BibTex RIS Kaynak Göster

Rusya’nın Başarısız Demokratikleşme Tarihi

Yıl 2014, Cilt: 4 Sayı: 2, 5 - 28, 05.07.2015
https://doi.org/10.20493/bt.32420

Öz

Rusya’da demokratikleşme yönünde atılan adımların geçmişi
oldukça eskiye dayanmaktadır. Rusya’nın demokratikleşme tarihi üç
dönem içinde ele alınabilir: Bolşevik devrimi ile sonlanan Çarlıklar
dönemi, 1917 devrimi ile başlayan Sovyetler Birliği dönemi ve
Sovyetler Birliği’nin dağılması ile başlayan Rusya Federasyonu
dönemi. Çarlıklar döneminde mutlak monarşiyle yönetilen ülkede
birkaç cılız adım dışında demokratikleşme yönünde ciddi bir gelişim
sağlanamamış; SSCB döneminde ise iktidar komünist partinin tekelinde
bulunmuş, geniş katılımlı bir meclis görüntüsü veren Yüksek Sovyet
aslında tamamen göstermelik bir kurum olarak komünist partisi
tarafından alınan kararları onamaktan öteye gidememiştir. 1985
yılında Gorbaçov reformlarıyla birlikte sınırlı da olsa demokrasi
alanında bir ilerleme sağlanabilmiştir. Tam bir totaliter rejim olan
SSCB’nin dağılmasıyla, mirasını devralarak, bağımsız bir devlet olarak
ortaya çıkan Rusya Federasyonu’nun ise hem sosyalist ekonomiden
liberal ekonomik sisteme geçiş yapmak hem de demokratikleşme
çabasında olmasına karşın, demokrasinin ilkelerini özümsemiş
olan çağdaşlarıyla karşılaştırıldığında, demokratik manada yeterli
ilerleme sağlayamadığı görülmektedir.

Kaynakça

 • AKAŞ, Cem ve Sevin OKTAY, (1995), Gorbaçov’un Rusya’sı, İstanbul:
 • Yapı Kredi Yayınları
 • BAHARÇİÇEK, Abdulkadir, (1995), “Rusya’nın Dış Politikasında Sovyet
 • Döneminin İzleri”, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss:163-
 • , Cilt:2, Sayı:1, Ağustos:1995,
 • BALL, R. Alan ve B. GuyPeters, (2011), Çağdaş Siyaset ve Yönetim, Yay.
 • Haz. Nuray Bozbora, İstanbul: Yayın Odası Yayıncılık,
 • BEER, Daniel, (2009), “Russia’s Managed Democracy”, History Today,
 • Volume: 59 Issue: 5, (2009),
 • BİNGÖL, Yılmaz vd. (2013), Siyaset Bilimi, Davut Dursun ve Mustafa
 • Altunoğlu (Ed.), Eskişehir: A.Ü. Yayınları, Yayın No: 2671,
 • CARRERE, Encausse Helene, (2003), Tamamlanmamış Rusya, Çev: Reşat
 • Üzmen, İstanbul: Ötüken Neşriyat,
 • ÇAM, Esat, (2002), Siyaset Bilimine Giriş, İstanbul: Der Yayınları,
 • ÇOMAK, İhsan, (2006), “Rusya, Putin ve Avrasyacılık” Rusya Stratejik
 • Araştırmaları – 1, Ed. İhsan ÇOMAK, ss.89-100, İstanbul: Tasam
 • Yayınları,
 • EBENSTEIN, William, (2003), Siyasi Felsefenin Büyük Düşünürleri, Çev:
 • İsmet Özel, İstanbul: Şule Yayınları, 3. Bası,
 • GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref, (2004), Anayasa Hukuku, 13. Bası, Ankara:
 • Turhan Kitabevi,
 • GÜNER, İbrahim, Mustafa Ertürk, (2006), Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası,
 • Ankara: Nobel Yayınları, Yayın No: 775, 2. Bası,
 • GÜRKAN, Ülker, (1964), “S.S.C.B. Siyasî Rejiminin Ana Hatları”, Ankara
 • Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yayın Tarihi:1964, Sayı:1,
 • Cilt: 21, ss:155-198,
 • HEKİMOĞLU, Asem Nauşabay, (2007), Rusya’nın Dış Politikası 1, Ankara
 • : Vadi Yayınları,
 • HEYWOOD, Andrew, (2007), Siyaset, Çev: Bekir Berat Özipek vd. Ankara:
 • Adres Yayınları
 • HOLMES, Leslie, (2000), Post – Komünizm, Çev. Yavuz Alogan, İstanbul:
 • Mavi Ada Yayım,
 • KALAYCIOĞLU, Ersin, (2012), Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Ed. Ersin
 • Kalaycıoğle ve Deniz Kağnıcıoğlu, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi
 • Yayını, Yayın No:2502,
 • KEMPTON, Daniel R. (2000), “Russian Federalism: Continuing Myth
 • Or Political Salvation”,http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3996/
 • is_200104/ain 943252, Erişim Tarihi: (14.06.2014),
 • MCFAUL, Michael, NikolaiPetrov vd. (2004), Between Dictatorship and
 • Democracy Russian Post-Communist Political Reform, Washington:
 • Carnigie Endowment for International Peace,
 • MİKAİL, Elnur Hasan, (2007), Rus Dış Politikası ve Yeni Çar Putin, IQ
 • Yayıncılık,
 • NEZİHOĞLU, Halim, (2007), “Orta Asya Cumhuriyetlerinde Otoriterlik
 • ve Tarihsel Kökenleri”, Alatoo Academic Studies, Sayı 2 - Yıl
 • ,ss.14-19 Kırgızistan/Bişkek,
 • NİCHOL, Jim (2012), “Russian Political, Economic, and Security Issuesand
 • U.S. Interests”, Congressional Research Service, www.fas.org/
 • sgp/ crs/row /RL33407.pdf (Erişim:02.06.2014),
 • ONAY, Yaşar, (2002), Rusya ve Değişim, Ankara: Nobel Yayınları
 • ÖZBUDUN, Ergun (2008), Türk Anayasa Hukuku, Ankara: Yetkin Yayınları,
 • ÖZTÜRK, Osman Metin, (2001), Rusya Federasyonu Askeri Doktrini,
 • Ankara: ASAM Yayınları
 • ÖZSOY, İsmail, (2006), “Sovyet Sisteminin Çöküşünden Tarihî ve Evrensel
 • Dersler”, Bilig, s. 163-194, Güz / 2006, sayı 39
 • -
 • Abdulkadir BAHARÇİÇEK / OsmYanza Ar ĞAIdRı
 • SAPMAZ, Ahmet, (2008), Rusya’nın Transkafkasya Politikası ve Türkiye’ye
 • Etkileri, İstanbul: Ötüken Neşriyat,
 • Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (SİSAV), (1995), Rusya Federasyonu’ndaki
 • Gelişmeler, Etkileri ve Türkiye, SİSAV Yayınları, Yayın
 • No:17, İstanbul: Ünal Ofset,
 • TANİLLİ, Server, (2007), Devlet ve Demokrasi, İstanbul: Adam Yayınları,
 • Baskı,
 • TILLY, Charles, (2007), Demokrasi, Çev. Ebru Arıcan, Ankara: Phoenix
 • Yayınevi
 • TROTSKY, Lev Davidoviç, (2006), İhanete Uğrayan Devrim, Yay. Haz.
 • Çiçek Öztek, İstanbul: Alfa Yayınevi,
 • YERGİN Daniel ve Thane GUSTAFSON, (1994), Rusya 2010 ve Dünyadaki
 • Yeri, Çev. Özden ARIKAN, İstanbul: Gençlik Yayınları,
 • YILMAZ, Harun, (2006), Rusya’da Devlet Merkezli Sistem ve Bürokrasi,
 • İstanbul: Versus Kitap,
 • ZAKARİA, Fared, (2014), “The Rise of Putinism”, The Washington Post,
 • July 31
 • ZENKOVİÇ, Nikolay, (2009), Tretiy Prezident, Dimitriy Medvedev, Moskva:
 • Olma Media Grupp,
 • http://freedomhouse.org, (2014), “Russia, Freedom in the World 2014”,
 • http://freedomhouse.org/country/russia#.U9udQ2VrOUl, ErişimTarihi:
 • 08.2014
Toplam 79 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdulkadir Baharçiçek Bu kişi benim

Osman Ağır

Yayımlanma Tarihi 5 Temmuz 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Baharçiçek, A., & Ağır, O. (2015). Rusya’nın Başarısız Demokratikleşme Tarihi. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 5-28. https://doi.org/10.20493/bt.32420
AMA Baharçiçek A, Ağır O. Rusya’nın Başarısız Demokratikleşme Tarihi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. Temmuz 2015;4(2):5-28. doi:10.20493/bt.32420
Chicago Baharçiçek, Abdulkadir, ve Osman Ağır. “Rusya’nın Başarısız Demokratikleşme Tarihi”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 4, sy. 2 (Temmuz 2015): 5-28. https://doi.org/10.20493/bt.32420.
EndNote Baharçiçek A, Ağır O (01 Temmuz 2015) Rusya’nın Başarısız Demokratikleşme Tarihi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 4 2 5–28.
IEEE A. Baharçiçek ve O. Ağır, “Rusya’nın Başarısız Demokratikleşme Tarihi”, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 4, sy. 2, ss. 5–28, 2015, doi: 10.20493/bt.32420.
ISNAD Baharçiçek, Abdulkadir - Ağır, Osman. “Rusya’nın Başarısız Demokratikleşme Tarihi”. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 4/2 (Temmuz 2015), 5-28. https://doi.org/10.20493/bt.32420.
JAMA Baharçiçek A, Ağır O. Rusya’nın Başarısız Demokratikleşme Tarihi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2015;4:5–28.
MLA Baharçiçek, Abdulkadir ve Osman Ağır. “Rusya’nın Başarısız Demokratikleşme Tarihi”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 4, sy. 2, 2015, ss. 5-28, doi:10.20493/bt.32420.
Vancouver Baharçiçek A, Ağır O. Rusya’nın Başarısız Demokratikleşme Tarihi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2015;4(2):5-28.

BİLSAM Yayıncılık Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. DERGİYE GÖNDERİLEN YAYINLAR İNTİHAL AÇISINDAN İNCELENİR.

Yayımlanmış yazıların her türlü yayın hakkı Birey ve Toplum Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.