Cilt: 12 Sayı: 2, 31.12.2022

Yıl: 2022

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, Türkçe ve İngilizce dillerinde yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayımlanan hakemli, disiplinler arası akademik bir dergidir. Dergi'nin amacı sosyal bilimlerin bütün alanlarında(kamu, hukuk, edebiyat, felsefe ve ilgili diğer alanlar) özgün çalışmaları yayımlamak ve bu alanlardaki disiplinler arası çalışmaları özel sayılarla teşvik etmektir.

Dergide yayınlanan çalışmalardan herhangi bir ücret alınmaz. Birey ve Toplum dergisi SOBİAD, ACARİNDEX ve İSNAD tarafından taranmaktadır.Dergi, bu alanlardaki kuramsal, uygulamalı ve karşılaştırmalı çalışmaların yanı sıra sosyal bilimler alanına yeni bakış sağlayacak diğer alanlardan katkılara da açıktır. Derginin kitap eleştirisi bölümünde sosyal bilimler ve ilgili alanlarda çıkan temel kitapların değerlendirmelerine yer verilecektir. Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez.

Makaleler öncelikle editörün kontrolünden geçerek yayın kurulunda değerlendirilir.  Dergiye gönderilen yazıların yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir. Editör , gönderilen çalışmaları doğrudan doğruya reddedebilir. Yazı çift körleme yöntemiyle iki hakeme gönderilir. Yazılarda, çift körleme sistemi uyarınca, yazarların isimleri çalışma metninden çıkartılarak  ilgili hakemlere gönderilir. Yazarlara çalışmanın hangi hakemlere gönderildiğiyle ilgili bilgi verilmez. Değerlendirmenin birisi olumsuz olduğu takdirde üçüncü hakeme gönderilir. Yayımlanması uygun bulunmayan çalışmalara yönelik gerekçeler, editör grubu tarafından yazarlara iletilir. Yazıların nihai yayım kararını yayın kurulu verir.

Derginin diğer bölümlerinde yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, editör grubu tarafından değerlendirilmektedir.


Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi Yazım Kuralları


Başlık
Makalede önce Türkçe başlık yazılmalı ve Türkçe başlığın hemen altına da İngilizce başlık yazılmalıdır. Başlıklar 12 sözcüğü geçmemeli, büyük harflerle ve kalın yazılmalıdır. Makaledeki iç başlıklar, konunun işlenişine uygun olarak başlarında harf-rakam olmadan ilk harfleri büyük ve kalın olarak yazılmalıdır. Alt başlıklar ise sistematik biçimde numaralandırılmalıdır.


Yazar(lar)ın Bilgileri
Hakem süreci tamamlandığında makale yazarı, önce makalenin Türkçe ve İngilizce başlığını büyük harflerle yazmalı, daha sonra ad ve soyadını, ORCID numarasını, kurumsal iletişim bilgisini, e-posta adresini aşağıdaki örneğe uygun şekilde yazıp göndermelidir.
TÜRKÇE BAŞLIK
İNGİLİZCE BAŞLIK
Mehmet A.
Prof. Dr. ……… Üniversitesi, ………… Fakültesi, …………… Bölümü
Prof. Dr., …………. University, Faculty of …………., Department of ……….
mehmet.a@inonu.edu.tr
ORCID ID: orcid.org/0000-0000….


Öz / Abstract
Yazarın isminden sonra makalenin kapsamını ve özgünlüğünü ifade eden 100-150 kelime arası Türkçe ve İngilizce öz bulunmalıdır. Her iki özün altında 3-5 arası metnin kapsamını ifade eden anahtar kelimeler yer almalıdır. Öz ve Abstract kısımları 10 punto ve tek satır aralığı ile paragraf boşluğu bırakılmadan yazılmalıdır.


Yazı Biçimi ve Sayfa Düzeni
MS Word dosyası olarak hazırlanan çalışmalarda Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır. Ana metin kısmı 12 punto ve 1,5 satır aralıklı; dipnotlar 10 punto ve 1 satır aralıklı iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Yazılar, öz ve kaynakça hariç 10.000 (on bin) kelimeyi geçmemelidir.
A4 boyutunda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak (16x24,7 cm'lik alana) sola dayalı, satır sonu tirelemesiz yazılmalıdır. Sayfa numaraları ilk sayfa hariç tüm sayfalarda alt orta köşede belirtilmelidir.


Bölümler
Makale, Giriş bölümü ile başlamalıdır. Giriş bölümünde yazının hipotezi, kapsamı ve amacı üzerinde durulmalıdır. Gelişme bölümünde ise giriş bölümünü ara ve alt başlıklarla destekleyebilecek veri, gözlem, görüş, yorum ve tartışmalarla desteklenmelidir. Sonuç bölümünde ise makalede ulaşılan sonuçlar, önerilerle desteklenerek açıklanmalıdır.


Tablo, Şekil ve Görsel
Tablolar ve şekillerin numaraları ve başlıkları bulunmalıdır. Tablo ve şekil numarası üste, tam sola dayalı, her sözcüğün ilk harfi büyük olmak üzere italik yazılmalıdır.
Örnek: Tablo 3 Araştırmada Kullanılan Yayın Türü Sınıflaması
Metnin içinde kullanılan fotoğraf, plan, şekil ve tabloların sayfa yapısının dışına çıkılmamasına dikkat edilmelidir. Metinde kullanılan görseller baskı tekniğine uygun çözünürlükte olmalıdır. Şekil, çizelge ve resimler toplam yazının üçte birini aşmamalıdır.


Alıntı ve Referanslar
Metindeki doğrudan alıntılar tırnak içinde ve italik olarak yazılmalıdır. Blok alıntılarda ise sağ ve soldan 1 cm içerde başlanmalı; tek satır aralığı kullanılarak 10 punto, düz ve tırnaksız yazılmalıdır.
Dergimizde; Amerikan Psikologlar Birliği tarafından geliştirilen American Psychological Association (APA) atıf sistemi kuralları geçerlidir.
APA Atıf Sisteminde Metin İçinde Uyulacak Hususlar Tek yazarlı bir esere atıf yapılıyorsa metnin uygun yerine parantez açılarak yazarın soyadı, eserin yayın tarihi ve alıntının sayfa numarası belirtilmelidir:
Karpat, K. H. ( 2013). İslam’ın Siyasallaşması. İstanbul: Timaş Yayınları.
(Karpat, 2013, s. 58).
İki yazarlı bir çalışma için her göndermede iki yazarın soyadı da yer almalıdır:
(Kaya & Kacak, 2013, s. 424)
Künye
Al, U. ve Soydal, İ. (2014). Kütüphan-e Türkiye Projesi: Halk kütüphanesi kullanım araştırması. Türk Kütüphaneciliği, 28, 288-307. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK
Gönderme
(Al ve Soydal, 2014)
 Metin içinde atıf yapılan yazarın ismi veriliyorsa kaynağın yayın tarihi ve sayfası yazılmalıdır. [Karpat (2000: 17), bu hususta…]
 Yazarın aynı yıl yayımlanan birden fazla eseri kaynak gösterilmişse basım yılının sonuna harf kodlaması yapılmalıdır. [Karpat 2019a, Karpat 2019b, …]
 Metin içinde birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyorsa kaynaklar noktalı virgülle birbirinden ayrılmalıdır. [Karpat 2019: 10; İnalcık 2019: 15; Ortaylı 2019: 20; …]
 Sözlü kaynak kullanıldığı taktirde parantez içinde kaynak kişinin adı ve soyadı verilmelidir.
 Yayın tarihi bilinmeyen eserlerde ya da yazmalarda sadece yazar adı, yazar adı olmayan eserlerde ise eserin ismi mutlaka yazılmalıdır.
 İnternet kaynaklı alıntılarda internet adresi ve adrese erişim tarihi hem metin içinde hem de kaynaklar kısmında belirtilmelidir. Örnek: http://tdkterim.gov.tr/bts (Erişim Tarihi: 05.04.2011)


Kaynaklar
 Kaynaklar bölümü makale metninin sonunda bulunmalı, sadece gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik sıralanmalıdır. Bir yazarın birden fazla eseri var ise sıralamada yayın tarihi dikkate alınmalıdır. Yazarın aynı yılda yayımlanan birden fazla eseri var ise kaynaklar a, b, c şeklinde kodlanarak sıralamaya konmalıdır.
 Sözlü kaynaklarda kaynak kişinin soyadı, adı, doğum yeri ve tarihi, mesleği, gerekli durumlarda diğer açıklayıcı bilgilere kısaca yer verilmelidir. [Fuat Özdemir-Âşık Fuat Çerkezoğlu. 1950 Narman doğumlu, halk ozanı]
 Bazı bilgileri bulunmayan kaynaklarda ilgili yere “yayın yeri yok, yayıncı yok, tarihsiz” şeklinde ifadeler eklenmelidir.
 Antik kaynaklarda veya sürekli baskısı yapılan eski eserlerde yazarın (ad-soyadı olmadığından) ismi olduğu gibi yazıldıktan sonra mevcut nüshanın basım tarihi eser isminden sonra yazılmalıdır.
Kitap
Karpat, K. H. ( 2013). İslam’ın Siyasallaşması. İstanbul: Timaş Yayınları.
Dergi
Arslan, M. (2009). Geleneksellik ve yaşlı dindarlığı: Taşrada sosyal hizmet alamayan yaslıların dindarlık durumları üzerine uygulamalı bir inceleme, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 2: 112-125.
Pearson, Q. M., & Nicholson, J. I.. (2000). Comprehensive character education in the elementary school: Strategies for administrators, teachers, and counselors. Journal of Humanistic Counseling, Education & Development, 38, 243-251.
Edisyon Kitapta Bölüm
Gürses, İ. (2002). Dindarlık ile ilgili tutumlar ve otoriteryen kişilik ilişkisi. H. Hökelekli (Ed.), Gençlik, din ve değerler psikolojisi içinde (s. 71-115). Ankara: Ankara Okulu Yayınları.
Izard C.E. & Tomkins, S.S. (1971) Affect and behvior: anxiety as a negative affect, In C.D. Spielberger (Ed.), Anxiety and Behavior, (pp. 81-125). New York: Academic Press Inc.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi
Arslan, M. (2002) Türk Popüler Dindarlığı Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma: Çorum Örneği, Yayınlanmamış doktora tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
Yayımlanmamış Bildiri
Arslan, M. (2008, Ekim). Sabri Ülgener'in Dikotomik Çözümlemeci Yaklaşımında Ahilik” I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
Fazlıoğlu, Ş. (2002, November). Language as a road to the being: Language analysis and practice of Arabic in the Ottoman period. Paper presented at 36th annual meeting of MESA (Middle East Studies of Association of North America), Washington DC.
Elektronik Kaynaklar
VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources by psychology undergraduates [Electronic version]. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123.
Hall, M. L. W. (1994). Discerning chaos in organizations: Understanding chaos and complexity in organizations using human values. http://sysval.org/chaos94.html web adresinden 09.01.2002 tarihinde alınmıştır.
Makale Yazım Şablonu için tıklayınız

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi Araştırma ve Yayın Etiği Kuralları


Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilen makaler Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği ile ilişkili yönergeler, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) önerileri ve COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır. Gönderilen çalışmalarda benzerlik oranının % 20’nin altında olması gerekmektedir. Bu konuda dergi tarafından kontroller yapılsa da bütün sorumluk yazardadır.


İntihal:
Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek intihal olarak değerlendirilmektedir. Araştırmacı/yazar bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapmalı ve çalışmasında kullanmış olduğu kaynakların gösterimine dikkat etmelidir.


Sahtecilik:
Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verilerin kullanılması veride sahtecilik olarak değerlendirilmektedir. Araştımacı/yazar verilerini etik kurallar çerçevesinde toplamalı ve herhangi bir tahrifatta bulunmadan ulaştığı verileri analiz etmelidir.


Çarpıtma:
Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek çarpıtma kapsamında değerlendirilmektedir. Araştırmacı/yazar araştırma sürecinde elde ettiği verileri objektif ve şeffaf bir şekilde paylaşmalıdır.

Tekrar yayım:
Aynı yayını daha önce yapılmış olan yayına atıf yapmadan yeni yapılmış gibi tekrar yayınlamak ve mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde kullanmak tekrar yayım kapsamında değerlendirilmektedir. Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen yayınların daha önce başka bir yerde yayımlanması ya da değerlendirme sürecinde olması ile ilişkili sorumluluk tamamen araştırmacıya aittir. Yazarlar tekrardan kaçınmalı, özgün ve orijinal araştırmalarını göndermeye özen göstermelidirler.


Dilimleme:
Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak bölerek yayınlama kapsamında değerlendirilmektedir.


Haksız yazarlık:
Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı hâlde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek haksız yazarlık kapsamında değerlendirilmektedir.
Dergimize gönderilen makaleler için telif hakkı formu doldurulması zorunludur. 

Dergimizde makale gönderim ve işlem ücreti alınmamaktadır.

BİLSAM Yayıncılık Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. DERGİYE GÖNDERİLEN YAYINLAR İNTİHAL AÇISINDAN İNCELENİR.

Yayımlanmış yazıların her türlü yayın hakkı Birey ve Toplum Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.