 • Khalilov Kuş, Merve Can, Mücahit Gündebahar, ve İrfan Kurtulmuşlar. "Bitcoin ile Dünya ve Türkiye’deki Dijital Para Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme." AB 2017 XIX. Akademik Bilişim Konferansı. Aksaray: Bilgi Kitapevi ve Kırtasiye Ltd. Şti., 2017: 59-65.
 • Kocasakal, Ümit. "Terörizmin Finansmanı." 18. Uluslararası Ceza Hukuku Kongresi. İstanbul: Türk Ceza Hukuku Derneği Yayınları, 2009.
 • Lyngbo, Mikael, Feridun Yenisey, Namık Kemal Topçu, Önder Tozman, ve Kemal Şahin. Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Eğitim Modülü. Ankara: Adalet Bakanlığı.
 • Mert, Alican. Deniz Kabuğundan Kripto Paraya: Bitcoin’in Vergisel Boyutu, Sekizinci Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu. İstanbul: Oniki Levha Yayıncılık, 2018.
 • Nakamoto, Satoshi. "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.", 2008.
 • Oral Gediz, Burcu. "Gayri Resmi Değer Transfer Sistemlerinin Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanındaki Rolü: Hawala Sistemi." Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 8, no.2 (2021): 331-350.
 • Özgenç, İzzet. Suç Örgütleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2022.
 • Özgenç, İzzet. Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2021.
 • Özdemir, Gençer. "Kripto Paraların Eşya Niteliği." Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 11, no.1 (2021): 289-306.
 • Rotman, Sarah. Bitcoin Versus Electronic Money. CGAP (Consultative Group to Assist the Poor), 2014.
 • Tarakçıoğlu, Zeynep Esra. "Kripto Varlıkların Ceza Hukuku Sorumluluğu." Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 11, no.12 (2021): 295-352.
 • Turan, Deniz, ve Cem Demircan. "Kripto Paralar ile Terör ve Diğer İllegal Aktivitelerin Finansmanı." Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi 3, no.1 (2021): 161-176.
 • Turan, Deniz, ve Eser Gemici. "Terörizmin Finansman Kaynakları ve Karapara Aklamanın Terörizmin Finansmanındaki Rolü." Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20, no.2 (2020): 257-278.
 • Turanboy, Asuman. "Kripto Paraların Ortaya Çıkmaları ve Hukuki Nitelikleri." Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 35, no.3 (2019): 47-62.
 • Turinay, Faruk Yasin. "Ceza Hukukunda Terör Örgütü Kavramı." Türkiye Barolar Birliği Dergisi 27, no. 116 (2015): 39-84.
 • Ulucan Özkul, Fatma, ve Ece Baş. "Dijital Çağın Teknolojisi Blokzincir ve Kripto Paralar: Ulusal Mevzuat ve Uluslararası Standartlar Çerçevesinde Mali Yönden Değerlendirme." Muhasebe ve Denetime BAKIŞ 20, no.60 (2020): 57-74.
 • Ünsal, Ersin, ve Ömer Kocaoğlu. "Blokzincir Teknolojisi: Kullanım Alanları, Açık Noktaları ve Gelecek Beklentileri." Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi no.13 (2018): 54-64.
 • Yano, Makato, Chris Dai, Kenichi Masuda, ve Yoshio Kishimoto. Blokchain and Crypto Currency. Tokyo: Springer Open, 2020.
 • Yardımcı, Taner Emre. "İcra Takibi Yoluyla Bitcoin Alacağının İleri Sürülmesi ve Borçlunun Bitcoininin Haczedilmesi." Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 23, no.3 (2019): 97-128.
 • Yelmen, Adem. "Bitcoinin Satış Sözleşmesinin Bedel Unsuru Açısından Değerlendirilmesi." Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 28, no.1 (2020): 265-294.
 • Yenidünya, Ahmet Caner, ve Olgun Değirmenci. Mukayeseli Hukuk ve Türk Hukukunda Terörizmin Finansmanı Suçu. Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Armağanı, 2008.
 • Yıldırım, Zeki. Türk Hukukunda Terörizmin Finansmanı Suçu ve Malvarlıklarını Dondurma. Ankara: Adalet Yayınevi, 2013.
 • Yılmaz, Yeşim. "Terörizmin Finansmanı Suçu." Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3, no.3 (2020): 177-267.

USE OF CRYPTOCURRENCY FOR THE CRIME OF FINANCING OF TERRORISM

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 1, 33 - 80, 30.06.2022
https://doi.org/10.55009/bilisimhukukudergisi.1132645

Öz

Although cryptocurrency systems are useful because of their technological innovations as well as their facilitating features for large-scale money transfers, they create an attractive area for criminals because they provide a confidential area to their users by hiding their user's identity information. The fact that the blockchain technology used in the production, transfer and protection of cryptocurrencies is independent of any authority causes it to be away from the surveillance and control of states or institutions. This feature of the system pushes criminals to this area, which is difficult to trace, and cryptocurrencies can be used to commit many crimes such as theft, fraud, looting, drug and stimulant drug trade, arms trade, money laundering and terrorist financing.
In this study, first of all, it will be explained the elements of the crime of financing of terrorism, which is regulated in the Turkish legislation. And then the answer to the question of "what is cryptocurrency" will be sought in order to determine whether cryptocurrencies will constitute the subject of the crime of financing of terrorism. In the light of these, if cryptocurrencies are accepted as a funds, their use in committing the crime of financing terrorism will be evaluated.

Kaynakça

 • Akça, Mehmet. "Terörizmin Kendine Özgü (Suı Generis) Niteliği: Kavramı Tanımlamada Metodoloji Sorunu." İstanbul Barosu Dergisi 88, no.1 (2014): 16-63.
 • Akın, Engin.Terörizmin Finansmanı Suçu. Ankara: Adalet Yayınevi, 2009.
 • Balcı, Umut. "Kripto Paraların Ceza Hukuku Boyutu ve Türk Mevzuatındaki Muhtemel Düzenlenme Yeri." TBB Dergisi 34, no.155 (2021): 203-259.
 • Balıkçı, Eylül. "Dava ve Takip Konusu Olmaları Bakımından Kripto Paralar." Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16, no.2 (2021): 273-312.
 • Bilgili, Fatih, ve M. Fatih Cengil. "Bitcoin Özelinde Kripto Paraların Ticaret Şirketlerine Sermaye Olarak Getirilmesi." Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 23, no.3 (2019): 3-23.
 • Boz, Burak. "Türk Ceza Hukukunda Terör Örgütü ve Terör Örgütüne Üye Olma Suçu." ASBÜ Hukuk Fakültesi Dergisi 2, no. 1 (2020): 131-186.
 • Bozkurt Yüksel, Armağan Ebru. "Elektronik Para, Sanal Para, Bitcoin ve Linden Doları’na Hukuki Bir Bakış Açısı." İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 73, no.2 (2015): 173-220.
 • Chaum, David. Blind Signatures for Untraceable Payments. Advances in Cryptology Proceedings of Crypto 82 içinde, yazan David Chaum, Ronald L. Rivest ve Alan L. Sherman, 199-203. New York: Plenum, 1983.
 • Crawford, Jesse Bryan. Knowing Your Bitcoin Customer: A Survey of Bitcoin Money Laundering Services and Technical Solutions for Anti-Money Laundering Compliance. Iowa State University, 2019.
 • Çetin, Soner Hamza. "Terörizmin Finansmanı Suçu." Ceza Hukuku Dergisi 11, no. 31 (2016): 125-171.
 • Evlimoğlu, Umut, ve Umut Tolga Gümüş. "İtibari Paranın Kullanımdan Kaldırılmasına Yönelik Teorik Bir Değerlendirme." LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi 9, no.2 (2018): 167-183.
 • Geçer, Turgay. "Elektronik Para ve Elektronik Para Kuruluşları." Journal of Social Sciences Istanbul Sabahattin Zaim University 3, no.5 (2014): 197-207.
 • Gödekli, Mehmet. Terörizmin Finansmanı Suçu. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2017.
 • Kahraman, Abdüssamet. "Elektronik Paraya İlişkin Avrupa Birliği ve Türk Düzenlemeleri." Bilişim Hukuku Dergisi, no.2 (2019): 149-184.
 • Khalilov Kuş, Merve Can, Mücahit Gündebahar, ve İrfan Kurtulmuşlar. "Bitcoin ile Dünya ve Türkiye’deki Dijital Para Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme." AB 2017 XIX. Akademik Bilişim Konferansı. Aksaray: Bilgi Kitapevi ve Kırtasiye Ltd. Şti., 2017: 59-65.
 • Kocasakal, Ümit. "Terörizmin Finansmanı." 18. Uluslararası Ceza Hukuku Kongresi. İstanbul: Türk Ceza Hukuku Derneği Yayınları, 2009.
 • Lyngbo, Mikael, Feridun Yenisey, Namık Kemal Topçu, Önder Tozman, ve Kemal Şahin. Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Eğitim Modülü. Ankara: Adalet Bakanlığı.
 • Mert, Alican. Deniz Kabuğundan Kripto Paraya: Bitcoin’in Vergisel Boyutu, Sekizinci Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu. İstanbul: Oniki Levha Yayıncılık, 2018.
 • Nakamoto, Satoshi. "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.", 2008.
 • Oral Gediz, Burcu. "Gayri Resmi Değer Transfer Sistemlerinin Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanındaki Rolü: Hawala Sistemi." Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 8, no.2 (2021): 331-350.
 • Özgenç, İzzet. Suç Örgütleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2022.
 • Özgenç, İzzet. Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2021.
 • Özdemir, Gençer. "Kripto Paraların Eşya Niteliği." Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 11, no.1 (2021): 289-306.
 • Rotman, Sarah. Bitcoin Versus Electronic Money. CGAP (Consultative Group to Assist the Poor), 2014.
 • Tarakçıoğlu, Zeynep Esra. "Kripto Varlıkların Ceza Hukuku Sorumluluğu." Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 11, no.12 (2021): 295-352.
 • Turan, Deniz, ve Cem Demircan. "Kripto Paralar ile Terör ve Diğer İllegal Aktivitelerin Finansmanı." Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi 3, no.1 (2021): 161-176.
 • Turan, Deniz, ve Eser Gemici. "Terörizmin Finansman Kaynakları ve Karapara Aklamanın Terörizmin Finansmanındaki Rolü." Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20, no.2 (2020): 257-278.
 • Turanboy, Asuman. "Kripto Paraların Ortaya Çıkmaları ve Hukuki Nitelikleri." Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 35, no.3 (2019): 47-62.
 • Turinay, Faruk Yasin. "Ceza Hukukunda Terör Örgütü Kavramı." Türkiye Barolar Birliği Dergisi 27, no. 116 (2015): 39-84.
 • Ulucan Özkul, Fatma, ve Ece Baş. "Dijital Çağın Teknolojisi Blokzincir ve Kripto Paralar: Ulusal Mevzuat ve Uluslararası Standartlar Çerçevesinde Mali Yönden Değerlendirme." Muhasebe ve Denetime BAKIŞ 20, no.60 (2020): 57-74.
 • Ünsal, Ersin, ve Ömer Kocaoğlu. "Blokzincir Teknolojisi: Kullanım Alanları, Açık Noktaları ve Gelecek Beklentileri." Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi no.13 (2018): 54-64.
 • Yano, Makato, Chris Dai, Kenichi Masuda, ve Yoshio Kishimoto. Blokchain and Crypto Currency. Tokyo: Springer Open, 2020.
 • Yardımcı, Taner Emre. "İcra Takibi Yoluyla Bitcoin Alacağının İleri Sürülmesi ve Borçlunun Bitcoininin Haczedilmesi." Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 23, no.3 (2019): 97-128.
 • Yelmen, Adem. "Bitcoinin Satış Sözleşmesinin Bedel Unsuru Açısından Değerlendirilmesi." Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 28, no.1 (2020): 265-294.
 • Yenidünya, Ahmet Caner, ve Olgun Değirmenci. Mukayeseli Hukuk ve Türk Hukukunda Terörizmin Finansmanı Suçu. Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Armağanı, 2008.
 • Yıldırım, Zeki. Türk Hukukunda Terörizmin Finansmanı Suçu ve Malvarlıklarını Dondurma. Ankara: Adalet Yayınevi, 2013.
 • Yılmaz, Yeşim. "Terörizmin Finansmanı Suçu." Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3, no.3 (2020): 177-267.
Toplam 37 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Rümeysa Gençcelep 0000-0003-1115-7399

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Kabul Tarihi 26 Haziran 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Gençcelep, Rümeysa. “KRİPTO PARALARIN TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇUNDA KULLANILMASI”. Bilişim Hukuku Dergisi 4, sy. 1 (Haziran 2022): 33-80. https://doi.org/10.55009/bilisimhukukudergisi.1132645.

23439

Bilişim Hukuku Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.