PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Suriyeli Sığınmacılar ve İstihdam Problemleri

Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 1, 63 - 94, 04.01.2016
https://doi.org/10.20493/bt.96676

Öz

Türkiye, tarih boyunca sürekli olarak göçlerin yaşandığı bir bölge
olmuştur. Bu nedenle, her yıl binlerce insan yasal veya yasadışı yollarla
Türkiye’ye giriş yapmaktadır. Son yıllarda, özellikle Suriye’de meydana
gelen olumsuz gelişmeler bu durumu daha da artırmış ve ciddi sorunlara
yol açmıştır. Çalışmanın amacı, bu göçmenlerin Türkiye’de kaldıkları süre
içerisinde çalışma hayatında karşılaştıkları istihdam sorunlarını belirlemek
ve uygulamaya yönelik öneriler geliştirmektir.

Kaynakça

 • Ayla, Filiz ve Gamze Karadağ Koç, 2013. Gaziantep’te Kamplar DışındaYaşayan Suriye’li Göçmenler Ön İnceleme Ziyareti Suriyeli Göçmenlerle İlgili Alan Araştırmaları (2013-2014) Mavi Kalem Sosyal
 • Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 29 -30 Nisan http://www.mavikalem.org/cause-view/suriyeli-gocmenlerle-ilgili-alan-arastirmalari-2013-2014/ (05.01.2015)
 • Barkın, Ersan. 2014. “1951 Tarihli Mülteciliğin Önlenmesi Sözleşmesi”, Ankara Barosu Dergisi, /1 s. 332 – 360, http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2014-1/12.pdf (05.01.2015)
 • Bulut, Mehmet. 2014. Suriyeli Göçmenler Sorunu Çalışma Hayatına da Sıçrıyor, Radikal Gazetesi.http://www.radikal.com.tr/yazarlar/dr_
 • mehmet_bulut/suriyeli_gocmenler_sorunu_calisma_hayatina_da_
 • sicriyor-1217608 (05.01.2015)
 • Çelik, Abdürrahim. Mehmet Alkış, Sabri Sayan, Yusuf Ekinci, 2014.
 • Gaziantep’te Suriyelilere Yönelik Saldırılar ve Toplumsal Nefretin
 • Sebeplerinin Analizine Dair Rapor, Mazlumder (İnsan Hakları ve
 • Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği) Gaziantep Şubesi, http://gaziantep.mazlumder.org/fotograf/yayinresimleri/dokuman/Suriyeliler-1.pdf (06.01.2015)
 • Çelik, Faruk. 2014. “Geçici Koruma Sağlanan Suriye Uyruklu Yabancılar ve İşgücü Piyasası” İşveren Dergisi. Cilt:52,Sayı:6 Kasım-Aralık 2014
 • Duran, Aram Ekin. 2014,Suriyeli mülteciler işgücü piyasasını nasıl etkileyecek?,Deutsche WelleTürkçe,http://www.dw.de/suriyeli-m%C3%BClteciler-i%C5%9Fg%C3%BCc%C3%BC-piyasas%C4%B1n%C4%B1-nas%-
 • C4%B1l-etkileyecek/a-18017903 (05.01.2015)
 • Ergüven, Nasıh Sarp. Beyza Özturan, 2013. Uluslararası Mülteci Hukuku ve Türkiye, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,
 • (AÜHFD), 62 (4) 2013: 1007-106 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/
 • /1882/19732.pdf (05.01.2015)
 • Güçtürk, Yavuz. 2014. (Söyleşi: Zeynep Berre Özçelik) 5 Soru: Sürgün ile Savaş Arasında Suriyeli Mülteciler, SETA (Siyaset Ekonomi ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı) 31 Aralık2014,http://setav.org/tr/5-soru-surgun-
 • ile-savas-arasinda-suriyeli-multeciler/yorum/18059 (05.01.2015)
 • Gülmez, Mesut. 1991. Türkiye’de Çalışma İlişkileri (1936 Öncesi), 2.Basım, TODAİE Yayını no:236, Ankara, 1991, s. 488.
 • Kalaycı, Sami. 2014. Sığınmacıların Korunmasına Yönelik Türk Sivil
 • Toplum Kuruluşları, İHH İnsani Yardım Vakfı İnsani ve Sosyal
 • Araştırmalar Merkezi, 12 Şubat 2014, http://www.ihhakademi.com/wp-content/uploads/2014/03/siginmacilarin-korunm.-y%C3%B6n.-t%-
 • C3%BCrk.-stk...pdf (05.01.2015)
 • Kap, Derya. 2014. Suriyeli Mülteciler: Türkiye’nin Müstakbel Vatandaşları,
 • İktisadi Kalkınma Vakfı Akademik Perspektif, Aralık 2014,
 • http://www.ikv.org.tr/images/files/Akademik-Perspektif-Aralik-2014_30-35(1).
 • pdf (05.01.2015).
 • Kartal, Bilhan. Bağçı, Emre. 2014. Türkiye’ye Yönelik Mülteci ve Sığınmacı
 • Hareketleri, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Sayısı, Cilt:12, Sayı:2, Haziran 2014,
 • -299, http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=
 • f7bdf0c3c46d293f850c7d96555c7 (05.01.2015)
 • Kılıç, Cem. 2015. 10 Suriyeli İşçinin 9’u Kaçak Çıktı..., Milliyet, 27.1.2015
 • Muhasebe Türk Muhasebe Portali, www.muhasebeturkorg./is hayatı/
 • - çalışma izinlerinde yeni dönem.html
 • ORSAM, 2014. Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi, Suriye’ye
 • Komşu Ülkelerde Suriyeli Mültecilerin Durumu: Bulgular, Sonuçlar
 • Ve Öneriler, ORSAM Rapor No: 189. http://www.orsam.org.tr/tr/
 • trUploads/Yazilar/Dosyalar/201452_189tur.pdf (05.01.2015)
 • Önen, Cihan. Gülsen Güneş, Ali Türeme, Pınar Ağaç, 2014. Bir Mülteci Kampında Yaşayan Suriyelilerde Depresyon Ve Anksiyete Durumu,
 • Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, s.223-
 • http://www.asosjournal.com/Makaleler/105916345_307%20
 • C%c4%b0HAN%20%c3%96NEN.pdf (05.01.2015)
 • Reçber, Sercan. 2014. Hayatın Yok Yerindekiler: Mülteciler ve Sığınmacılar,
 • VI. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi,
 • , http://www.sosyalhaklar.net/2014/bildiriler/recber.pdf
 • (05.01.2015)
 • T24 Bağımsız İnternet Gazetesi, 10 soruda ‘Suriyeli mülteciler’ meselesi,
 • http://t24.com.tr/haber/10-soruda-suriyeli-multeciler-meselesi,
 • (05.01.2015)
 • TBMM, Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme, Uluslararası
 • Temel İnsan Hakları Belgeleri, 179, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/
 • insanhaklari/pdf01/179-199.pdf (05.01.2015)
 • TC Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Afet Raporu:
 • Suriye, https://www.afad.gov.tr/tr/IcerikDetay1.aspx?ID=16&IcerikID=
 • (05.01.2015)
 • TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, http://www.goc.
 • gov.tr/icerik/goc-politikalari_409_568 (28.12.2014)
 • TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Yabancılar ve Uluslararası
 • Koruma Kanunu ve Yeni Göç Sistemi, http://goc.gov.tr/files/
 • files/goc_tasar%c4%b1m_icler.pdf (05.01.2015)
 • Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Kavramlar, http://multecihaklari.
 • org.tr/kavramlar/ (Erişim:28.12.2014)
 • Uluslararası Göç Örgütü, Göç Terimleri Sözlüğü, http://goc.gov.tr/files/
 • files/goc_terimleri_sozlugu(1).pdf (Erişim:28.12.2014)

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muzaffer KOÇ


İbrahim GÖRÜCÜ
0000-0003-0640-4180


Nihat AKBIYIK

Yayımlanma Tarihi 4 Ocak 2016
Başvuru Tarihi 4 Ocak 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { birtop316344, journal = {Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-4634}, eissn = {2148-2071}, address = {}, publisher = {Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: BİLSAM}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {63 - 94}, doi = {10.20493/bt.96676}, title = {Suriyeli Sığınmacılar ve İstihdam Problemleri}, key = {cite}, author = {Koç, Muzaffer and Görücü, İbrahim and Akbıyık, Nihat} }
APA Koç, M. , Görücü, İ. & Akbıyık, N. (2016). Suriyeli Sığınmacılar ve İstihdam Problemleri . Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (1) , 63-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/birtop/issue/29486/316344
MLA Koç, M. , Görücü, İ. , Akbıyık, N. "Suriyeli Sığınmacılar ve İstihdam Problemleri" . Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2016 ): 63-94 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/birtop/issue/29486/316344>
Chicago Koç, M. , Görücü, İ. , Akbıyık, N. "Suriyeli Sığınmacılar ve İstihdam Problemleri". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2016 ): 63-94
RIS TY - JOUR T1 - Suriyeli Sığınmacılar ve İstihdam Problemleri AU - Muzaffer Koç , İbrahim Görücü , Nihat Akbıyık Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 94 VL - 5 IS - 1 SN - 2146-4634-2148-2071 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi Suriyeli Sığınmacılar ve İstihdam Problemleri %A Muzaffer Koç , İbrahim Görücü , Nihat Akbıyık %T Suriyeli Sığınmacılar ve İstihdam Problemleri %D 2016 %J Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-4634-2148-2071 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Koç, Muzaffer , Görücü, İbrahim , Akbıyık, Nihat . "Suriyeli Sığınmacılar ve İstihdam Problemleri". Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 5 / 1 (Ocak 2016): 63-94 .
AMA Koç M. , Görücü İ. , Akbıyık N. Suriyeli Sığınmacılar ve İstihdam Problemleri. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 5(1): 63-94.
Vancouver Koç M. , Görücü İ. , Akbıyık N. Suriyeli Sığınmacılar ve İstihdam Problemleri. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 5(1): 63-94.
IEEE M. Koç , İ. Görücü ve N. Akbıyık , "Suriyeli Sığınmacılar ve İstihdam Problemleri", Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 63-94, Oca. 2016, doi:10.20493/bt.96676

BİLSAM Yayıncılık Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. DERGİYE GÖNDERİLEN YAYINLAR İNTİHAL AÇISINDAN İNCELENİR.

Yayımlanmış yazıların her türlü yayın hakkı Birey ve Toplum Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.