BibTex RIS Kaynak Göster

Kitle İletişim Araçları, Medya ve Din İlişkisi Üzerine

Yıl 2016, Cilt: 6 Sayı: 1, 5 - 26, 01.05.2016

Öz

Günümüzde bir iletişim çağında yaşamaktayız. İletişim araçlarının hızlı
gelişimi medyanın hayatın bütün alanlarında etkin olmasını sağlamıştır.
İletişim araçlarının teknolojik gelişimi sürecinde kültür, iletişim araçları
vasıtası ile olabildiğince kitleselleşmiş ve bir endüstri halini almıştır. Bu
durum popüler kültürün eski dönemlere oranla önemini ve etkinliğini
artırmıştır. Bu sürece paralel olarak gelişmiş ülkelerde kutsala dönüş olgusu ile de karşılaşmaktayız. Bu bağlamda dinin popüler kültür üzerindeki etkinliği de artış göstermiştir. Din iletişim araçları ile daha geniş kitlelerde görünür olmuştur. Bunun yanı sıra dinin medyada yaygın temsili dinin “popüler” tezahürlerini de toplumda etkin kılmaya başlamıştır.

Kaynakça

 • Aktay, Y. 1998. “Postmodern Dünyada Din: Bir Anlatı mı, Tanrının bir
 • İntikamı mı?”, Din Sosyolojisi (Der. Y. Aktay- M.E. Köktaş) Ankara.
 • Alemdar, K. ve Erdoğan, İ. 1994. Popüler Kültür ve İletişim, Ümit Yayınları,
 • Ankara.
 • Arslan, M. 2004. Türk Popüler Dindarlığı, DEM Yayınları, İstanbul.
 • Arslan, M. 2006. “Değişim Sürecinde Yeni Dindarlık Formları: Yeni Çağ
 • İnanışları Örneği”. Değerler Eğitimi Dergisi. 4 (11). 7-24.
 • Arslan, M. 2011. Paranormalizm ve Din, BİLSAM Yayınları, Malatya.
 • Aziz, A. 1975. Televizyonun Yetişkin Eğitimindeki Yeri ve Önemi, TODAİE
 • Yayınları, Ankara.
 • Aziz, A. 1982. Toplumsallaşma ve Kitle İletişimi, A.Ü.B.Y.Y.O. Yayınları,
 • Ankara.
 • Batmaz, V. ve Aksoy, A. 1995. Türkiye’de TV ve Aile (Elektronikhane):
 • (Aralık 1993-Aralık 1994), T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu,
 • Ankara.
 • Bell, D. (2006) “Kutsalın dönüşü”. Laik ama Kutsal. (Çev. A. Köse). Etkileşim
 • Yayınları, İstanbul.
 • Berger Peter ve Luckmann Thomas. 2008.Gerçekliğin Sosyal İnşâsı / Bir
 • Bilgi Sosyolojisi İncelemesi, Paradigma Yayıncılık, İstanbul.
 • Din İşleri Yüksek Kurul Kararı, 1998. “Medyada Tartışması Yapılan Bazı
 • Dini Konular Hakkında Din İşleri Yüksek Kurul kararları”, Diyanet
 • Aylık Dergi, S. 87, Ankara.
 • Dollot, L. 1991. Kitle Kültürü ve Bireysel Kültür, (Çev. Ö. Nudralı), Ark
 • Yayınevi, İstanbul.
 • Fiske, J. 1999. Popüler Kültürü Anlamak, (Çev. S. İrvan), Ark Yayınevi,
 • İstanbul.
 • Glock, C. Y. ve Bellah. R. (1976) The New Religious Consciousness. University
 • of California Press, Berkeley.
 • Gelici, Z. 2007. Sırlara Vurgu Yapan Mistik Televizyon Programlarının
 • Din Eğitimi Açısından Tahlili, SÜ SBE YL Tezi, Sakarya.
 • Horkheimer, M. ve Adorno, T.W., 1996. Aydınlanmanın Diyalektiği (Ç.
 • O. Özügül). Kabalcı Yayınları, İstanbul
 • Kongar, E. 1986. Kültür ve iletişim, Say Yayınları, İstanbul.
 • Ong, W.J. 1995. Sözlü ve Yazılı Kültür, (S. P. Banan), Metis Yayınları,
 • İstanbul.
 • Sözen, Edibe, 1997. Medyatik Hafıza, Timaş Yayınları, İstanbul.
 • Stark, R. ve Bainbridge, W. S. (1985) The Future of Religion: Secularization.
 • Revival and Cult Formation. Berkeley: University of California
 • Press.
 • Turner, Bryan, 1994. “Orientalism, Postmodernism and Religion”, Orientalism,
 • Postmodernism and Globalism, Roudledge, London and New
 • York.
 • Williams, R. 2003. “TV, Teknoloji ve Kültürel Biçim”,(Çev: A. U. Türkbağ),
 • Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • Yenen, İ. 2005. Televizyonlarda Yayınlanan Dini Programların İzlerkitlenin
 • Dini Tutum ve Davranışları Üzerine Etkileri Konya Örneği, EÜ
 • SBE YL Tezi, Kayseri.
 • Yengin, Hülya 1996, Medyanın Dili, Der Yayınları, İstanbul.
Yıl 2016, Cilt: 6 Sayı: 1, 5 - 26, 01.05.2016

Öz

Kaynakça

 • Aktay, Y. 1998. “Postmodern Dünyada Din: Bir Anlatı mı, Tanrının bir
 • İntikamı mı?”, Din Sosyolojisi (Der. Y. Aktay- M.E. Köktaş) Ankara.
 • Alemdar, K. ve Erdoğan, İ. 1994. Popüler Kültür ve İletişim, Ümit Yayınları,
 • Ankara.
 • Arslan, M. 2004. Türk Popüler Dindarlığı, DEM Yayınları, İstanbul.
 • Arslan, M. 2006. “Değişim Sürecinde Yeni Dindarlık Formları: Yeni Çağ
 • İnanışları Örneği”. Değerler Eğitimi Dergisi. 4 (11). 7-24.
 • Arslan, M. 2011. Paranormalizm ve Din, BİLSAM Yayınları, Malatya.
 • Aziz, A. 1975. Televizyonun Yetişkin Eğitimindeki Yeri ve Önemi, TODAİE
 • Yayınları, Ankara.
 • Aziz, A. 1982. Toplumsallaşma ve Kitle İletişimi, A.Ü.B.Y.Y.O. Yayınları,
 • Ankara.
 • Batmaz, V. ve Aksoy, A. 1995. Türkiye’de TV ve Aile (Elektronikhane):
 • (Aralık 1993-Aralık 1994), T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu,
 • Ankara.
 • Bell, D. (2006) “Kutsalın dönüşü”. Laik ama Kutsal. (Çev. A. Köse). Etkileşim
 • Yayınları, İstanbul.
 • Berger Peter ve Luckmann Thomas. 2008.Gerçekliğin Sosyal İnşâsı / Bir
 • Bilgi Sosyolojisi İncelemesi, Paradigma Yayıncılık, İstanbul.
 • Din İşleri Yüksek Kurul Kararı, 1998. “Medyada Tartışması Yapılan Bazı
 • Dini Konular Hakkında Din İşleri Yüksek Kurul kararları”, Diyanet
 • Aylık Dergi, S. 87, Ankara.
 • Dollot, L. 1991. Kitle Kültürü ve Bireysel Kültür, (Çev. Ö. Nudralı), Ark
 • Yayınevi, İstanbul.
 • Fiske, J. 1999. Popüler Kültürü Anlamak, (Çev. S. İrvan), Ark Yayınevi,
 • İstanbul.
 • Glock, C. Y. ve Bellah. R. (1976) The New Religious Consciousness. University
 • of California Press, Berkeley.
 • Gelici, Z. 2007. Sırlara Vurgu Yapan Mistik Televizyon Programlarının
 • Din Eğitimi Açısından Tahlili, SÜ SBE YL Tezi, Sakarya.
 • Horkheimer, M. ve Adorno, T.W., 1996. Aydınlanmanın Diyalektiği (Ç.
 • O. Özügül). Kabalcı Yayınları, İstanbul
 • Kongar, E. 1986. Kültür ve iletişim, Say Yayınları, İstanbul.
 • Ong, W.J. 1995. Sözlü ve Yazılı Kültür, (S. P. Banan), Metis Yayınları,
 • İstanbul.
 • Sözen, Edibe, 1997. Medyatik Hafıza, Timaş Yayınları, İstanbul.
 • Stark, R. ve Bainbridge, W. S. (1985) The Future of Religion: Secularization.
 • Revival and Cult Formation. Berkeley: University of California
 • Press.
 • Turner, Bryan, 1994. “Orientalism, Postmodernism and Religion”, Orientalism,
 • Postmodernism and Globalism, Roudledge, London and New
 • York.
 • Williams, R. 2003. “TV, Teknoloji ve Kültürel Biçim”,(Çev: A. U. Türkbağ),
 • Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • Yenen, İ. 2005. Televizyonlarda Yayınlanan Dini Programların İzlerkitlenin
 • Dini Tutum ve Davranışları Üzerine Etkileri Konya Örneği, EÜ
 • SBE YL Tezi, Kayseri.
 • Yengin, Hülya 1996, Medyanın Dili, Der Yayınları, İstanbul.
Toplam 48 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa Arslan

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Arslan, M. (2016). Kitle İletişim Araçları, Medya ve Din İlişkisi Üzerine. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 5-26.
AMA Arslan M. Kitle İletişim Araçları, Medya ve Din İlişkisi Üzerine. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. Eylül 2016;6(1):5-26.
Chicago Arslan, Mustafa. “Kitle İletişim Araçları, Medya Ve Din İlişkisi Üzerine”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 6, sy. 1 (Eylül 2016): 5-26.
EndNote Arslan M (01 Eylül 2016) Kitle İletişim Araçları, Medya ve Din İlişkisi Üzerine. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 6 1 5–26.
IEEE M. Arslan, “Kitle İletişim Araçları, Medya ve Din İlişkisi Üzerine”, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 6, sy. 1, ss. 5–26, 2016.
ISNAD Arslan, Mustafa. “Kitle İletişim Araçları, Medya Ve Din İlişkisi Üzerine”. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 6/1 (Eylül 2016), 5-26.
JAMA Arslan M. Kitle İletişim Araçları, Medya ve Din İlişkisi Üzerine. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2016;6:5–26.
MLA Arslan, Mustafa. “Kitle İletişim Araçları, Medya Ve Din İlişkisi Üzerine”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 6, sy. 1, 2016, ss. 5-26.
Vancouver Arslan M. Kitle İletişim Araçları, Medya ve Din İlişkisi Üzerine. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2016;6(1):5-26.

BİLSAM Yayıncılık Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. DERGİYE GÖNDERİLEN YAYINLAR İNTİHAL AÇISINDAN İNCELENİR.

Yayımlanmış yazıların her türlü yayın hakkı Birey ve Toplum Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.