Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 4 - 27 2019-01-31

Health Economics and Reasons for Intervention to Health Services of The State
Health Economics and Reasons for Government Intervention in Health Care

Hilmi ÇOBAN [1]


The first and most comprehensive study of health economics is Kenneth Arrow (1963) Uncertainty and Medical Care. One of the most fundamental issues of health economics is the market failures in the health market.  Due to market failures, government's position and duties in the system are increasing. Because the government is forced to make regulatory actions to the market. The comparative analysis between the government and the private sector companies, which has increased its share in the system due to market failures, has widened the scope of health economics and increased its importance by including the financing dimension. In this study, concept of health economics will be evaluated in terms of definition and scope and the reasons for intervention of government to health services will be listed.

Sağlık ekonomisinin ilk ve en geniş kapsamlı değerlendirmesini içeren çalışma, Kenneth Arrow (1963) “Uncertainty and The Welfare Economics of Medical Care” isimli çalışmadır. Sağlık ekonomisi çalışma alanı içindeki en temel konulardan birisi, sağlık piyasasında yaşanan piyasa aksaklıklarıdır. Piyasa aksaklıkları, ekonomik analiz ve tekniklerin yanı sıra, devletin sistemdeki etkinliğini arttırıcı sonuçlar ortaya koymaktadır. Piyasa aksaklıkları nedeniyle sistemdeki etkinliğini sürekli arttıran devlet ile özel sektör firmaları arasındaki karşılaştırmalı analizler, sağlık ekonomisinin kapsamını da genişletmiş ve finansman boyutunu da içine alarak önemini arttırmıştır. Bu çalışmada sağlık ekonomisi kavramı tanımı ve kapsamı açısından değerlendirilerek, devletin sağlık hizmetlerine müdahale gerekçeleri sıralanacak ve özel sektörün artan varlığına bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunlar devletin varlığına ilişkin gerekçeler olarak belirtilecektir.
 • ABA (2004). Antitrust Health Care Handbook, Third Edition. USA: Defending Liberty Pursuing Justice.
 • Akin, J., Birdsall, N. ve Ferranti, D. (1987). Financing Health Services In Developing Countries. Washington D.C.: The World Bank.
 • Aktan, C. C. (2006a). Devlet mi? Piyasa mı? Kamu Ekonomisi ve Piyasa Ekonomisinin Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması. Kamu Ekonomisi ve Kamu Politikası (ss. 135-158). Derleyen C. Can Aktan, Dilek Dileyici ve İstiklal Y. Vural. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Aktan, C. C. (2006b). Piyasa Başarısızlığının Anatomisi ve Kamu Ekonomisi Rasyoneli. Kamu Ekonomisi ve Kamu Politikası (ss. 9-36). Derleyen C. Can Aktan, Dilek Dileyici ve İstiklal Y. Vural. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Aktan, C.C. ve Işık, A. (2007). Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Alternatif Yöntemler. Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi (ss. 10-21). Derleyen C. Can Aktan ve Ulvi Saran. İstanbul: Aura Kitapları.
 • Arrow, K. J. (1963). Uncertainty and The Welfare Economics of Medical Care. The American Economic Review. 53(5):941-973.
 • Baloğlu, B. (2006). Ekonomik ve Sosyolojik Bakış Açısıyla Sağlık ve Hastalık. İstanbul: Der Yayınevi.
 • Bourdet, Y. (1992). Market Power and Consumer Welfare in Open Economies. Internationalization, Market Power and Consumer Welfare (ss. 3-54). Derleyen Yves Bourdet. London: Routledge.
 • Cooke, A. (1994). The Economics of Leisure and Sport. London and Newyork: Routledge.
 • Culyer, A. J. (1991). The Economics of Health-Volume 1 (The International Library Writings in Economics). USA: Edgward Elgar Publishing Company.
 • Çilingiroğlu, N. (2001). Ekonomik Gelişme ve Sağlık Ekonomisi. Yeni Türkiye Sağlık Özel Sayısı II. 40: 1594-1613.
 • DPT (2001). Sağlık Hizmetlerinde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara: DPT Yayınları. Yayın No: DPT: 2561-ÖİK:577.
 • DPT (2001). Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyou Raporu, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara:DPT.
 • Friedman, M. ve Kuznets, S. (1954). Income from Independent Professional Practice. New York: National Bureau of Economic Researh- NBER Book.
 • Ginzberg, E. (1954). What Every Economist Should Know About Health and Medicine. The American Economic Review. 44(1): 104-119.
 • Ginzberg, E. (1975). What Next in Health Policy?. New Series. 188(4194): 1184-1186.
 • Ginzberg, E. (1982). Procompetition in Health Care: Policy or Fantasy?. The Milbank Memorial Fund Quarterly-Health and Society. 60(3): 386-398.
 • Harris, S. E. (1951). The British Health Experiment: The First Two Years of the National Health Insurance (N. H. I.). Journal of the American Association of University Teachers of Insurance. 18(1): 73-87.
 • Harris, S. E. (1951). The British Health Experiment: The First Two Years of the National Health Service. The American Economic Review. 1(2): 652-666.
 • Herndon, J. B. (2002). Health Insurer Monopsony Power: The All-or-None Model. Journal of Health Economics. 21: 197–206.
 • Hülür, Ünal (2008). Türkiye Sağlık Sisteminin Gelişimine İlişkin Konu Başlıkları. Sağlık Bakanlığı-Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü. www.tusak.saglik. gov.tr/ dosyalar _sps3/1_2.pdf (02.04.2008).
 • Jack, W. (1999). Principles of Health Economics for Development Countries. WBI Development Studies. Washington D.C.: The World Bank.
 • Klarman, H. E. (1979). Health Economics and Health Economics Research. The Milbank Fund Quarterly - Health and Society. 57(3): 371-379.
 • Koç, Ç. (2004). The Effects of Uncertaınty on The Demand For Health Insurance. The Journal of Risk And Insurance. 71(1): 41-61.
 • Lipsey, R.G. ve Harbury, C.D. (1993). First Principles of Economics. United Kingdom: Oxford University Pres.
 • Maynard, A. (1991). Developing the Health Care Market. The Economic Journal. 101(408): 1277-1286.
 • McGuire, A., Henderson, J. ve Mooney, G. (1988). The Economics of Health Care: An Introductory Text. London and Newyork: Routledge.
 • McPake, B., Kumaranayake, L. ve Normand, C. (2002). Health Economics an International Perspective. London and Newyork: Routledge.
 • Mill, J. S. (2001). Principles of Political Economy. Canada: Batoche Books.
 • Mills, A. ve Gilson, L. (1988). Health Economics for Developing Countries: A Survival Kit. HEFP Working Paper 01/88. LSHTM.
 • Munday, S. (2000). Studies in Economics and Business-Markets and Market Failures. United Kingdom: Heinemann Educational Publishers.
 • Mushkin, J. S. (1958). Toward a Definition of Health Economics. Public Health Reports. 73(9): 785-794.
 • Newhouse, J. P. (1987). Health Economics and Econometrics. The American Economic Review. 77(2): 269-274.
 • Over, M. (1991). Economics for Health Sector Analysis. Washington D.C.: The World Bank.
 • Öztek, Z. (2001). Sağlık Kavramı ve Sağlık Hizmetleri. Yeni Türkiye Dergisi, Sağlık Özel Sayısı 1, 39: 294-299.
 • Penner, S. (2003). Introduction to Health Care Economics and Financial Management: Fundamental Concepts with Practical Application. Philadelphia: Lippincolt Williams and Wilkins, A Wolters Kluwer Company.
 • Robbins L. (1935). An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. London: MacMillan and Co
 • Roomer, M. I. (1982). Market Failure and Health Care Policy. Journal of Public Health Policy. 3(4): 419-431.
 • Sachs, J. D. (2001). Macroeconomics and Health: Investing on Health for Economic Development. Report of The Commission on Macroeconomics and Health. Geneva: WHO.
 • http://whqlibdoc.who.int/publications/2001/ 924154550X.pdf (21.08.2008).
 • Salvatore, D. ve Diulio, E. A. (2003). Schaums’s Easy Outline of Principles of Economics. USA: The McGraw-Hill Companies.
 • Savedoff, W. D. (2004). Kenneth Arrow and The Birth of Health Economics. Bulletin of The World Health Organization. 82(2): 139-140.
 • Schneider, U. (2003). Asymmetric Information and the Demand for Health Care the Case of Double Moral Hazard. Universität Bayreuth Rechts und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Wirtschaftswissnschaftliche Diskussionspapiere. Diskussionspapier 02-03. Germany.
 • Small, E. L. ve Carruthers, I. (1991). Farmer-Financed Irrigation: The Economics of Reform. United Kingdom: Cambridge University Pres.
 • Şenatalar, B. (2003). Sağlık Ekonomisine Genel Bir Bakış. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 25(4) Özel Ek: 25-30.
 • Temiz, Ö. (2014) “Türk Hukukunda Temel Bir Hak Olarak Sağlık Hakkı”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 69-1:165-188.
 • Tokalaş, S. (2006). Kamu Sağlık Hizmetlerinin Satın Alınması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tokat, M. (2008). Sağlık Ekonomisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikası Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜSEP).
 • http://www.husep.hacettepe.edu.tr/Belgeler/Saglik%20Ekonomisi%20Mtokat.pdf (10.01.2008).
 • UN (1948) United Nations Treaty Series Vol.14, https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2014/v14.pdf (19.05.2017)
 • UN (1948). Universal Declaration of Human Rights Article 25. http://www.un.org/Overview/rights.html (08.05.2008).
 • UN (1948). Universal Declaration of Human Rights Article 25. http://www.un.org/Overview/rights.html (08.05.2008).
 • UN(1947) United Nations Treaty Series Vol.9, https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%209/v9.pdf (16.05.
 • Uz, M. H. (1997). Sağlık Ekonomisi ve Hastanedeki Uygulamalar: Hastane Yöneticiliği. Derleyen: Osman Hayran ve Haydar Sur. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi.
 • WHO (2006). Basic Documents. Forty-fifth Edition, Supplement. World Health Organization. http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en. pdf (10.05.2008).
 • WHO (2006). Basic Documents. Forty-fifth Edition, Supplement. World Health Organization. http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf(10.06.2017).
 • Wilbur, R. L. (1932). The Economics of Public Health and Medical Care. The Milbank Memorial Fund Quarterly Bulletin. 10(3): 169-190.
 • Wonderling, D., Reinhold, G. ve Black, N. (2005). Introduction to Health Economics. Newyork: McGrawHill Education.
 • Yıldırım, H. H. (1999). Piyasa, Sağlık Bakımı ve Piyasa Başarısızlıkları. Amme İdaresi Dergisi. 32(1): 123-134.
 • Yıldırım, S. (1994). Sağlık Hizmetlerinde Harcama ve Maliyet Analizi. Yayın No: 2350. Ankara: DPT Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6351-6547
Yazar: Hilmi ÇOBAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bilturk518880, journal = {BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies}, issn = {}, eissn = {2667-5927}, address = {http://dergipark.gov.tr}, publisher = {Fatih DEYNELİ}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {4 - 27}, doi = {}, title = {Health Economics and Reasons for Government Intervention in Health Care}, key = {cite}, author = {Çoban, Hilmi} }
APA Çoban, H . (2019). Health Economics and Reasons for Government Intervention in Health Care . BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies , 1 (1) , 4-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilturk/issue/43190/518880
MLA Çoban, H . "Health Economics and Reasons for Government Intervention in Health Care" . BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies 1 (2019 ): 4-27 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilturk/issue/43190/518880>
Chicago Çoban, H . "Health Economics and Reasons for Government Intervention in Health Care". BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies 1 (2019 ): 4-27
RIS TY - JOUR T1 - Health Economics and Reasons for Government Intervention in Health Care AU - Hilmi Çoban Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies JF - Journal JO - JOR SP - 4 EP - 27 VL - 1 IS - 1 SN - -2667-5927 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 BİLTÜRK Ekonomi ve İlişkili Çalışmalar Dergisi Health Economics and Reasons for Government Intervention in Health Care %A Hilmi Çoban %T Health Economics and Reasons for Government Intervention in Health Care %D 2019 %J BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies %P -2667-5927 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Çoban, Hilmi . "Health Economics and Reasons for Government Intervention in Health Care". BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies 1 / 1 (Ocak 2019): 4-27 .
AMA Çoban H . Health Economics and Reasons for Government Intervention in Health Care. BILTURK. 2019; 1(1): 4-27.
Vancouver Çoban H . Health Economics and Reasons for Government Intervention in Health Care. BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies. 2019; 1(1): 4-27.