Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

INVESTIGATION OF GRADUATE THESES WRITTEN IN THE FIELD OF SAXOPHONE IN TURKEY

Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 1, 67 - 81, 17.05.2023
https://doi.org/10.47956/bmsd.1274191

Öz

In this study, it is aimed to investigate written saxophone theses in Turkey by different criteria. It has been reached out for the purpose of collect data 10 postgraduate theses by using documents analysis in the Council of Higher Education Thesis Center. In line with the subject of the research, the criteria were established by examining the sources, and the defined categories were collected under 8 headings such as type, gender, university, institute, publication year, data collection tool, study area and study group. Without being appealed method of sampling, directly it is aimed to whole the universe. In order to sort out of data, frequency and descriptive analysis was utilized. Taken dealt with theses, which were calculated and converted into the tables and explicated. In line with the results, master theses on saxophone which were seen the most written these as type, by the gender, those theses was written only by male researchers as well as the at most carried out of theses being at Gazi University. On the other hand, once looking at by the distribution by the years, first written thesis on saxophone has determined in 1997, afterwards, increased in 2019. Have been come out that as data tool which was used the most in this field were interview, moreover as study field syllabus analyzing, as study group which carried out via students.

Kaynakça

 • ABBINK, Eric, Saxophone Education and Performance in British Columbia: Early History and Current Practices, (Doktora Tezi, University of British Columbia, 2011).
 • BOYRAZ, Yunus, “Müzik Okullarında Uygulanan Saksafon Dersi Program İçerikleri Hakkında Öğretim Elemanı Görüşleri”, (Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019).
 • CORBIN, Juliet & Anselm Strauss, Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 3rd ed., Thousand Oaks, CA: Sage, 2008.
 • ÇALIŞKAN, Çağlar, “Başlangıç Düzeyi Klasik Saksafon İcrasında Ses Üretim Konsepti ve Ekspresif Çalma Teknikleri”, (Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017).
 • ÇELEBİOĞLU, Emel, Müzik Kuramı, 1. Baskı. Bizim Kitaplar Yayınevi, İstanbul 2008.
 • DEMİREL, Serkan, “Askeri Motivasyonda Müziğin Önemi”, EKEV Akademi Dergisi, 0:89, 2022.
 • EROL, Ali, “Mesleki Müzik Eğitimi Veren Kurumlarda Saksafon Eğitimine Yönelik Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşleri (Ankara İl Örneği)”, (Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019).
 • ESTEVEZ-GARCIA, Oscar, Gertrudix-Barrio Felipe, Zagalas Juan, “La enseñanza del Saxofón en los Conservatorios Profesionales de Música de España un Estudio Desde la Percepción del Docente”, Educatio Siglo XXI, 40:2, 2022.
 • GOOD-PERKINS, Emily, “Culturally Sustaining Music Education and Epistemic Travel”, Philosophy of Music Education Review, 29:1, 2021, s. 47-66.
 • HEMKE, Frederic, “The early history of the saxophone”, (Doktora Tezi, University of Wisconsin, 1975).
 • İLDİNÇ, Volkan Adil, “Methode Complete Pour Tous Les Saxophones-H. Klose Metodunun Teknik Becerileri Kazandırma Açısından İncelenmesi”, (Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015).
 • JOHNSTONE, Arthur Edward, Instruments of the Modern Symphony Orchestra, Carl Fischer, Inc, New York 1917.
 • KOCHNITZKY, Ĺon, Adolphe Sax & His Saxophone, NY: Belgian Government Information Center, New York 1949.
 • MCINTOSH, Robert Dale, History of Music in British Columbia 1850-1950, 1989, Sono Nis Press, Victoria, 1989.
 • MURPHY, Joseph McNeill, “Early Saxophone Instruction in American Educational Institution”, (Dotora Tezi, Northwestern University, 1994).
 • ÖNLÜ, Abdullah & ALBUZ, Aytekin, “Müzik Öğretmenliği Lisans Programlarına Yönelik Saksafon Öğretim Programı Tasarısı ve Değerlendirilmesi”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19:3, 2015.
 • ÖNLÜ, Abdullah, “Müzik Öğretmenliği Lisans Programlarına Yönelik Saksafon Öğretim Program Tasarısı ve Değerlendirilmesi”, (Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014).
 • ÖZTUTGAN, Zülüf, “Türkiye’de Gitar Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Analizi ve Değerlendirilmesi”, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13:1, 2016.
 • SÖZER, Vural, Müzik Terimleri Sözlüğü, 4. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul 2021.
 • SOYGÜDEN, Mustafa, “Saksafon ve İcrasının İncelenmesi”, (Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017).
 • ÜSTÜN, Hamza, “Türkiye'de Üflemeli Çalgılar Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi”, Balkan Müzik ve Sanat Dergisi, 2:1, 2020.
 • ZHIPENG, Zhou, “Evaluation of Pedagogical Methods of Teaching the Saxophone in China” Journal for Educators, Teachers and Trainers, 13:2, 2022.
 • “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun”, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161124-3..htm, (1.4.2023).
 • “Program Hakkında Genel Bilgi”, https://www.kkk.tsk.tr/Okullar/BAMYO/myo/erasmus/Prgm_Drs_%C4%B0cerik/Uf_Vur_Clg_TUR.html, (1.4.2023).

TÜRKİYE’DE SAKSAFON ALANINDA YAZILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 1, 67 - 81, 17.05.2023
https://doi.org/10.47956/bmsd.1274191

Öz

Bu araştırmada Türkiye’de saksafon alanında yazılan lisansüstü tezlerin farklı ölçütlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Doküman analizi kullanılarak yapılan çalışmada, verilerin toplanması amacıyla yapılan literatür taraması sonucunda Yükseköğretim Kurumu Tez Merkezinden (YÖK) saksafon alanında yazılmış 10 adet teze ulaşılmıştır. Araştırmanın konusu doğrultusunda kaynaklar incelenerek kriterler belirlenmiş olup belirlenen kategoriler tür, cinsiyet, üniversite, enstitü, yayın yılı, veri toplama aracı, çalışma alanı ve çalışma grubu olarak 8 başlık altında toplanmıştır. Bu araştırmada örnekleme yöntemine başvurulmadan doğrudan evrenin tümüne ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırma verilerinin çözümlenmesi için frekans ve betimsel analiz kullanılmıştır. Ele alınan tezlerin frekans ve yüzde hesaplamaları yapılarak veriler tablo haline dönüştürülmüş ve sonrasında yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda; “Saksafon“ alanında yazılmış lisansüstü tezlerin türü bakımından en fazla yüksek lisans tezleri olduğu, cinsiyete göre ise tezlerin sadece erkek araştırmacılar tarafından yazıldığı, en çok tezin Gazi Üniversitesi’nde yapıldığı ve çalışmaların en çok eğitim bilimleri enstitüsünde yürütüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca alanda yapılan ilk tezin 1997 yılında yayımlandığı ve senelere göre dağılımına bakıldığında ise 2019 yılında önemli bir artış olduğu görülmüştür. Alandaki çalışmalarda en fazla kullanılan veri toplama aracının görüşme olduğu, çalışma alanında ise en fazla program incelemesi çalışılmış olup çalışma grubu olarak ise en çok öğrencilerle araştırmalar yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • ABBINK, Eric, Saxophone Education and Performance in British Columbia: Early History and Current Practices, (Doktora Tezi, University of British Columbia, 2011).
 • BOYRAZ, Yunus, “Müzik Okullarında Uygulanan Saksafon Dersi Program İçerikleri Hakkında Öğretim Elemanı Görüşleri”, (Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019).
 • CORBIN, Juliet & Anselm Strauss, Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 3rd ed., Thousand Oaks, CA: Sage, 2008.
 • ÇALIŞKAN, Çağlar, “Başlangıç Düzeyi Klasik Saksafon İcrasında Ses Üretim Konsepti ve Ekspresif Çalma Teknikleri”, (Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017).
 • ÇELEBİOĞLU, Emel, Müzik Kuramı, 1. Baskı. Bizim Kitaplar Yayınevi, İstanbul 2008.
 • DEMİREL, Serkan, “Askeri Motivasyonda Müziğin Önemi”, EKEV Akademi Dergisi, 0:89, 2022.
 • EROL, Ali, “Mesleki Müzik Eğitimi Veren Kurumlarda Saksafon Eğitimine Yönelik Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşleri (Ankara İl Örneği)”, (Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019).
 • ESTEVEZ-GARCIA, Oscar, Gertrudix-Barrio Felipe, Zagalas Juan, “La enseñanza del Saxofón en los Conservatorios Profesionales de Música de España un Estudio Desde la Percepción del Docente”, Educatio Siglo XXI, 40:2, 2022.
 • GOOD-PERKINS, Emily, “Culturally Sustaining Music Education and Epistemic Travel”, Philosophy of Music Education Review, 29:1, 2021, s. 47-66.
 • HEMKE, Frederic, “The early history of the saxophone”, (Doktora Tezi, University of Wisconsin, 1975).
 • İLDİNÇ, Volkan Adil, “Methode Complete Pour Tous Les Saxophones-H. Klose Metodunun Teknik Becerileri Kazandırma Açısından İncelenmesi”, (Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015).
 • JOHNSTONE, Arthur Edward, Instruments of the Modern Symphony Orchestra, Carl Fischer, Inc, New York 1917.
 • KOCHNITZKY, Ĺon, Adolphe Sax & His Saxophone, NY: Belgian Government Information Center, New York 1949.
 • MCINTOSH, Robert Dale, History of Music in British Columbia 1850-1950, 1989, Sono Nis Press, Victoria, 1989.
 • MURPHY, Joseph McNeill, “Early Saxophone Instruction in American Educational Institution”, (Dotora Tezi, Northwestern University, 1994).
 • ÖNLÜ, Abdullah & ALBUZ, Aytekin, “Müzik Öğretmenliği Lisans Programlarına Yönelik Saksafon Öğretim Programı Tasarısı ve Değerlendirilmesi”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19:3, 2015.
 • ÖNLÜ, Abdullah, “Müzik Öğretmenliği Lisans Programlarına Yönelik Saksafon Öğretim Program Tasarısı ve Değerlendirilmesi”, (Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014).
 • ÖZTUTGAN, Zülüf, “Türkiye’de Gitar Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Analizi ve Değerlendirilmesi”, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13:1, 2016.
 • SÖZER, Vural, Müzik Terimleri Sözlüğü, 4. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul 2021.
 • SOYGÜDEN, Mustafa, “Saksafon ve İcrasının İncelenmesi”, (Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017).
 • ÜSTÜN, Hamza, “Türkiye'de Üflemeli Çalgılar Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi”, Balkan Müzik ve Sanat Dergisi, 2:1, 2020.
 • ZHIPENG, Zhou, “Evaluation of Pedagogical Methods of Teaching the Saxophone in China” Journal for Educators, Teachers and Trainers, 13:2, 2022.
 • “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun”, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161124-3..htm, (1.4.2023).
 • “Program Hakkında Genel Bilgi”, https://www.kkk.tsk.tr/Okullar/BAMYO/myo/erasmus/Prgm_Drs_%C4%B0cerik/Uf_Vur_Clg_TUR.html, (1.4.2023).
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Müzik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Tamer Kıvılcım 0000-0002-4318-6904

Sibel Çelik 0000-0002-8177-9946

Yayımlanma Tarihi 17 Mayıs 2023
Gönderilme Tarihi 31 Mart 2023
Kabul Tarihi 16 Mayıs 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kıvılcım, T., & Çelik, S. (2023). TÜRKİYE’DE SAKSAFON ALANINDA YAZILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. Balkan Müzik Ve Sanat Dergisi, 5(1), 67-81. https://doi.org/10.47956/bmsd.1274191

Creative Commons Lisansı
Balkan Müzik ve Sanat Dergisi  Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.