BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Cilt: 4 Sayı: 1, 127 - 156, 06.07.2015

Öz

In this study entitled Badruddîn al-‘Aynî and his Resâ’ilu'l-fi’e fî şerhi'l-‘Avâmili'lmi’e the life and works of Badruddîn al-'Aynî and his literary character is mentioned. Then the information about works entitled Avâmil and the content of Resâ’ilu'l-fi’e fî şerhi'l‘Avâmili'l-mi’e, it's style and resources, the description of it's known manuscripts and its critical text have been given

Kaynakça

 • el-‘Aynî, Mahmûd b. Ahmed, ‘İkdu'l-cumân fî târîhi ehli'z-zamân, (648- 707/1250-1307 yılları), nşr. Muhammed Muhammed Emîn, Kahire 1407/1987.
 • ____________, İ‘râbu'l-‘Avâmil, Fatih Ktp., nr. 5105.
 • ____________, ‘Umdetu'l-kârî, nşr. Muhammed Munîr ed-Dımaşkî, Kahire 1348.
 • ____________, es-Seyfu'l-muhenned fî sîreti'l-Meliki'l-Mu’eyyed, Kahire
 • Abidin, Adile, “Aynî’nin Hayatı ve İkdu’l-cumân’ında Osmanlılara Ait olan Malumatın Tedkiki”, Tarih Semineri Dergisi, sayı II, İstanbul 1938.
 • Akgündüz, Ahmed – Öztürk, Said, Bilinmeyen Osmanlı, İstanbul 1999.
 • el-Bağdâdî, İsmâ‘îl Paşa, Îżâhu'l-meknûn, nşr. Şerefettin Yaltkaya-Rifat Bilge, İstanbul 1945-47.
 • el-Birgivî, Takiyyuddîn Mehmed, ‘Avâmil, nşr. Nevzat H. Yanık-Kenan Demirayak-Mustafa Kılıçlı-M. Sadi Çöğenli, Erzurum 2000.
 • ____________, el-‘Avâmil, İstanbul 1325.
 • Ma‘tûk, Sâlih Yûsuf, Bedruddîn el-‘Aynî ve eseruhû fî ‘ilmi'l-hadîs, Beyrut 1987.
 • Brockelmann, Carl, GAL= Geschichte der Arabischen Litteratur, Leiden 1943- 1949.
 • ____________, GAL Suppl.=Geschichte der Arabischen Litteratur Supplement- band, Leiden 1937-1942
 • Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, İstanbul 1333.
 • el-Curcânî, ‘Abdulkâhir, el-‘Avâmilu’l-mi’e, Bulak 1247.
 • Çetkin, Muhammed, Bedruddîn el-‘Aynî ve Resâ’ilu'l-fi’e fî şerhi'l-‘Avâmi- li'l-mi’e’si, (Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bi- limler Enstitüsü, Erzurum 2003.
 • Demirkent, Işın, “Haçlı seferleri kaynaklarının büyük külliyatı”, Belleten, LIV, sayı 210, s. 870, Ankara 1990.
 • Durmuş, İsmail, “el-‘Avâmilu’l-mi’e”, DİA, IV, 106-107, İstanbul 1991.
 • Gaziantep İl Yıllığı, Ankara 1969.
 • İbn Hacer el-Askalânî, Şihâbuddîn Ahmed b. ‘Alî, İnbâ’u'l-Şumr bi- enbâ’i'l-‘umr, nşr. Abdullah b. Ahmed el-Alevi ve Muhammed Sâdıkuddîn el- Ensârî, Beyrut 1967.
 • ____________, İntikâdu'l-i‘tirâż, nşr. Hamdî Abdulmecîd es-Silefî ve Subhî es-Sâmerrâ’î, Riyad 1993.
 • İbnu'l-‘İmâd, Abdulhayy, Şezerâtu'z-zeheb, Beyrut, tsz.
 • Kallek, Cengiz, “el-Hidâye”, DİA, XVII, 471, İstanbul 1998.
 • Kandemir, M. Yaşar, “el-Câmiu’s-Sahih”, DİA, VII, 120-121, İstanbul
 • Kâtib Çelebi, Keşfu'z-zunûn ‘an esâmi'l-kutub ve'l-funûn, nşr. Şerefettin Yaltkaya-Rifat Bilge, İstanbul 1971.
 • Kehhâle, ‘Omer Rıża, Mu‘cemu'l-muellifîn, Dımaşk 1957-1960.
 • Koçkuzu, Ali Osman, “Aynî Bedreddîn”, DİA, IV, 271, İstanbul 1991.
 • Kufralı, Kasım, “Birgivî”, İA, II, 634 İstanbul 1979.
 • Marçais, “Aynî”, İA, II, 70, İstanbul 1979.
 • Mecelletu Kulliyeti'ş-şerî‘a bi-Câmi‘ati'l-Melik ‘Abdil‘azîz, sayı 2, Mekke 1397 h.
 • Muhammed Mustafa Ziyâde, el-Muerrihûn fî Mısr fi'l-karni'l-hâmisi ‘aşrete, Kahire 1954.
 • Özel, Ahmet, “Hanefi Mezhebi”, DİA, XVI, 26, İstanbul 1998.
 • Sakallı, Talat, Aynî’nin Hadis Kültüründeki Yeri, (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara 1987.
 • ____________, Bedruddin Aynî, Ankara 1995.
 • ____________, Hadis Tartışmaları (İbn Hacer- Bedruddîn Aynî), Ankara 1996.
 • es-Sehâvî, Şemseddîn Muhammed b. Abdurrahmân, et-Tibru'l-mesbûk fî zeyli's-sulûk, Bulak 1896.
 • ____________, ed-Dav’u'l-lâmi‘, Mısır 1355.
 • Suyûtî, ‘Abdurrahmân b. Ebî Bekr, Buğyetu'l-vu‘ât, Kahire 1924.
 • ____________, Husnu'l-muhâdara fî ahbâri Mısr ve'l-Kâhire, nşr. Muḥam- med Ebu’l-Faḍl İbrâhîm, Kahire 1967.
 • eş-Şevkânî, Muhammad b. ‘Alî, el-Bedru't-tâli‘ bi mehâsini men ba‘de'l- karni's-sâbi‘, Kahire 1348.
 • Tomar, Cengiz, “İkdü’l-cümân”, DİA, XXII, 25-26, İstanbul 2000.
 • Yınanç, M. Halil, “Ayni”, İA, II, 71, İstanbul 1979.
 • Yüksel, Emrullah, “Birgivî”, DİA, VI, 191, İstanbul 1992.
 • Ziriklî, Hayreddîn, el-A‘lâm, Kahire 1954.

BEDRUDDÎN EL-‘AYNÎ VE “RESÂ’İLU'L-Fİ’E FÎ ŞERHİ'L-‘AVÂMİLİ'L-Mİ’E” İSİMLİ ESERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

Yıl 2015, Cilt: 4 Sayı: 1, 127 - 156, 06.07.2015

Öz

Bedruddin el-'Aynî ve Resâ’ilu'l-fi’e fî şerhi'l-‘Avâmili'l-mi’e’si adlı bu çalışmada Bedruddîn el-‘Aynî'nin hayatı, eserleri ve ilmî kişiliğinden söz edilmiştir. Sonra ‘Avâmil adlı eserlerden bahsedilmiş, daha sonra Resâ’ilu'l-fi’e fî şerhi'l-‘Avâmili'l-mi’e ele alınıp konusu, muhtevası, metodu ve kaynakları hakkında bilgi verilmiş, eserin mevcut yazma nüshalarının tavsifi yapılmıştır.

Kaynakça

 • el-‘Aynî, Mahmûd b. Ahmed, ‘İkdu'l-cumân fî târîhi ehli'z-zamân, (648- 707/1250-1307 yılları), nşr. Muhammed Muhammed Emîn, Kahire 1407/1987.
 • ____________, İ‘râbu'l-‘Avâmil, Fatih Ktp., nr. 5105.
 • ____________, ‘Umdetu'l-kârî, nşr. Muhammed Munîr ed-Dımaşkî, Kahire 1348.
 • ____________, es-Seyfu'l-muhenned fî sîreti'l-Meliki'l-Mu’eyyed, Kahire
 • Abidin, Adile, “Aynî’nin Hayatı ve İkdu’l-cumân’ında Osmanlılara Ait olan Malumatın Tedkiki”, Tarih Semineri Dergisi, sayı II, İstanbul 1938.
 • Akgündüz, Ahmed – Öztürk, Said, Bilinmeyen Osmanlı, İstanbul 1999.
 • el-Bağdâdî, İsmâ‘îl Paşa, Îżâhu'l-meknûn, nşr. Şerefettin Yaltkaya-Rifat Bilge, İstanbul 1945-47.
 • el-Birgivî, Takiyyuddîn Mehmed, ‘Avâmil, nşr. Nevzat H. Yanık-Kenan Demirayak-Mustafa Kılıçlı-M. Sadi Çöğenli, Erzurum 2000.
 • ____________, el-‘Avâmil, İstanbul 1325.
 • Ma‘tûk, Sâlih Yûsuf, Bedruddîn el-‘Aynî ve eseruhû fî ‘ilmi'l-hadîs, Beyrut 1987.
 • Brockelmann, Carl, GAL= Geschichte der Arabischen Litteratur, Leiden 1943- 1949.
 • ____________, GAL Suppl.=Geschichte der Arabischen Litteratur Supplement- band, Leiden 1937-1942
 • Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, İstanbul 1333.
 • el-Curcânî, ‘Abdulkâhir, el-‘Avâmilu’l-mi’e, Bulak 1247.
 • Çetkin, Muhammed, Bedruddîn el-‘Aynî ve Resâ’ilu'l-fi’e fî şerhi'l-‘Avâmi- li'l-mi’e’si, (Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bi- limler Enstitüsü, Erzurum 2003.
 • Demirkent, Işın, “Haçlı seferleri kaynaklarının büyük külliyatı”, Belleten, LIV, sayı 210, s. 870, Ankara 1990.
 • Durmuş, İsmail, “el-‘Avâmilu’l-mi’e”, DİA, IV, 106-107, İstanbul 1991.
 • Gaziantep İl Yıllığı, Ankara 1969.
 • İbn Hacer el-Askalânî, Şihâbuddîn Ahmed b. ‘Alî, İnbâ’u'l-Şumr bi- enbâ’i'l-‘umr, nşr. Abdullah b. Ahmed el-Alevi ve Muhammed Sâdıkuddîn el- Ensârî, Beyrut 1967.
 • ____________, İntikâdu'l-i‘tirâż, nşr. Hamdî Abdulmecîd es-Silefî ve Subhî es-Sâmerrâ’î, Riyad 1993.
 • İbnu'l-‘İmâd, Abdulhayy, Şezerâtu'z-zeheb, Beyrut, tsz.
 • Kallek, Cengiz, “el-Hidâye”, DİA, XVII, 471, İstanbul 1998.
 • Kandemir, M. Yaşar, “el-Câmiu’s-Sahih”, DİA, VII, 120-121, İstanbul
 • Kâtib Çelebi, Keşfu'z-zunûn ‘an esâmi'l-kutub ve'l-funûn, nşr. Şerefettin Yaltkaya-Rifat Bilge, İstanbul 1971.
 • Kehhâle, ‘Omer Rıża, Mu‘cemu'l-muellifîn, Dımaşk 1957-1960.
 • Koçkuzu, Ali Osman, “Aynî Bedreddîn”, DİA, IV, 271, İstanbul 1991.
 • Kufralı, Kasım, “Birgivî”, İA, II, 634 İstanbul 1979.
 • Marçais, “Aynî”, İA, II, 70, İstanbul 1979.
 • Mecelletu Kulliyeti'ş-şerî‘a bi-Câmi‘ati'l-Melik ‘Abdil‘azîz, sayı 2, Mekke 1397 h.
 • Muhammed Mustafa Ziyâde, el-Muerrihûn fî Mısr fi'l-karni'l-hâmisi ‘aşrete, Kahire 1954.
 • Özel, Ahmet, “Hanefi Mezhebi”, DİA, XVI, 26, İstanbul 1998.
 • Sakallı, Talat, Aynî’nin Hadis Kültüründeki Yeri, (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara 1987.
 • ____________, Bedruddin Aynî, Ankara 1995.
 • ____________, Hadis Tartışmaları (İbn Hacer- Bedruddîn Aynî), Ankara 1996.
 • es-Sehâvî, Şemseddîn Muhammed b. Abdurrahmân, et-Tibru'l-mesbûk fî zeyli's-sulûk, Bulak 1896.
 • ____________, ed-Dav’u'l-lâmi‘, Mısır 1355.
 • Suyûtî, ‘Abdurrahmân b. Ebî Bekr, Buğyetu'l-vu‘ât, Kahire 1924.
 • ____________, Husnu'l-muhâdara fî ahbâri Mısr ve'l-Kâhire, nşr. Muḥam- med Ebu’l-Faḍl İbrâhîm, Kahire 1967.
 • eş-Şevkânî, Muhammad b. ‘Alî, el-Bedru't-tâli‘ bi mehâsini men ba‘de'l- karni's-sâbi‘, Kahire 1348.
 • Tomar, Cengiz, “İkdü’l-cümân”, DİA, XXII, 25-26, İstanbul 2000.
 • Yınanç, M. Halil, “Ayni”, İA, II, 71, İstanbul 1979.
 • Yüksel, Emrullah, “Birgivî”, DİA, VI, 191, İstanbul 1992.
 • Ziriklî, Hayreddîn, el-A‘lâm, Kahire 1954.
Toplam 43 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Muhammed Çetkin Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 6 Temmuz 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çetkin, M. (2015). BEDRUDDÎN EL-‘AYNÎ VE “RESÂ’İLU’L-Fİ’E FÎ ŞERHİ’L-‘AVÂMİLİ’L-Mİ’E” İSİMLİ ESERİNİN DEĞERLENDİRMESİ. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 127-156.
AMA Çetkin M. BEDRUDDÎN EL-‘AYNÎ VE “RESÂ’İLU’L-Fİ’E FÎ ŞERHİ’L-‘AVÂMİLİ’L-Mİ’E” İSİMLİ ESERİNİN DEĞERLENDİRMESİ. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Temmuz 2015;4(1):127-156.
Chicago Çetkin, Muhammed. “BEDRUDDÎN EL-‘AYNÎ VE ‘RESÂ’İLU’L-Fİ’E FÎ ŞERHİ’L-‘AVÂMİLİ’L-Mİ’E’ İSİMLİ ESERİNİN DEĞERLENDİRMESİ”. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4, sy. 1 (Temmuz 2015): 127-56.
EndNote Çetkin M (01 Temmuz 2015) BEDRUDDÎN EL-‘AYNÎ VE “RESÂ’İLU’L-Fİ’E FÎ ŞERHİ’L-‘AVÂMİLİ’L-Mİ’E” İSİMLİ ESERİNİN DEĞERLENDİRMESİ. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 1 127–156.
IEEE M. Çetkin, “BEDRUDDÎN EL-‘AYNÎ VE ‘RESÂ’İLU’L-Fİ’E FÎ ŞERHİ’L-‘AVÂMİLİ’L-Mİ’E’ İSİMLİ ESERİNİN DEĞERLENDİRMESİ”, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 4, sy. 1, ss. 127–156, 2015.
ISNAD Çetkin, Muhammed. “BEDRUDDÎN EL-‘AYNÎ VE ‘RESÂ’İLU’L-Fİ’E FÎ ŞERHİ’L-‘AVÂMİLİ’L-Mİ’E’ İSİMLİ ESERİNİN DEĞERLENDİRMESİ”. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4/1 (Temmuz 2015), 127-156.
JAMA Çetkin M. BEDRUDDÎN EL-‘AYNÎ VE “RESÂ’İLU’L-Fİ’E FÎ ŞERHİ’L-‘AVÂMİLİ’L-Mİ’E” İSİMLİ ESERİNİN DEĞERLENDİRMESİ. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015;4:127–156.
MLA Çetkin, Muhammed. “BEDRUDDÎN EL-‘AYNÎ VE ‘RESÂ’İLU’L-Fİ’E FÎ ŞERHİ’L-‘AVÂMİLİ’L-Mİ’E’ İSİMLİ ESERİNİN DEĞERLENDİRMESİ”. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 4, sy. 1, 2015, ss. 127-56.
Vancouver Çetkin M. BEDRUDDÎN EL-‘AYNÎ VE “RESÂ’İLU’L-Fİ’E FÎ ŞERHİ’L-‘AVÂMİLİ’L-Mİ’E” İSİMLİ ESERİNİN DEĞERLENDİRMESİ. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015;4(1):127-56.

downloaddownloaddownloaddownload  download  download       download     download      download download    download  download download download downloaddownload