Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Effects Of Plyometric Strength Exercies Which Are Being Applied According To The Tabata Protocol For The Female Volleyball Players

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 1, 71 - 84, 29.06.2017

Öz

This study aimed to compare phsical changes of active volleyball players within Tabata Exercises which is named and developed by Izumi Tabata a Japan scientist. 64 healthy women aged 16-17 years and playing actively volleyball at least 4 years participated to the study from Istanbul- Kartal. Participants divided in two groups randomly. Both group contained 32 players and first groups implemented (EG) with plyometric exercises applied according to the Tabata protocol for 8 weeks, second group (CG) did its own daily exercise. Data is collected by personal information form and physical parameter measurements and analysed with SPSS 18,0. Descriptive statistics were defined as arithmetic Ort. (X), standart S. (SD), frequency (N) and percent %. Homogenity and normality results were found out. For the comparison of two groups between independent t-test is used and paired t test is used for same group parameters. Significance level is found p<0.05 and reliability accepted as 95 %. There is a Ort.ingfull difference between first and second EG measurements of standing long jump, vertical jump and spike jump performances.

Kaynakça

  • Açıkada, C., Ergen, E. (1986). Yüksek Performansta Bir Başka Nokta, Bedensel Yapı, Bilim ve Teknik Dergisi, Ankara, (2): 39. Akalın, U. (1995). Motiveli sıçrama. Voleybol Bilim ve Teknoloji Dergisi. 4 , 27-29. Akgün, N. (1994). Egzersiz ve Spor Fizyolojisi. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 5 (1): 202– 203. Buhrle, M. (1985). Dimensionen des Kraftverhaltens und ihre spezifischen Trainingsmethoden. In: Grundlagen des maximal-und schnellkrafttrainings. Schorndorf: Hoffman,: 82–111 Costello, F. (1984). Using weight training and plyometrics to increase explosive power for football. National strength and conditioning Association journal 6(2):22-25. Çavdar, K. (2006). Pliometrik Antrenman Yapan Öğrencilerin Sıçrama Performanslarının İncelenmesi. İstanbul, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 113-117 Çetin, H.N. (2013). Biomekanik. Turna Yayınları. Diallo, O., Dore, E., Duche, P., Van Praagh, E. (2001). Effects of plyometric training followed by a reduced training programme on physical performance ın prepubescent soccer players. Journal Of Sports Medicine And Physical Fitness, 41:342-348 Ergün, N., Baltacı, G., Yılmaz, İ. (1994). Elit Bir Voleybol Takımının Fiziksel Yapı, Uygunluk ve Performans Düzeyinin Analizi, H.Ü.Voleybol Bilim ve Teknoloji Dergisi, Ankara, (2): 26–33. Gibbes, E. (2014). Master Faster. Cycling Plus. 289:193-198 Matvienko, O. (2002). Importance of Flexibility Training for Vollyball Player’s. Coaching Volleyball, 19 (4): 14–15. McFarlane, B. (1982). Jumping exercises. Track and field quarterly review 82 (4): 54-55. Medical Collage, 2014. http://medicalcollage.blogspot.com.tr/2013/09/why-high-intensity-interval-training.html. (Son erişim tarihi: 30.09.2014) Pense, M. (2002). Büyüme ve Gelişmede Esneklik, Egzersiz ve Antrenmanın Esneklik Üzerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Voleybol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 17–30. Samur, D. (2002). Erkek Voleybolcularda Pliometrik Antrenmanın Fiziki, Fizyolojik Parametreler ile Sıçrama Kuvveti ve Performansa Etkisi. Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 27-30, 37 Stojanovic, T., Kostic, R. (2002). Effect of Plyometric Training Model on the development of Vertical jump Voleyball Players.Facta Universtatıs Series:Physical Education and Sport Vol.1,No 9, 11-25 Şimşek, B., Ertan, H., Göktepe, A.S., Yazıcıoğlu, K. (2007). Bayan Voleybolcularda Diz Kas Kuvvetinin Sıçrama Yüksekliğine Etkisi. Egzersiz Dergisi, 1 (1): 37. Tabata, I., Nishimura, K., Kouzaki, M., Hirai, Y., Ogita, F., Miyachi, M. and Yamamoto, K. (1996). Effects of moderate-intensity endurance and high-intensity intermittent training on anaerobic capacity and VO2max. Med Sci Sports Exerc 28: 1327–1330. Toumi, H., Best, T. M., Martin, A., Guyer, S.F., Poumarat, G. (2004). Effects of Eccentric Phase Velocity of Plyometric Training on the Vertical Jump: Orthopedics & Biomechanics Int J Sports Med, 25: 391-398 Tüzmen, E. (2001) Sporda Çabuk Kuvvet Antrenmanı Çeviri: Bompa T.O. Bağırgan Yayımevi-2001: 7,34 Williford, H.N., East, J.B., Smith, F.H., Burry, L.A. (1986). Evaluation of warm-up for improvement in flexibility. Am J Sports Med 1986; 14: 316-319. Yaprak, Y., Durgun, B. (2009). BESYO Özel Yetenek Sınavına Giren Gençlerin, Yaptıkları Spor Dallarına Göre Antropometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 3 (2): 120- 130.

Kadın Voleybolcularda Tabata Protokolüne Göre Uygulanan Pliometrik Egzersizlerin Kuvvet Parametrelerine Etkisi

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 1, 71 - 84, 29.06.2017

Öz

Bu çalışmada, voleybol sporu ile aktif olarak ilgilenen sporculara uygulanan, Japon bilim insanı İzumi Tabata tarafından geliştirilen ve kendi adıyla anılan Tabata Egzersiz Metodu sonrasında fiziksel değişimlerin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırma İstanbul Kartal’da en az 4 yıldır düzenli olarak voleybol sporu ile uğraşan 16-17 yaşlarında 64 bayan sporcuya uygulanmıştır. Sporcular rastgele seçilerek iki gruba ayrılmışlardır. Her iki grup da 32 sporcudan oluşmakta ve birinci grup Tabata protokolüne göre seçilmiş pliometrik egzersizlere 8 hafta dahil olacak (EG) egzersiz grubunu, ikinci grup da normal antrenman programlarına devam edecek olan (KG) kontrol grubunu oluşturacak şekilde ayrıldı. Veriler kişisel bilgi formu ve fiziksel parametre ölçümleri ile elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesi SPSS 18,0 paket programında yapılmıştır. Tanımlayıcı istatistiklere ait aritmetik ortalama (X), standart sapma (SS), frekans (N) ve yüzde (%) değerleri verilmiştir. Homojenlik testi yapılmış ve normal dağılım bulunmuştur. Gruplar arası karşılaştırmalar bağımsız t-testi ile yapılmıştır. Aynı grubun ölçümleri arasındaki karşılaştırmalarda da eşli t-testi kullanılmıştır. Anlam düzeyi p<0.05, güven aralığı ise % 95 kabul edilmiştir. Egzersiz grubunun durarak uzun atlama, dikey sıçrama ve smaç sıçraması performanslarında birinci ve ikinci ölçümler arasında istatistiki açıdan anlamlı fark oluşmuştur.

Kaynakça

  • Açıkada, C., Ergen, E. (1986). Yüksek Performansta Bir Başka Nokta, Bedensel Yapı, Bilim ve Teknik Dergisi, Ankara, (2): 39. Akalın, U. (1995). Motiveli sıçrama. Voleybol Bilim ve Teknoloji Dergisi. 4 , 27-29. Akgün, N. (1994). Egzersiz ve Spor Fizyolojisi. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 5 (1): 202– 203. Buhrle, M. (1985). Dimensionen des Kraftverhaltens und ihre spezifischen Trainingsmethoden. In: Grundlagen des maximal-und schnellkrafttrainings. Schorndorf: Hoffman,: 82–111 Costello, F. (1984). Using weight training and plyometrics to increase explosive power for football. National strength and conditioning Association journal 6(2):22-25. Çavdar, K. (2006). Pliometrik Antrenman Yapan Öğrencilerin Sıçrama Performanslarının İncelenmesi. İstanbul, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 113-117 Çetin, H.N. (2013). Biomekanik. Turna Yayınları. Diallo, O., Dore, E., Duche, P., Van Praagh, E. (2001). Effects of plyometric training followed by a reduced training programme on physical performance ın prepubescent soccer players. Journal Of Sports Medicine And Physical Fitness, 41:342-348 Ergün, N., Baltacı, G., Yılmaz, İ. (1994). Elit Bir Voleybol Takımının Fiziksel Yapı, Uygunluk ve Performans Düzeyinin Analizi, H.Ü.Voleybol Bilim ve Teknoloji Dergisi, Ankara, (2): 26–33. Gibbes, E. (2014). Master Faster. Cycling Plus. 289:193-198 Matvienko, O. (2002). Importance of Flexibility Training for Vollyball Player’s. Coaching Volleyball, 19 (4): 14–15. McFarlane, B. (1982). Jumping exercises. Track and field quarterly review 82 (4): 54-55. Medical Collage, 2014. http://medicalcollage.blogspot.com.tr/2013/09/why-high-intensity-interval-training.html. (Son erişim tarihi: 30.09.2014) Pense, M. (2002). Büyüme ve Gelişmede Esneklik, Egzersiz ve Antrenmanın Esneklik Üzerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Voleybol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 17–30. Samur, D. (2002). Erkek Voleybolcularda Pliometrik Antrenmanın Fiziki, Fizyolojik Parametreler ile Sıçrama Kuvveti ve Performansa Etkisi. Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 27-30, 37 Stojanovic, T., Kostic, R. (2002). Effect of Plyometric Training Model on the development of Vertical jump Voleyball Players.Facta Universtatıs Series:Physical Education and Sport Vol.1,No 9, 11-25 Şimşek, B., Ertan, H., Göktepe, A.S., Yazıcıoğlu, K. (2007). Bayan Voleybolcularda Diz Kas Kuvvetinin Sıçrama Yüksekliğine Etkisi. Egzersiz Dergisi, 1 (1): 37. Tabata, I., Nishimura, K., Kouzaki, M., Hirai, Y., Ogita, F., Miyachi, M. and Yamamoto, K. (1996). Effects of moderate-intensity endurance and high-intensity intermittent training on anaerobic capacity and VO2max. Med Sci Sports Exerc 28: 1327–1330. Toumi, H., Best, T. M., Martin, A., Guyer, S.F., Poumarat, G. (2004). Effects of Eccentric Phase Velocity of Plyometric Training on the Vertical Jump: Orthopedics & Biomechanics Int J Sports Med, 25: 391-398 Tüzmen, E. (2001) Sporda Çabuk Kuvvet Antrenmanı Çeviri: Bompa T.O. Bağırgan Yayımevi-2001: 7,34 Williford, H.N., East, J.B., Smith, F.H., Burry, L.A. (1986). Evaluation of warm-up for improvement in flexibility. Am J Sports Med 1986; 14: 316-319. Yaprak, Y., Durgun, B. (2009). BESYO Özel Yetenek Sınavına Giren Gençlerin, Yaptıkları Spor Dallarına Göre Antropometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 3 (2): 120- 130.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Haziran 2017
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Emrah AYKORA
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1225-9231
Türkiye


Erdoğan DÖNMEZ Bu kişi benim
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bitlissos306989, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, number = {1}, pages = {71 - 84}, title = {Kadın Voleybolcularda Tabata Protokolüne Göre Uygulanan Pliometrik Egzersizlerin Kuvvet Parametrelerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Aykora, Emrah and Dönmez, Erdoğan} }
APA Aykora, E. & Dönmez, E. (2017). Kadın Voleybolcularda Tabata Protokolüne Göre Uygulanan Pliometrik Egzersizlerin Kuvvet Parametrelerine Etkisi . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (1) , 71-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/28858/306989
MLA Aykora, E. , Dönmez, E. "Kadın Voleybolcularda Tabata Protokolüne Göre Uygulanan Pliometrik Egzersizlerin Kuvvet Parametrelerine Etkisi" . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2017 ): 71-84 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/28858/306989>
Chicago Aykora, E. , Dönmez, E. "Kadın Voleybolcularda Tabata Protokolüne Göre Uygulanan Pliometrik Egzersizlerin Kuvvet Parametrelerine Etkisi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2017 ): 71-84
RIS TY - JOUR T1 - Kadın Voleybolcularda Tabata Protokolüne Göre Uygulanan Pliometrik Egzersizlerin Kuvvet Parametrelerine Etkisi AU - Emrah Aykora , Erdoğan Dönmez Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 84 VL - 6 IS - 1 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Kadın Voleybolcularda Tabata Protokolüne Göre Uygulanan Pliometrik Egzersizlerin Kuvvet Parametrelerine Etkisi %A Emrah Aykora , Erdoğan Dönmez %T Kadın Voleybolcularda Tabata Protokolüne Göre Uygulanan Pliometrik Egzersizlerin Kuvvet Parametrelerine Etkisi %D 2017 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Aykora, Emrah , Dönmez, Erdoğan . "Kadın Voleybolcularda Tabata Protokolüne Göre Uygulanan Pliometrik Egzersizlerin Kuvvet Parametrelerine Etkisi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 1 (Haziran 2017): 71-84 .
AMA Aykora E. , Dönmez E. Kadın Voleybolcularda Tabata Protokolüne Göre Uygulanan Pliometrik Egzersizlerin Kuvvet Parametrelerine Etkisi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 6(1): 71-84.
Vancouver Aykora E. , Dönmez E. Kadın Voleybolcularda Tabata Protokolüne Göre Uygulanan Pliometrik Egzersizlerin Kuvvet Parametrelerine Etkisi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 6(1): 71-84.
IEEE E. Aykora ve E. Dönmez , "Kadın Voleybolcularda Tabata Protokolüne Göre Uygulanan Pliometrik Egzersizlerin Kuvvet Parametrelerine Etkisi", Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 6, sayı. 1, ss. 71-84, Haz. 2017

downloaddownloaddownloaddownload  download  download       download     download      download download    download  download download download downloaddownload