Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Investigation of Emotional Factors Affecting PISA 2018 Research with Data Mining Methods

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2, 113 - 148, 20.12.2020

Öz

This study aims to examine the students who participated in the 2018 PISA research with their mathematics, science and reading scores, and their relationship with being happy and sad, being satisfied with their life, and finding a meaning in their life. 600,000 students in the 15-year age group from 79 countries participated in the PISA 2018 survey. The data of this research consists of the mathematics, science, reading scores of students participating in PISA 2018 and answers related to the research questions obtained from the main student survey. Educational data mining techniques were used in the analysis of the data. RapidMiner program and SPSS package software were used for data analysis. Correlation analysis has been revealed by using decision trees. As a result of the findings obtained, it was observed that the math, science and reading scores of the countries increased as the happiness rate of the students increased. It was observed that mathematics, science and reading scores were low when the satisfaction level of life was too high or low, and the countries where students who were very satisfied with their life were concentrated had low math, science and reading scores. In line with the findings of the research, various suggestions have been made for policy makers, educators, and researchers.

Kaynakça

 • Ahmed, S. (2015). Mutluluk vaadi [The promise of happiness]. D. Mayadağ, Çev. İstanbul: Sel.
 • Aksu, G., & Doğan, N. (2018). Veri madenciliğinde kullanılan öğrenme yöntemlerinin farklı koşullar altında karşılaştırılması [Comparison of learning methods used in data mining under different conditions]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51(3), 71-100.
 • Aksu, G., & Güzeller, C. O. (2016). PISA 2012 matematik okuryazarlığı puanlarının karar ağacı yöntemiyle sınıflandırılması: Türkiye örneklemi [Classification of PISA 2012 mathematical literacy scores using decision-tree method: Turkey Sampling]. Eğitim ve Bilim, 41(185), 101-122.
 • Akyüz, G., & Pala, N. M. (2010). The effect of student and class characteristics on mathematics literacy and problem solving in PISA 2003. Elementary Education Online, 9(2), 668-678.
 • Anıl, D. (2010). Uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme programı (PISA)’nda Türkiye’deki öğrencilerin fen bilimleri başarılarını etkileyen faktörler [Factors effecting science achievement of science students in programme for international students’ achievement (PISA) in Turkey]. Eğitim ve Bilim, 34(152), 87-100.
 • Aydın, A., Erdağ, C., & Taş, N. (2011). 2003-2006 PISA okuma becerileri sonuçlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi: en başarılı beş ülke ve Türkiye [A comparative evaluation of PISA 2003–2006 results in reading literacy skills: an example of top-five OECD Countries and Turkey]. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11, 651-673.
 • Aydın, C., Kaya, M., & Peker, H. (2015). Hayatın anlam ve amacı: geçerlik ve güvenirlik çalışması [Meaning and purpose of life scale: the study of ist validity and reliability]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 38, 39-55.
 • Bilgin, A. (2008). Merkez tabanlı kümeleme algoritmalarının karşılaştırılması [The comparison a center-based clustering algorithms]. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kocaeli Universitesi, Kocaeli.
 • Boylu, A. A., & Paçacıoğlu, B. (2016). Yaşam kalitesi ve göstergeleri [Quality of life and indicators]. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 8(15), 137-150.
 • Brassai, L., Piko, B. F., & Steger, M. F. (2011). Meaning in life: Is it a protective factor for adolescents’ psychological health? International Journal of Behavioral Medicine, 18(1), 44-51.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods in education]. Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., & Köklü, N. (2015). Sosyal bilimler için istatistik [Statistics for social sciences]. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çelen, F. K., Çelik, A., & Seferoğlu, S. S. (2011). Türk eğitim sistemi ve PISA sonuçları [Turkish education system and PISA results]. Akademik Bilişim, 2(4), 1-9.
 • Demir, E. (2015). Türkiye’de on beş yaş grubu öğrencilerin matematik okuryazarlık becerileri ile ilişkili duyuşsal özellikleri [Affective characteristics predicting 15-year-old students' mathematics literacy skills in Turkey]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 48(2), 165-184.
 • Durak, A., & Yılmaz, F. G. K. (2019). Artırılmiş gerçekliğin eğitsel uygulamaları üzerine ortaokul öğrencilerinin görüşleri [Opinions of secondary school students on educational practices of augmented reality]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 468-481.
 • Eryılmaz, A. (2010). Ergenlerde öznel iyi oluşu artırma stratejilerini kullanma ile akademik motivasyon arasındaki ilişki [The relationship between using of subjective well being increasing strategies and academic motivation in adolescence]. Klinik Psikiyatri, 13(2), 77-84.
 • Fromm, E. (1995). Erdem ve mutluluk [Man for himself: An inquiry into the psychology of ethics]. Çev: Ayda Yörükan), İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Ganti, V., Gehrke, J., & Ramakrishnan, R. (1999). Mining very large databases. Computer, 32(8), 38-45. İşeri, A. (2019). Uluslararası PISA yeterlikleri ve Türkiye öğretim programları kazanımları [International PISA competencies and the curriculum outcomes in Turkey]. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 392-418.
 • Kabataş, S., & Karaoğlan Yılmaz, F. G. (2018). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme tutumlarının eğitim teknolojileri standartlarına yönelik öz-yeterlikleri açısından değerlendirilmesi [Evaluation of teachers' lifelong learning attitudes in terms of selfefficacy towards the standards of educational technology]. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 588-608.
 • Karaibrahimoğlu, A. (2014). Veri madenciliğinden birliktelik kuralı ile onkoloji verilerinin analiz edilmesi: Meram Tıp Fakültesi Onkoloji örneği [Analyzing breast cancer data using association rule mining: meram faculty of medicine oncology department]. (Yayınlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Karaoğlan Yılmaz, F. G., & Çavuş Ezin, Ç. (2017). Ebeveynlerin bilgi güvenliği farkındalıklarının incelenmesi [The study of parents' awareness of information security]. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7, 41-57.
 • Karaoğlan Yılmaz, F. G., & Kılıç Çakmak, E. (2016). Internet specific epistemological beliefs and online information searching strategies of pre service teachers gender and department differences. Participatory Educational Research (PER), 3(2), 63-80.
 • Kılıçaslan, H., & Yavuz, H. (2019). PISA sonuçları ile Türkiye’de eğitim harcamaları ilişkisi [Relationship of PISA results and spending on education in Turkey]. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 296-319.
 • Leung, L. (2011). Loneliness, social support, and preference for online social interaction: the mediating effects of identity experimentation online among children and adolescents. Chinese Journal of Communication, 4(4), 381-399.
 • Mammadov, E. (2015). Duygusal zeka ile akademik başarı ilişkisi: Turizm lisans öğrencileri üzerine araştırma [Relationship between the level emotionalqoutient and academic achievement: research on the tourism bachelor students]. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2015). PISA 2012 araştırması ulusal nihai rapor [PISA 2012 survey national final report]. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2019). PISA 2018 Türkiye raporu [PISA 2018 report on Turkey]. In: Ankara: MEB Yayınları.
 • OECD. (2009). Education at a glance 2009. In: OECD Paris.
 • OECD. (2019a). OECD economic surveys: Turkey 2018: OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/eco_surveys-tur-2018-en.
 • OECD. (2019b). PISA 2018 questionnaire framework: in PISA 2018 assessment and analytical framework, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/850d0ef8-en.
 • OECD. (2019c). PISA 2018 results (volume I), what students know and can do. PISA, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5f07c754-en.
 • OECD. (2019d). PISA 2018 results (volume III), what school life means for students’ lives. PISA, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/acd78851-en.
 • OECD. (2019e). PISA 2018 background questionnaires. in PISA 2018 assessment and analytical framework, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/67e1518f-en.
 • OECD. (2019f). What is PISA? in PISA 2018 results (volume II): Where all students can succeed: OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/65d76825-en.
 • Osmanoğlu, D. E., & Kaya, H. İ. (2013). Öğretmen adaylarının yükseköğretime dair memnuniyet durumları ile öznel iyi oluş durumlarının değerlendirilmesi: Kafkas Üniversitesi örneği [Evaluation of prospective teachers’ satisfaction regarding higher education and self-self-wellbeing: The case of Kafkas University]. Kafkas Universitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 12, 45-70.
 • Özekes, S. (2003). Veri madenciliği modelleri ve uygulama alanları [Data mining models andscope of application].
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, 3, 65-82.
 • Özgün, A., Yaşartürk, F., Ayhan, B., & Bozkuş, T. (2017). Hentbolcuların spora özgü başarı motivasyonu ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Examination of handball players’ levels of sportsspecific achievement motivation and happiness]. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 3(Special Issue 2), 83-94.
 • Özmusul, M., & Kaya, A. (2014). Türkiye’nin PISA 2009 ve 2012 sonuçlarına ilişkin karşılaştırmalı bir analiz [A comparative analysis of the results of Turkey’s PISA 2009 and 2012]. Journal of European Education, 4(1), 23-40.
 • Savaş, E., Taş, S., & Duru, A. (2010). Matematikte öğrenci başarısını etkileyen faktörler [Factors affecting students? Achievement in mathematics]. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 113-132.
 • Sezer, B., Karaoğlan Yılmaz, F. G., & Yılmaz, R. (2017). Comparison of online and traditional face-to-face inservice training practices: an experimental study. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46, 264- 288. doi:10.14812/cuefd.311737
 • Soner, O. (1995). Aile uyumu, öğrenci özgüveni ve akademik başarı arasındaki ilişkiler [Relationships between family adjustment, student self-confidence and academic achievement]. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(12), 249-260.
 • Şimşek, U. T. (2006). Veri madenciliği ve müşteri ilişkileri yönetiminde (CRM) bir uygulama [Application of data mining on customer relationship management (CRM)]. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi SBE, İstanbul.
 • Taş, U. E., Arıcı, Ö., Ozarkan, H. B., & Özgürlük, B. (2016). PISA 2015 ulusal raporu [PISA 2015 national report]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Tezcan, M. (1997). Eğitim sosyolojisi [Educational sociology ](Vol. 11). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları: Ankara.
 • Ünüvar, P., Çalışandemir, F., Tagay, Ö., & Amini, F. (2015). Okul öncesi çocuklarının mutluluk algısı (Türkiye ve Afganistan örneği) [Preschool children's perception of happiness (Turkey and Afghanistan sample)]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(34), 1-22.
 • Yavuz, H. Ç., Dibek, M. İ., & Yalçın, S. (2017). Türk ve Vietnamlı öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazarlığı ile dürtü ve güdülenme özellikleri arasındaki ilişkiler [Relationship between drive and motivation features and PISA 2012 mathematics literacy of Turkish and Vietnamese students]. Elementary Education Online, 16(1), 178-196.
 • Yıldırım, K. (2012). PISA 2006 verilerine göre Türkiye’de eğitimin kalitesini belirleyen temel faktörler [The main determinants of the quality of education in Turkey in accordance to PISA 2006 data]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 229-255.
 • Yıldız, M., & Şeker, Ş. E. (2016). Veri madenciliği araçları [data mining tools]. YBS Ansiklopedi, 3(4), 10-19. Yilmaz, F. G. K. (2019). Exploring the role of Facebook adoption and virtual environment loneliness on knowledge sharing behaviors in a Facebook learning community. Education and Information Technologies, 24(2), 1699-1714.
 • Yılmaz, R., Karaoğlan Yılmaz, F. G., & Kılıç, A. E. (2018). Examination of relation between high school students' online game addiction, loneliness, aggression, and depression tendency. Paper presented at the International Child and Information Safety Congress “Digital Games”, Ankara, TURKEY.
 • Yilmaz, R., Yilmaz, F. G. K., & Ezin, C. C. (2018). Self-directed learning with technology and academic motivation as predictors of tablet pc acceptance. In Handbook of Research on Mobile Devices and Smart Gadgets in K-12 Education (pp. 87-102): IGI Global.

PISA 2018 Araştırmasına Etki Eden Duygusal Faktörlerin Veri Madenciliği Yöntemleri İle İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2, 113 - 148, 20.12.2020

Öz

Bu araştırma 2018 PISA araştırmasına katılan öğrencilerin matematik, fen ve okuma puanlarını öğrencilerin mutlu ve üzgün olma, hayatından memnun olup olmama, hayatında bir anlam bulma durumları ile ilişkisini incelemeye yöneliktir. PISA 2018 araştırmasına 79 ülkeden 15 yaş grubunda 600.000 öğrenci katılmıştır. Bu araştırmanın verilerini PISA 2018’e katılan öğrencilerin matematik, fen ve okuma puanları ile ana öğrenci anketinden elde edilen araştırma kapsamındaki sorulara ilişkin yanıtlar oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin analizi için eğitsel veri madenciliği tekniklerinden yararlanılmıştır. Verilerin analizi için RapidMiner programından ve SPSS paket yazılımından yararlanılmıştır. Korelasyon analizi, karar ağaçları kullanılarak ilişkiler ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda öğrencilerin mutluluk oranı arttıkça ülkelerin matematik, fen ve okuma puanlarının arttığı, üzgün olan öğrencilerin oranı arttıkça matematik, fen ve okuma puanlarının düştüğü görülmüştür. Hayattan memnuniyet oranı çok yüksek veya düşük olduğunda matematik, fen ve okuma puanlarının düştüğü, hayatından çok memnun olan öğrencilerin yoğunluk gösterdiği ülkelerin matematik, fen ve okuma puanlarının düşük olduğu görülmüştür. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda politika geliştiriciler, eğitimciler ve araştırmacılar için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Ahmed, S. (2015). Mutluluk vaadi [The promise of happiness]. D. Mayadağ, Çev. İstanbul: Sel.
 • Aksu, G., & Doğan, N. (2018). Veri madenciliğinde kullanılan öğrenme yöntemlerinin farklı koşullar altında karşılaştırılması [Comparison of learning methods used in data mining under different conditions]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51(3), 71-100.
 • Aksu, G., & Güzeller, C. O. (2016). PISA 2012 matematik okuryazarlığı puanlarının karar ağacı yöntemiyle sınıflandırılması: Türkiye örneklemi [Classification of PISA 2012 mathematical literacy scores using decision-tree method: Turkey Sampling]. Eğitim ve Bilim, 41(185), 101-122.
 • Akyüz, G., & Pala, N. M. (2010). The effect of student and class characteristics on mathematics literacy and problem solving in PISA 2003. Elementary Education Online, 9(2), 668-678.
 • Anıl, D. (2010). Uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme programı (PISA)’nda Türkiye’deki öğrencilerin fen bilimleri başarılarını etkileyen faktörler [Factors effecting science achievement of science students in programme for international students’ achievement (PISA) in Turkey]. Eğitim ve Bilim, 34(152), 87-100.
 • Aydın, A., Erdağ, C., & Taş, N. (2011). 2003-2006 PISA okuma becerileri sonuçlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi: en başarılı beş ülke ve Türkiye [A comparative evaluation of PISA 2003–2006 results in reading literacy skills: an example of top-five OECD Countries and Turkey]. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11, 651-673.
 • Aydın, C., Kaya, M., & Peker, H. (2015). Hayatın anlam ve amacı: geçerlik ve güvenirlik çalışması [Meaning and purpose of life scale: the study of ist validity and reliability]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 38, 39-55.
 • Bilgin, A. (2008). Merkez tabanlı kümeleme algoritmalarının karşılaştırılması [The comparison a center-based clustering algorithms]. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kocaeli Universitesi, Kocaeli.
 • Boylu, A. A., & Paçacıoğlu, B. (2016). Yaşam kalitesi ve göstergeleri [Quality of life and indicators]. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 8(15), 137-150.
 • Brassai, L., Piko, B. F., & Steger, M. F. (2011). Meaning in life: Is it a protective factor for adolescents’ psychological health? International Journal of Behavioral Medicine, 18(1), 44-51.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods in education]. Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., & Köklü, N. (2015). Sosyal bilimler için istatistik [Statistics for social sciences]. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çelen, F. K., Çelik, A., & Seferoğlu, S. S. (2011). Türk eğitim sistemi ve PISA sonuçları [Turkish education system and PISA results]. Akademik Bilişim, 2(4), 1-9.
 • Demir, E. (2015). Türkiye’de on beş yaş grubu öğrencilerin matematik okuryazarlık becerileri ile ilişkili duyuşsal özellikleri [Affective characteristics predicting 15-year-old students' mathematics literacy skills in Turkey]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 48(2), 165-184.
 • Durak, A., & Yılmaz, F. G. K. (2019). Artırılmiş gerçekliğin eğitsel uygulamaları üzerine ortaokul öğrencilerinin görüşleri [Opinions of secondary school students on educational practices of augmented reality]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 468-481.
 • Eryılmaz, A. (2010). Ergenlerde öznel iyi oluşu artırma stratejilerini kullanma ile akademik motivasyon arasındaki ilişki [The relationship between using of subjective well being increasing strategies and academic motivation in adolescence]. Klinik Psikiyatri, 13(2), 77-84.
 • Fromm, E. (1995). Erdem ve mutluluk [Man for himself: An inquiry into the psychology of ethics]. Çev: Ayda Yörükan), İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Ganti, V., Gehrke, J., & Ramakrishnan, R. (1999). Mining very large databases. Computer, 32(8), 38-45. İşeri, A. (2019). Uluslararası PISA yeterlikleri ve Türkiye öğretim programları kazanımları [International PISA competencies and the curriculum outcomes in Turkey]. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 392-418.
 • Kabataş, S., & Karaoğlan Yılmaz, F. G. (2018). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme tutumlarının eğitim teknolojileri standartlarına yönelik öz-yeterlikleri açısından değerlendirilmesi [Evaluation of teachers' lifelong learning attitudes in terms of selfefficacy towards the standards of educational technology]. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 588-608.
 • Karaibrahimoğlu, A. (2014). Veri madenciliğinden birliktelik kuralı ile onkoloji verilerinin analiz edilmesi: Meram Tıp Fakültesi Onkoloji örneği [Analyzing breast cancer data using association rule mining: meram faculty of medicine oncology department]. (Yayınlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Karaoğlan Yılmaz, F. G., & Çavuş Ezin, Ç. (2017). Ebeveynlerin bilgi güvenliği farkındalıklarının incelenmesi [The study of parents' awareness of information security]. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7, 41-57.
 • Karaoğlan Yılmaz, F. G., & Kılıç Çakmak, E. (2016). Internet specific epistemological beliefs and online information searching strategies of pre service teachers gender and department differences. Participatory Educational Research (PER), 3(2), 63-80.
 • Kılıçaslan, H., & Yavuz, H. (2019). PISA sonuçları ile Türkiye’de eğitim harcamaları ilişkisi [Relationship of PISA results and spending on education in Turkey]. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 296-319.
 • Leung, L. (2011). Loneliness, social support, and preference for online social interaction: the mediating effects of identity experimentation online among children and adolescents. Chinese Journal of Communication, 4(4), 381-399.
 • Mammadov, E. (2015). Duygusal zeka ile akademik başarı ilişkisi: Turizm lisans öğrencileri üzerine araştırma [Relationship between the level emotionalqoutient and academic achievement: research on the tourism bachelor students]. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2015). PISA 2012 araştırması ulusal nihai rapor [PISA 2012 survey national final report]. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2019). PISA 2018 Türkiye raporu [PISA 2018 report on Turkey]. In: Ankara: MEB Yayınları.
 • OECD. (2009). Education at a glance 2009. In: OECD Paris.
 • OECD. (2019a). OECD economic surveys: Turkey 2018: OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/eco_surveys-tur-2018-en.
 • OECD. (2019b). PISA 2018 questionnaire framework: in PISA 2018 assessment and analytical framework, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/850d0ef8-en.
 • OECD. (2019c). PISA 2018 results (volume I), what students know and can do. PISA, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5f07c754-en.
 • OECD. (2019d). PISA 2018 results (volume III), what school life means for students’ lives. PISA, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/acd78851-en.
 • OECD. (2019e). PISA 2018 background questionnaires. in PISA 2018 assessment and analytical framework, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/67e1518f-en.
 • OECD. (2019f). What is PISA? in PISA 2018 results (volume II): Where all students can succeed: OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/65d76825-en.
 • Osmanoğlu, D. E., & Kaya, H. İ. (2013). Öğretmen adaylarının yükseköğretime dair memnuniyet durumları ile öznel iyi oluş durumlarının değerlendirilmesi: Kafkas Üniversitesi örneği [Evaluation of prospective teachers’ satisfaction regarding higher education and self-self-wellbeing: The case of Kafkas University]. Kafkas Universitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 12, 45-70.
 • Özekes, S. (2003). Veri madenciliği modelleri ve uygulama alanları [Data mining models andscope of application].
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, 3, 65-82.
 • Özgün, A., Yaşartürk, F., Ayhan, B., & Bozkuş, T. (2017). Hentbolcuların spora özgü başarı motivasyonu ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Examination of handball players’ levels of sportsspecific achievement motivation and happiness]. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 3(Special Issue 2), 83-94.
 • Özmusul, M., & Kaya, A. (2014). Türkiye’nin PISA 2009 ve 2012 sonuçlarına ilişkin karşılaştırmalı bir analiz [A comparative analysis of the results of Turkey’s PISA 2009 and 2012]. Journal of European Education, 4(1), 23-40.
 • Savaş, E., Taş, S., & Duru, A. (2010). Matematikte öğrenci başarısını etkileyen faktörler [Factors affecting students? Achievement in mathematics]. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 113-132.
 • Sezer, B., Karaoğlan Yılmaz, F. G., & Yılmaz, R. (2017). Comparison of online and traditional face-to-face inservice training practices: an experimental study. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46, 264- 288. doi:10.14812/cuefd.311737
 • Soner, O. (1995). Aile uyumu, öğrenci özgüveni ve akademik başarı arasındaki ilişkiler [Relationships between family adjustment, student self-confidence and academic achievement]. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(12), 249-260.
 • Şimşek, U. T. (2006). Veri madenciliği ve müşteri ilişkileri yönetiminde (CRM) bir uygulama [Application of data mining on customer relationship management (CRM)]. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi SBE, İstanbul.
 • Taş, U. E., Arıcı, Ö., Ozarkan, H. B., & Özgürlük, B. (2016). PISA 2015 ulusal raporu [PISA 2015 national report]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Tezcan, M. (1997). Eğitim sosyolojisi [Educational sociology ](Vol. 11). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları: Ankara.
 • Ünüvar, P., Çalışandemir, F., Tagay, Ö., & Amini, F. (2015). Okul öncesi çocuklarının mutluluk algısı (Türkiye ve Afganistan örneği) [Preschool children's perception of happiness (Turkey and Afghanistan sample)]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(34), 1-22.
 • Yavuz, H. Ç., Dibek, M. İ., & Yalçın, S. (2017). Türk ve Vietnamlı öğrencilerin PISA 2012 matematik okuryazarlığı ile dürtü ve güdülenme özellikleri arasındaki ilişkiler [Relationship between drive and motivation features and PISA 2012 mathematics literacy of Turkish and Vietnamese students]. Elementary Education Online, 16(1), 178-196.
 • Yıldırım, K. (2012). PISA 2006 verilerine göre Türkiye’de eğitimin kalitesini belirleyen temel faktörler [The main determinants of the quality of education in Turkey in accordance to PISA 2006 data]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 229-255.
 • Yıldız, M., & Şeker, Ş. E. (2016). Veri madenciliği araçları [data mining tools]. YBS Ansiklopedi, 3(4), 10-19. Yilmaz, F. G. K. (2019). Exploring the role of Facebook adoption and virtual environment loneliness on knowledge sharing behaviors in a Facebook learning community. Education and Information Technologies, 24(2), 1699-1714.
 • Yılmaz, R., Karaoğlan Yılmaz, F. G., & Kılıç, A. E. (2018). Examination of relation between high school students' online game addiction, loneliness, aggression, and depression tendency. Paper presented at the International Child and Information Safety Congress “Digital Games”, Ankara, TURKEY.
 • Yilmaz, R., Yilmaz, F. G. K., & Ezin, C. C. (2018). Self-directed learning with technology and academic motivation as predictors of tablet pc acceptance. In Handbook of Research on Mobile Devices and Smart Gadgets in K-12 Education (pp. 87-102): IGI Global.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri, Eğitim, Bilimsel Disiplinler, Eğitim, Eğitim Araştırmaları, Eğitim Psikolojisi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Zeynep SAĞLAM (Sorumlu Yazar)
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5790-6570
Türkiye


Mehmet Fatih PEKYÜREK
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5685-6997
Türkiye


Ramazan YILMAZ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2041-1750
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 8 Haziran 2020
Kabul Tarihi 20 Kasım 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Sağlam, Z. , Pekyürek, M. F. & Yılmaz, R. (2020). PISA 2018 Araştırmasına Etki Eden Duygusal Faktörlerin Veri Madenciliği Yöntemleri İle İncelenmesi . Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi , 2 (2) , 113-148 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bited/issue/58421/749242

23653 23652 23655 23656


Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi (BİTED)

Journal of Information and Communication Technologies