Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 440 - 458 2019-12-31

The Importance and Place of Information Technology in The Changing Marketing Concept
The Importance and Place Of Information Technology in The Changing Marketing Concept

Hacı Mustafa PAKSOY [1] , Belkıs Dilek ÖZBEZEK [2] , Erhan KILINÇ [3]


Günümüzde bilgi, stratejik pazarlama kararlarını çeşitli kaynaklar vasıtasıyla doğru, geçerli ve güvenilir bilgilerle destekleyen bir ve rakabet avantajı sağlayan bir araçtır. Bu durum örgütlerin mevcut bilgi teknolojilerine dayanan rekabetçi ortamda yeni politikalar ve stratejiler geliştirmelerine neden olmuş ve ekonomik faaliyetlerin niteliği bilgi teknolojilerinin gelişim sürecine paralel olarak radikal bir biçimde değişmiştir. Bu değişim sürecinde pazarlamanın tanımı, kapsamı ve rolü gibi birçok kavram da bu durumdan etkilenmiştir. Literatürde uzun bir süreyi kapsamamasına rağmen insanlık tarihine kadar eski bir geçmişi olan pazarlama disiplininin temelleri, bilgi teknolojilerindeki değişimlerden etkilenmiştir. Bu makalenin amacı, bir literatür araştırmasına dayanarak pazarlama faaliyetleri ve işlevleri alanındaki yenilikler kapsamında bilgi teknolojileri tarafından şekillendirilen bu yeni pazarlama perspektifini ortaya koymaktır. Bu çalışmada, küreselleşmenin tanımını kısaca açıkladıktan sonra, bilgi iletişim teknolojilerinin gelişimi ve internetin popülerleşmesi kavramları detaylı bir şekilde incelenmiş ve bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin değişen pazarlama faaliyetleri üzerindeki rolü araştırılmıştır. Sonuç bölümünde, değişen pazarlama yaklaşımında bilgi teknolojilerinin yeri ve önemi değerlendirilmiştir.

Nowadays, information is a tool that provides strategic and competitive information that supports strategic marketing decisions through accurate, valid and reliable information. This has led organizations to develop new policies and strategies in a competitive environment based on existing information technologies and the nature of economic activities has changed radically in parallel with the development process of information technologies. Many concepts such as the definition, scope and role of marketing have been affected by this change. Although the literature does not cover a long period of time, the foundations of marketing discipline, which had a past history until humanity, were influenced by changes in information technologies. The aim of this article is to present this new marketing perspective which is shaped by information technologies within the scope of innovations in marketing activities and functions based on a literature research. In this study, after briefly explaining the definition of globalization, the concepts of the development of information communication technologies and the popularization of the Internet are examined in detail and the role of the developments in information technologies on the changing marketing activities has been investigated. In the conclusion section, the place and importance of information technologies in the changing marketing approach are evaluated.

 • AKOLAS, A. D. (2004). Bilisim Sistemleri ve Bilisim Teknolojisinin Küresellesme Olgusu ve Girisimcilik Uzerine Yansımaları, Selcuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 12 - ISSN 1302-1796, 29-43.
 • AKSOY, A. & AKDEMIR, B. (2009). Yoneticilerin Kisisel Ozelliklerindeki Farklılıkların Bilgi İslem Teknolojilerinden (Bit) Faydalanmalarına Etkileri Uzerine Bir Araştırma,Yonetim Bilimleri Dergisi, 7(1), 189-208.
 • AL-RODHAN, N. R. F. (2006). Definitions of Globalization: A Comprehensive Overview and a Proposed Definition, Program on the Geopolitical Implications of Globalization and Transnational Security, CH-1211 Geneva 1, 1-21. Available Online at http://www.sustainablehistory.com/articles/ definitions-of-globalization.pdf,
 • ALABAY, M. N. (2010a). Role and Importance of CRM in Global Competitive Environment, 2nd International Symposium on Sustainable Development, June 8-9 2010, Sarajevo, 412-421
 • ALABAY, N. M. (2010b). Geleneksel Pazarlamadan Yeni Pazarlama Yaklasımlarına Gecis Sureci, Suleyman Demirel Universitesi, Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, 15(2) 213-235.
 • ALTINOK, S., SUGOZU, İ. H., and CETINKAYA, M. (2003). Geleneksel Ticaretten Yeni Ekonomiye Elektronik Ticaretin Temel Ekonomik Etkileri, INET-TR 2003 IX. Turkiye’de Internet Konferansı 11-13 Aralik 2003 Askeri Muze/Harbiye Kultur Sitesi, Istanbul. Available Online at http://inet-tr.org.tr/inetconf9/bildiri/89.pdf,
 • ALTUNISIK R., OZDEMIR S. & TORLAK O. (2001). Modern Pazarlama, Degisim Yayınları.
 • ANAMERIC, H. & RUKANCI, F. (2004). Bilgi Toplumu ve Toplumun Bilgilenmesinde Kutuphanelerin Rolu, Kutuphaneciligin Destanı Uluslararası Sempozyumu Bildiriler: Saga of Libarianship International Symposium Proceedings, 330-338.
 • AVLONITIS G. J. & KARAYANNI D. A. (2000). The Impact of Internet Use on Business-to- Business Marketing Examples from American and European Companies, Industrial Marketing Management, © 2000 Elsevier Science Inc. All rights reserved. 655 Avenue of the Americas, New York, NY 10010, 29, 441–459
 • AYTEKİN, N. (2007). Bilgi İletişim Teknolojileri ve Orgutsel Iletisim, Istanbul Universitesi Iletisim Fakultesi Hakemli Dergisi, 28, Available Online at http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/iletisim/ article/view/12288/11532,
 • BAYRAC, H. N. (2003). Yeni Ekonomi’nin Toplumsal, Ekonomik ve Teknolojik Boyutları, Osmangazi Universitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1) 41-62.
 • BALAY, R. (2004). Küresellesme, Bilgi Toplumu ve Egitim, Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, 37(2), 61-82
 • BENSGHIR, T. K. (1996). Bilgi Teknolojileri ve Orgütsel Degisim, Türkiye Ortadoğu Amme Idaresi Enstitusu Yayınları,TODAİE Yayın No: 274, Ankara.
 • COP, R. and BEKMEZCI, M. (2008). Deger Temelli Pazarlama Anlayısında Balanced Scorecard’ın Stratejik Onemi I.U. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 39, 247-266.
 • CUTERELA, S. (2012). Globalization: Definition, Processes and Concepts, Revista Română de Statistică – Supliment Trim, 4, 137-146. Available Online at http://www.revistadestatistica.ro/suplimente/2012/4/srrs4_2012a22.pdf
 • CELME, B. & ISEVI A. S. (2002). Bilgi Cagında Yeni Hazine: Entellektuel Sermayeyle Rekabeti Yakalamak 1. UNAK (Universitesi ve Arastırma Kutuphanecileri Derneği) Konferansı, 10-12 Ekim 2002, Samsun, 1-16.
 • DEHKORDI, G. J., REZVANI, S., SALEHI, M., EGHTEBASI, S., and ABADI, A. H. (2012). A Conceptual Analysıs of The Key Success Of Business in Terms of Internet Marketing, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(1), Available Online at http://journal-archieves18.webs.com/811-816.pdf
 • ELIBOL, H. & KESICI, B. (2010). Cagdas Isletmecilik Acısından Elektronik Ticaret, Hakemli-Sureli-Bilimsel Dergi Internet Uygulamaları ve Yonetimi 2010/1
 • EMGIN, Ö. & SUNGU, A. (2004). Pazarlama Kavramı Icerisinde Tutundurma Fonksiyonu, Mevzuat Dergisi, 7 (78), Available Online at http://www.mevzuatdergisi.com/2004/06a/02.htm,
 • ERDOGAN, Z. B., TILTAY, A. M., KIMZAN, H. S. (2011). Pazarlama Teorisi’nin Felsefi Temelleri: Degisim mi, İliski mi?, Tuketici ve Tuketim Arastırmaları Dergisi, 3(1) 1-27.
 • ERKAN, H. (1998). Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelisme, Türkiye Is Bankası Kultur Yayınları, 4. Baskı, Ankara.
 • FİDAN, H. (2009). Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) ve Cografi Bilgi Sistemi (CBS)’nin Pazarlamada Kullanımı, Journal of Yaşar University, 4(14), 2151-2171.
 • FRISCHMANN, B (2001). Privatization and Commercialization of the Internet Infrastructure: Rethinking Market Intervention into Government and Government Intervention into the Market, 2 Columbia Science and Technology Law Review, 1, 1-70, Available Online at http://www.stlr.org/html/volume2/frischmann.pdf
 • GILLEY, A., GILLEY J. W., & MCMILLAN H. S.(2009). Organizational Change: Motivation, Communication, and Leadership Effectiveness, International Society for Performance Improvement Published online in Wiley InterScience, (www.interscience.wiley.com) DOI: 10.1002/piq.20039, 75-94.
 • GÖKÇER, A. (2001). Bilim ve Teknoloji Politikalarına Giriş İçin ‘Enformasyon Toplumu’ Üzerine Kavramsal Bir Yaklaşım Denemesi, Mülkiyet Dergisi, Eylül-Ekim 2001, XXV, 230, 1-24
 • GUNTER, B. G. & HOEVEN, R. V. D. (2004). The Social Dimension of Globalization: A Review of The Literature, International Labour Review, 24, 7-43. Available Online at http://www.ilo.org/public/english/revue/download/pdf/gunter.pdf
 • GRÖNROOS, C. (2004), “The relationship marketing process: Communication, ınteraction, dialogue, value”, Journal of Business & Industrial Marketing, 19(2), 99–113.
 • HALLER, A. P. (2011). Alvin Toffler and The Economico-Social Evolution, Lucrări ştiinţifice - 54 (1), 222-226. Available Online at http://www.revagrois.ro/PDF/2011/paper/2011-54(1)-45-en.pdf
 • HELD, D. & MCGREW, A. (2008), "Küresel Dönüşümler", Ankara, Phoenix Yayınevi.
 • ILTER, B. & BAYRAKTAROGLU, G. (2007). Kar Amacı Gutmeyen Sosyal Içerikli Pazarlama Uygulamaları: Sosyal Pazarlama, Erciyes Universitesi IIBF Dergisi, 28, 49-64.
 • ILBAN, M. O., DOGDUBAY, M. & GURSOY, H. (2009). Otel İsletmelerinde İliskisel Pazarlama Uzerine Karsılastırmalı Bir Arastırma, Osmangazi Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 10(2), 117-144.
 • INCE, M. (1999). Elektronik Ticaret: Gelisme Yolundaki Ulkeler Icin Imkanlar ve Politikalar, DPT Yayınları, Ankara. Available Online at http://fixedreference.org/en/20040424/wikipedia/Internet
 • INCE, M. (2005), Degisim Olgusu ve Orgutlerde Insan Kaynakları Yonetiminin Degisen Fonksiyonları, Selcuk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 14, 319-339
 • INTRILIGATOR, M. D. (2003). Globalization of The World Economy: Potential Benefits and Costs And A Net Assessment, Senior Fellow, Milken Institute Professor of Economics, Political Science, and Policy Studies University of California, Los Angeles, 33, 1-21. Available Online at http://www.milkeninstitute.org/pdf/globalization_pb.pdf
 • KARACA, S. (2012). Internette Pazarlama ve Urun Karar Stratejileri, Cukurova Universitesi IIBF. Dergisi, 16(1), 37-51
 • KARAYORMUK, K. & KÖSEOGLU, M. A. (2005). Pazarlama Bilgi Sistemi ve Bir Kamu Kurulusu Ornegi, Afyon Kocatepe Universitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, VII(2), 103-121.
 • KARACOR, S. (2007). Internetin Uluslararası Pazarlamada Kulturel Farklılıkları Asmada Rolu ve Etkisi. Konya’daki Ihracatcı Firmalar Uzerine Bir Uygulama, Selsuk İletisim, 4(4), 194-202.
 • KAYPAK, S. (2011). Bilgi Toplumu Olma Yolunda Kentsel Degisim ve Bilgi Kentleri, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi: VI (I), 117-130.
 • KEÇECI, T. (2011). Sosyal Medyada Var Olmanın Kobi’lere Olan Etkisi ve Kobi’ler Için Sosyal Medyada Etkin Tutunma Stratejileri, 7. KOBI'ler ve Verimlilik Kongresi, 1-9.
 • KEELSON, S. A. (2012). The Evolution of the Marketing Concepts: Theoretically Different Roads Leading to Practically Same Destination!, Online Journal of Social Sciences Research, 1 (2), 35-41; Available Online at http://www.onlineresearchjournals.org/JSS,
 • KEVUK, S. (2006). Bilgi Ekonomisi, Journal of Yasar University, 1(4), 319-350. Available Online at http://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2011/07/no4_vol1_03_kevuk.pdf,
 • KOCABAS, F. (2005). Değisime Uyum Surecinde Iç ve Dış Orgutsel İletisim Cabalarının Entegrasyonu Gerekliliği, Manas University, Journal of Social Sciences, 13, 247-257.
 • KOCAK, H. (2011). Kablosuz Iletişim ve Internet Teknolojilerindeki Yeniliklerin Toplumsal Yasama Katkıları, TSA, 15 (3), 37-48.
 • KOCACIK, F. (2003). Bilgi Toplumu ve Türkiye, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2003 27 (1),1-10.
 • KOÇOGLU D. & OZCAN, S. O. (2010). Işletmelerin Internet Pazarlama Faaliyetleri Doğal Taş ve Mermer Sanayinde Bir Araştırma, Internet Uygulamaları ve Yonetimi, Hakemli ve Sureli Bilimsel Dergi, 1, 23-37. Available Online at http://iuyd.pau.edu.tr/index.php/iuyd/article/viewFile/5/pdf_12,
 • LEINER, B. M., CERF, V. G., CLARK, D. D., KAHN, R. E., KLEINROCK, L., LYNCH, D. C., ... Wolff, S. (1997a). The Past and Future History of the Internet, Communıcatıons of the ACM 40(2), 102-108. Available Online at http://ccrg.soe.ucsc.edu/CMPE252A/FALL2012/PAPERS/history1.pdf
 • LEINER, B. M., CERF, V. G., CLARK, D. D., KAHN, R. E., KLEINROCK, L., LYNCH, D. C., ... WOLFF, S. (2009b). A Brief History of the Internet, ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 39, 22-31. Available Online at http://www.sigcomm.org/sites/default/files/ccr/papers/2009/October/1629607- 1629613.pdf
 • LI, E. Y., MCLEOD, R. J. & ROGERS, J. C. (2001). Marketing Information Systems in Fortune 500 Companies: A Longitudinal Analysis of 1980, 1990 and 2000, Information and Management, 311.
 • LUSCH. R. F. (2007). Marketing’s Evolving Identity: Defining Our Future, American Marketing Association, 26 (2), 261–268. Available Online at http://www.sdlogic.net/Redefining_Marketing.pdf
 • MARGINEAN, S. C., & ORESTEAN, R. (2012). Multiple Definitions: A Key Issue In The Debate On Globalization, Academica Science Journal, Economica Series, 1(1), 29-34. Available Online at http://academica.udcantemir.ro/wp-content/uploads/article/economica/e1/E1A4.pdf
 • NAZEMI, N. (2012). How Globalization Facilitates Trafficking in Persons?, AUDC, 6 (2), 5-14. Available Online at https://www.academia.edu/3225699/How_globalization_facilitates_trafficking_in_persons
 • NAIR, G. (2009). Bilgi’nin Degisen Anlamı ve Kavram Tartısmaları, C.U. Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi Doc. Dr. Feramuz AYDOGAN’ın Anısına, 229-237.
 • ÖZİLHAN, D. (2010). Musteri İliskileri Yonetimi (MİY) Uygulamalarının Isletme Performansına Etkileri, Gumushane Universitesi, Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 1, 18-30. Available Online at http://sbedergi.gumushane.edu.tr/belgeler/sbe-cilt1-sayi1/sayi1-6makale2do.pdf
 • PAKSOY, H. M. (2012). Kuresellesme, Liderlik ve Liderlik Teorileri, (Editör: Doc. Dr. Celalettin Serinkan, Liderlik ve Motivasyon), Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Sti. Sertifika Nu 20779, 3. Basım, 1-32.
 • PAMUKOGLU, K. & OCAK, M. (2007). Bilisim Teknolojilerinin Devletin Etkinliğindeki Rolu ve Internet Uzerinden Satıs Uygulaması, Harita Genel Komutanlığı, Harita Dergisi, Ocak 2007, 137, 54-71.
 • PAYLAN, M. A., & TORLAK, Ö. (2009). Tarihsel Perspektiften Gelecege Pazarlamanın Seyri, 14. Ulusal Pazarlama Kongresi, 1-11.
 • PIRTINI, S. (2009). Pazarlamada Yeni Egilimler Acısından Vizyon Yonetimi ve Musteri Iliskilerinde Rekabet Avantajı Yaratma, Marmara Üniversitesi IIBF. Dergisi, XXVI(1), 225-238.
 • REICH, S. (1998). What is Globalization? Four Possible Answers, Working paper, Helen Kellogg Institute for International Studies, University of Notre Dame, 12, 1-23. Available Online at http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/261.pdf
 • SAYLI, H. & TUFEKCI, A. (2008). Basarılı Bir Orgutsel Degisimin Gerceklestirilmesinde Donusturucu Liderligin Rolu Donusturucu Liderligin Rolu, Ercıyes University, Journal of Economics and Administrative Sciences, 30,193-210.
 • SHAW, E. H. & JONES, D. G. B. (2009). A history of schools of marketing thought, www.sagepublications.com, DOI: 10.1177/1470593105054898 5(3), 239–281.
 • SARIGOZ, O. (2012). Bilgi Toplumunun Elestirisi ve Türkiye’de Modern Egitimin Gerçeklestiremedikleri, Electronic Journal of Vocational Colleges, 72-84.
 • SHETH J. N., & PARVATIYAR, A. (1995), The Evolution of Relationship Marketing, International Business Review, 4(4), 397-418. Available Online at http://www.iei.liu.se/program/ekprog/ civilek_internt/ar_3/722g60/ gruppernas_artiklar_och_presentationer/1.149402/Artikel.GruppC3.pdf
 • SELVI, Ö. (2012). Bilgi Toplumu, Bilgi Yönetimi ve Halkla Ilişkiler, Gumushane Universitesi, Iletişim Fakultesi Elektronik Dergisi, 3, 191-214.
 • SUSAR, A. F. & NARIN, B. (2012). Sosyal Paylaşımın Tecimsellestirilmesi Baglamında Internet Reklamcılıgı: Eksi Sozluk Ornegı, Istanbul Arel Universitesi, Iletisim Fakultesi, İletisim Calısmaları Dergisi, 3, 1-14. Available Online at https://www.arel.edu.tr/pages/iletisimfakulte/dergi/sayi_3/filizsusar-bilgenarin.pdf
 • SAHIN, A. & TEMIZEL, H. (2007). Bilgi Toplumunun Orgutsel ve Yonetsel Yapılar Uzerine Etkileri Baglamında Turk Kamu Yonetiminde Liderlik Anlayısı: Bir Anket Calısması, Maliye Dergisi, 153, 179-194.
 • SEKER, T. B. (2005). Bilgi Teknolojilerindeki Gelismeler Cercevesinde Bilgiye Erisimin Yeni Boyutları, Selcuk Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 13 - ISSN 1302-1796, 377-391.
 • TAN, A. BAYDAS, A. & AKSEN N. (2004). Kahramanmaras Ilindeki Isletmelerin Pazarlama Faaliyetlerinde Internet’i Kullanma Egilimleri, KSÜ. Fen ve Muhendislik Dergisi, 7(2) 83-89.
 • TASÇI, K. (2007). Bilgi Ekonomisinin Kuramsal Cercevesi, XII. Türkiye’de Internet Konferansı 8-10 Kasım 2007, Ankara, 317-332.
 • TEK, N. & DALKILIC, F. (2010). Pazarlama-Satıs ve Muhasebe Islevlerinin Etkilesiminde Muhasebe Egitiminden Beklentiler, XXIX. Türkiye muhasebe Egitimi Sempozyumu, 29-52.
 • TERKAN, R. (2011). Pazarlamanın Bir Parçası Olarak Halkla Iliskiler: Tuketici Davranıslarının Onemi, Organizasyon ve Yonetim Bilimleri Dergisi, 3(2), ISSN: 1309 -8039 (Online), 297-306.
 • TOPCU, Y. IŞIK, H. B. & DAGDEMIR, V. (2007). Yeni Ekonomide Gıda Pazarlamasının Degisen Rolu, Ataturk Univ. Ziraat Fak. Dergisi, 38 (2), 207-214.
 • TURE, İ (2009), Kuresellesme, Kapitalizm ve Ulus-Devlet, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2009 Cilt: 46 Sayı: 530, s.41-52.
 • UZUNOGLU, E. (2007). Musteri Odaklı Pazarlama Anlayısına Gore Deger Yaratma: Bir Model Olarak Deger Iletim Sistemi, Eskisehir Osmangazi Universitesi IIBF Dergisi, 2(1), 11-29.
 • WAN Z. W. F. A. (2012). Alvin Toffler: Knowledge Technology and Change in Future Society, International Journal of Islamic Thought, 1, 54-61. Available Online at http://www.ukm.my/ijit/IJIT%20Vol%201%202012/ 7wan%20fariza.pdf
 • YAMAN, H. & ERDOGAN, Y. (2007), Internet Kullanımının Turkceye Etkileri: Nitel Bir Arastırma, Journal of Language and Linguistic Studies Vol.3, No.2, October 2007, s.237-249.
 • YANNIS H. A., & ALBERTOS, A. C. (2009). International Marketing and Internet: Identified Stages of Internet Use at Company Level, In proceeding of: 35th EIBA (European International Business Academy) Annual Conference on "Reshaping the Boundaries of the Firm in an Era of Global Interdependence, At Valencia, Spain. 1-25. Available Online athttp://www.afs.edu.gr/files/PerrotisCollege/Identified%20Stages%20of%20Internet%20Use%20at%20Company%20Level.pdf
 • YURDAKUL, M. & KIRACI, H. (2008). Sanal Pazarlama Karması Bilesimi, Suleyman Demirel Universitesi, Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi ,13(2), 165-185.
 • YUCEL, I. H. (1997). Bilim- Teknoloji Politikaları ve 21. Yuzyılın Toplumu, Devlet Planlama Teskilatı Yayınları, ISBN 975-19-1806-5, http://ekutup.dpt.gov.tr/bilim
 • YUKSEK, G. (2013). Bilgi Teknolojilerinin Gelisimi, Seyahat İsletmeleri ve Kuresel Dagıtım Sistemi Ornegi, Journal of Internet Applications and Management, 4(1) 53-68.
Birincil Dil en
Konular Sosyal1
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7975-1795
Yazar: Hacı Mustafa PAKSOY
Kurum: Gaziantep University
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7176-1534
Yazar: Belkıs Dilek ÖZBEZEK
Kurum: Gaziantep University
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2065-2407
Yazar: Erhan KILINÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: SELCUK UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @derleme { bitlissos518834, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {440 - 458}, doi = {}, title = {The Importance and Place Of Information Technology in The Changing Marketing Concept}, key = {cite}, author = {PAKSOY, Hacı Mustafa and ÖZBEZEK, Belkıs Dilek and KILINÇ, Erhan} }
APA PAKSOY, H , ÖZBEZEK, B , KILINÇ, E . (2019). The Importance and Place Of Information Technology in The Changing Marketing Concept. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (2) , 440-458 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/51576/518834
MLA PAKSOY, H , ÖZBEZEK, B , KILINÇ, E . "The Importance and Place Of Information Technology in The Changing Marketing Concept". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2019 ): 440-458 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/51576/518834>
Chicago PAKSOY, H , ÖZBEZEK, B , KILINÇ, E . "The Importance and Place Of Information Technology in The Changing Marketing Concept". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2019 ): 440-458
RIS TY - JOUR T1 - The Importance and Place Of Information Technology in The Changing Marketing Concept AU - Hacı Mustafa PAKSOY , Belkıs Dilek ÖZBEZEK , Erhan KILINÇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 440 EP - 458 VL - 8 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi The Importance and Place Of Information Technology in The Changing Marketing Concept %A Hacı Mustafa PAKSOY , Belkıs Dilek ÖZBEZEK , Erhan KILINÇ %T The Importance and Place Of Information Technology in The Changing Marketing Concept %D 2019 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD PAKSOY, Hacı Mustafa , ÖZBEZEK, Belkıs Dilek , KILINÇ, Erhan . "The Importance and Place Of Information Technology in The Changing Marketing Concept". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 2 (Aralık 2020): 440-458 .
AMA PAKSOY H , ÖZBEZEK B , KILINÇ E . The Importance and Place Of Information Technology in The Changing Marketing Concept. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 8(2): 440-458.
Vancouver PAKSOY H , ÖZBEZEK B , KILINÇ E . The Importance and Place Of Information Technology in The Changing Marketing Concept. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 8(2): 458-440.