Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Malatya’nın Şehir Pazarlaması Açısından Yerel Halk Tarafından Değerlendirilmesi

Yıl 2017, Cilt: 7 Sayı: 2, 115 - 147, 20.12.2017

Öz

Günümüzde insanların büyük bir bölümü şehirlerde yaşamaktadır. Bu durum bir takım sorunları beraberinde getirmektedir. Sorunların çözülmesi, refah düzeyi yüksek ve yaşanılabilir şehirlerin inşa edilmesi oldukça önemlidir. Bunu sağlamak için şehirlerin yönetiminin profesyonel olarak yapılması kaçınılmazdır. Geleceğin cazibe merkezli şehirlerinin oluşmasında pazarlama kültürünü benimseyen, şehrin değerlerine sahip çıkmada ortak akılla hareket eden şehrin paydaşları (yöneticiler, yerel halk, ziyaretçiler, iş dünyası, öğrenciler vb.) büyük rol oynayacaktır. Binlerce yıllık kültür ve tarih mirasına sahip olan, bulunduğu coğrafya itibarı ile stratejik bir konumda bulunan Malatya, zenginlikleri ile marka şehir olmaya adaydır. Bunu başarmak için şehrin değerlerine sahip çıkan şehir paydaşlarının, bu ortak hedef doğrultusunda sürdürülebilir, uzun vadeli çaba içerisinde olmaları gerekir.

Kaynakça

 • ALBUZ Nalan (2015), Destinasyon Marka İmaj Algısı:Gaziantep Örneği , Doktora Tezi,İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Malatya. (AMA).
 • American marketing Association (2007), What is the definition of Marketing? http://appserver.marketingpower.com/supporttrio/index.php?action=kb&article=4. ErişimTarihi:03.01.2016
 • AVCILAR M.Yüksel ve KARA Ergün, (2015), “Şehir Markası Kavramı ve Marka Şehir Yaratma Stratejilerine Yönelik Literatür İncelemesi’’ ,Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi,Bahar (34) s.76-94.
 • AYTAÇ İsmail, (2015), Geleneksel Malatya Evleri Envanteri, (1.Baskı),Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.Yayını.
 • BURNS C.Alvin ve BUSH F.Ronald, (2015), Pazarlama Araştırması,7. Baskı,Çeviri Editörü: Fatma Demirci Orel, Nobel Yayınları,Ankara.
 • CEYLAN H. Hüseyin (2010), Yerel Kalkınma ve Rekabet Aracı Olarak Şehir Pazarlamasında Yatırımcıların Yatırım Destinasyon Tercih Yapılarının Belirlenmesi ve Uşak Tekstil Sektöründe Bir Uygulama, Afyon Kocatepe Üniversitesi,.
 • CHANG, L. C. (2005). “The Study of Subculture and Consumer Behavior: An Example of Taiwanese University Students‘ Consumption Culture”, Journal of American Academy of Business, Vol: 7, No: 2, 258-264.
 • COHEN,Loise, LAWRANCE Manion, KEİTH Morrison, (2007) Research Methods in Education,(1.Baskı) Routledge,New York.
 • ÇİÇEK Arif, (2011), “Malatya’da Meslek Yapısı ve Sosyal Hareketlilik’’ Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Malatya.
 • DELLA Corte, V.,SCİARELLİ, M., CASCELLA, C., ve DEL GAUDİO, G. (2015), “Customer satisfaction in tourist destination: The case of tourism offer in the city of Naples’’ Journal of Investment and Management 4(1-1), ss.39-50, https://www.researchgate. net/profile/ Valentina _Corte/publication/273757514,Erişim Tarihi: 03.09.2016
 • GÖK Ayda ve TUNA Hakan, (2013), “Turizm Pazarlaması Açısından Malatya İlinin Potansiyelinin Belirlenmesi”, KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇siC.15 (24),3
 • HERNANDEZ M. Gascó ve CORONAS T., Torres, (2009), İnformation Communication Technologies and City Marketing , (1.Baskı) ,İnformation Science Reference, New York.
 • İÇELLİOĞLU Cansu Şarkaya, (2014), Kent Turizmi ve Marka Kentler:Turizm Potansiyeli Açısından İstanbul’un Swot Analizi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (1) 37-55.
 • KAYA Funda ve MARANGOZ Mehmet,( 2014), “Marka Şehirlerin Ticari Kimlik Belirleyicileri”, Journal of Management, Marketing and Logistics ,Volume.1, (1) 37-47.
 • KOTLER, P., I. REİN, H.D. HAİDER, (1993). Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, Regions and Nations, New York: The Free Press.
 • KOTLER, P. , C. APLUND, I. REİN ve D. HAİDER, (1999). Marketing Places Europe: How to Attract Investments, Industries, Residents and Visitors to Cities, Communities, Regions and Nations in Europe. New York: Financial Times Prentice-Hall
 • LIKERT, R. (1967). The method of constructing and attitude scale. Methods and Trchniques in Business Research, 54.https://www.sfu. ca/~palys/Likert-1933-TheMethodOfConstructingAnAttitudeScale.pdf.Erişim Tarihi: 12.02. 2016.
 • MALATYA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ, (2015b), Stratejik Plan 20152019, Malatya Büyük Şehir Belediyesi Yayını, Malatya,.
 • MALATYA TİCARET ODASI,(2014), Stratejik Plan(2014-2017), http:// www. malatyatso.org.tr /assets /images/oda/sp2.pdf. Erişim Tarihi:03.04.2016
 • MALATYA VALİLİĞİ, (2014), İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Birifing Dosyası, Malatya Valiliği Yayını, Malatya. http:// malatya. tarim.gov.tr /Menu /16 /Faaliyetlerimiz. Erişim tarihi: 03.05.2016
 • MALATYA VALİLİĞİ, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, (2011), Malatya İl Çevre Durum Raporu, Malatya,. http://www. csb. gov. tr/turkce/ dosya/ ced /icdr 2011 / malatya_icdr2011.pdf. Erişim Tarihi:02.03.2016
 • MALATYA VALİLİĞİ, Malatya Kent Rehberi (2013), Malatya Kayısısı, Malatya Valiliği Yayını, Malatya. NAKİP Mahir, (2006),’’Pazarlama Araştırmaları”, (2.Basım), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • MYAGMARSUREN, O., ve CHEN, C. F. (2011), “ Exploring relationships between destination brand equity, satisfaction, and destination loyalty: A case study of Mongolia”, Journal of Tourism, Hospitality ve Culinary Arts, 3(2), ss. 81-94.
 • TUĞRULCA Orhan, Malatya Tarih Kent ve Kültür(Neolitik Dönemden Osmanlı Dönemine Kadar MÖ:7000-MS:1300), (1.Baskı),Malatya Belediyesi Kültür Yayınları,İstanbul,2013a.
 • TUİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2015.’’ http: // www. tuik. gov.tr /PreHaberBultenleri.do? id=21507, Erişim Tarihi:17.04.2016.
 • VENEZIANO,Louis and HOOPER, Jacqueline (1997), A Methot for Quantifying Content Validity of Health Related’,American Journal of Health Behavior, 21(1),67-70.
 • WORLD TOURİSM ORGANİZATİON (WTO),2007. A Practical Guid to Tourism Destination Management, World Tourism Organization,Calle Capitan Haya,Madrid,Spain,ISBN 978-92-844-1234-3.
 • http://www.malatya.gov.tr/turistik-tesisler.Erişim Tarihi:15.03.2016
 • file:///C:/Users/HP/Downloads/SehirMedeniyetSemp%20SONNN%20 (2).pdf Erişim Tarihi:11.02.2016
Yıl 2017, Cilt: 7 Sayı: 2, 115 - 147, 20.12.2017

Öz

Kaynakça

 • ALBUZ Nalan (2015), Destinasyon Marka İmaj Algısı:Gaziantep Örneği , Doktora Tezi,İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Malatya. (AMA).
 • American marketing Association (2007), What is the definition of Marketing? http://appserver.marketingpower.com/supporttrio/index.php?action=kb&article=4. ErişimTarihi:03.01.2016
 • AVCILAR M.Yüksel ve KARA Ergün, (2015), “Şehir Markası Kavramı ve Marka Şehir Yaratma Stratejilerine Yönelik Literatür İncelemesi’’ ,Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi,Bahar (34) s.76-94.
 • AYTAÇ İsmail, (2015), Geleneksel Malatya Evleri Envanteri, (1.Baskı),Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.Yayını.
 • BURNS C.Alvin ve BUSH F.Ronald, (2015), Pazarlama Araştırması,7. Baskı,Çeviri Editörü: Fatma Demirci Orel, Nobel Yayınları,Ankara.
 • CEYLAN H. Hüseyin (2010), Yerel Kalkınma ve Rekabet Aracı Olarak Şehir Pazarlamasında Yatırımcıların Yatırım Destinasyon Tercih Yapılarının Belirlenmesi ve Uşak Tekstil Sektöründe Bir Uygulama, Afyon Kocatepe Üniversitesi,.
 • CHANG, L. C. (2005). “The Study of Subculture and Consumer Behavior: An Example of Taiwanese University Students‘ Consumption Culture”, Journal of American Academy of Business, Vol: 7, No: 2, 258-264.
 • COHEN,Loise, LAWRANCE Manion, KEİTH Morrison, (2007) Research Methods in Education,(1.Baskı) Routledge,New York.
 • ÇİÇEK Arif, (2011), “Malatya’da Meslek Yapısı ve Sosyal Hareketlilik’’ Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Malatya.
 • DELLA Corte, V.,SCİARELLİ, M., CASCELLA, C., ve DEL GAUDİO, G. (2015), “Customer satisfaction in tourist destination: The case of tourism offer in the city of Naples’’ Journal of Investment and Management 4(1-1), ss.39-50, https://www.researchgate. net/profile/ Valentina _Corte/publication/273757514,Erişim Tarihi: 03.09.2016
 • GÖK Ayda ve TUNA Hakan, (2013), “Turizm Pazarlaması Açısından Malatya İlinin Potansiyelinin Belirlenmesi”, KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇siC.15 (24),3
 • HERNANDEZ M. Gascó ve CORONAS T., Torres, (2009), İnformation Communication Technologies and City Marketing , (1.Baskı) ,İnformation Science Reference, New York.
 • İÇELLİOĞLU Cansu Şarkaya, (2014), Kent Turizmi ve Marka Kentler:Turizm Potansiyeli Açısından İstanbul’un Swot Analizi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (1) 37-55.
 • KAYA Funda ve MARANGOZ Mehmet,( 2014), “Marka Şehirlerin Ticari Kimlik Belirleyicileri”, Journal of Management, Marketing and Logistics ,Volume.1, (1) 37-47.
 • KOTLER, P., I. REİN, H.D. HAİDER, (1993). Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, Regions and Nations, New York: The Free Press.
 • KOTLER, P. , C. APLUND, I. REİN ve D. HAİDER, (1999). Marketing Places Europe: How to Attract Investments, Industries, Residents and Visitors to Cities, Communities, Regions and Nations in Europe. New York: Financial Times Prentice-Hall
 • LIKERT, R. (1967). The method of constructing and attitude scale. Methods and Trchniques in Business Research, 54.https://www.sfu. ca/~palys/Likert-1933-TheMethodOfConstructingAnAttitudeScale.pdf.Erişim Tarihi: 12.02. 2016.
 • MALATYA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ, (2015b), Stratejik Plan 20152019, Malatya Büyük Şehir Belediyesi Yayını, Malatya,.
 • MALATYA TİCARET ODASI,(2014), Stratejik Plan(2014-2017), http:// www. malatyatso.org.tr /assets /images/oda/sp2.pdf. Erişim Tarihi:03.04.2016
 • MALATYA VALİLİĞİ, (2014), İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Birifing Dosyası, Malatya Valiliği Yayını, Malatya. http:// malatya. tarim.gov.tr /Menu /16 /Faaliyetlerimiz. Erişim tarihi: 03.05.2016
 • MALATYA VALİLİĞİ, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, (2011), Malatya İl Çevre Durum Raporu, Malatya,. http://www. csb. gov. tr/turkce/ dosya/ ced /icdr 2011 / malatya_icdr2011.pdf. Erişim Tarihi:02.03.2016
 • MALATYA VALİLİĞİ, Malatya Kent Rehberi (2013), Malatya Kayısısı, Malatya Valiliği Yayını, Malatya. NAKİP Mahir, (2006),’’Pazarlama Araştırmaları”, (2.Basım), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • MYAGMARSUREN, O., ve CHEN, C. F. (2011), “ Exploring relationships between destination brand equity, satisfaction, and destination loyalty: A case study of Mongolia”, Journal of Tourism, Hospitality ve Culinary Arts, 3(2), ss. 81-94.
 • TUĞRULCA Orhan, Malatya Tarih Kent ve Kültür(Neolitik Dönemden Osmanlı Dönemine Kadar MÖ:7000-MS:1300), (1.Baskı),Malatya Belediyesi Kültür Yayınları,İstanbul,2013a.
 • TUİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2015.’’ http: // www. tuik. gov.tr /PreHaberBultenleri.do? id=21507, Erişim Tarihi:17.04.2016.
 • VENEZIANO,Louis and HOOPER, Jacqueline (1997), A Methot for Quantifying Content Validity of Health Related’,American Journal of Health Behavior, 21(1),67-70.
 • WORLD TOURİSM ORGANİZATİON (WTO),2007. A Practical Guid to Tourism Destination Management, World Tourism Organization,Calle Capitan Haya,Madrid,Spain,ISBN 978-92-844-1234-3.
 • http://www.malatya.gov.tr/turistik-tesisler.Erişim Tarihi:15.03.2016
 • file:///C:/Users/HP/Downloads/SehirMedeniyetSemp%20SONNN%20 (2).pdf Erişim Tarihi:11.02.2016
Toplam 29 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

İbrahim Atilla Karatas

Mevlüt Türk

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Karatas, İ. A., & Türk, M. (2017). Malatya’nın Şehir Pazarlaması Açısından Yerel Halk Tarafından Değerlendirilmesi. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 115-147.
AMA Karatas İA, Türk M. Malatya’nın Şehir Pazarlaması Açısından Yerel Halk Tarafından Değerlendirilmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. Aralık 2017;7(2):115-147.
Chicago Karatas, İbrahim Atilla, ve Mevlüt Türk. “Malatya’nın Şehir Pazarlaması Açısından Yerel Halk Tarafından Değerlendirilmesi”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 7, sy. 2 (Aralık 2017): 115-47.
EndNote Karatas İA, Türk M (01 Aralık 2017) Malatya’nın Şehir Pazarlaması Açısından Yerel Halk Tarafından Değerlendirilmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 7 2 115–147.
IEEE İ. A. Karatas ve M. Türk, “Malatya’nın Şehir Pazarlaması Açısından Yerel Halk Tarafından Değerlendirilmesi”, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 7, sy. 2, ss. 115–147, 2017.
ISNAD Karatas, İbrahim Atilla - Türk, Mevlüt. “Malatya’nın Şehir Pazarlaması Açısından Yerel Halk Tarafından Değerlendirilmesi”. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 7/2 (Aralık 2017), 115-147.
JAMA Karatas İA, Türk M. Malatya’nın Şehir Pazarlaması Açısından Yerel Halk Tarafından Değerlendirilmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2017;7:115–147.
MLA Karatas, İbrahim Atilla ve Mevlüt Türk. “Malatya’nın Şehir Pazarlaması Açısından Yerel Halk Tarafından Değerlendirilmesi”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 7, sy. 2, 2017, ss. 115-47.
Vancouver Karatas İA, Türk M. Malatya’nın Şehir Pazarlaması Açısından Yerel Halk Tarafından Değerlendirilmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2017;7(2):115-47.

BİLSAM Yayıncılık Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. DERGİYE GÖNDERİLEN YAYINLAR İNTİHAL AÇISINDAN İNCELENİR.

Yayımlanmış yazıların her türlü yayın hakkı Birey ve Toplum Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.