Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 163 - 180 2017-06-29

Türkiye Düzey - 1 Bölgeleri için Yoksulluk Üzerine Bir Çözümleme
An Analysis on Poverty for The Level - 1 Regions of Turkey

Güller ŞAHİN [1] , Halil İbrahim AYDIN [2]


Yapılan çalışmanın amacı, yoksulluğu etkilediği düşünülen göreli bileşenlerin etkisini Türkiye Düzey-1 Bölgeleri için 2007-2014 zaman dilimi içerisinde incelemektir. Bu amaçla Düzey-1 Bölgeleri kapsamında yer alan on iki alt bölgeye ait yoksulluk oranı, nüfus yoğunluğu, işsizlik oranı, net göç hızı ve ilköğretimde okullaşma oranı değişkenleri kullanılarak eşbütünleşme analizi yapılmıştır. Eşbütünleşme analiz sonuçları, değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin söz konusu olduğunu göstermiştir. Çalışmadan elde edilen temel politika çıkarsaması olarak; alt bölgelerarasında yatay-kesit bağımlılığının olması nedeniyle, yoksulluğun azaltılmasına yönelik politikalar belirlenirken göç hızı, işsizlik, ilköğretimde okullaşma, nüfus yoğunluğu göstergelerinin dikkate alınması salık verilebilir. 

The purpose of the study is to investigate the effects of relative components for the Level-1 Regions of Turkey within the 2007-2014 period. For this purpose, co-integration analysis have been carried out for the twelve sub-regions under these regions using the variables of poverty rate, population density, unemployment rate, net migration speed and enrollment ratio in primary school. Co-integration analysis results revealed long-term relations between the variables. Main political outcome of the study is; as there is a cross-section dependence between the sub-regions, it may be advisable to take into consideration the migration speed, unemployment, enrollment in primary schooland population density in developing anti-poverty policies.

 • Aktan, Coşkun Can; “Yoksulluk Sorununun Nedenleri ve Yoksullukla Mücadele Stratejileri”, Hak-İş Konfederasyonu Yayını 2012, ss. 1-13.
 • Alpaydın, Yusuf; “Türkiye’de Yoksulluk ve Eğitim İlişkileri”, İLEM Yıllık, 3(3) 2008, ss. 49-64.
 • Aydın, Halil İbrahim; “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Yoksulluk ve Kalkınma Sorunu: Ekonomi Politik Bir Çözümleme”, iç. Şevket Tüylüoğlu (Ed.), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Sanayileşme ve Kalkınma Çabaları, Ankara: Ankara Strateji Enstitüsü Rapor No. 2015-1, ss. 71-85.
 • Breusch, Trevor and Adrian PAGAN; “The Lagrange Multiplier Test and its Application to Model Specification in Econometrics”, Review of Economic Studies, (47) 1980, pp. 239-253.
 • Çağatay, Uluç; “Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Kurumsal Yapılanma”, iç. Halil İbrahim AYDIN ve Yunus Emre ÖZER (Ed.), Kalkınma Üzerine Ekonomi-Politik Yazılar, Ankara: Orion Yayınevi 2016, ss. 343-371.
 • Çalışkan, Şadan; “Eğitim-İşsizlik ve Yoksulluk İlişkisi”, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 2007, ss. 285-308.
 • Çalışkan, Şadan; “Türkiye’de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk”, Sosyal Siyaset Konferansları, 2(59) 2010, ss. 89-132.
 • Çelikay, Ferdi ve Erdal Gümüş; “Sosyal Harcamaların Yoksulluk Üzerine Etkileri: Ampirik Bir İnceleme”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (14) 2014, ss. 127-138.
 • Donou-Adonsou, Ficawoyi and Kevin SYLWESTER; “Financial Development and Poverty Reduction in Developing Countries: New Evidence From Banks and Mikrofinance Institutions”, Review of Development Finance 2016, pp. 1-9.
 • Ensari, Sıddık; “TÜİK’in Yoksulluk Analizleri Üzerine”, Maliye Finans Yazıları, 24(87) 2010, ss. 9-15.
 • Erataş, Filiz; Hayriye, Başcı Nur ve Melih Özçalık; “Feldstein-Horioka Bilmecesinin Gelişmiş Ülke Ekonomileri Açısından Değerlendirilmesi: Panel Veri Analizi”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2) 2013, ss. 18-33.
 • Eren, Mehmet Vahit; “Türkiye’de Yoksulluğun Azaltılmasında Yoksul Odaklı Turizm Yaklaşımı”, Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, 28-30 Nisan, Ordu: Ordu Üniversitesi 2011, ss.79-100.
 • Ersungur, Mustafa; Bölgesel İktisat, Erzurum: Atatürk Üniversitesi İİBF Yayınları, 2005 Yayın No: 219.
 • Gündüz, Ali Yılmaz; “Türkiye’de Yoksullukla Mücadele Üzerine Bir İnceleme”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(15) 2006, ss.34-55.
 • Güneş, Fatime; “Kentsel Yoksulluk/Dışlanma (mı), Göç ve İstihdam: Eskişehir’de Belediyeden Yardım Alan Haneler”, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 2009, ss. 449-470.
 • Jalilian, Hossein and Colin Kirkpatrick; “Does Financial Development Contribute to Poverty Reduction?”, The Journal of Development Studies, 41(4) 2005, pp. 636-656.
 • Jamel, Boukhatem; “Assessing The Direct Effect of Financial Development on Poverty Reduction in A Panel of Low- and Middle-Income Countries”, Research in International Business and Finance, (37) 2016, pp. 214-230.
 • Özgenç, Nazlıhan; “Sürdürülebilirlik ve Yoksulluk İlişkisi”, Yayınlanmamış Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlık Tezi, Ankara: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 2013.
 • Öztürk, Mustafa ve Başak Işıl Çetin; “Dünyada ve Türkiye'de Yoksulluk ve Kadınlar”, Journal of Yasar University, 3(11) 2011, ss. 2661-2698.
 • Öztürk, Lütfü; “Türkiye’de İllerin Yoksulluk Nedeni Olarak Toplam Doğurganlık Hızları: Yatay Kesit Bir Analiz, 1990-2000”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, XXXI(1) 2012, ss. 193-210.
 • Pesaran, M. Hashem; “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels, Working Paper No: 0435, University of Cambridge 2004.
 • Pesaran, M. Hashem; “A Simple Panel Unit Root Test in The Presence of Cross-Section Dependence”, Journal of Applied Econometrics, (22) 2007, pp. 265-312.
 • Sam, Neslihan; “Yoksulluğa Bir Yaklaşım Biçimi: Kapasite Yaklaşımı, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, XXVII(1) 2008, ss. 59-70.
 • TÜİK, İnternet Adresi: https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloYilSutunGetir.do?durum=acKapa&menuNo=414&altMenuGoster=1, Erişim Tarihi: 28.09.2016.
 • Tümtaş, Mim Sertaç ve Cem ERGUN; “Göç ve Yoksulluk Kıskacında Yıkılan Bir Kent: Van”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 5(2) 2014, ss. 1-23.
 • Üzümcü, Adem; “Bölgesel Kalkınma, Gelir Dağılımı, Yoksulluk ve Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) Gelişmeleri (TRB Düzey 1 Bölgesi Üzerine Bir Değerlendirme)”, iç. Metin Berber; Deniz Özyakışır ve Halil İbrahim Aydın (Ed.), Bölgesel Kalkınma Üzerine Yazılar, Ankara: Savaş Yayınevi 2014, ss. 181-213.
 • Westerlund, Joakim; “Testing for Error Correction in Panel Data”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, (69/6) 2007, pp. 709-748.
 • Yerdelen Tatoğlu, Ferda; İleri Panel Veri Analizi: Stata Uygulamalı, İstanbul: Beta Yayıncılık 2013.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Haziran 2017
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Güller ŞAHİN
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Halil İbrahim AYDIN
Kurum: BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Haziran 2017

Bibtex @araştırma makalesi { bitlissos294795, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {163 - 180}, doi = {}, title = {Türkiye Düzey - 1 Bölgeleri için Yoksulluk Üzerine Bir Çözümleme}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Güller and AYDIN, Halil İbrahim} }
APA ŞAHİN, G , AYDIN, H . (2017). Türkiye Düzey - 1 Bölgeleri için Yoksulluk Üzerine Bir Çözümleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (1) , 163-180 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/28858/294795
MLA ŞAHİN, G , AYDIN, H . "Türkiye Düzey - 1 Bölgeleri için Yoksulluk Üzerine Bir Çözümleme". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2017 ): 163-180 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/28858/294795>
Chicago ŞAHİN, G , AYDIN, H . "Türkiye Düzey - 1 Bölgeleri için Yoksulluk Üzerine Bir Çözümleme". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2017 ): 163-180
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Düzey - 1 Bölgeleri için Yoksulluk Üzerine Bir Çözümleme AU - Güller ŞAHİN , Halil İbrahim AYDIN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 163 EP - 180 VL - 6 IS - 1 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkiye Düzey - 1 Bölgeleri için Yoksulluk Üzerine Bir Çözümleme %A Güller ŞAHİN , Halil İbrahim AYDIN %T Türkiye Düzey - 1 Bölgeleri için Yoksulluk Üzerine Bir Çözümleme %D 2017 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD ŞAHİN, Güller , AYDIN, Halil İbrahim . "Türkiye Düzey - 1 Bölgeleri için Yoksulluk Üzerine Bir Çözümleme". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 1 (Haziran 2017): 163-180 .
AMA ŞAHİN G , AYDIN H . Türkiye Düzey - 1 Bölgeleri için Yoksulluk Üzerine Bir Çözümleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 6(1): 163-180.
Vancouver ŞAHİN G , AYDIN H . Türkiye Düzey - 1 Bölgeleri için Yoksulluk Üzerine Bir Çözümleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 6(1): 180-163.