Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 333 - 353 2017-12-20

Effect of Selefi İdeologies on Saudi Arabia Foreign Policy
Selefiliğe Tarihsel Bir Bakış ve Suudi Arabistanın Selefilik Üzerine Geliştirdiği Politikayı Yayma Stratejisi

Canip KOCAOĞLU [1]


Saudi Arabia is an important country,which bears business and religious importance because of its rich oil reserve and Kabaa.Arabia, left Ottoman administration with British support and Kingdom of Saudi Arabia established by cooperation between Saudi family and  Muhammad ibn Abd al Wahhab,who is the founder of Wahhabism.Saudi Arabia is trying to propagate Wahhabism to the regional countries,in order to prevent its dominance under the Wahhabism belief.Saudi Arabia’s Wahhabism policy is effecting regional countries, and western countries in therms of radical organisation.

Suudi Arabistan ticari ve dini önem taşıyan bir ülkedir. Arabistan topraklarından çıkan petrol ve topraklar üzerinde olan Kabe büyük öneme sahiptir. Osmanlı idaresinden İngilizlerin desteği ile çıkan Arabistan, Suud Ailesinin Vehhabiliğin kurucusu Abdullah.B.Vehhap ile yaptığı işbirliği sonucu Suudi Arabistan Krallığını kurmuşlardır. Suudi Krallığının Vehhabilik inancı altında kurduğu hakimiyetin yıkılmaması için Vehhabiliği çevre ülke halklarına benimsetmeye çalışmaktadır. Suudi Arabistanın Vehhabilik üzerine geliştirdiği bu politika bölge ülkelerini etkilediği gibi batı ülkelerinide radikal örgütler açısından etkilemektedir.

 • Akgün,Birol-Gökhan Bozbaş, Arap Dünyasında Siyasi Selefizm ve Mısır Örneği, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Konya, 2014.
 • Akbulut, Ahmet ,Tarihte ve Günümüzde Selefilik,”Selefiliğin Teolojik ve Düşünsel Temelleri”, Ensar Yayınları,1.Basım, İstanbul,2014.
 • Arpa, Enver ,İbn Temiyye nin Kur’an Anlayışı, Fecr Yayınları,İstanbul-2010.
 • Aydın, Hüseyin , İbn Temiyyeye Göre Kelam ve Kelamcılar, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt VII / 1,Sivas,Haziran- 2003,s 212.
 • Büyükkara, Mehmet Ali , Suudi Arabistan ve Vehhabilik, Rağbet Yayınları,İstanbul, 2004.
 • Cook, Mıchael, “Muhammed b. Abdülvehhab”, TDV İslâm Ansiklopedisi DİA , c:30, s.491-492.
 • Daudi, Zaferullah , Şah Veliyullah ed-Dehlevi’den Günümüze Kadar Pakistan ve Hindistan’da Hadis Çalışmaları, İstanbul,1995.
 • Dönmez, Rasim Özgür , “Orta Asya ve Kafkasya’da Siyasal Şiddet :Yerelden Küresele”, Orta Asya ve Kafkasya Güç Politikası,Ankara,2008.
 • Demir ,Hilmi, Aklı Karışıklar İçin Sünnilik ve Selefilik Rehberi, Teostrateji Araştırmaları Merkezi, 2014, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/teostrateji-arastirmalari-merkezi/2014/08/29/7751/akli-karisiklar-icin-selefilik-ve-sunnilik-rehberi, s. 4. (07.06.2016)
 • Demir, Hilmi, Sürüm ve Versiyonlarıyla Selefilik, http://www.tepav.org.tr/upload/files/haber/13666395559.Hilmi_Demir___Surum_ve_Versiyonlariyla_Selefilik.pdf, s. 3. (07.06.2016)
 • Eş'ari, Ebü'l-Hasan Ali b. İsmail, Kitabii Makiiliiti'l-İslamiyyin, thk. Helmut Ritter, Wiesbaden, 1980. el-Eseri, Abdullah bin Abdulhamid , Selef-i Salihin Akidesi, Gruba Yayınları, İstanbul, 2014. el-Firuzabadi, Mecduddin Muhammed , el Kamusu'l Muhit, Beyrut, 2003.
 • Fayda, Mustafa , “Bedevi”, TDV İslâm Ansiklopedisi DİA, c:5.
 • Ferhavi, Fuad , Nijerya’da Şiddet,Radikalizm ve Boko Haram, , USAK Yayınları , Ankara,2015, s.10
 • Fığlalı, Ethem Ruhi , Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri , Şa-to Yayınları , İstanbul, ,11. Basım, s .105.
 • Güner, Selda, Vehhabi-Suudiler(1744-1819), Tarih Vakfı Yurt Yayınları , İstanbul, , 2013
 • Görgün, Hilal, Seyyid Kutub, TDV İslâm Ansiklopedisi DİA ,c:37, s .64-68.
 • Hilmi, Mustafa , es Selefiyye, Beyrut, 1991.
 • Hasan, İbrahim , İslam Tarihi Ansiklopedisi, Kayıhan Yayınları, İstanbul . el-Ha:fiıa, Abdulmuni'm , Mevsuatu 'l-Fıraki ve 'l-Camaat, 2005.
 • Jimale, Ahmad Ali , The Invention of Somalia,The Red Sea Press,Lawrence Ville,NJ,1995.
 • Kahraman, Sıddık , Selefî Düşünce ile Vehhâbîlik Ekseninde Orta Doğu’yu Düşünmek ,1.Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu Bildirileri, Kırıkkale, KÜSBE,Kasım, 2014.
 • Koca, Ferhat, “Hanbeli Mezhebi”, TDV İslam Ansiklopedisi DİA, c:15.
 • Kurşun, Zekeriya , Necid ve Ahsa ’da Osmanlı Hakimiyeti, Türk Tarih Kurumu Basım Evi, Ankara, 1998, s. 2-26.
 • Kutub, Seyyid , İslamda Cihad,(Çev:H.Hüseyin Yılmaz), Özgü Yayınları , İstanbul, ,s 24-37.
 • Kutlu, Sönmez, ''İslam Düşüncesinde Gelenekçi Din Söyleminin Analizi'', İslamiyet, 10/3, 2007.
 • Lugo, Luis , Mapping the Global Muslim Population, Pew Research Center,Ekim 2009,s.8.
 • Merçil, Erdoğan, “Selef”, TDV İslâm Ansiklopedisi DİA, c: 6.
 • Nasr, Vali, The Sheia Revival,w.w.Norton&Company,2006.
 • Nasr, Jamil M.Abu’n -Loimer Roman,Islam in the Wold Today :A Hand Book of Politics, Regilion, Culture,and Society,Ende,Newyork,2010.
 • Öz, Mustafa, Anahatlarıyla İslam Mezhepleri Tarihi,1.Basım, İstanbul,Ensar,2012.
 • Raymond, Jean , Vehhabiler’in Ortaya Çıkışı, (Çev: Ramazan Adıbelli), Karahan Yayınları, Adana, Kasım-2010,s.5-6. eş-Şeybani ,İmam Ahmed İbn Hanbel, Ehli Sünnet ‘in Esasları, Mercan Kitap 1.Basım, İstanbul ,2016.
 • Zehra, Muhammed Ebu , Mezhepler Tarihi, , Hisar Yayınevi ,İstanbul,2014,s.576-690.
 • Whelan, Richard, El-Kaidecilik İslam’a Tehdit, Dünya’ya Tehdit (Çev. Prof.Dr.Hüseyin Bağcı, Bayram Sinkaya, Pınar Arıkan), Platin Yayınları , Ankara, 2005.
 • Wright, Robin and Peter Baker,”Iraq,Jordan See Threat from Iran”,Washington Post, 2014.
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Canip KOCAOĞLU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { bitlissos313381, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {333 - 353}, doi = {}, title = {Selefiliğe Tarihsel Bir Bakış ve Suudi Arabistanın Selefilik Üzerine Geliştirdiği Politikayı Yayma Stratejisi}, key = {cite}, author = {KOCAOĞLU, Canip} }
APA KOCAOĞLU, C . (2017). Selefiliğe Tarihsel Bir Bakış ve Suudi Arabistanın Selefilik Üzerine Geliştirdiği Politikayı Yayma Stratejisi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (2) , 333-353 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/32431/313381
MLA KOCAOĞLU, C . "Selefiliğe Tarihsel Bir Bakış ve Suudi Arabistanın Selefilik Üzerine Geliştirdiği Politikayı Yayma Stratejisi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2017 ): 333-353 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/32431/313381>
Chicago KOCAOĞLU, C . "Selefiliğe Tarihsel Bir Bakış ve Suudi Arabistanın Selefilik Üzerine Geliştirdiği Politikayı Yayma Stratejisi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2017 ): 333-353
RIS TY - JOUR T1 - Selefiliğe Tarihsel Bir Bakış ve Suudi Arabistanın Selefilik Üzerine Geliştirdiği Politikayı Yayma Stratejisi AU - Canip KOCAOĞLU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 333 EP - 353 VL - 6 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Selefiliğe Tarihsel Bir Bakış ve Suudi Arabistanın Selefilik Üzerine Geliştirdiği Politikayı Yayma Stratejisi %A Canip KOCAOĞLU %T Selefiliğe Tarihsel Bir Bakış ve Suudi Arabistanın Selefilik Üzerine Geliştirdiği Politikayı Yayma Stratejisi %D 2017 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD KOCAOĞLU, Canip . "Selefiliğe Tarihsel Bir Bakış ve Suudi Arabistanın Selefilik Üzerine Geliştirdiği Politikayı Yayma Stratejisi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 2 (Aralık 2017): 333-353 .
AMA KOCAOĞLU C . Selefiliğe Tarihsel Bir Bakış ve Suudi Arabistanın Selefilik Üzerine Geliştirdiği Politikayı Yayma Stratejisi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 6(2): 333-353.
Vancouver KOCAOĞLU C . Selefiliğe Tarihsel Bir Bakış ve Suudi Arabistanın Selefilik Üzerine Geliştirdiği Politikayı Yayma Stratejisi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 6(2): 353-333.