Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Violence Against Women: The Predictive of Adolescents' Perceptions of Gender

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 6, 33 - 44, 01.07.2020

Öz

It is known that the status of women in society has been devalued from the past to the present and that the woman has been more marginalized than the male sex. This situation paves the way for all kinds of harm that can be done against women. It is believed that the concept of gender and the perception of women in the society are the basis of the news of violence resulting from injuries and deaths which are increasing day by day. For this reason, it is aimed to explain the relationship between adolescents' attitudes towards gender and violence against women. The sample of the research consists of a total of 206 adolescents, 123 girls and 83 boys. In the research, personal information form and ISKEBE attitude scale and Gender Scale were used and necessary analyzes were done with SPSS. When the research findings are examined, it is seen that gender and violence attitudes towards women differ according to gender and gender perception explains attitudes towards violence against women. In the light of all these findings, some suggestions are presented.

Kaynakça

 • Akın, A. ve Demirel, S. (2003). Toplumsal cinsiyet kavramı ve sağlığa etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25, 4, 73-82.
 • Altınova, H. H. ve Duyan, V. (2013). Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. Journal of Society & Social Work, 24(2), 9-22.
 • Atış, F. (2010). Ebelik/ Hemşirelik 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik A.B.D. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Bursal, M. (2017). SPSS ile temel veri analizleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • CEDAW. (1993). (United Nations Convention On TheElimination Of All Forms of Discrimination Against Women) (Kadınlara karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi) 85th Plenary Meeting, GENERAL ASSEMBLY A/RES/48/104, 20 December.
 • Demir Ü. (2000). Kadına yönelik aile içi şiddet. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 3(1), 57- 61.
 • Dökmen, Z.Y. (2004). Toplumsal cinsiyet: Sosyal psikolojik açıklamalar. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Eken, H. (2006). Toplumsal cinsiyet olgusu temelinde mesleğe ilişkin rol ile aile içi rol etkileşimi: Türk silahlı kuvvetlerindeki kadın subaylar. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 247-280.
 • Güler, N., Tel, H., ve Tuncay, F. Ö. (2005). Kadının aile içinde yaşanan şiddete bakışı. CÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 27(2), 51-56.
 • Heisse, L. (1993). Violence against women; the hidden burden, World Health Statistics Quarterly, 46(1), 14-22.
 • ICN. (2001) Nuırses, always there for you: United against violence, International Nurses Day 2001, Anti-Violence Tool Kit.
 • Karal, D., ve Aydemir, E. (2012). Türkiye'de kadına yönelik şiddet. International Strategic Research Organization (USAK).
 • Korur, S. (2003). Kadına yönelik şiddete adli tıp açısından yaklaşım, kadına yönelik şiddet ve hekim sempozyumu, 85-94.
 • Rainey, A. B. ve Rust, J. O. (1999). Reducing gender stereotyping in kinder gartners. Early Child Development and Care, 150(1), 33-42.
 • Sabattini, L. ve Leaper, C. (2004). The relation between mothers' and fathers' parenting styles and their division of labor in the home: Young adults' retrospective reports. Sexroles, 50(3-4), 217-225.
 • Shea, C. A., Mahoney, M., ve Lacey, J. M. (1997). Breaking through the barriers to domestic violence intervention. AJN The American Journal of Nursing, 97(6), 26-33.
 • Şafak, Ş. Çopur, Z. ve Özkan, M. (2006). Çocukların evle ilgili faaliyetlere harcadıkları zamanın incelenmesi. www.sdergi.hacettepe.edu.tr/sszcmao.pdf.
 • Timur S., Ege E. ve Bakış E. (2006). Engelli kadınların üreme sağlığı sorunları ve etkileyen faktörler. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(1), 52-58.
 • WHO (Dünya Sağlık Örgütü) (2002). World Report on Violence and Health, Geneva, http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/ world_report/wrvh1/en/
 • Yıldırım, A. (1998). Sıradan şiddet: Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin toplumsal kaynakları. İstanbul: Boyut Kitapları.
 • Zara-Page, A. ve İnce, M. (2008). Aile içi şiddet konusunda bir derleme. Türk Psikoloji Yazıları, 11(22), 81-94.

Kadına Yönelik Şiddet: Ergenlerin Toplumsal Cinsiyet Algılarının Yordayıcılığı

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 6, 33 - 44, 01.07.2020

Öz

Toplumda kadının statüsünün geçmişten bugüne kadar değersizleştirildiği ve kadının erkek cinsine oranla daha fazla ötekileştirildiği bilinmektedir. Bu durum kadına yönelik verilebilecek her türlü zararın önünü açmaktadır. Her geçen gün artan kadına yönelik gerçekleştirilen yaralama ve ölümle sonuçlanan şiddet haberlerinin temelinde toplumsal cinsiyet kavramı ve toplumda oluşturduğu kadın algısı olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple araştırmada ergenlerin toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddete dair tutumları arasındaki ilişkiyi açıklamak amaçlanmaktadır. Araştırma örneklemini 123 Kız 83 Erkek olmak üzere toplam 206 ergen oluşturmaktadır. Araştırmada kişisel bilgi formu ve İSKEBE tutum ölçeği ve Toplumsal Cinsiyet Ölçeği kullanılmış ve SPSS ile gerekli analizler yapılmıştır. Araştırma bulgularına bakıldığında toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddet tutumlarının cinsiyete göre farklılaştığı ve toplumsal cinsiyet algısının kadına şiddete yönelik tutumları açıkladığı görülmektedir. Bütün bu bulgular ışığında bir takım öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Akın, A. ve Demirel, S. (2003). Toplumsal cinsiyet kavramı ve sağlığa etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25, 4, 73-82.
 • Altınova, H. H. ve Duyan, V. (2013). Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. Journal of Society & Social Work, 24(2), 9-22.
 • Atış, F. (2010). Ebelik/ Hemşirelik 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik A.B.D. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Bursal, M. (2017). SPSS ile temel veri analizleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • CEDAW. (1993). (United Nations Convention On TheElimination Of All Forms of Discrimination Against Women) (Kadınlara karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi) 85th Plenary Meeting, GENERAL ASSEMBLY A/RES/48/104, 20 December.
 • Demir Ü. (2000). Kadına yönelik aile içi şiddet. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 3(1), 57- 61.
 • Dökmen, Z.Y. (2004). Toplumsal cinsiyet: Sosyal psikolojik açıklamalar. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Eken, H. (2006). Toplumsal cinsiyet olgusu temelinde mesleğe ilişkin rol ile aile içi rol etkileşimi: Türk silahlı kuvvetlerindeki kadın subaylar. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 247-280.
 • Güler, N., Tel, H., ve Tuncay, F. Ö. (2005). Kadının aile içinde yaşanan şiddete bakışı. CÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 27(2), 51-56.
 • Heisse, L. (1993). Violence against women; the hidden burden, World Health Statistics Quarterly, 46(1), 14-22.
 • ICN. (2001) Nuırses, always there for you: United against violence, International Nurses Day 2001, Anti-Violence Tool Kit.
 • Karal, D., ve Aydemir, E. (2012). Türkiye'de kadına yönelik şiddet. International Strategic Research Organization (USAK).
 • Korur, S. (2003). Kadına yönelik şiddete adli tıp açısından yaklaşım, kadına yönelik şiddet ve hekim sempozyumu, 85-94.
 • Rainey, A. B. ve Rust, J. O. (1999). Reducing gender stereotyping in kinder gartners. Early Child Development and Care, 150(1), 33-42.
 • Sabattini, L. ve Leaper, C. (2004). The relation between mothers' and fathers' parenting styles and their division of labor in the home: Young adults' retrospective reports. Sexroles, 50(3-4), 217-225.
 • Shea, C. A., Mahoney, M., ve Lacey, J. M. (1997). Breaking through the barriers to domestic violence intervention. AJN The American Journal of Nursing, 97(6), 26-33.
 • Şafak, Ş. Çopur, Z. ve Özkan, M. (2006). Çocukların evle ilgili faaliyetlere harcadıkları zamanın incelenmesi. www.sdergi.hacettepe.edu.tr/sszcmao.pdf.
 • Timur S., Ege E. ve Bakış E. (2006). Engelli kadınların üreme sağlığı sorunları ve etkileyen faktörler. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(1), 52-58.
 • WHO (Dünya Sağlık Örgütü) (2002). World Report on Violence and Health, Geneva, http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/ world_report/wrvh1/en/
 • Yıldırım, A. (1998). Sıradan şiddet: Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin toplumsal kaynakları. İstanbul: Boyut Kitapları.
 • Zara-Page, A. ve İnce, M. (2008). Aile içi şiddet konusunda bir derleme. Türk Psikoloji Yazıları, 11(22), 81-94.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Psikoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Asiye DURSUN>
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2020
Gönderilme Tarihi 3 Nisan 2020
Kabul Tarihi 23 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 6

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bpd756085, journal = {Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi}, issn = {2587-2702}, eissn = {2602-4896}, address = {Bayramoglu Mah. FSM Cad. No: 285 Darica / Kocaeli / TURKIYE}, publisher = {Psikoterapi Enstitüsü}, year = {2020}, volume = {3}, number = {6}, pages = {33 - 44}, title = {Kadına Yönelik Şiddet: Ergenlerin Toplumsal Cinsiyet Algılarının Yordayıcılığı}, key = {cite}, author = {Dursun, Asiye} }
APA Dursun, A. (2020). Kadına Yönelik Şiddet: Ergenlerin Toplumsal Cinsiyet Algılarının Yordayıcılığı . Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi , 3 (6) , 33-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bpd/issue/55067/756085
MLA Dursun, A. "Kadına Yönelik Şiddet: Ergenlerin Toplumsal Cinsiyet Algılarının Yordayıcılığı" . Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 3 (2020 ): 33-44 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bpd/issue/55067/756085>
Chicago Dursun, A. "Kadına Yönelik Şiddet: Ergenlerin Toplumsal Cinsiyet Algılarının Yordayıcılığı". Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 3 (2020 ): 33-44
RIS TY - JOUR T1 - Kadına Yönelik Şiddet: Ergenlerin Toplumsal Cinsiyet Algılarının Yordayıcılığı AU - AsiyeDursun Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 44 VL - 3 IS - 6 SN - 2587-2702-2602-4896 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi Kadına Yönelik Şiddet: Ergenlerin Toplumsal Cinsiyet Algılarının Yordayıcılığı %A Asiye Dursun %T Kadına Yönelik Şiddet: Ergenlerin Toplumsal Cinsiyet Algılarının Yordayıcılığı %D 2020 %J Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi %P 2587-2702-2602-4896 %V 3 %N 6 %R %U
ISNAD Dursun, Asiye . "Kadına Yönelik Şiddet: Ergenlerin Toplumsal Cinsiyet Algılarının Yordayıcılığı". Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 3 / 6 (Temmuz 2020): 33-44 .
AMA Dursun A. Kadına Yönelik Şiddet: Ergenlerin Toplumsal Cinsiyet Algılarının Yordayıcılığı. TBPD. 2020; 3(6): 33-44.
Vancouver Dursun A. Kadına Yönelik Şiddet: Ergenlerin Toplumsal Cinsiyet Algılarının Yordayıcılığı. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi. 2020; 3(6): 33-44.
IEEE A. Dursun , "Kadına Yönelik Şiddet: Ergenlerin Toplumsal Cinsiyet Algılarının Yordayıcılığı", Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, c. 3, sayı. 6, ss. 33-44, Tem. 2020