Yıl 2016, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 0 - 0 2016-06-15

HATAY BÜYÜKŞEHİR YAPILANMA SONRASINDA ÇEVRE SORUNLARINA YAKLAŞIM VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ

Şafak KAYPAK [1] , Vedat YILMAZ [2]


20. yüzyıl sonrasında, sanayileşmenin artması ve nüfusun kent merkezlerinde yoğunlaşması neticesinde, çevre ve hava kirliliği sorunları giderek artmıştır. Günümüzde de, çevreye yönelik sorunların halen ülkemiz genelinde devam ettiği ve kalıcı çözümler bulunamadığı aşikârdır. Çevre sorunlarının çözümünde sorunun doğru saptanması önemlidir. Yaşanılan alanları insan yaşamına uygun yaşanabilir temiz bir çevre haline getirmek, çevre sorunlarına yönelik çözümler üretme noktasında, yerel yönetimlere önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Hatay’da çevre sorunları giderek artmıştır. Çalışmamızda, 6360 sayılı yasa ve bu yasa ile büyükşehir statüsü kazanan Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin çevre sorunlarına yaklaşımı, çevre ve hava kirliliğine yönelik yapılacak faaliyetler; literatür tarama, gözlem ve büyükşehir belediye yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonrasında irdelenip önerilerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: 6360 Sayılı Yasa, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Çevre Sorunu, Çevre Düzeni.

 • Arpat, Ahmet (1986), Kentsel Altyapı ve Çevre Sağlığı Uygulama Bilgisi, Doğan Ofset Baskı, İstanbul.
 • Açıkgöz, Zekeriya (2011), İl Özel İdarelerin Yeniden Yapılandırılması, 1. Basım, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Arıkboğa, Erbay (2007), “Büyükşehirlerde Kararları Kim Alıyor? Büyükşehir Belediye Meclislerinde Temsil Sorunu ve Çözüm Önerileri”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt:16, Sayı: 1, s.31-54.
 • Bulut, Yakup (2000), “Büyükşehirlerde Katılımlı Yönetimin Hayata Geçirilmesinde Rol Oynayan Etmenler”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1 s.1-17.
 • Çepel, Necmettin (1992), Doğa Çevre Ekoloji ve İnsanlığın Ekolojik Sorunları, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul.
 • Çevik, H. Hüseyin (2004), Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları, 2.Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2014), www.csb.gov.tr, Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Değerlendirme Raporu.
 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (2015), “Hatay İlinin Öncelikli Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Hatay Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu 28-30 Mayıs 2015, PowerPoint Sunu, Antakya.
 • Demir, Cengiz ve Çevirgen, Aydın (2006), Turizm ve Çevre Yönetimi Sürdürülebilir Gelişme Yaklaşımı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Erkul, Hüseyin (2010), Türkiye’de Yerel Yönetimler, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Eryılmaz, Bilal (2013), Kamu Yönetimi Düşünceler- Yapılar- Fonksiyonlar-Politikalar, 6. Baskı, Umuttepe Yayın, Kocaeli.
 • Genç, Nevval (2013), “6360 Sayılı Kanun ve Aydın’a Etkileri”, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, Özel Sayı, s.1-29.
 • Görmez, Kemal (2003), Çevre Sorunları ve Türkiye, Gazi Kitapevi, Ankara
 • Gözler, Kemal ve Kaplan, Gürsel (2012), Kısa İdare Hukuk, 2. Baskı, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa.
 • Gözübüyük, A.Şeref (2006), Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Güncelleştirilmiş 9.Baskı, Turhan Kitapevi, Ankara.
 • Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) (2015), “Hatay’ın Su Sorunları”, Hatay Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu 28-30 Mayıs 2015, PowerPoint Sunu, Antakya.
 • İsbir, G. Eyüp (1997), Kentleşme ve Çevre Sorunları, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Kahraman, Nüzhet ve Türkay, Oğuz (2006), Turizm ve Çevre, 2.Baskı Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Karacan, Ali R. (2012), Çevre Ekonomisi ve Politikası, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir.
 • Karpuzcu, Mehmet (2012), Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, 13. Baskı, Kubbealtı Yayınevi, İstanbul.
 • Kaypak, Şafak (2013), “Çevre Sorunlarının Çözümünde Küresel Çevre Politikalarının Önemi”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 31, Güz, s.17-34.
 • Kaypak, Şafak (2015), “Güvenliğin Değişen Anlamı; Çevresel Güvenlik (Hatay Örneği)”, Hatay Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu 28-30 Mayıs 2015, Powerpoint Sunu, Antakya.
 • Keleş, Ruşen (2006), Yerinden Yönetim ve Siyaset, Beşinci Basım, Cem Yayınevi, İstanbul.
 • Kışlalıoğlu, Berkes (2005), Çevre ve Ekoloji, 5. Baskı, Remzi Kitapevi, İstanbul.
 • Muslu, Yılmaz (2000), Ekoloji ve Çevre Sorunları, Aktif Yayınevi, İstanbul.
 • Özer, Ulviye (1995), Çevre Bilimlerine Giriş, Uludağ Üniversitesi Yayınları, Bursa.
 • Salihoğlu, Enver (2012), İl Özel İdaresi, 1. Baskı, Beta Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • Sezer, Sibel (2003), Sağlıklı Uzun Yaşama Kılavuzu, 3.Baskı, Remzi Kitapevi, Ankara.
 • Şahin, Yusuf (2014), Yerel Yönetimler, Ekin Yayınevi, Bursa.
 • Şengül, Ramazan (2014), Yerel Yönetimler, 4. Baskı, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • Toprak, Zerrin (2006), Yerel Yönetimler, 6. Basım, Nobel Yayım Dağıtım, Ankara.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2014). Seçilmiş Göstergelerle Hatay.
 • Yalçındağ, Selçuk (1995), Yerel Yönetimler, TÜSİAD Yayını, İstanbul.
 • Urhan, V. Feyza (2008), “Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 70, s. 85-102.
 • Yıldırım, Kutay, M. (2015), “Hatay İlinin Çevre Sorunlarına Kentleşme ve Mimari Bağlamda Çözüm Önerileri”, Hatay Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu 28-30 Mayıs 2015, PowerPoint Sunu, Antakya.
 • Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 25531 sayılı ve 23.07.2004 tarihli Resmi Gazete.
 • Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 25745 sayılı. 04.03.2005 tarihli Resmi Gazete.
 • Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 28489 sayılı ve 06.12.2012 tarihli Resmi Gazete.
 • http://www.hatay.bel.tr, (11.09.2015).
 • http://www.hatay.gov.tr/hatayin-az-bilinenleri, (11.09.2015).
 • http://www.hatsu.gov.tr, (12.09.2015).
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Şafak KAYPAK

Yazar: Vedat YILMAZ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Haziran 2016

Bibtex @ { bitlissos258071, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {HATAY BÜYÜKŞEHİR YAPILANMA SONRASINDA ÇEVRE SORUNLARINA YAKLAŞIM VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ}, key = {cite}, author = {KAYPAK, Şafak and YILMAZ, Vedat} }
APA KAYPAK, Ş , YILMAZ, V . (2016). HATAY BÜYÜKŞEHİR YAPILANMA SONRASINDA ÇEVRE SORUNLARINA YAKLAŞIM VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/24348/258071
MLA KAYPAK, Ş , YILMAZ, V . "HATAY BÜYÜKŞEHİR YAPILANMA SONRASINDA ÇEVRE SORUNLARINA YAKLAŞIM VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/24348/258071>
Chicago KAYPAK, Ş , YILMAZ, V . "HATAY BÜYÜKŞEHİR YAPILANMA SONRASINDA ÇEVRE SORUNLARINA YAKLAŞIM VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - HATAY BÜYÜKŞEHİR YAPILANMA SONRASINDA ÇEVRE SORUNLARINA YAKLAŞIM VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ AU - Şafak KAYPAK , Vedat YILMAZ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 5 IS - 1 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi HATAY BÜYÜKŞEHİR YAPILANMA SONRASINDA ÇEVRE SORUNLARINA YAKLAŞIM VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ %A Şafak KAYPAK , Vedat YILMAZ %T HATAY BÜYÜKŞEHİR YAPILANMA SONRASINDA ÇEVRE SORUNLARINA YAKLAŞIM VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ %D 2016 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD KAYPAK, Şafak , YILMAZ, Vedat . "HATAY BÜYÜKŞEHİR YAPILANMA SONRASINDA ÇEVRE SORUNLARINA YAKLAŞIM VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 1 (Haziran 2016): 0-0 .
AMA KAYPAK Ş , YILMAZ V . HATAY BÜYÜKŞEHİR YAPILANMA SONRASINDA ÇEVRE SORUNLARINA YAKLAŞIM VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 5(1): 0-0.
Vancouver KAYPAK Ş , YILMAZ V . HATAY BÜYÜKŞEHİR YAPILANMA SONRASINDA ÇEVRE SORUNLARINA YAKLAŞIM VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 5(1): 0-0.