Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

DEPRESYON TANISI OLAN ÇOCUK VE ERGENLERİN OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELERİ İLE ANNELERİNİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ The Relationship Between Negative Automatic Thoughts of Children and Adolescents Diagnosed with Depression and Psychological Well-Being Levels of Their Mothers

Yıl 2024, Cilt: 14 Sayı: 1, 52 - 60, 15.03.2024

Öz

Amaç: Bu çalışma depresyon tanısı olan çocuk ve ergenlerin olumsuz otomatik düşünceleri ile annelerinin
psikolojik iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma ilişkisel tanımlayıcı desende bir çalışmadır. Çalışma, 10.06.2022-01.12.2022
tarihleri arasında Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine başvurup depresyon tanısı konulan
ve çalışmaya katılmayı kabul eden 50 depresyon tanılı çocuk ve ergen ile anneleri üzerinde yapılmıştır.
Verilerin toplanmasında, çocuk ve ebeveynlere yönelik kişisel bilgi formu, Olumsuz Otomatik Düşünceler
Ölçeği (çocuk ve ergen katılımcılar) ve Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (anneler) kullanılmıştır. Veriler, poliklinikteki
görüşme odasında depresyon tanısı olan çocuk ve ergenler ve anneleri ile bire bir görüşülerek doldurulmuştur.
Verilerin analizinde; betimsel istatistik, Bağımsız Örneklem t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi ve Pearson
Korelasyon Analizi testleri kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmada, depresyon tanısı olan çocuk ve ergenlerin %74’ü kız olup yaş ortalamaları 15,42±1,76’dır.
Çocuk ve ergenlerin Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği ve annelerinin Psikolojik İyi Oluş ölçeği puan ortalamaları
arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05).
Sonuç: Çalışmanın sonucunda çocuk ve ergenlerin olumsuz otomatik düşünceleri ile annelerinin psikolojik iyi
oluş düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Bu doğrultuda çocuk ve ergenlerin olumsuz otomatik
düşünce düzeyleri ve annelerinin psikolojik iyi oluşlarını etkileyebileceği düşünülen farklı değişkenlerin de
etkisinin incelendiği, daha büyük örnekleme sahip çok sayıda çalışmaya gereksinim olduğu düşünülmektedir.

Kaynakça

  • 1. World Health Organization, Global and regional estimates of prevalence Depression, Lefstad E, eds. Depression and other common mental disorders: global health estimates. Vol 1. WHO Document Production Services, Geneva, Switzerland, 2017.p.8-9.
  • 2. Charles J, Fazeli M. Depression in children. Australian Family Physician. 2017; 46(12):901-7
  • 3. Corona -Olivera EJ. Depressive disorders in childhood. Mexican Journal of Medical Research ICSA.2022; 10(19):52-8
  • 4. Beirão D, Monte H, Amaral M, Longras A, Matos C, Villas-Boas F. Depression in adolescence: a review. eirão et al. Middle East Current Psychiatry. 2020; 27:50:2-9.
  • 5. Stoller JA. Diagnostic profiles in outpatient child psychiatry. Am J Orthopsychiatry. 2006; 76:98-102.
  • 6. Aktepe E, Demirci K, Çalışkan AM, Sönmez Y. Çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran hastalarda belirti ve tanı dağılımları. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi. 2010; 23: 100-8.
  • 7. Helvacı ÇF, Hocaoğlu Ç. Major depresif bozukluk tanımı, etyolojisi ve epidemiyolojisi: bir gözden geçirme. J Contemp Med. 2016; 6: 51-6.
  • 8. Du X, Luo W, Shen Y, Wei D, Xie P, Zhang J et al. Brain structure associated with automatic thoughts predicted depression symptoms in healthy individuals. Psychiatry Res. 2015 Jun 30;232(3):257-63
  • 9. Espada JP, Lopez SA, Morales A. Effectiveness of psychological treatments for depression in childhood and adolescence: A review of reviews. Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes.2023;10(1): 68-83.
  • 10. Yıldız M. Ergenlerde Olumsuz Otomatik Düşüncelerin Sosyal Becerilere Etkisi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi (UGEAD), Haziran, 2017; 3(1): 45-55
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Psikiyatri
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Esin Cerit

Dilşad Yıldız Miniksar

Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2024
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2024
Kabul Tarihi 14 Mart 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 14 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Cerit, E., & Yıldız Miniksar, D. (2024). DEPRESYON TANISI OLAN ÇOCUK VE ERGENLERİN OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELERİ İLE ANNELERİNİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ The Relationship Between Negative Automatic Thoughts of Children and Adolescents Diagnosed with Depression and Psychological Well-Being Levels of Their Mothers. Bozok Tıp Dergisi, 14(1), 52-60.
AMA Cerit E, Yıldız Miniksar D. DEPRESYON TANISI OLAN ÇOCUK VE ERGENLERİN OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELERİ İLE ANNELERİNİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ The Relationship Between Negative Automatic Thoughts of Children and Adolescents Diagnosed with Depression and Psychological Well-Being Levels of Their Mothers. Bozok Tıp Dergisi. Mart 2024;14(1):52-60.
Chicago Cerit, Esin, ve Dilşad Yıldız Miniksar. “DEPRESYON TANISI OLAN ÇOCUK VE ERGENLERİN OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELERİ İLE ANNELERİNİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ The Relationship Between Negative Automatic Thoughts of Children and Adolescents Diagnosed With Depression and Psychological Well-Being Levels of Their Mothers”. Bozok Tıp Dergisi 14, sy. 1 (Mart 2024): 52-60.
EndNote Cerit E, Yıldız Miniksar D (01 Mart 2024) DEPRESYON TANISI OLAN ÇOCUK VE ERGENLERİN OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELERİ İLE ANNELERİNİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ The Relationship Between Negative Automatic Thoughts of Children and Adolescents Diagnosed with Depression and Psychological Well-Being Levels of Their Mothers. Bozok Tıp Dergisi 14 1 52–60.
IEEE E. Cerit ve D. Yıldız Miniksar, “DEPRESYON TANISI OLAN ÇOCUK VE ERGENLERİN OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELERİ İLE ANNELERİNİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ The Relationship Between Negative Automatic Thoughts of Children and Adolescents Diagnosed with Depression and Psychological Well-Being Levels of Their Mothers”, Bozok Tıp Dergisi, c. 14, sy. 1, ss. 52–60, 2024.
ISNAD Cerit, Esin - Yıldız Miniksar, Dilşad. “DEPRESYON TANISI OLAN ÇOCUK VE ERGENLERİN OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELERİ İLE ANNELERİNİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ The Relationship Between Negative Automatic Thoughts of Children and Adolescents Diagnosed With Depression and Psychological Well-Being Levels of Their Mothers”. Bozok Tıp Dergisi 14/1 (Mart 2024), 52-60.
JAMA Cerit E, Yıldız Miniksar D. DEPRESYON TANISI OLAN ÇOCUK VE ERGENLERİN OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELERİ İLE ANNELERİNİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ The Relationship Between Negative Automatic Thoughts of Children and Adolescents Diagnosed with Depression and Psychological Well-Being Levels of Their Mothers. Bozok Tıp Dergisi. 2024;14:52–60.
MLA Cerit, Esin ve Dilşad Yıldız Miniksar. “DEPRESYON TANISI OLAN ÇOCUK VE ERGENLERİN OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELERİ İLE ANNELERİNİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ The Relationship Between Negative Automatic Thoughts of Children and Adolescents Diagnosed With Depression and Psychological Well-Being Levels of Their Mothers”. Bozok Tıp Dergisi, c. 14, sy. 1, 2024, ss. 52-60.
Vancouver Cerit E, Yıldız Miniksar D. DEPRESYON TANISI OLAN ÇOCUK VE ERGENLERİN OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELERİ İLE ANNELERİNİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ The Relationship Between Negative Automatic Thoughts of Children and Adolescents Diagnosed with Depression and Psychological Well-Being Levels of Their Mothers. Bozok Tıp Dergisi. 2024;14(1):52-60.
Copyright © BOZOK Üniversitesi - Tıp Fakültesi